Entries by

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ougglõsõhttvuõđin

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij serddjam koronaepidemia diõtt noorõõttâd obbnes ougglõsõhttvuõđin. “Mij kuʹǩes harjjnummuš ougglõsõhttvuõđin lij vueiʹtlvâsttam tuåimi juätkkjummuž âlddsin seämmanallšeʹmmen. Haaʹlääm-i ǩeittad Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkååʹdd, što leäʹp pâsttam pâʹjjentuõʹllʼjed reâuggpâstlvažvuõđ puârast täin […]

Puäʹđ mieʹldd Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neʹttjuʹhlle!

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv prääzkjet piâtnâc 17.4. neeʹttest. Puäʹđ mieʹldd neʹttjuʹhlle da kaaun toʹben nuʹtt hääʹsǩes čeäʹppvuõttpeiʹvvmooštaid ko še toobdâs sääʹmčeäppniiʹǩǩid. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr kåčč Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv historiaseeidai ääʹveempoʹdde piâtnâc 17.4. […]

Sää´mte´ǧǧ čõõđat ooccâmnalla nuõripiisar veeʹrj

Nuõripiisar pââimõs tuejjan lij tuejjeed nuõrisuåvtõõzz aaʹšši õuʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 a § mieʹldd. Šiõttõsvuâđđlaž ââ´ntemõõlǥtõssân lij vee´rj oudldem škoou´l’jumuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs […]

Ääiʹj eʹtǩǩeed vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje jueʹtǩet

Vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje vuäitt eʹtǩǩeed vueʹssmannu 17. peeiʹv 2020 räjja. Sääʹmteʹǧǧ da Saaʹmi siidsååbbar tuʹmmje juäʹtǩǩed ääiʹj čoʹrstemvueʹjj diõtt. “Leäʹp tuʹmmjam uʹvdded lââʹssääiʹj komissaarân eʹtǩǩummša, ko Sääʹmteeʹǧǧest lij […]

Sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõs älgg – Sääʹmteʹǧǧ äjšmâtt ooccâd škooultõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩesäiggsaž tuõiv sääʹmǩiõli tuʹlǩǩeemškooultõõzzâst šâdd mââimõsân tuõttân, ko Sääʹm škooultemkõõskõs alttad tuʹlǩǩeemškooultõõzz čâhčča õõutveäkka Diakonia-ämmatõllškooulin da Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituuttin. Haʹŋǩǩõõzz teäggtet Euroopp sosiaalteäggõõǥǥ väärain da haʹŋǩǩõõzz lie teäggteʹmen še […]

Teâđ koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid da teâđtõõzzid koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle: Leäk-a ton hoʹhssjam jeeʹres sääʹmǩiõllsaž vuäppõõzzid leʹbe leäk-a teâđtam sääʹmǩiõʹlle koronavirusvueʹjj pirr? Vuõlttâd teâđ tõn pirr addrõʹsse: tiedotus(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđ: Ǩiõllstaanpiisar […]

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid äävai nuõrtt-, aanar-, da tâʹvvsääʹmǩiõl mättčiâssid neeʹttest. Mättčiâss lie primmum jeärbi mieʹldd škooulniiʹǩǩid.   Taʹrjjeemnalla lie mättčiâss koonn-a sääʹmǩiõlâst nääiʹt: Nuõrttsääʹmǩiõll pâʹjjškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid seärdi 25.3., […]