Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla restrantt-tuâjjla põõššinalla viõǥǥâst åårrai tuâj

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž noorõõttâmpäiʹǩǩ –šõddmõõžži ââʹnnempäiʹǩǩ, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz Restrantt Čaijuuʹje tuõjju jiõččaltteejes, siõlltteei […]

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ooccâmnalla markknâʹsttemjååʹđteeʹj veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt lij äigga 12.6.2023–31.5.2024. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Markknâʹsttemjååʹđteeʹj tuâjaid kooll jm. ââʹnned huõl sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz sååbbarsõõʹji markknâsttmõõžžâst da kaaupšummšest, šõddmõõžži puuʹttummša da riâššmõʹšše õhttneei vueʹjj aaʹššin kääzzkâʹsttemjuâkkaz […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc ougglõsmättʼtõõzz koordinaattoor

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz koordinaattoor mieʹrräiggsaž tuâj. Tuâjj älgg 1.8.2023 da peštt 31.7.2024 räjja. Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin škooulid jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da mättʼtõõttji huõlteeʹjid, nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga ajalle 5.6.–1.12.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid. Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj

Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2023 vueʹljeeʹl leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjjpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Plaaneei tuâjjan lij vaʹstteed vuõss-sââʹjest digitaalʼlaž mättmateriaaltuâjast, tõn õõuʹdummšest, plaanmõõžžâst da teeknlaž čõõđviikkmõõžžâst, di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal neʹttkaaup toiʹmmjummšest […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj veeʹrj

Tuâjj älgg 1.7.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž paragraaffâst 35 a. Tuõjju koʹlle jm. sääʹm ǩiõllpieʹsstååim jååʹđtummuš, koordinâsttmõš da ooudâsviikkmõš di ǩiõllpieʹzzi riikkveäʹǩǩvuõđ vaaldšma kuulli tuâj. […]

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva aaʹlji

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 24.–31.3.2023 kõskksaž poddân Webropol -prograamm pääiʹǩ. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, […]

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs nuäjjââtt väʹlddminister Marin peälla säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ peäʹlest

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) nuäjjââtt väʹlddminister Sanna Marin peälla säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da alggmerrai fiʹttjummuž õõuʹdeem diõtt õõutveäkka Lääʹdd, Ruõcc da Taarrriikkjååʹteeji vuiʹm. Nuäjjõõttmõõžž uʹvddeš Mariʹne nelljdpeeiʹv tueʹlää Brysselist suu […]