Entries by

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Koontârpiisar tuâjaid kooll jm. håiddad almmjallaš konttâr veäʹǩǩen mähsstrafiikk (Heeros), kaaupšemlaasktõõzz, nuʹtt jeeʹres veäʹǩǩteei tällõsvaaldâšm ǥo takai koontârpiisar tuâjaid. Koontârpiisar toiʹmmai taarb mieʹldd vaaldâšmpiisar sâjjsiʹžžen di håidd jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben meäʹrreem tuâjaid. Koontârpiisar toimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sajoozzâst. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj. Piisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm jieʹllemvuõʹjjid da sääʹm dommvuuʹd mäddââʹnnma kuulli aaʹššid toimmvouddses kuulli aaʹššin di tuejjeed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aainâs 31.12.2018 räjja. Teäggtõõzz ainsmâʹttem mâŋŋa tuâjj juätkkjeʹči eeʹjjest 2019. Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2019 äiʹǧǧen. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij […]

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ AAʹŠŠI OUʹDDEPUʹHTTI TUÂJ Aaʹšši ouʹddepuʹhtti väʹlddtuâjjan lij tuejjeed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuhttjen da piisren. Tuâjj älgg 2.4.2018 da poott 28.7.2018. Tuâjjla toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj […]

Ruanda snimldõõǥǥivuiʹm, saaʹnivuiʹm, suõmivuiʹm

Sääʹm päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu vuäǯǯ kueʹssen UNICEF Pueʹrr täätt päkldõõzz da čeäppneʹǩǩen še tobddum Eija Ahvo pâsslašttâm-mannust. UNICEF lij ÕM päärnaiorganisaatio, kååʹtt toiʹmmai juõʹǩǩ åʹrnn maaiʹlmest pukin ǩeähnmõs sââʹjest åårrai päärnai beäʹlest. UNICEF âânn huõl, što päärna vuõiggâdvuõđ tiõrvâsvuõʹtte, škooultõʹsse da suõjjlummša teâuddje. Ahvo tobdstõõđi UNICEF projeeʹktid jm. päärnaivuäʹpstemtoiʹmme, Päärnaid ǩeʹnnvõs škoouʹle da Nuõri One […]

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ kõʹllʼji Aanrest

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ Dov Segev-Steinberg kõʹllʼji Sääʹmteeʹǧǧest nelljdpeeiʹv 8.3.2018. SaaǥǥJååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kaaunõõđi ambassniiʹǩǩin Sajoozzâst. Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv Aanrest – Tubeʹtteei Mansikka ärvstõõllʼjen

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv ââʹnet tän eeʹjj 12.4. Aanrest. Eeʹjj 2018 čeäʹppvuõđpeeiʹv teeʹmmen lij “jiõččan jiõnn” da šõddmõõžž äʹššvuʹvdden liâ musikk da tubettmõš leʹbe nuʹt ciâlkkum You Tube videoi sniimmʼmõš. – Musikk lij še jeeʹresåʹrnn Lääʹddjânnmest teeʹmmen tän eeʹjj da ǥu teeʹmmen lij jiijjâs jiõnn, šeâtt tuʹbettmõš še samai puârast miʹjjid, ceälkk Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv puuʹtʼteei, Aleksi Ahlakorpi. […]