Entries by

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.6. –30.11.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid. Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres […]

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla vaalplaaneei mieʹrräiggsaž tuâj – ooccâmääiʹj lie juätkkam 15.5.2022 räjja

Tuâjj älgg 1.6.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja da vueiʹtlvânji tõn mâŋŋa. Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ sâjjdâtt sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Vaalplaaneei tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Tuâjjan lij odm. valmštõõllâd säʹmmlai jieʹllemvueʹjjid da tõi ooudâsviikkmõʹšše õhttneei aaʹššid vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâtt di tåimmad jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjen. Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 b […]