Entries by Sámediggi

MKM sääʹm-mättʼtõõzz ooudâsviikkâmäʹrttel alttad tuâjas Aanrest

Mättʼtõsminister Li Andersson da tiõđ- da kulttuurminister Hanna Kosonen liâ mieʹrrääm sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz ooudâsviikkâmääʹrtel. Ääʹrtel tuâjjan lij taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm, kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž, sääʹm-mättʼtõõzz da -škooultõõzz sââʹj õhttân obbvuõttân. Äʹrttel noorââtt vuõssmõs vuâra Aanrest pâʹsslašttâm-mannu 11. peiʹvven. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio âânn ääʹrtel mieʹrrummuž miârkteei äššan da tõõzz mieʹrruum tuâjaid vääžnʼjen. – Lij […]

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž vieʹǩǩtõõzz ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred. Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt. Ååʹn ooccâmvuâllsa veäʹǩǩvuõđ liâ miârktum 1.1.2020 mâŋŋa šõddi lââʹsskuulid. Ooccâmäiʹǧǧ älgg […]

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr ååcc nuõrttsääʹmǩiõl jåårǥlõõʹtti sâjjsa

Sâjjsažvuõtt lij ääiǥas 6.2.- 31.3.2020 da sâjjsažvuõtt vuäitt juätkkjed 31.5.2020 räjja.  Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjai õõl jeeʹres tuåimmsuârggses kuulli da sääʹm ǩiõllstaanpiisar suʹnne jeärben meäʹrreem tuâjaid. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõõzz lie meäʹrtõllum asetõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧest (1727/1995). Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlanji (vuâđđpäʹlǩǩ 2518,95-2163,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % […]

Iʹlmmtõõttmõš auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse lij älggam

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet sueʹvet 16.11.2019. Iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij älggam 1.8. da poott 31.8.2019 čiâss 16.15. Iʹlmmtõõttâd vuäitak tän liiŋk pääiʹǩ 1.8. ääʹljeeʹl: https://www.oph.fi/fi/palvelut/auktorisoidun-kaantajan-tutkinto Tuʹtǩǩõõzz jåårǥlâʹttemtuâjai vueʹlǧǧemǩiõl lie dommjânnmallaš ǩiõl (lääʹdd, ruõcc da aanar-, nuõrtt-, leʹbe tâʹvvsääʹmm) da veeʹres ǩiõl. Koon ǩiõʹlle jåårǥlââʹttet meäʹrrââtt 31.8.2019 mõõneeʹst puättam iʹlmmtõõttmõõžži mieʹldd. Tuʹtǩǩõspooddid vueiʹtet ââʹnned Heʹlssnest, Aanrest, Joensuu-gåårdest, […]

Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjet sääʹmǩiõlid Sääʹmteeʹǧǧ aalǥtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii rosttovmannu looppâst Õõlmâsradiooʹje, što tõt altteʹči ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid (Muumilaakso) duʹbbjummuž sääʹmǩiõlid. Yle čuäʹjat ǩeâđđa 2019 ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid pueʹrmõs ǩiiččeemäiggan televisiost da Yle Areenast lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž version. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii teʹl, što Õõlmâsradio duʹbbjeʹči lââʹssen rääidast versio, kåått vääldči lokku pukid Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlid. Aalǥtõõzz tueʹǩǩen leäi juurd smeʹllkâʹtted Yle vuässõõttâd ÕM:i meeraikõskksaž alggmeerai […]

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž vieʹǩǩtõõzz ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred. Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt. Ååʹn ooccâm vueʹlnn åårrai veäʹǩǩtieʹǧǧ liâjurddum 1.1.2019 mâŋŋa šõddâm leʹbe šõddi […]