Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla musikk-kõõskõõzz projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj – Ooccâmääiʹj lie juätkkam

Ooccâmääiʹj lie juätkkam 22.5. čiâss 16.00 räjja Tuâjj älgg 8.6 da peštt 31.8.2020 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm.  sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 803,58 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij serddjam koronaepidemia diõtt noorõõttâd obbnes ougglõsõhttvuõđin. “Mij kuʹǩes harjjnummuš ougglõsõhttvuõđin lij vueiʹtlvâsttam tuåimi juätkkjummuž âlddsin seämmanallšeʹmmen. Haaʹlääm-i ǩeittad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd, što leäʹp pâsttam pâʹjjentuõʹllʼjed reâuggpâstlvažvuõđ puârast täin åårrmõõžžin”, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs nõõmti såbbreʹstes njuhččmannu 16. peeiʹv Paalǥâskooʹddi õhttõõzz halltõʹsse vuäzzliʹžžen Asko Länsman da väärrneʹǩǩen Magreta Sara. Länsman lij […]

Neropatin päiväkirja – Jeäʹrmmpääʹǩǩ peiʹvvǩeʹrjj lij ååʹn iʹlmstõõvvâm säämas

Peäggtum ǩeʹrjjǩeeʹrjteei Jeff Kinneyn vuõssmõs räiddkarttromaan Diary of Wimpy Kid (Neropatin päiväkirja) lij ååʹn iʹlmstõõvvâm tâʹvv-, aanar- da nuõrttsäämas. Tät ǩeʹrjj lij leämmaž täujja bestseller-ǩeʹrjjen Ameriikkast, Lääʹddjânnmest še Neropatti- ǩeʹrjj lij leämmaž täujja ǩeʹrjjliisti njonnsest. Nuõrttsäämas ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola, aanrõšǩiõʹlle Mikkâl Morottaja da tâʹvvsäämas Áilu Valle. “Jieʹllem pâʹjjškooulâst ij leäkku aʹlǩǩi. Greg Heffley […]

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. čiâss 12 ääʹljeeʹl addrõõzzâst saamelaisnuortentaidetapahtuma.com. Seeidaid lie norrum snimldõõǥǥ, teeʹkst da video Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvin 1990-lååǥǥast tän peeiʹv räjja. Čeäʹppvuõttpeeiʹvin čeäppneǩ-ǩeäineez vuõssmõs laauʹǩid välddam sääʹm čeäppneeʹǩǩ […]

Sää´mte´ǧǧ čõõđat ooccâmnalla nuõripiisar veeʹrj

Nuõripiisar pââimõs tuejjan lij tuejjeed nuõrisuåvtõõzz aaʹšši õuʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 a § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđlaž ââ´ntemõõlǥtõssân lij vee´rj oudldem škoou´l’jumuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Vee´rj o´nnstemnallšem håiddmõõžž ooudâsve´ǩǩe ââ´nteei õllškooultu´tǩǩõs di šiõǥǥ nuõriaa´šši, sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš. Pä´lǩǩummuš mie´rrââtt Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin […]

Ääiʹj eʹtǩǩeed vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje jueʹtǩet

Vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje vuäitt eʹtǩǩeed vueʹssmannu 17. peeiʹv 2020 räjja. Sääʹmteʹǧǧ da Saaʹmi siidsååbbar tuʹmmje juäʹtǩǩed ääiʹj čoʹrstemvueʹjj diõtt. “Leäʹp tuʹmmjam uʹvdded lââʹssääiʹj komissaarân eʹtǩǩummša, ko Sääʹmteeʹǧǧest lij mieʹrren riâššâd kuullâmpooddid eʹtǩǩuum komissaari vaʹlljummuž pirr ouddâl tuʹmmstõktuâj. Kuullâmpooddid ij leäkku vueiʹtlvaž riâššâd tän čoʹrstemvueʹjjest”, mušttal Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso tuʹmmstõõǥǥ pirr. Komissiost […]

Sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõs älgg – Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt ooccâd škooultõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩesäiggsaž tuõiv sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõõzzâst šâdd mââimõsân tuõttân, ko Sääʹm škooultemkõõskõs alttad tuʹlǩǩeemškooultõõzz čâhčča õõutveäkka Diakonia-ämmatõllškooulin da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin. Haʹŋǩǩõõzz teäggtet Euroopp sosiaalteäggõõǥǥ väärain da haʹŋǩǩõõzz lie teäggteʹmen še säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddin Aanar, Uccjokk da Jeänõk di Sääʹmteʹǧǧ. Haʹŋǩǩõõzzâst čõõđtet määŋghääʹmmškooultõssân 25 mättceäkkaz veiddsõs sääʹmǩiõli tulkkškooultõsobbvuõđ lookkâmeeʹjj 2020–2021. Škooultõs lij jurddum jeäʹrben vuuʹdest juʹn […]

Teâđ koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle: Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđ: Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124 / 040 707 5626, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga, 010 839 3128 / 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi Saaǥǥtempiisar […]

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.   Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt: Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., 1.4. ja 8.4. čiâss 10.00–10.45 Aanrõšǩiõll   3. – 6 klassniiʹǩǩid nelljdpeeiʹvi 26.3., 2.4. ja 9.4. čiâss 10.00–10.45 Tâʹvvsääʹmǩiõll 0 – 2 klassniiʹǩǩid piâtnci 27.3., 3.4. […]

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnmest

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnam raaji seʹst, što vuäitčeš miâlǥeed koronaviruuzz leävvnummuž da nuʹt suõjjeed riskkjooukid. Neäʹttel-loopp ääiʹj määŋg media lie õlmstâttam ođđsid Lääʹddjânnam siiskâž maatkčummuž da Lappi-vuuʹdest luämai âânnmõõžž pirr, håʹt-i Lääʹddjânnam halltõs lij ouddam vuäppõõzzid vieʹltted sosiaalʼlaž kontaaktid da ǩeâlddam pâʹjjel 10 oummu õõlmâs noorõõttmõõžžid. – Leäm seuʹrrjam vueʹjj sami huõl […]