Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tuâjjlažkåʹddjååʹđteei mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj äälǥče 3.10.2022 da peeštče 31.3.2023 räjja. Sääʹmteʹǧǧ puätt tän mieʹrräiggsaž veʹrǧǧkõõsk ääiʹj õlmstâʹtted tuâjjlažkåʹddjååʹđteei põõšši veeʹrj ooccâmnalla pâʹsslâšttam-mannust 2023, tõn diõtt tuâjast persteei ooumže mieʹrräiggsaž tuâjj leʹčči šiõǥǥ vueiʹttemvuõtt […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc kookk mieʹrräiggsaž tuõjju

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž vuõinnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ. Ooccâp Sajoozz Čaiju restraʹntte põõrǥâsjiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudeemhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaanni tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd tâʹlles da peštt 30.12.2022 räjja. Materiaaltuâjjla tuâjjan lij plaanâd da koordinâʹstted sääʹm ouddpeâmm materiaal puuʹtʼtummuž koolm sääʹmǩiõʹlle di puuʹtʼted da peeiʹvted siiskõõzzid Kuáti.fi -materiaalbaʹŋǩǩe. Tuõjju kooll […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsa tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttemtåimmjummuž da tuʹlǩǩeemkääzzkõõzzi õõudâsviikkmõõžž kuõskki čiõlǥtõs- da ooudâsviikkâmtuâjj. Miârktõssân lij čiõlǥeet sääʹm ǩiõll-lääʹjj toimmupiijjmõõžž õõlǥtem jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemresuursid da […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsa koontârpiisar takai konttra

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sörgg da peštt 30.12.2022 räjja. Koontârpiisar tuâjaid koʹlle jeäʹrbi mieʹldd tällõs- da takaivaaldâšm vieʹǩǩteei tuâj mâta vuäʹsttem- da kaaupšemlaasktummuš, diariâʹsttem, mäʹtǩǩriâššmõõžži håiddmõš. Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij […]

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.6. –30.11.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid. Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres […]