Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteʹǧǧvaal 2023

Sääʹmteʹǧǧvaalid tuåimtet 4.9.-2.10.2023. Vaalin jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ lie säʹmmla, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Jiõnstemvuõiggâdvuõđla säʹmmla lie še vaalââʹnteei da vuäiʹtte äʹlǧǧed vaalin võboršeʹǩǩen.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema halltõsprograʹmme 2023–2027

Sääʹmteeʹǧǧ täävtõssân lij vuäǯǯad puõʹtti halltõsprograʹmme 2023–2027 tååimaid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân.

Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal 

Sääʹmteʹǧǧ puuʹtat da teäggat sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz, lookkjiškoouli, ämmtallaš da vuõrâsoummiškooultõõzz taarbid.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da seämmast pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

Ǩiõllpieʹss

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij aiccâd da arvvtõõllâd historiallaš da annʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mäʹhtt vuäitčes õõuʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõsk di säʹmmlai kõõskâst.

Mõõntõõllâmvuäʹpstõs sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ kuõskki haʹŋǩǩõõzzin

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ jiiʹjjez kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž da maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.

Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet säʹmmlai kõõskâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj õnnum vaalin. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest âlgg vaʹlljeed uuʹccmõsân kolmm vuäzzla Sääʹmtegga

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar peejj vaalpââjas nellj luʹvddkååʹdd, sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz di vaal-luʹvddkååʹdd, koon tuåimmpââʹjj lij vuäʹnkab ko jeeʹres luʹvddkooʹddi.

Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiilâst kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđ jueʹǩǩem määinast šiõǥǥ naaʹlid jääʹǩǩteeʹl.