Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla stipeeʹndid õllškooulmättʼtõõttji

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla stipeeʹndid, kook liâ jurddum sääʹmǩiõl da/leʹbe sääʹmkulttuur väʹlddaaunâs- da čårraaunâsmättʼtõõttjid da sääʹmǩiõllsaž tuejj-jieʹllma valmštõtti õlltääʹzz škooultummšest leʹddjid. Ooʒʒjin raaukât jeäʹrab vuâđđtõõllmõõžžid stipeeʹnd vuäǯǯam diõtt. Vuâđđtõõllmõššan vueiʹtte leeʹd […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥtempiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtempiisar tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 e §:st. Saaǥǥtempiisar jm. håidd, plaanad da oouʹdad Sääʹmteeʹǧǧ saakkummuž kuõskki aaʹššid di tiuʹdde peejj saakkeemstrategia. Lââʹssen saaǥǥtempiisar vieʹǩǩat Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjjkååʹdd da […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju ääiǥas 2.1.–31.12.2024. Tuâj teâuddjummuž  õõudldõssân lij teäggtõõzz raavšummuš. Sajoozz äʹššneǩ-kääzzkõʹstti tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, Sajoozz vuâsttaväʹlddem- da infopääiʹǩ håiddmõš, såbbri da noorõõttmõõžži jäʹrjstõõllmõʹšše kuulli tuâj […]

Sääʹmteʹǧǧ ääʹjast šiõǥǥ Sápmi Pride!

Sápmi Pride lij taʹnni Hettast 11.–13.8. Noorõõttmõõžžâst Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâstt nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio. Räidd vuâlgg Hetta škooulâst sueʹvet čiâss 12.  Sápmi Pride jäʹrjstet juõʹǩǩ eeʹjj jeeʹresåʹrnn Sääʹmjânnmest. Jiõčč rääid lââʹssen […]

Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid ǩiõttʼtõõlât 1.–2.8.2023

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ǩiõttʼtõõllâd vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥi ǩeeʹjjest tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid 1.–2.8.2023. Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 26 § 2 momeeʹnt meâldlânji vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ ǩeeʹjjest tååđtem vuäitt tuejjeed Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz, jos vuäinn, što […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaali võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott 4.8.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd mušttʼtat sääʹmteeʹǧǧ vaali 2023 võboršeeʹǩǩi piijjmõõžž puuttâm pi 4.8. čiâss 16. Vaʹlljeemõhttõõzz vuâđđeemäʹššǩeʹrjj/võboršeǩooccmõš feʹrttai leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest Aanrest Sajoozz tåimmpääiʹǩest peäggtum mieʹrräigga mõõneeʹst (addrõs: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 31.7.2023 räjja

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž noorõõttâmpäiʹǩǩ –šõddmõõžži ââʹnnempäiʹǩǩ, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz Restrantt Čaijuuʹje tuõjju jiõččaltteejes, siõlltteei […]

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ooccâmnalla markknâʹsttemjååʹđteeʹj veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt lij äigga 12.6.2023–31.5.2024. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tuâjaid kooll jm. ââʹnned huõl sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz sååbbarsõõʹji markknâsttmõõžžâst da kaaupšummšest, šõddmõõžži puuʹttummša da riâššmõʹšše õhttneei vueʹjj aaʹššin kääzzkâʹsttemjuâkkaz […]