Ođđâz

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõõzz saaǥǥjååʹđteei vaʹlljuum

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi halltõs lij ååʹn nõõmtum, da halltõs…

Oopâ saanijd -koovvsääʹnnǩeʹrjj iʹlmstââvv digiǩeʹrjjen

Peäggtum Oopâ saanijd -koovvsääʹnnǩeʹrjj iʹlmstââvv…

Säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ -seiddõõzz õlmstââʹttet veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâj tuärjjan

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt sääʹmǩiõli neäʹttlest teâđtemseiddõõzz,…

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâd mättmateriaalpiisar veeʹrj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâd mättmateriaalpiisar veeʹrj.…

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʹtõshaʹŋǩǩõs eʹtǩǩuum Cygnaeus-paʹlǩǩõõzz vuäǯǯjen

Mättʼtõshalltõs lij nõõmääm sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid…

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kutt stipeeʹnd

IʹLMMTÕS Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla õhttseʹžže…

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla

Sääʹmteeʹǧǧ 21 vuäzzliʹžžed da nellj väärrvuäzzla vaʹlljeet säʹmmlai kõõskâst juõʹǩǩ neelljad eeʹjj õnnum vaalin. Juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest âlgg vaʹlljeed uuʹccmõsân kolmm vuäzzla Sääʹmtegga

Luʹvddkååʹdd

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar peejj vaalpââjas nellj luʹvddkååʹdd, sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz di vaal-luʹvddkååʹdd, koon tuåimmpââʹjj lij vuäʹnkab ko jeeʹres luʹvddkooʹddi.

Mediaaʹje

Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiilâst kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđ jueʹǩǩem määinast šiõǥǥ naaʹlid jääʹǩǩteeʹl.

Ääiʹjpoddsaž

Sääʹmteeʹǧǧ Twitter-seeid

Sääʹmteeʹǧǧ Facebook-seeid

Saamelaiskäräjät haluaa kehittää sote-uudistusta yhteistyössä niin, että myös saamelaisten tarpeet tunnistetaan ja otetaan uudistuksessa huomioon. www.samediggi.fi/sote-uudistus/ ... See MoreSee Less

26/10/20  ·  

View on Facebook
Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss mieʹrren lij aiccâd da arvvtõõllâd historiallaš da annʼjõž čårstummuž, mieʹldd looǥǥeeʹl riikk suddeempolitiikk, di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummšid, čiõlǥted mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õhttsažkådda ânnʼjõž vueʹjjest da eʹtǩǩeed, mäʹhtt vuäitčes õõuʹdeed õhttvuõđ säʹmmlai da Lääʹddjânnam riikk kõõsk di säʹmmlai kõõskâst.

Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal 

Sääʹmteʹǧǧ puuʹtat da teäggat sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal vuõss- da vuâđđmättʼtõõzz, lookkjiškoouli, ämmtallaš da vuõrâsoummiškooultõõzz taarbid. Tääiʹben piâzzak ǩiõččâd da tiʹllʼjed sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal.

Ǩiõllpieʹss

Mii lij ǩiõllpieʹss? Ǩeäss-a tuu miõl ǩiõllpieʹss jiijjad päärnžad vueiʹtlvaž ouddpeâmmnääʹllen? Lij-a päärnžad ǩiõllpieʹzzest da ooʒʒak lââʹssteâđ ääʹššest? Tän seeidast lie vuâđđteâđ ǩiõllpieʹzzest da ǩiõll-lauggjest.

Sääʹmǩiõli neäʹttel 2020

Sääʹmǩiõli neäʹttel ââʹnet 19.-25.10.2020 da Sääʹmteʹǧǧ kåčč pukid vuässõõttâd teeʹmmneäʹttla ouddmiârkkân riâžžeeʹl šõddmõõžžid leʹbe kampanjaid di poouʹteeʹl sääʹmǩiõl ouʹdde jeeʹres naaʹlin. 

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij sääʹm meer õhttsaž da seämmast pââimõs tuʹmmjeei tuåimmorgaan sääʹmǩiõlid kuõskki aaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz (SPS) vueʹlnn tuåimmjeei Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmtiiʹǧǧi teäggtam tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs.

Sääʹmteâtt mättʼtõʹsse

Oktavuohta.com -seiddõs taʹrjjad sääʹmteâđ mättʼtõʹsse da jeärrsid, ǩeäi miõl tõt ǩeäss. Seiddõs lij tuåimtum Sääʹmteeʹǧǧ da Mättʼtõshalltõõzz õhttsažtuâjjan. Seiddõs âânn seʹst teâđ säʹmmlai meersaž symboolin, sääʹmkulttuur vueʹssvuuʹdin, sääʹmõõutstõõzzâst da šõddmõõžžin teeʹkstivuiʹm, snimldõõǥǥi- da kaartivuiʹm da videoivuiʹm.

Sääʹm-maatkčem eettlaž vuäʹpstõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 24.9.2018 vasttõsvuõđlaž da eettlânji ǩeâllʼjeei sääʹm-maatkčem tuåimmjemvuâđđjurddjid. Eettlaž vuäʹpstõõzzi väʹlddtäävtõssân lij jaukkeed sääʹmvuõđ äuʹǩǩen õõʹnni maatkčummuž da maatkčummuž pääiʹǩ leävvneei säʹmmlaid kuõskki vââǥǥlaž teâtt.

Mõõntõõllâmvuäʹpstõs sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ kuõskki haʹŋǩǩõõzzin

Ouddmiâsttmõõžž siâzztõõlât ooccâd nåkam tuʹtǩǩeem- leʹbe jeeʹres haʹŋǩǩõõzzid, kook kueʹsǩǩe leʹbe vueiʹtte kuõskkâd sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ. Vuäʹpstõõzz meâldlaž mõõntõõllmõõžž mieʹrren lij staanâd säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuš, oouʹdeed sääʹm kulttuurääʹrb da ääʹrbvuâlaž teâđ seillmõõžž da ainsmâʹtted säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ jiiʹjjez kulttuuräʹrbbe da ääʹrbvuâlaž tiõttu.

Sää’mte’ǧǧ | Saamelaiskäräjät
Sajos
FI-99870 INARI
tel +358 (0) 10 839 3100
info(at)samediggi.fi

Kontakt-teâđ konttâr
Laasktummuš

Čuâv miʹjjid sosiaalʼlaž mediast