Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla saaǥǥtempiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtempiisar tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 26 e §:st. Saaǥǥtempiisar jm. håidd, plaanad da oouʹdad Sääʹmteeʹǧǧ saakkummuž kuõskki aaʹššid di tiuʹdde peejj saakkeemstrategia. Lââʹssen saaǥǥtempiisar vieʹǩǩat Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjjkååʹdd da piisarkååʹdd teâđtemtåimmjummšest.

Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg 2.1.2024 da peštt 31.12.2024 räjja.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmkulttuur tobddmõõžž, njueʹbǯǯlõs ǩeerjlaž da njäälmlaž čuäʹjtem di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuâj tuejjummša, pueʹrr organisâʹsttem- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Ruõccǩiõl da eŋgglõsǩiõl täidd (ǩeerjlaž da njäälmlaž) di tuâjjǩiõččlâsttmõš saakkummuž tuâjain ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2857,25 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Veeʹrjsâjjsažvuõđâst jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jiijjâs maall meâldlaž ooccâmǩeʹrjj di vueiʹtlvaž tuâjjpäiʹǩǩloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.12.2023 mõõneeʹst tän ooccâmlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Lââʹssteâđ Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi

Aanrest
15.11.2023
Sääʹmteʹǧǧ