Entries by

Rauta ruostuu mutta sana ei vanhene

Saamelainen lastenkulttuurikeskus MÁNNU pyytä oppilaista tutustumaan saamelaiseen perinteiseen tietoon erilaisten suullisten ilmaisujen kautta. Tällaisessa epävarmassa maailman tilanteessa on enemmän, kuin merkityksellistä tulkita omia uskomuksiamme, sanontoja ja ennustuksia. Lasten ja nuorten tehtävänä on tehdä kuvitusta saamelaisiin sanontoihin ja uskomuksiin, jotka herättävät ajatuksia. Tämän työn on mahdollista yhdistää saamenkielen ja kuvataiteen oppiaineisiin. Tyhjä säkki ei pysy pystyssä […]

Poikkeuksellisen talven poronhoidolle aiheuttamat vahingot korvattava oikeudenmukaisesti

Saamelaiskäräjät vetoaa eduskuntapuolueisiin syksyn 2019 ja talven 2019-2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamien porotuhojen oikeudenmukaiseksi korvaamiseksi ja poroelinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi. Syksyn 2019 ja talven 2019-2020 sää- ja lumiolosuhteet olivat Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan täysin poikkeukselliset ja poronhoidolle erityisen vaikeat. Paliskuntain yhdistyksen tekemän laskelman mukaan poronhoidolle aiheutuneet tappiovat ovat 23 miljoonaa euroa ja vahinkojen vaikutus jaksottuu […]

Saamelaisten oikeudet YK:n ihmisoikeuskomitean nopeutettuun seurantaan

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut 1. huhtikuuta Suomelle päätelmänsä ja suosituksensa liittyen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) toteutumiseen. Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan saamelaisten oikeuksia koskevat suositukset. Komitean suositusten mukaan Suomen tulee nopeuttaa saamelaiskäräjälain uudistamisprosessia saamelaisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi erityisesti ns. saamelaismääritelmän ja neuvotteluvelvoitteen osalta. Lisäksi tulee tarkastella voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käytänteitä, […]

Saamelaiskäräjät ei kannata Tenon lohen kalastuksen täyskieltoa

Norja esittää täyskieltoa Tenon lohen kalastukselle alkavalle kalastuskaudelle lohikantojen tilan heikentymisen vuoksi. Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että lohen kalastusta rajoitetaan alkavana kalastuskautena. Rajoitukset tulee kuitenkin kohdistaa kalastukseen, joka ei nauti perustuslain ja kansainvälisten sopimusten suojaa. – Saamelaiskäräjät on huolissaan Tenon lohikantojen heikentyneestä tilasta. Lohikannat muodostavat aineellisen perustan koko Tenon jokisaamelaiselle kulttuurille ja tiettyjen kantojen heikentyneen tilan […]

Opas saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä julkaistu

Saamelaiskäräjät on julkaissut oppaan saamelaisia koskevien oikeusnormien tulkintaan ja soveltamiseen ympäristöön ja maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Oppaan on laatinut OTT, vanhempi tutkija ja alkuperäiskansaoikeuden dosentti Leena Heinämäki Saamelaiskäräjien toimeksiantona. Opas toimii oikeudellisena ohjekirjana niin Saamelaiskäräjien kuin valtion ja kuntien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden työssä ja keskinäisessä yhteistyössä. Sen tarkoituksena on tarjota ajantasaista informaatiota ja näin […]

Mallikirjaimet tutuksi!

Čále bustávaid on alkuopetukseen tarkoitettu harjoitusvihko pohjoissaamen mallikirjainten harjoitteluun. Vihon avulla oppilaat harjoittelevat pienten ja suurten kirjaimien sekä tuttujen sanojen kirjoittamista. Kirjaimien oppimisen ohella oppilaan hienomotoriset taidot vahvistuvat. Jokaisella sivulla on myös kuvan vieressä laatikko, johon oppilas voi itse piirtää ja maalata.   Čále bustávaid -vihon on kuvittanut Nora Bäck, joka on kuvittanut myös pohjoissaamen […]

Uusi pohjoissaamen kielen työkirja ilmestynyt

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden pohjoissaamen työkirjan GEA -kirjasarjaan. Uusin työkirja GEA 3 bargogirji giđđii on tarkoitettu peruskoulun kolmannen luokan saame vieraana kielenä opetukseen. Työkirja sisältää runsaasti monipuolisia harjoituksia kevätlukukaudelle. GEA -kirjasarjan tekstit on kirjoittanut Oona Länsman. Kuvat ja taiton on tehnyt Nora Bäck. Tilaukset: https://www.samediggi.fi/tuote/gea-3-bargogirji-giddii/

Poronhoitajien sijaisapulaki heikentää naisten asemaa poronhoidossa

Saamelaiskäräjät pyytää lausuntoa yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja tasa-arvovaltuutetulta poronhoitajien syrjinnästä sekä naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta sijaisapujärjestelmässä. Voimassa oleva poronhoitajien sijaisapulaki edistää raskaus- ja perhevapaasyrjintää ja näin heikentää naisten asemaa poronhoidossa. Syrjintäilmenee siten, että poronhoitajilla ei ole mahdollisuutta saada sijaisapua synnytystä tai lapsen taikka adoptiolapsen hoitoa varten. – Saamelaiskäräjät on huolissaan saamelaisten poronhoitajanaisten moniperusteisesta syrjinnästä, jota voimassa […]

Saamelaiskäräjät vetoaa Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta

Lapin liiton hallitus päätti 1. maaliskuuta hyväksyä Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ja esittää, että Lapin liiton valtuusto hyväksyy kaavan kokouksessaan 17. toukokuuta 2021. Jäämeren radan linjaus pysyy maakuntakaavassa laajasta vastustuksesta huolimatta. Saamelaiskäräjät vetoaa Lapin liiton valtuustoon Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta. – Lapin liitto pitää kiinni Jäämeren radasta, vaikka ratalinjaus ei sisälly liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan […]

Saamelaiskäräjät julkaisee painetun version digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta

Saamelaiskäräjät ja Giellagas-instituutti julkaisevat painetun suomi–koltansaame-sanakirjan perjantaina 5.3.2021 klo 13.00.  Sanakirja on painettu versio Giellagas-instituutin aiemmin julkaisemasta digitaalisesta suomi–koltansaame-sanakirjasta. Kaikille avoin julkaisutilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teamsin kautta osoitteessa https://urly.fi/1X2m   Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta!  Nyt julkaistavassa painetussa sanakirjassa suomi–koltansaame on suomenkielisten hakusanojen määrä yli 20 000. Painettu sanakirja perustuu ensisijaisesti Satu ja Jouni Moshnikoffin alkuperäiseen sanalistaan, […]