Entries by

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet

Iʹlmmtõõttâmääiʹj sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse lookkâmpâjja 2020–2021 jueʹtǩet 29.3.2020 räjja. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmǩiõli vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei mättʼtõõzz kueʹhtt (2) neäʹttelčiâss. Mättʼtõs lij jurddum säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn jälsteei […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaʹrrjõõttmõš koronavirusvuâkka

Tän sijddu peeiʹvtet Sääʹmteeʹǧǧ kuõskki teâđaid koronavirusvueʹjj pirr.   5.5. Čoʹrstemvueʹjj vaalmâšvuõttjoukk noorââtt 12.5.2020.   17.4. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij leämmaž ǩidd pâʹsslašttâm-mannu 16. peeiʹvest vueʹljeeʹl. Halltõs […]

Mädd- da meäʹcctäällministeria čiõlǥad âʹlnn åårrai muõttvueʹjj vaaiktõõzzid puäʒʒhoiddu

Mädd- da meäʹcctäällministeria lij ouddam 5.3.2020 tuʹmmstõõǥǥ Paalǥâskooʹddi õhttõõzz alttõõzz vuâđald skääđ čiõlǥummšest, mij lij čuõʒʒtam puäʒʒhååid. Tuʹmmstõõǥǥ mieʹldd Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs tuejjad puäʒʒskääđđlääʹjjest jurddum čiõlǥtõõzz muõttvueʹjjest vueiʹtlvaž lääʹjjest jurddum skääđđan di […]

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr iʹlmmat tuʹmmstõõǥǥâs pirr, što Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv jie riâžž koronaviiruuzz leävvmõõžž cõggâm diõtt. Kueiʹtpeivvsaž čeäʹppvuõttpeeiʹv leʹčče riâššâm Aanrest Sajoozzâst da Riutulast Vasatokkast 15.-16.4. ”Lij samai gåår, ko […]

Saaǥǥjååʹđteei Juuso kaaunõõđi presideʹntt Niinistöin Leammist

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kaaunõõđi tääʹssvääʹld presideʹntt Sauli Niinistöin Leammist (lääddas Lemmenjoki) täʹbbe 6. peeiʹv pâʹsslašttâm-mannu. Presideʹntt tobdstõõđi kõʹllʼjummšest sääʹmkulttuuʹre da puäʒʒhoiddu Paltto puäʒʒtäälast da mieʹccest. Kaaunõõttmõõžžâst saaǥǥjååʹđteei Juuso […]

Sääʹmteʹǧǧ teäʹddad puârastpiʹrǧǧummuž da vuõiggâdvuõđid vaalpââʹjest 2020–2023

Piâtnâc riâššõõttâm Sääʹmteʹǧǧ teäʹddad nellj njoonašteema õhttneeʹl sääʹmõõutstõõzzi puârastpiʹrǧǧummša da säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid. Vaalpââʹj 2020–2023 väʹlddteeman kaʹǧǧe sääʹmkulttuurlääʹjj valmštõõllâm, sääʹmsuåppmõõžž ratifiâʹsttem, säʹmmlai puârastpiʹrǧǧeemkääzzkõõzzi oouʹdeem säʹmmlai dommvuuʹdest di sääʹmõõutstõõzzi ǩiõll- da kulttuurkääzzkõõzzi […]

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen Tuomas Aslak Juuso

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen pâjja 2020-2023 lij vaʹlljum Tuomas Aslak Juuso. Sääʹmteeʹǧǧ kueiʹtpeivvsaž riâššõõttâmsååbbar ââʹnet 27.-28.2.2020 Sajoozzâst, Aanrest.   Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsååbbar altteeš Sääʹm sooǥǥ laullʼjin neelljin ǩiõlin, koon mâŋŋa tuåimmjempâjja 2020-2023 vaʹlljum […]