Entries by

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž veäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 290 000 euʹrred. Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd pueʹrrvââjjamvoudda, saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid […]

Tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet čâhčča 2022

GOLLEGIELLA – tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõl ǩiõllcistt jueʹjjet ååucad vuâra čâhčča 2022 sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeʹri da sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹji kaaunõõttmest,  kååʹtt riâžžât čõõuč looppâst Ruõccâst. Cistt miõđât õõutoummid leʹbe õõutstõõzzid Taarrâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest […]

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj ooccâmääiʹj 31.8.2021 räjja

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm […]

Vuõiggâdvuõttministeria juâkk veäʹǩǩvuõđ sääʹm ǩiõll-lääʹjj tieuʹddem vääras

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 150 000 euʹrred. Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di […]

Sääʹmteʹǧǧ vuârdd räämmain Muumlieʹǩǩ-programmrääid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzzi õlmstâttmõõžž da valmštââvv tuärjjeed õinn nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtõõzzid

Eʹjjpeeiʹv ääiʹj, 13.4.2020 čuäʹjtet Muumlieʹǩǩ-programmrääid vuõssmõs tâʹvvsääʹmǩiõllsaž vueʹzz televisiost čiâss 8.25 Yle TV2 -kanaalâst da Yle Areenast. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ lij leämmaž õhttsažtuâjjkueiʹmmen programmrääid sääʹmǩiõllsaž versioi puuʹtʼtõõzzâst. Programmrääid lij puuʹtʼtam Gutsy […]

MKM sääʹm-mättʼtõõzz ooudâsviikkâmäʹrttel alttad tuâjas Aanrest

Mättʼtõsminister Li Andersson da tiõđ- da kulttuurminister Hanna Kosonen liâ mieʹrrääm sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsa mättʼtõõzz ooudâsviikkâmääʹrtel. Ääʹrtel tuâjjan lij taʹrǩstõõllâd sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm, kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž, sääʹm-mättʼtõõzz da -škooultõõzz sââʹj õhttân […]

Iʹlmmtõõttmõš auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse lij älggam

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet sueʹvet 16.11.2019. Iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij älggam 1.8. da poott 31.8.2019 čiâss 16.15. Iʹlmmtõõttâd vuäitak tän liiŋk pääiʹǩ 1.8. ääʹljeeʹl: https://www.oph.fi/fi/palvelut/auktorisoidun-kaantajan-tutkinto Tuʹtǩǩõõzz jåårǥlâʹttemtuâjai vueʹlǧǧemǩiõl lie dommjânnmallaš ǩiõl […]

Muumlieʹǩǩ-rääid duʹbbjet sääʹmǩiõlid Sääʹmteeʹǧǧ aalǥtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii rosttovmannu looppâst Õõlmâsradiooʹje, što tõt altteʹči ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid (Muumilaakso) duʹbbjummuž sääʹmǩiõlid. Yle čuäʹjat ǩeâđđa 2019 ođđ Muumlieʹǩǩ-rääid pueʹrmõs ǩiiččeemäiggan televisiost da Yle Areenast lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž version. Sääʹmteʹǧǧ […]