Uutiset

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto hakee koltansaamen kääntäjän sijaista

Sijaisuus on ajalle 6.2.- 31.3.2020 ja sijaisuus voi jatkua 31.5.2020…

Sámi eatnan duoddariid ehdotetaan saamelaisten kansallisjoiuksi

Saamelaisten kansallisten symbolien lautakunta ehdottaa, että…

Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous pidetään 27.-28.2.2020

Toimikaudeksi 2020-2023 asetetun Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous…

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!​

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi!​ Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe!​ Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹjj!​ Hyvää…

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 24.12.2019-6.1.2020

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 24.12.2019-6.1.2020.…

Saamelaiskäräjät järjestää koulutusta osana Muumilaakso-sarjan saamen kielten dubbaustuotantoa

Yle, Gutsy Animations ja Saamelaiskäräjät tekevät yhteistyötä…

Saamelaiskäräjien kannanotto saamelaisten totuus- ja sovintokomission asettamisesta

Saamelaiskäräjät kokoontui Inarissa kokoukseensa (5/2019)…

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudessa joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Jokaisesta saamelaisten kotiseutualueen kunnasta on valittava vähintään kolme edustajaa Saamelaiskäräjille.

Saamelaiskäräjien kokous asettaa vaalikaudekseen neljä lautakuntaa, saamen kielineuvoston sekä vaalilautakunnan, jonka toimikausi on muita lautakuntia lyhyempi.

Saamelaiskäräjien Flickr-tililtä löydät kuvia mm. Saamelaiskäräjien toiminnasta, jäsenistä ja tapahtumista. Kuvia voi käyttää tiedonvälitystä palveleviin tarkoituksiin hyviä tapoja noudattaen.

Ajankohtaista

Saamelaiskäräjät Twitterissä

Saamelaiskäräjät Facebookissa

THL:a MONET- joavkku Anu Castaneda ja Satu Jokela ságastallamin oktasašbarggu lasiheamis Sámedikki ja THL:a gaskkas sámiid dearvvasvuođa ja buresveadjima ovddideami várás. Sámedikkis mielde hálddahushoavda Pia Ruotsala-Kangasniemi, Poske sámeovttadaga plánejeaddji Lydia Heikkilä ja ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio.

Govas gurotravddas: Pia Ruotsala Kangasniemi, Anu Castaneda, Lydia Heikkilä, Satu Jokela ja Tiina Sanila-Aikio.

***
THL (Tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem lájádâs) MONET -juávhu Anu Castaneda já Satu Jokela savâstâlmin ohtsâšpargo lasseetmist Sämitige já THL kooskâst sämmilij tiervâsvuođâ já pyereestvaijeem oovdedmân. Sämitiggeest mieldi haldâttâhhovdâ Pia Ruotsala-Kangasniemi, Poske sämiohtâduv vuávájeijee Lydia Heikkilä já saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio.

Kooveest čižetpeln: Pia Ruotsala Kangasniemi, Anu Castaneda, Lydia Heikkilä, Satu Jokela já Tiina Sanila-Aikio.

***
THL MONET -joouk Anu Castaneda da Satu Jokela saǥstõõllmen Sääʹmteeʹǧǧ da THL kõskksaž õhttsažtuâj lââʹzztem pirr säʹmmlai tiõrvâsvuõđ da pueʹrrjieʹllem õuʹdde. Sääʹmteeʹǧǧest mieʹldd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, Poske sääʹmjuâkkaz plaaneei Lydia Heikkilä da saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn: Pia Ruotsala-Kangasniemi, Anu Castaneda, Lydia Heikkilä, Satu Jokela da Tiina Sanila-Aikio.

***
THL:n MONET-ryhmän Anu Castaneda ja Satu Jokela keskustelemassa yhteistyön lisäämisestä Saamelaiskäräjien ja THL:n välillä saamelaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Saamelaiskäräjiltä mukana hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, Posken saamelaisyksikön suunnittelija Lydia Heikkilä ja puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Kuvassa vasemmalta: Pia Ruotsala-Kangasniemi, Anu Castaneda, Lydia Heikkilä, Satu Jokela ja Tiina Sanila-Aikio.
... See MoreSee Less

09/01/20  ·  

View on Facebook

Doaibmabadjái 2020-2023 ásahuvvon Sámedikki ortniiduvvančoahkkin dollojuvvo 27.-28.2.2020 Sajosis, Anáris.

Ortniiduvvančoahkkimis Sámediggi vállje gaskavuođastis ságajođiheaddji ja guokte várreságajođiheaddji, ásaha stivrra sihke áššedovdilávdegottiid ja čađaha sáttaságastallama Sámedikki válgabaji doaibma- ja ekonomiijaplána 2020-2023 vuođustusain ja sisdoalus.

***
Toimâpajan 2020-2023 asâttum Sämitige ornijdemčuákkim tuálloo 27.-28.2.2020 Sajosist, Anarist.

Ornijdemčuákkimist Sämitigge väljee koskâvuođâstis saavâjođetteijee já kyehti värisaavâjođetteijee, aasât stiivrâ sehe äššitobdeelävdikuudijd já tuálá vuolgâttâssavâstâllâm Sämitige toimâm- já ruttâtuáluohjelm 2020-2023 vuáđđusijn já siskálduvâst.

***
Tuåimmpââjas 2020 – 2023 šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ riâššõõttâmsåbbar ââʹnet 27.-28.2.2020 Sajoozzâst, Aanrest.

Riâššõõttâmsåbbrest Sääʹmteeʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes saǥǥjååʹđteei da kuõʹhtt väärrsaaǥǥjååʹđteei, siõttat halltõõzz da äʹšštobddiluʹvddkooʹddid da âânn vuõltteemsaǥstõõllmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjem- da täällprogramm 2020-2023 vuâđain da siiskõõzzâst.

***
Toimikaudeksi 2020-2023 asetetun Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous pidetään 27.-28.2.2020 Sajoksessa, Inarissa.

Järjestäytymiskokouksessa Saamelaiskäräjät valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, asettaa hallituksen sekä asiantuntijalautakunnat ja käy lähetekeskustelun Saamelaiskäräjien vaalikauden toiminta- ja talousohjelman 2020-2023 perusteista ja sisällöstä.
... See MoreSee Less

09/01/20  ·  

View on Facebook

Saamelaiskäräjät tuottaa ja rahoittaa saamenkielisiä oppimateriaaleja esi- ja perusopetuksen, lukioiden, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Täältä pääset selaamaan ja tilamaan saamenkielistä oppimateriaalia.

Saamelaiskäräjien päätoimisto ja parlamenttisali sijaitsevat Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarin kirkonkylällä. Suomen saamelaisten parlamenttitaloon voi tutustua osallistumalla Sajoksen järjestämiin opastettuihin kierroksiin.

Sámi Giellagáldu (Saamen Kielikaltio) on saamen kansan yhteinen ja samalla ylin päättävä toimielin saamen kieliä koskevissa asioissa. Sámi Giellagáldu on Saamelaisen Parlamentaarisen Neuvoston (SPN) alaisuudessa toimiva Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien rahoittama pohjoismainen saamenkielten ammatti- ja resurssikeskus.

Oktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoja saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöstä ja tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin.

Saamelaiskäräjien kokous hyväksyi 24.9.2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ennakkosuostumusta suositetaan haettavaksi sellaisille tutkimus- tai muille hankkeille, jotka koskevat tai voivat koskea saamelaisten kulttuuriperintöä ja perinteistä tietoa. Ohjeistuksen mukaisen menettelyn tarkoituksena on turvata saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutuminen, edistää saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon säilymistä ja varmistaa saamelaisten itsemääräämisoikeus omaan kulttuuriperintöönsä ja perinteiseen tietoonsa.