Vuässõõđ sääʹmǩiõli teeʹmmneäʹttla!
Uásálist sämikielâi teemaookon!
Searvva sámi giellavahkkui!
21.-27.10. 2019

Válggat 2019
Vaaljah 2019
Vaal 2019
Vaalit 2019

Ođđâz

Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd lij vaalmâš

  Aanarsääʹm veeʹresǩiõl mättǩeʹrjjräidd…

Vaal-luʹvddkåʹdd teâđat

Pååʹšt seillat rekisterõʹsttum vaaläʹššǩiiʹrjid Tâʹvv-Lääʹddjânnam…

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž maainâsǩeʹrjj Silbbseiʹbb…

Jiõnstemvuäʹpstõs Sääʹmteeʹǧǧ vaalin

Tobdstõõđ tärkka jiõnstemvuäʹpstõʹsse!   …

Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsaž ǩiõllkonfereeʹns programm õlmstõttum da iʹlmmtõõttmõš lij äävuum

Sääʹmteeʹǧǧ õõutveäkka reäʹšše 9.-10.10.2019 ǩiõllseminaar…

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj iʹlmstõõvi

Ođđ tâʹvvsääʹmǩiõl tuejjǩeʹrjj GEA-mättǩeʹrjjraiddu…

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje kålggmannust

Sääʹmteeʹǧǧ eeʹjj 2019 tuåimmplaan mieʹldd halltõõzz…

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet säʹmmlai kõõskâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj õnnum vaalin. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest âlgg vaʹlljeed uuʹccmõsân kolmm vuäzzla Sääʹmtegga

Luʹvddkååʹdd

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar peejj vaalpââjas nellj luʹvddkååʹdd, sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz di vaal-luʹvddkååʹdd, koon tuåimmpââʹjj lij vuäʹnkab ko jeeʹres luʹvddkooʹddi.

Mediaaʹje

Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiilâst kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđ jueʹǩǩem määinast šiõǥǥ naaʹlid jääʹǩǩteeʹl.

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteeʹǧǧ Twitter-seeid

Sääʹmteeʹǧǧ Facebook-seeid

🔹Sámi parlamentáralaš ráđi ságajođiheapmi sirdása Suoma Sámediggái.
🔹Säämi parlamentaarlii rääđi saavâjođettemvuotâ sirdâšuvá Suomâ Sämitiigán.
🔹Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđtummuš serddai Lääʹddjânnam Sääʹmtegga.
🔹Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille.

Suoma Sámedikki ságajođihanáigodaga váldoulbmilin Sámedikki ságajođiheaddji ja SPR:a boahttevaš ságajođiheaddji Tiina Sanila-Aikio namuha ee. Sámegielaid ámmát- ja resursaguovddáš Sámi Giellagáldu doaimma fástan dahkama, davviriikkalaš sámesoahpamuša ovddideami sihke eamiálbmogiid oassálastinvuoigatvuođaid buorideami ON:a oktavuođas. Sanila-Aikio oaidná SPR:a barggu dehálažžan, go SPR koordinere sámiid oainnuid oktasaš gažaldagain.

***
Suomâ Sämitige saavâjođettemvuođâ váldu-ulmen Sämitige saavâjođetteijee já SPR puáttee saavâjođetteijee Tiina Sanila-Aikio luvâttâl ei. Sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee (Sámi Giellagáldu) tooimâ pisovâžžân finnim, tave-eennâmlii sämisopâmuš ovdedem sehe algâaalmugij uásálistemvuoigâdvuođâ pyeredem OA ooleest. Sanila-Aikio ana SPR pargo tergâdin, tastko SPR koordinist sämmilij uáivilijd ohtsijn koččâmušâin.

***
Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđtempââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei da SPS pueʹtti saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio liist âʹlnn lie jm. vuäǯǯad Sääʹm ǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sámi Giellagáldu tuåimmjummuž põõššjen, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž ooudummuš di alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuš ÕM seʹst. Sanila-Aikio vuäinn SPS tuâj vääžnai tuâjjan, ko SPS koordinâstt säʹmmlai bieʹllvälddmõõžž õhttsaž kõõččmõõžžin.

***
Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteiksi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja SPN:n tuleva puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio listaa mm. Saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan vakinaistamisen, pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistämisen sekä alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä. Sanila-Aikio näkee SPN:n työn tärkeänä, koska SPN koordinoi saamelaisten kantoja yhteisissä kysymyksissä.
... See MoreSee Less

18/09/19  ·  

View on Facebook
Sääʹmteʹǧǧvaal 2019

Sääʹmteʹǧǧvaalid tuåimtet 2.9.–30.9.2019. Jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie puk säʹmmla, kook lie mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe.

Ǩiõllpieʹss

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Vuäʹpstum kõrvvi

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddkoontâr da parlameʹnttkueʹrnec lie Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanar ceerkavsiidâst. Lääʹddjânnam säʹmmlai parlameʹnttpõʹrtte vuäitt tobdstõõttâd vuässõõđeeʹl Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz riâššâm vuäʹpstum kõrvvjid.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da seämmast pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

Sääʹmteâtt mättʼtõʹsse

Oktavuohta.com -seiddõs taʹrjjad sääʹmteâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, ǩeäi miõl tõt ǩeäss. Seiddõs lij tuåimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seiddõs âânn seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur vueʹssvuuʹdin, sääʹmõõutstõõzzâst da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥi- da kaartivuiʹm da videoivuiʹm.

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž da maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.

Mõõntõõllâmvuäʹpstõs sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ kuõskki haʹŋǩǩõõzzin

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ jiiʹjjez kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sää’mte’ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos
FI-99870 INARI
tel +358 (0) 10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Kontakt-teâđ konttâr
Laasktummuš

Čuâv miʹjjid sosiaalʼlaž mediast