Ooʒʒ mieʹldd leʹbe eʹtǩǩed vuäzzla Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse tåimmpoʹdde 2024-2025

Ooccâp nuõrisuåvtõʹsse mieʹldd aktiivlaid sääʹmaaʹššin älšmõõvvâm sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Nuõrisuåvtõõzz vaʹlljummšest pueʹttep väʹldded lokku, što vuäzzla eʹtǩǩee vueiʹtlvummuz käʹttjeeʹjen čõõđ sääʹmvuuʹd de jeeʹres ǩiõlläʹrttli. Vaʹlljõõzzâst jääʹǩǩte še sooǥǥbieʹli kõskksaž tääʹssäärv. Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla   ij taarbaš leeʹd sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž.

Nuõrisuåvtõʹsse vaʹlljee čiččâm väʹlddveärla vuäzzla de siʹjjid juõʹǩǩʼkõʹžže vääʹrrneeʹǩǩ. Vuäzzla âʹlǧǧe leeʹd 18-28 -ekksa aktiivla sääʹmnuõr. Nuõrisuåvtõs tuejjad sääʹmteʹǧǧ halltõʹsse eʹtǩǩõõzz vaʹlljeemekksain  vuäzzlain da looppla  tuʹmmstõõǥǥ tuejjad sääʹmteeʹǧǧ sååbbar.

Nuõrisuåvtõs vaʹlljad kõskkvuõđstes suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes saaǥǥjååʹđteei da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei. Nuõrisuåvtõs še nõmmad jäänmõssân vitt (5) põõšši äʹšštobddi. Äʹšštobddivuäzzla  âʹlǧǧe leeʹd vaʹljjeem poodd 15-17-ekksa.

Vuäitak ooccâd mieʹldd leʹbe eʹtǩǩeed miõlstad nuõrisuåvtõʹsse suåppi 18-28-ekksaid sääʹmnuõrid da äʹšštobddivuäzzlõʹžžen suåppi 15-17-ekksaid sääʹmnuõrid. Eʹtǩǩõõzz vuâđđõõttmõõžžines vuäiʹt vuõltteed 1.12.2023 mâânast neʹttpååʹštest info(at)samediggi.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd addrõʹsse: Nuõrisuåvtõs, Sajos, 99870 Aanar

Vuäitak teâudded še neʹttseeidast ooccâmlomaakk.

Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tåimmjeei nuõrisuåvtõõzz pââimõõzzân tuejjõssân lij oouʹdeed sääʹmnuõri ǩiõlʼlaid da kulttuurlaid vuõiggâdvuõđid de raʹvvjed sääʹmnuõri identiteeʹtt nuõrituâjj pääiʹǩ. Lââʹssen nuõrisuåvtõs älgg valmštõõllâd tõid sääʹmteeʹǧǧi eʹtǩǩõõzzid, alttõõzzid, ceälkkmõõžžid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kuõʹšǩǩe  sääʹmnuõrid. Nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõʹšše vuäitak tobdstõõttâd lââʹss tääiǥ www.nuor.fi

Lââʹssteâđaid

Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio, tel. 040 708 2072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuõripiisar Elli-Marja Hetta tel. 010 839 3134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso õõmtââšš mõõntõõllâmnääʹl piõggviõkkstroiʹttli raajjmõõžžâst piõllʼji õhttvuõʹtte

Sääʹmteeʹǧǧ vuäǯǯmi teâđai mieʹldd säʹmmlai dommvoudda piõllʼji õhttvuõʹtte liâ rajjum leʹbe raajât piõggviõkkstroiʹttlid. Ouddmiârkkân Karesuvannost sâjjdõõʹtti Lavivaara beäʹlnn juʹn rajjum piõggviõkkstroittla ij leäkku põõššjen miõttum raajjâmlååʹpp, ij-ǥa Sääʹmtiiʹǧǧin leʹbe ni vuäzzas paalǥâskooʹddin leäkku veâl jiõllum ääʹššmeâlddsaž saǥstõõllmõõžžid leʹbe muđoi vuässõttum prosessa.  

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso õõmtââšš mõõntõõllâmnääʹl, koin Lavivaara piõggviõkkstroiʹttel lij rajjum. – Lij moodrai, što proseʹss lij ouddnam raajjâmpâjja ouddâl ǥu tõõzz leät miõttum äššakuulli looʹvid, särnn Juuso.  

– Muuʹštʼtam, što luâttreeʹǧǧesvuõttplaan saǥstõõllmõõžž õhttvuõđâst Meäʹcchalltõs lij Sääʹmtiiʹǧǧin kaunnâm õõutmiõllsažvuõđ, što jeäʹt piõkkviõǥǥ viiǥǥ ooudâs säʹmmlai dommvoudda. Håʹt-i ååʹn ij leäkku kõõččmõš takai liâdggpuuʹtʼtõʹsse jurddum viõkkstroiʹttlest, leäi õlggâm Sääʹmteʹǧǧ da paalǥâskåʹdd vueiʹtted vuässâʹtted ääʹššmeâlddsânji prosessa, juätkk Juuso. 

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso tuäivv, što mõõntõõllâmnääʹl vääʹn teevat juätk juurdeeʹl. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Kalle Varis 
Lääʹǩǩpiisar 
010 839 3187 / 050 384 7040 
kalle.varis@samediggi.fi  

Sääʹm ǩiõlltuâjjcistt miõđât Lappi pueʹrrvââjjamvoudda

Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹm ǩiõllsuåvtõs miõđi såbbreʹstes 3.10.2023 Sääʹm ǩiõlltuâjj-ciist Lappi pueʹrrvââjjamvoudda. Ciist juâkkampoodd ââʹnet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst piâtnâc 27.10.2023 čiâss 10.30. Podd lij pukid äävas. Poodd striiʹmjet da tõn vuäitt seuʹrrjed addrõõzzâst puõʹtti liiŋk www.sajos.fi/live

Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Tauno Ljetoff särnn, što ciist vuäǯǯjest saǥstõʹlleš veäʹlkõsnalla da ääʹšš tuʹmmješ tärkka. – Tän vuâra ciist vuäǯai vaʹlljummuš leäi väʹǯǯel âlddsin vaʹlljummuž vaiggâdvuõđ diõtt. Saǥstõõllmõõžžin kaggõʹtte määŋgas tuõđi šiõǥǥ eeʹttǩeeʹj da leäi še hääʹsǩ vuâmmšed, mõõn jiânnai sääʹmǩiõllsaž siiskõõzzid da kääzzkõõzzid ânnʼjõõžžâst puutʼtet. Mäŋggaz tåimmai liâ älggam tuejjeed tuâj sääʹmǩiõli sââʹj ooudâsviikkmõššân Lääʹddjânnmest, särnn Ljetoff.

Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Tauno Ljetoff uuʹdi ciist Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd eeʹttǩeeʹjid Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst piâtnâc 27.10.2023. Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd pooddâst eeʹttkõʹstte sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Laura Niittyvuopio-Valle, sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkâʹsttemjååʹđteeʹjj Mirja Laiti da sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vt. oouʹdeemjååʹđteeʹjj Tuuli Miettunen di Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd ǩiõlltuâjjla Elen Anne Sara da Anna Lumikivi.

– Tuäivam čâđđmest, što Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd ouddmiârkk smeʹllkâtt še jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid da õutstõõzzid väʹldded tuâjast lokku sääʹmǩiõlid da sääʹm ǩiõll-lääʹjj õõlǥtõõzzid, da što sääʹmǩiõll puätt åårrad še jeeʹres tåimmjin juʹn aalǥâst ääʹljeeʹl sizzrajjum jiõččaildes-seʹlvväʹšš. Ååskam, što Arto Saijets raajjâm mooččâs ǩeäiss vuäǯǯ cisttpääiʹǩ Lapha sõõʹjin da smeʹllkâtt da loŋŋat toʹben tuâjjlaid pueʹreed sääʹmǩiõli sââʹj ääiʹjab ääiʹj verddeeʹl, juätkk Ljetoff.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt lij sääʹm ǩiõtt-tuâjj (duodji), koon valmšteeʹj lij vaʹlljam Sámi Duodji rõ. Ååʹn cisttân uʹvddem ǩeäis (giisá) lij valmštam sääʹmǩiõtt-tuâjjsiltteeʹjj (duojár) da Sääʹmvuuʹd škooultõskõõskõõzz uʹčteeʹl Arto Saijets.

Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz vuâđđõõttmõõžž

Sääʹm ǩiõllsuåvtõs vuâđđtââll tuʹmmstõõǥǥâs tõin, što Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij aivv toiʹmmjummuž alttummšest vueʹljeeʹl välddam lokku sääʹmǩiõl organisaatiost da toiʹmmjummšest di rääjj sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid vuâđđtõllumnalla ǩiiddõs vueʹssen jiijjâs toiʹmmjummuž da organisaatio.

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij ooudâst peäggtum täävtõõzzi teâuddjâttmõššân vuâđđääm sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi oouʹdeemjååʹđteeʹj da kääzzkõsjååʹđteeʹj veeʹrj. Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij še saʹtssjam sääʹmǩiõli âânnmõʹšše vääʹldeeʹl tuõjju nuõrtt-, aanar da tâʹvvsääʹm ǩiõlltuâjjla. Lââʹssen Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd toiʹmmjummuš tuärjjad sääʹmǩiõl sââʹj da ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž.

Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd tåimm pueʹrren ouddmiârkkân tõʹst, mäʹhtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz vueiʹtet da âlgg väʹldded vueʹssen organisaatio juʹn tõi vuâđđeempooddâst, kuäʹss sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz šâʹdde luâđliʹžžen da ǩiiddõs vueʹssen organisaatio tåimmjummuž. Sääʹm ǩiõllsuåvtõs haaʹlad miõđeeʹl Sääʹm ǩiõlltuâjj -ciist, smeʹllkâʹtted Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd ooudâsviikkâd veâlâinn ooudâs da raaveed sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzeez.

Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt

Sääʹm ǩiõlltuâjj -ciist miârktõs lij uʹvdded tobdstõõzz sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da sääʹmǩiõl sââʹj ouddnummšen tuejjuum ciʹsttjeei tuâjast Lääʹddjânnmest. Sääʹmǩiõlin juuʹrdet tâʹvv-, aanar-, da nuõrttsääʹmǩiõl. Ciist jurddjen lij smeʹllkâʹtted ciist vuäǯǯai pueʹreed veâl sääʹmǩiõl ouʹdde tuejjuum tuâj da loŋŋted pukid veʹrǧǧniiʹǩǩid pueʹreed sääʹmǩiõl sââʹj. Ciist vuäǯai vueiʹtte eʹtǩǩeed sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz vuäzzla da väärrneeʹǩǩ ǩiõllsuåvtõõzz såbbrest. Cistt miõđât õõutvuâra vaalpââʹjest sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz mieʹrreem ääiʹjpoddân. Sääʹm ǩiõlltuâjj -ciist meâtt sääʹm ǩiõllsuåvtõs.

Ciist miõđât vuõss-sââʹjest veʹrǧǧniiʹǩǩid da õutstõõzzid da pâi spesiaalvuâđđõõttmõõžžin privattoummuid. Sääʹm ǩiõlltuâjj cistt lij čeäppõscistt, koon âlgg sueiʹmkrâʹstted sääʹmǩiõl da kulttuur reeʹǧǧesvuõđ da määŋgnallšemvuõđ. Cistt vaajtââvv juõʹǩǩ neelljad eeʹjj (vaalpõõʹji mieʹldd) da tõn raajjmõõžžâst vaʹsttad Sámi Duodji rõ vaʹlljem sääʹmčeäʹpp leʹbe -ǩiõtt-tuâjjlaž.

Lââʹssteâđ

Tauno Ljetoff
Sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj
tauno.ljetoff(at)samediggi.fi

Marko Marjomaa
Sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar
teʹl. 050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse 55 vuõiǥeemõõlǥtummuž vaali puäđõõzzâst 

Sääʹmteʹǧǧ lij vuâsttavälddam mieʹrräigga mõõneeʹst õhttsiʹžže 55 vuõiǥeemõõlǥtummuž vaali puäđõõzzâst. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll vuõiǥeemõõlǥtummšid ǩirrlânji da mââimõõzzâst ouddâl vaaleeʹjj loopp. 

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd raaveem vaali puäđõõzzâst tuejjeem vuõiǥeemõõlǥtummuž da läittmõõžž liâ õlggâm tååimted Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse 14 peiʹvven tõn peeiʹvest, kuäʹss vaal-luʹvddkåʹdd lij raavääm vaali puäđõõzz. Vaal-luʹvddkåʹdd raavii sääʹmteʹǧǧvaali puäđõõzz såbbreʹstes 4.10.2023

Mieʹrräigga mõõneeʹst Sääʹmteʹǧǧ vuâsttavaaʹldi 55 vuõiǥeemõõlǥtummuž. 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll vuõiǥeemõõlǥtummšid såbbreʹstes sääʹmteʹǧǧlääʹjj 40 § 2 momeeʹnt mieʹldd ǩirrlânji da mââimõõzzâst ouddâl vaaleeʹjj loopp. Såbbar da påʹrddǩeeʹrj taʹrǩstummuž mâŋŋa vuõiǥeemõõlǥtummuž tuejjeem oummuid vuõltteet tuʹmmstõk pååʹštin tuõđštemnallšeʹmmen teâttanouddmõššân. 

Lââʹssteâđ: 

Tuʹmmstõktuâj beäʹlnn: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Vaaldâšm beäʹlnn: 

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Vaaldâšmjååʹđteeʹjj 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi 

Teâttkäivv: Lääʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧest (974/1995) 

Tâʹvvsääʹmǩiõll siõm puõllšest, aanarsääʹmǩiõll skammpoodd seuʹŋŋõõžžâst  da nuõrttsääʹmǩiõll täʹlvvpuõllšest – sääʹmǩiõl neäʹttel ääv mättčiâss puäʹtte âʹpet!  

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs jääʹrjast pukid še tän eeʹjj äävmättčiâssid sääʹmǩiõli neäʹttlest 43! Mättčiâssi teeʹmmen liâ 8 eeʹjjpoodd Sääʹmjânnmest da gåårdest. Tâʹvvsääʹm mättčiâssin leäʹt čõhččpooddâst mieʹldd, aanarsääʹm mättčiâssin ǩiõččât skaamm da nuõrttsääʹm mättčiâssin leät juʹn kõrr täʹlvvpuõllšin.  

Mättčiâssi jurddjen lij puʹhtted õlmmsa jäänab teâđaid sääʹmǩiõlin ǥu še sääʹmkulttuurâst. Mättčiâssi täävtõsjoukkân liâ vuâđđmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđi, leša mättjemčiâssid vuäǯǯa vuässõõttâd puk sääʹmǩiõlin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd håʹt ǩii mättjeei jiõččines leʹbe puk klassneeʹǩǩ vueiʹtte vuässõõttâd õõutsââʹjest seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Vuässõõttâd vuäitt še määŋg čieʹsse.    

Mättčiâss ââʹnet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teamsist. Čiâss liâ õhttsiʹžže koumm, õhtt juõʹǩǩ Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlâst: tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlâst.  

Mââibargg 24.10. čiâss 10–10.45  

Tâʹvvsääʹmǩiõll siõm puõllšest  

Uʹčteeʹlen Máren-Elle Länsman ja Máret Ingá Länsman  

Täävtõsjoukk 0.–2. klass  

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst   

Seärad 25.10. čiâss 10–10.45  

Aanarsääʹmǩiõll skammpoodd seuʹŋŋõõžžâst  

Uʹčteeʹlen Ruska Haavisto da Laura Ylinampa  

Täävtõsjoukk 3.–6. klass  

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst   

Neljdpeiʹvv 26.10. čiâss 10–10.45  

Nuõrttsääʹmǩiõll täʹlvvpuõllšest 

Uʹčteeʹlen Sirkka Sanila da Kia Olin  

Täävtõsjoukk pââibužškooul da nuʹbb tääʹss  

Õhttnemliŋkk: Puäʹđ såbbra teäʹddleeʹl täʹst    

Čiâssin vuäitt kõõččâd kõõččmõõžžid da saǥstõõllâd chaatâst. Čiâssid ij taarbâž iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Mättčiâssid jeät ruõkku.  

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttmõʹšše tääiʹben.   

Õhttvuõttoummu:  

Laura Ylinampa, haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj  
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi   
040 525 4013    

Anne Olli, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
anne.olli@samediggi.fi    
040 687 5989  

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:  

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõs. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩieʹččaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.  

https://www.saamenetaopetus.com/

Lââʹssteâđ sääʹmǩiõli neäʹttlest:  

Sääʹmǩiõli neäʹttel 23.–29.10.2023 mieʹrren lij kaggâd sääʹmǩiõli statuuzz, da lââʹzzted sääʹmǩiõli da kulttuur tobddmõõžž veeʹzz õhttsažkååʹddest. Jeäʹrben tän neäʹttel poodd sääʹmǩiõl kollʼje da kuâsttje juõʹǩǩsââʹjest.  

Sääʹmǩiõli neäʹttel lij õhttsažhaʹŋǩǩõs, koin puuʹtet tiõttu sääʹmǩiõlid da lââʹzzted tõi tobddmõõžž veeʹzz õhttsažkååʹddest. Privatt da õõlmâs stroiʹttlid, põrggsid, organisaatioid da jeeʹres toiʹmmjeeʹjid kååččat puʹhtted tiõttu sääʹmǩiõlid jeäʹrben tän neäʹttlest. Õõutveäkka väʹlddep šuurab vasttõõzz tõʹst, što sääʹmǩiõl kollʼje da kuâsttje da tõk liâ ââʹnnmest juõʹǩǩsââʹjest õhttsažkååʹdd jeeʹres suõʹrjin.

www.giellavahkku.org

Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjuuʹhl vieʹttjet skamm-mannust 2023 

Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjuuʹhl vieʹttjet Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest mââibaarǥ 28. skamm-mannust 2023 čiâss 11 ääʹljeeʹl. Puk liâ tiõrv puättam seuʹrrjed juuʹhl vuõiggvuõlttõõzz pääiʹǩ.  

– Lij samai miârkteei, što piâssâp joohljâʹtted säʹmmlai parlameeʹnt 50-âkksaž määʹtǩ Lääʹddjânnmest. Ååʹn lij šiõǥǥ podd uʹvdded tobdstõõzz sääʹmpolitiikk pioneeʹrid da pukid jeeʹres eeʹǩǩlooʹji ääiʹj mieʹldd vaaikteeʹj sääʹmpolitiikkniiʹǩǩid, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. – Kueiʹt meer kõskksaž tåimmai õhttsažtuâjj še ouddlâstt diplomaattlaž tåimmamkulttuur da tõn, što ij ni kuäbba vueʹssbeäʹl eeʹttkâʹsttmallaš rool leäkku vaarâst, Juuso juätkk. 

Sääʹmteeʹǧǧ oudldõʹsttjen iiʹjjin 1973–1995 leäi sääʹmväʹldduumkåʹdd, koon altteeš tõʹst uvddum riikksuåvtõõzz asetõõzzin 9. skamm-mannust 1973. Sääʹm parlamentaarlaž tåimmʼmõõžž alttee veʹt juʹn Lääʹddjânnmest ääiʹjab ǥu jeeʹres Tâʹvvjânnmin.  

Sääʹmteeʹǧǧ vuâđđeeš eeʹjj 1996 aalǥâst jiijjâs laaʹjjin eeʹjjest 1995 oođuum vuâđđlääʹjj nuäjja. Tän poodd Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddkoontâr lij Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet jiijjâs parlameʹnttkueʹrncest. 

– Sääʹmteeʹǧǧ tåimmvuʹvdd lij šõrrnam da tuâj liâ lâssnam miârkteeinalla iiʹjji poodd. Sääʹmteʹǧǧ lij veʹt õhtt säʹmmlai dommvuuʹd samai miârkteei tuâjjuʹvddjin da Sääʹmteeʹǧǧest liâ tuâjast âlddsin 80 ooumžed jeeʹres põõšši da mieʹrräiggsaž tuâjain, särnn Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi. 

Säʹmmlai parlameeʹnt 50-eeʹǩǩjohlla pääiʹǩ ool liâ koččum sääʹmväʹldduumkååʹdd di Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla jeeʹres vaalpõõʹjin, sääʹmõhttsažkååʹdd vaaikteeʹj, Lääʹdd riikk da määŋgai õhttsažtuâjjkuöiʹmi eeʹttǩeeʹj di Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjla.  

Juuʹhl prograamm õlmstââʹttet Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain www.samediggi.fi. Juuʹhl peäss seuʹrrjed vuõiggvuõlttõssân.

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Vaaldâšmjååʹđteeʹjj 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi 

Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ njoonaš kaaunõʹtte õhttsažtuâj miârkin

Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj kaaunõʹtte õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž di õhttsažtuâj ooudâs viikkmõššân. Aanrest jäʹrjstum kaaunõõttmõõžžâst jieʹlleš čõõđ še jeeʹres Aanar kådda da Sääʹmtegga ääiʹjpoddsaž aaʹššid.

Aanar kåʹdd da Sääʹmteʹǧǧ kaaunõʹtte õhttsažtuâjjsåbbrest Aanrest. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Alatorvinen.

Aanar kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj kaaunõʹtte Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst vuõssarggân 9.10.2023. Kaaunõõttmõõžž jõrddmõššân leäi õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž di õhttsažtuâj ooudâsviikkmõš. Õhttsaž ouddõsvuåppmõõžž sââʹjjen vueiʹnneš ouddmiârkkân sääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm da mättʼtõõzz teäggtõõzz tuõrvvmõõžž sääʹmvuuʹd kooʹddin di Pokka čuõkku leʹbe Aanar da Kihttel õhtteei vuʹvddčuâǥǥas 955 vuâđđteevvmõš. Aanar kååʹddest ââʹnet lääʹddǩiõl paaldâst veerǥlânji kolmm Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõl; aanarsääʹm, nuõrttsääʹm da tâʹvvsääʹm.

Såbbrest jieʹlleš čõõđ še jeeʹres Aanar kådda da Sääʹmtegga ääiʹjpoddsaž aaʹššid. Õõutsââʹjest saǥstõʹlleš jm. jeeʹresnallšem jieʹllemvuõʹjjid da mäddâânnmõʹšše õhttneei aaʹššin di säʹmmlai vuõiggâdvuõđin da pueʹrr narodkõskkvuõđin kååʹddest. Õõutsââʹjest plaaneeš še pueʹttiääiʹj õhttsažtuâjjmaallid. Mieʹrrkõskksaž kaaunõõttmõõžžid lij jorddmõš jueʹtǩǩed.

– Kaaunõõttmõš leäi samai puârast oʹnnstam. Lij vääžnai, što kueiʹt vuuʹdest tåimmai miârkteei instituutio njoonaš kaaunââtt da jeäll ääv saǥstõõllmõõžž mieʹrrkõõski. Kaaunõõttmõõžžâst sueʹppeš še määŋgaid konkreettlaž õhttsaž haʹŋǩǩõõzzid organisaatioi jeeʹres taaʹzzin, särnn Aanar kåʹddjååʹđteeʹjj Tommi Kasurinen. 

– Leäm rämmai täʹst õhttsažtuâjjsåbbrest, ǥu sääʹm dommvuuʹd kooʹddi tååim vaaikte miârkteeinalla tõõzz, mäʹhtt säʹmmlai vuõiggâdvuõđ teâuddje aarǥâst. Kååʹdd liâ-i vääžnai čõõnâsjoouk Sääʹmtegga, da meeʹst liâ määŋg õhttsaž ooudâsviikkâm sââʹjj, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Såbbra vuässõʹtte Aanar kååʹddest välddõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Janne Tervahauta, kåʹddhalltõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Jari Huotari, kåʹddjååʹđteeʹjj Tommi Kasurinen di jeeʹres tåimmsuõʹrji veʹrǧǧniiʹǩǩi njonnšest. Sääʹmteeʹǧǧest såbbra vuässõʹtte saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio, vaaldâšmjååʹđteeʹjj Pia Ruotsala-Kangasniemi di jeeʹres tåimmsuõʹrji veʹrǧǧneeʹǩǩ.

Lââʹssteâđ

Aanar kåʹdd

Tommi Kasurinen
Kåʹddjååʹđteeʹjj
050 548 4123
tommi.kasurinen@inari.fi

Sääʹmteʹǧǧ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧvaal puäđõs 2023

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbreʹstes 4.10.2023 raavääm sääʹmteeʹǧǧvaali puäđõõzz. Sääʹmteeʹǧǧvaal jiõnstemproseʹntt leäi 51,63. Jiõnnvuõiggâdvuõđ vaalin õʹnne õhttsiʹžže 3129  jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ. Vaal-luʹvddkåʹdd kuõʹđi jiõnstummšest 252 jiõnnâd lokku vääʹldǩâni sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 35 § meâldlânji da heelǥii 10 kuuddteʹmes jiõnstemliipp lääʹjj 37 § meâldlânji. Jiõnilaʹsǩǩummuž mâŋŋa pååʹštest puõʹtte 26 maacctemkonfeârt, koid jeät valddum lokku jiõnilaʹsǩǩummšest.

Sääʹmteʹǧǧvaal puäđõs 2023 (PDF)

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs

Sääʹmteʹǧǧvaali vaal-luʹvddkåʹdd lij såbbreʹstes 3.10.2023 õuddam sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõõzz. Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei jiõnstemproseʹntt lij 51,6.

Sääʹmteʹǧǧvaali vuâđđeei puåđõs (PDF)

Sääʹmteʹǧǧvaali jiõnilaʹsǩǩummuš älggam – vuõssmõõzz veeʹrjteʹmes puäđõõzz tueʹlää čiâss 10

Sääʹmteʹǧǧvaali jiõnilaʹsǩǩummuš lij älggam täʹbbe 2.10.2023 čiâss 18 Aanrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Jiõnilaʹsǩǩummuž alttummuž mâŋŋa puättam vuõlttõskonfeârt kueʹđet ääʹveeǩâni da lokku vääʹldǩani. Tååimtõõzzâst ââʹnet påʹrddǩeeʹrj. Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust leʹbe väärräʹššoummust lij vuõiggâdvuõtt leeʹd mieʹldd jiõnilaʹsǩǩummšest.

Vuõssmõõzz veeʹrjteʹmes puåđõõzz iʹlmmtet 3.10.2023 tueʹlää čiâss 10, ǥu vaal-luʹvddkååʹdd âânn teâđtempoodd Sajoozzâst.

Looǥǥ lââʹzz:

Lââʹssteâđ jeeʹres vaalid õhttneei aaʹššin vuäǯǯ https://www.samediggi.fi/vaal-2023

Õhttvuõđteâđ:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari,
teʹl. 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153
Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi