Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen aula.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse

Sääʹmteʹǧǧ ååcc äʹššneǩ-kääzzkõʹstti mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju ääiǥas 2.1.–31.12.2024. Tuâj teâuddjummuž  õõudldõssân lij teäggtõõzz raavšummuš.

Sajoozz äʹššneǩ-kääzzkõʹstti tuâjaid koʹlle äʹššneǩ-kääzzkõs, Sajoozz vuâsttaväʹlddem- da infopääiʹǩ håiddmõš, såbbri da noorõõttmõõžži jäʹrjstõõllmõʹšše kuulli tuâj di restraantâst vieʹǩǩtummuš da taarb mieʹldd sõõʹji pottsenâânnmõš. Äʹššneǩ-kääzzkõʹstti reâugg kääzzkõsjuâkkaz vueʹssen sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Tuâj tuejjeet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest. Tuâjjääiʹj lie jäänmõsân Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozz äävaiåårramaaiʹji, arggpeeiʹvi čiâss 9–17.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj kaiʹbbjem škooultõs ja sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat äʹššneǩ-kääzzkõstuõjju härjjnummuš, šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõš, soojjlõs eŋgglõs ǩiõl täidd, jiõččaltteemvuõtt, soojjlõs šiõttlõõvvmõš di šiõǥǥ vuârrvaaiktemtääid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/III mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 2 027,13 euʹrred/mp, koon õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccâmǩeʹrjj, merittloǥstõk da jeeʹres meâlddõõzz âʹlǧǧe maaccted 13.12.2023 mõõneeʹst tän ooccmõšlomaakk pääiʹǩ (ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vs. markknâʹsttemjååʹđteei Saara-Maria Salonen: saara-maria.salonen(at)samediggi.fi teʹlf. 010 839 3149 / 040 575 5332 da vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹlf. 010 839 3106 / 040 726 2688

Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi

Aanrest 13.11.2023
Sääʹmteʹǧǧ