Ođđâz

Sää´mte´ǧǧ čõõđat ooccâmnalla nuõripiisar veeʹrj

Nuõripiisar pââimõs tuejjan lij tuejjeed nuõrisuåvtõõzz…

Ääiʹj eʹtǩǩeed vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje jueʹtǩet

Vuäzzlaid Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissiooʹje…

Teâđ koronaviruuzz pirr sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteʹǧǧ nåårr tän sijddu õlmstõttum vuäppõõzzid…

Sääʹmǩiõl ougglõsmättčiâss tarjjeemnalla škooulniiʹǩǩid!

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast…

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt, što rääʹjteʹče liikkummuž Lääʹddjânnmest

Sääʹmteʹǧǧ ännââtt väʹlddministeeʹrest, što rääʹjteʹče…

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar da vaalpââʹj ääʹveempoodd mââʹjee

Sääʹmteeʹǧǧ njuhččmannu tiuddsåbbar da vaalpââʹj…

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz iʹlmmtõõttâmääiʹj jueʹtǩet

Iʹlmmtõõttâmääiʹj sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse…
Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet säʹmmlai kõõskâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj õnnum vaalin. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest âlgg vaʹlljeed uuʹccmõsân kolmm vuäzzla Sääʹmtegga

Luʹvddkååʹdd

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar peejj vaalpââjas nellj luʹvddkååʹdd, sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz di vaal-luʹvddkååʹdd, koon tuåimmpââʹjj lij vuäʹnkab ko jeeʹres luʹvddkooʹddi.

Mediaaʹje

Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiilâst kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđ jueʹǩǩem määinast šiõǥǥ naaʹlid jääʹǩǩteeʹl.

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteeʹǧǧ Twitter-seeid

Sääʹmteeʹǧǧ Facebook-seeid

Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal 

Sääʹmteʹǧǧ puuʹtat da teäggat sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz, lookkjiškoouli, ämmtallaš da vuõrâsoummiškooultõõzz taarbid. Tääiʹben piâzzak ǩiõččâd da tiʹllʼjed sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal.

Ǩiõllpieʹss

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Vuäʹpstum kõrvvi

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddkoontâr da parlameʹnttkueʹrnec lie Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanar ceerkavsiidâst. Lääʹddjânnam säʹmmlai parlameʹnttpõʹrtte vuäitt tobdstõõttâd vuässõõđeeʹl Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz riâššâm vuäʹpstum kõrvvjid.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da seämmast pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

Sääʹmteâtt mättʼtõʹsse

Oktavuohta.com -seiddõs taʹrjjad sääʹmteâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, ǩeäi miõl tõt ǩeäss. Seiddõs lij tuåimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seiddõs âânn seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur vueʹssvuuʹdin, sääʹmõõutstõõzzâst da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥi- da kaartivuiʹm da videoivuiʹm.

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž da maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.

Mõõntõõllâmvuäʹpstõs sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ kuõskki haʹŋǩǩõõzzin

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ jiiʹjjez kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sää’mte’ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos
FI-99870 INARI
tel +358 (0) 10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Kontakt-teâđ konttâr
Laasktummuš

Čuâv miʹjjid sosiaalʼlaž mediast