Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälminister Essayahin sueʹvet Aanrest

Mädd- da meäʹcctäälminister Sari Essayah kuõʹssji sueʹvet 23.9.2023 Aanrest da Uccjooǥǥâst tobdstõõttmen ääiʹjpoddsaž kueʹllšeeʹllemaaʹššid. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj saǥstõʹlle ministerin vueiʹnnlõõttmõõžžâst Sajoozzâst jm. Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst, šmâʹǧǧluõzzâst da kueʹllšeeʹllemlääʹjj muuttâstaarbin säʹmmlai beäʹlnn.

Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Niina Siivikko.

– Leäm rämmai tõʹst, što dialoog ministerin lij alttuum tâʹlskani halltõspââʹj aalǥâst, da što son lij leämmaž ouddmiârkkân šmâʹǧǧluõzz aaʹššin aktiivlaž. Näkam raajji vuârrmainstummuž da õhttsažtuâjj säʹmmlaivuiʹm lij ǩeeʹrjuum še Orpo halltõsprograʹmme, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. – Leäi vääžnai, što vuõǯǯaim ääiʹjpoddsai Tiânnu kuõskki aaʹšši lââʹssen kaggâd õuʹdde še jeeʹres säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđid da õõutverddsažvuõʹtte kuõskki teemaid, juätkk Juuso.

Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz da šmâʹǧǧluõzz lââʹssen še jeeʹres kueʹllšeeʹllemääʹšš õuʹdde valddumnalla.

Saǥstõõllmõõžžid jieʹlleš vââʹlljest jeäʹrben Taarrin saǥstõllum Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst da tõn väʹǯǯlõs aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj mušttʼte, što jiâ säʹmmlai vuõiggâdvuõđ da luõzz suõjjlummuž leäkku nuuʹbbeez vuâsttlõs täävtõõzz.

– Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõshäämas ij leäkku obbvuõđstes oʹnnstam, ij-ǥa tõn õõlǥči vuâllaǩeeʹrjted. Tõn sâjja tõt õõlǥči saǥstõõllâd samai oʹđđest säʹmmlai vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđid ciʹsttjeeʹjen, mõõnniäiggsaž vuõiggâdvuõttvueʹjj linjjõõzzid lokku vääʹldeeʹl, tuâtt I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

Õõutsââʹjest tuʹmmješ lââʹssen, mäʹhtt ainsmââttčeš, što šmâʹǧǧluõzz vuäitčeš pääiklažtääʹzzest juätkast še äuʹǩǩeed tuâsttamtååimai lââʹssen. Teän-obbvuõđ lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kaaggi õuʹdde oođeem taarbid še Vuõccu säʹmmlai da Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz beäʹlnn.

– Vuõccu säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđi vueʹǩǩ ij leäkku seämma ärvvsaž da õõlǥat teevvmõõžžid. Âʹlddääiʹjest leʹčči ääiʹjpoddsaž še saǥstõõllâd oʹđđest Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžžâst Taarrin, särnn II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧest vueiʹnnlõõttmõʹšše vuässõʹtte saaǥǥjååʹđteeikååʹdd lââʹssen halltõõzz vuäzzla Veikko Feodoroff da Anne Nuorgam, jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Asko Länsman di saaǥǥjååʹđteeʹj vieʹǩǩteeʹjj Niina Siivikko. Minister Essayah mieʹldd kuõʹssjeʹmmen leʹjje skååttrdemtällõsduumšeǩ Vesa Ruusila di spesiaalvieʹǩǩteeʹjj Sonja Falk.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Lääʹdd Sääʹmtegga 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) noorââtt täʹbbe 20.9.2023 Kiirunast tiuddsåbbra, koʹst SPN saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧest Lääʹdd Sääʹmtegga puõʹtti 16 määnpââjas da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjest Tuomas Aslak Juusost šâdd SPN saaǥǥjååʹđteeʹjj. Seämma pooddâst še SPN nuõriluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeivuõtt serddai Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõʹsse. 

Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeivuõttpââʹj väʹlddtäävtõssân Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj da SPN puõʹtti saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso listtad jm. Sääʹmvuuʹd konkreettlaž raajjcõgldõõzzi tobdstummuž da raajjõhttsažtuâjjorgaan vuâđđummuž, alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuž ÕM kruuggâst di säʹmmlai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđi pueʹrummuž EU:st.  

– Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz tuâjj lij samai vääžnai, ǥu SPN koordinâstt säʹmmlai beäʹl välddmõõžžid õhttsaž kõõččmõõžžin di aaʹššin, kook kueʹsǩǩe säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso. 

SPN kuʹǩesäiggsânji täävtõssân liâ leämmaž jm. säʹmmlai vuõiggâdvuõttsââʹj pueʹrummuš di tâʹvvjânnmallaž sääʹmsuåppmõõžž ooudâsviikkmõš. Lââʹssen SPN lij leämmaž vääžnai roolâst sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tåimmʼmõõžž koordinâsttmõõžžâst. SPN veekk ooudâs še jeeʹres raajid râstldeei sääʹmhaʹŋǩǩõõzzi teâuddjummšid. SPN vuâlažvuõđâst liâ jeeʹresnallšem luʹvddkååʹdd, kooi tuâjj čiŋlmââvv kuäʹssaǥ ääiʹjpoddsaž säʹmmlaid kuõskki teemaid.  

SPN lij Taarr, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, koʹst še Ruõššjânnam sääʹmorganisaatio vuässâʹtte õhttsažtuõjju taʹrǩǩõõllʼjen. SPN tiuddsåbbsest suåvtõõzz eeʹttǩeeʹj kooum Tâʹvvjânnmest da Ruõššjânnmest noorâʹtte õõutsâjja uuʹccmõsân õõutvuâra eeʹjjest. Jiijjâs tåimmʼmõõžžâst SPN ǩiččlââtt viikkâd ooudâs jeeʹres Tâʹvvjânnmin åårrai Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž õhttsažtuâj da tõt ǩiõttʼtââll aaʹššid, kook kuõskte säʹmmlaid meeran pâʹjjel raaji. SPN eeʹttkâstt še Tâʹvvjânnmi vuuʹdest jälsteei säʹmmlaid täujja ouddm. meeraikõskksaž õhttvuõđin.  

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad kõskkvuõđstes eeʹttǩeeʹjid SPN õõut vaalpâjja vuârstes, da jooʹtti vaalpââʹjest eeʹttǩeeʹjen liâ: Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto, Pirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff da Niko Valkeapää. 

Saaǥǥjååʹđteeivuõđ seerdeen še SPN vaaldâšm håiddmõš serddai Sääʹmtegga Lääʹddjânnmest, da tõʹst vaʹsttad Sääʹmteeʹǧǧ meeraikõskksaž aaʹššipiisar.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka-Saara Arttijeff 
Meeraikõskksaž aaʹššipiisar 
050 574 7629 
inka.saara.arttijeff@samediggi.fi 

Liiŋk: 

www.samediggi.fi 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs | samediggi.fi  

Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst Aanrest 28.9.2023 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neljdpeeiʹv 28.9.2023 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst ääv seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst. Poodd vuäitt seuʹrrjed še striim pääiʹǩ. 

Seminaar täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž vuârrvaaiktõõzz kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin da altteed saǥstõõllmõš säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ jiijjâsnallšem naaʹlin, ânnʼjõž-sââʹjest di vaʹǯǯtõõzzin. Täävtõssân lij nuʹt diǥu viikkâd ooudâs säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ seillmõõžž. 

Tueʹlespeeiʹv poodd prograammâst liâ äʹšštobddji vuâđđeemsaaǥǥvuâr čäccõõzzi da kueʹllnaaʹli sââʹjest di kueʹllšeellmõõžž miârktõõzzâst säʹmmlai pueʹrrjieʹllma. Jeäʹǩǩespeeiʹv poodd ââʹnet paneeʹlsaǥstõõllmõõžžid, koʹst koččum paneeʹlneeʹǩǩ pirr sääʹm dommvuuʹd saǥstâʹlle fasilitaattor jååʹđtummšin säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin. Paneeʹlsaǥstõõllmõõžžin lij tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlin lääʹddǩiõʹlle.  

Seminaar lij pukid äävas. Jeäʹrben poʹdde tuäivat tääʹvtemnalla säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ tobddjid da aktiivlaž kueʹllšiiʹllʼjid säʹmmlai dommvuuʹdest. 

Sajoozzâst seminaaʹre vuässõõđjid taʹrjjeet tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvkååʹf. Seminaar õhttsažtuâjjkueiʹmmen lij Meäʹcchalltõs. 

Seminaar äiʹǧǧ da päiʹǩǩ 

Neljdpeiʹvv 28.9.2023 čiâss 8.–16.00 

Aanar, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Auditorio / Zoom-webinaar 

Webinaar liŋkk: https://us06web.zoom.us/j/82160665696  

Iʹlmmtõõttmõš:  

Jõs vuässõõđak poʹdde Sajoozzâst, raukkâp iʹlmmtõõttâd addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 27.9.2023 čiâss 12. Iʹlmmtõõttmõõžž raaukât taʹrjjummši meäʹr vääras.  

Programm 

Lââʹssteâđ: 

Leo Aikio 
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Laura Olsén-Ljetoff 
jieʹllemvueʹǩǩpiisar  
040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Snimldõk: Johanna Labba

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: ”Puäʒʒskääđđlääʹjj tiuʹddepiijjmõš šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn âlgg jåʹttʼted tuâj vuâlla mââʹjeeǩâni”

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso õlmstõʹtti 19.9.2023 peäʹlestvälddmõõžž puäʒʒskääđđlääʹjj suåvvtummšest puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso nuäjjââtt peäʹlestvälddmõõžžâst, što puäʒʒskääđđlääʹjj vueʹljet suåvlded lääʹjj čiõʹlǧǧeem meâldlânji nääʹlteʹmes šõŋŋ- da viist/kuäivas-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn da eʹtǩǩad, što ääʹšš ouddnummšest vääʹldet kõõut da jeäʹlet samai tääʹrǩes saǥstõõllmõõžžid tuõttvueʹǩǩšõs aaʹšši vuâđald, lääʹjj miârktõõzz muuʹšteeʹl.

– Mädd- da meäʹcctäällministeria veʹrǧǧneeʹǩǩ jiâ čuäʹjet tättsââʹj puäʒʒskääđđlääʹjj suåvvtummuž diõtt da nääʹlteʹmes šõŋŋ- da porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžžin šõddeem pråppummši koʹrvveem diõtt puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 beäʹlnn, ǥu pâi vuâsttlâʹstte skääđai åårram čoʹrstemnallšem. Tät lij kuʹǩǩen puäʒʒhoiʹddjeeʹji tobddâm realiteeʹttest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

– Skääđ liâ leämmaž n. 20 miljoon eeuʹr paaiʹǩin da liâ leämmaž miârkteeinalla puk veeʹzz uuʹccab sââʹjest ǥu oouʹdab vääʹnneeʹǩǩen. Puäʒʒskääđđlääʹjj miârktõs lij fiinâs da vääžnai: haaʹleet ainsmâʹtted, što puäʒʒhoiʹddjeei jiâ kuõđđu čoʹrstemnallšem da nääʹlteʹmes šõŋŋ- da porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžži šõõddeen õhttu, pâi õõlǥči pâʹstted juäʹtǩǩed jieʹllemvueʹjjes. Tät miârktõs ij leäkku ministeria toʹlǩǩummšest teâuddjeʹmmen, juätkk Juuso.

Puäʒʒtallu liâ vuäʹnkõs ääiʹj seʹst šõddâm kueʹhtt pråppeei vääʹnneeʹjj.

Puäʒʒhåiddeeʹjjest 2021–2022 sääʹm dommvuuʹd puäʒʒhoiʹddjeeʹj vuõiʹnne vuäʹnkõs ääiʹj seʹst juʹn nuuʹbb čoʹrstemnallšem da nääʹlteʹmes vaʹǯǯteei tääʹlv. Eeʹjj 2019–2020 vääʹnntääʹlv seuʹrrjõssân puäʒʒskääđđlääʹjj tiuʹdde piijjmõš jåʹttʼteš ääʹššmeâlddsânji, tuõttum pråppummši šõddeem skääđaid seʹlvteš da tõid vuäzzas še koʹrvveeš, håʹt-i jiâ tiuddmeärrsânji.

Puõʹtti vääʹnneeʹǩǩ leäi kuuitâǥ ooudâst juʹn tälvva 2021–2022, täʹl kooi-ne vuuʹdin jiâ leämmaž veâl õsttâm tuâibbad ni oouʹdab vääʹnneeʹjjest. Porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžž leʹjje šuuʹreld paaiʹǩin jeäʹrben sääʹmpaalǥâskooʹddid samai vaiggâd maddu jiõŋŋâm suʹmeâdmuõtti da kuõppi torkkâm porrmõš-sõõʹji diõtt.

– Puäʒʒskääđđlääʹjj leät suåvldum puäʒʒhåiddameeʹjj 2021-2022 õhttvuõđâst ama. Mädd- da meäʹcctäällministeria ââʹnnem lååǥǥ da tõi toʹlǩǩummuž liâ samai vaiggâdnallšem di lääʹjj čiõʹlǧǧeem vuâsttsa, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio.

Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs tuõđi čiõlǥtõõzzâst, što muõtti kõõrâs da jiõŋŋâm vuâđđmuõtt di vuuʹd rääʹssvuõđ õlli hometoksiin seʹst âânnmõõžž šõddee vaiggâd porrmõš-sõõʹji puäʒʒjeällmõõžž måttmin puäʒʒhåiddamvuuʹdin tälvva 2021–2022.

Looǥǥ peäʹlestvälddmõõžž tääiʹben.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Etäopetushankkeen ryhmäkuva.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ aaʹlji – mieʹldd juʹn 180 škooulneeʹǩǩ

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz kuuđad lookkâmeeʹǩǩ jåttji vuõssaarǥ 21.8., da sääʹm-mättʼtõõzzâst alttee samai nuʹt-a 180 škooulneʹǩǩ da mättʼtõõđi 118 jeeʹres škooulâst da pâʹjjel 40 kååʹddest pirr Lääʹddjânnam. Škooulneǩ- da mättʹtõõttimeäʹr šorrneen haʹŋǩǩõʹsse liâ valddum õhttsiʹžže čiččâm uʹčteeʹl, koin juʹn koumm reâugga väʹlddtåimmsiʹžžen čiâssuʹčteeʹlen. Lookkâmeeʹjjest 2023–2024 nuõrttsääʹmǩiõl mättʼte Sirkka Sanila da Kia Olin, aanarsääʹmǩiõl Ruska Haavisto da Henna Aikio da tâʹvvsääʹmǩiõl Máren-Elle Länsman, Máret Ingá Länsman da Laura Njunnas. Projeʹkttjååʹđteeʹjj Hanna Helander sâjja lij Laura Ylinampa, da ođđ projeʹkttkoordinaattoorân alttii påʹrǧǧmannu aalǥâst Anne Olli.

– Juõʹǩǩ eeʹjj šõddi škooulneǩ-/mättʼtõõttimieʹrr čuäʹjat mättʼtõõzz taarblažvuõđâst Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn. Tuäiv mieʹldd mättʼtõõzz vuäǯǯat pueʹttiääiʹjest põõššjen ânnʼjõõžž haʹŋǩǩõsmallsa tåimmʼmõõžž sâjja, kommeʹntâstt projeʹkttkoordinaattor Anne Olli.

Etäopetushankkeen ryhmäkuva.
Ođđ škoouleeʹǩǩ jåttji tuâjjlai da uʹčteeʹli škooultõs- da plaaneempeeiʹvin Aanrest påʹrǧǧmannu 8.–9. peeiʹv. Snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Laura Ylinampa, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máret Ingá Länsman, Anne Olli, Ruska Haavisto da Máren-Elle Länsman. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Anne Kirste Aikio

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei škooulniiʹǩǩid/mättʼtõõđjid vueiʹtlvažvuõđ mättʼtõõttâd tâʹvvsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl kueiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

– Âânam haʹŋǩǩõõzz tuõđi vääžnʼjen da määŋg vuâra oʹdinakai vueiʹtlvažvuõttân škooulniiʹǩǩid ja mättʼtõõđjid mättʼtõõttâd jiijjâs ǩiõlâs da kulttuurâs di tobdstõõttâd di leeʹd õhttvuõđâst jiijjâs âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam. Jiõčč tuʹǩǩääm ougglõsmättʼtõõzzâst da tõn taʹrjjeem vueiʹtlvažvuõđin. Muu miõlâst lij miõlǩiddsaž kuullâd saaǥǥid še jeeʹresåʹrnn päiʹǩǩ-kooʹddin. Päärna da nuõr liâ samai čieʹppes ougglõsneävvai âânnmõõžžâst, de nääiʹt mättʼtõõttmõš lij še njueʹbǯǯel, särnn haʹŋǩǩõõzzâst nuuʹbb eeʹjj nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Kia Olin.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst åårrai mättʼtõõđji da škooulniiʹǩǩi mieʹrr lij lâssnam eeʹǩǩ eeʹjjeld. Tõn diõtt še uʹčteeʹli mieʹrr lij lââʹzztum. Õhtt haʹŋǩǩõõzz ođđ uʹčteeʹlin lij Ruska Haavisto.

– Aalǥâst heervti samai jiânnai, što mäʹhtt mättʼtõs jåttai da jiõm silttääm ni vooʹps ärvvtõõllâd, mõõn miõl mättʼtõstuâjast leäm jiõčč. Ougglõsmättʼtõõzzâst muʹst leʹjje tåʹlǩ toobdâlm ââldmõsân mättʼtõõđi ǩiõččâmvueʹjjest, da lij nuuʹbb beäʹlnn leämmaž miõlǩieʹssi piâssâd nuuʹbbnallšem sâjja, kommeʹntâstt aanarsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen åårrai Haavisto lookkâmeeʹjj alttõõzz.

– Mättʼteeʹjen åårrmõš ougglõsõhttvuõđin lij leämmaž samai šiõǥǥ da hääʹsǩes håmm, tuʹǩǩääm tuejjeed tuâjaid nääiʹt dååma. Mättjam täʹst čõõđ ääiʹj pueʹrab da pueʹrben toiʹmmjeei kuånstid mättʼted jeeʹres aaʹššid, mii jijstes lij juʹn samai paʹlǩǩeei. Mättčiâssin lij leämmaž hääʹsǩ da luäʹnes toobdâlm, da lij leämmaž šiõǥǥ seuʹrrjed da mättjed še jiõčč ođđ kuånstid, tâʹl ǥu mättat. Ougglõsmättʼtõõzzâst ââʹnnem kuånst liâ siõmmna jeeʹresnallšem ǥu takai klassmättʼtõõzzâst, da teknikk teâđast pooddi mieʹldd taʹrjjad vaʹǯǯtõõzzid. Lij kuuitâǥ leämmaž hääʹsǩ vueiʹnned, mäʹhtt škooulneeʹǩǩ liâ välddam puârast mättjed sääʹmǩiõl da seämma poodd tobdstâʹtte nuuʹbbeez, juätkk Haavisto

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs lij jåttjam eeʹjjest 2018, da eeʹjj 2020 tõn ciʹsttješ Mättʼtõshalltõõzz Cygnaeus-ciistin. Ciist vuäǯǯmõõžž kriteerân leʹjje vuässadvuõtt, âsttjemvuõtt da inkluusio di smeʹllkõsvuõtt ââʹnned ođđ mättʼtõsmõõntõõllâmnaaʹlid. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz lookkâmekka 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei, mättʼtõs- da kulttuurministeria, lij kuuitâǥ čõnnõõttâm kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga leʹbe eeʹjj 2026 räjja.

Lââʹssteâđ:

Laura Ylinampa, vs. haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj
Uccjooǥǥ kåʹdd
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Anne Olli, haʹŋǩǩõskoordinaattor
Sääʹmteʹǧǧ
anne.olli@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

Jiõnstummuš eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaalin ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ vuâđald

Sääʹmteʹǧǧvaal tååimtet 4.9.-2.10.2023. Täi-aa sääʹmteʹǧǧvaali vaal-loǥstõõǥǥâst åårrai jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid liâ vuõlttuum vaaläʹššǩeeʹrj pååʹštin ǩeeʹrjuum ǩeʹrjjvuõlttõssân čõhččmannu 4. peeiʹvest looǥǥeeʹl.

Ooumže, kååʹtt ouddâl jiõnilaʹsǩǩummuž alttummuž čuäʹjat vaal-luʹvddkådda ââʹlmõs vaaldšemvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ jiõnstemvuõiggâdvuõđâst eeʹjj 2023 vaali vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki läittmõõžž diõtt, vaʹrrjet vuäittmõš vuäǯǯad vaaläʹššǩiiʹrjid da jiõnsted.

Suudišttâm tuʹmmstõõǥǥ vuâđald jiõnsteen ooumaž lij õõlǥtum luõvted vaal-luʹvddkådda tuʹmmstõõǥǥ leʹbe tõn vuõiggân tuõđštum kopio vaal-loǥstõʹǩǩe ääʹššest tuejjeem meärkkmõõžž diõtt.

Raukkâp äʹššvuäʹmsteeʹj oummuid leeʹd õhttvuõđâst vaal-luʹvddkååʹdd konttra, koʹst vuäǯǯ tääʹrǩab teâđaid vaaläʹššǩiiʹrji vuäǯǯmõõžžâst.

Vääʹld lokku! Vaalautt ij leäkku jiõnstempäiʹǩǩ – toʹben ij vueiʹt jiõnsted ij-ǥa toʹben vueiʹt viǯǯâd vaaläʹššǩiiʹrjid. Vaalauʹtte vuäitt tåʹlǩ maaccted vaaläʹššǩiiʹrjid.

Lââʹssteâđaid vaalid õhttneei aaʹššin vuäǯǯ https://www.samediggi.fi/vaal-2023

Õhttvuõđteâđ:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Sajos, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari,

teʹl. 010 839 3153, 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155

Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi

Ǩiõllneäʹttel jäʹrjstet âʹpet kålggmannust neäʹttlest 43!

Ǩiõllneäʹttel jäʹrjstet 23.-29.10.2023. Tuäivvap vueiʹtlva määŋgaid vuässõõttâd Ǩiõllneäʹttel vieʹttjed nuʹt Sääʹmjânnmest ǥu veeʹzz Lääʹdd beäʹlnn di Ruõccâst da Taarrâst. Puk vueiʹtte vaʹlljeed jiõccses suåvlaž nääʹl Ǩiõllneäʹttel vuässõõttâm diõtt. Ǩiõllneäʹttel poodd vuäitt jäʹrjsted šõddmõõžžid, vuässõõttâd jiõčč šõddmõõžžid, puʹhtted sääʹmǩiõlid ouʹdde jiijjâs pirrõõzzâst da tåimmjummšin tõid luândlânji suåvlaž naaʹlin.

Ǩiõllneäʹttel poodd liâ jm. jeeʹresnallšem tåimmjin pueʹrr vueiʹtlvažvuõđ čiõlǥted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin da tåimmjummšin. Juõʹǩǩ jäʹrjstem šõddmõõžž vuäitt iʹlmmted seiddõʹsse Ǩiõllneäʹttel, koʹst puk vueiʹtte vueiʹnned jäʹrjstemvuâlaid šõddmõõžžid juõʹǩǩåʹrnn Sääʹmjânnmest, Lääʹdd beäʹlnn, Ruõccâst da Taarrâst. Seämma seiddõõzzâst käunnʼje še Ǩiõllneäʹttel plakaatt da Ǩiõllneäʹttel logo da jeeʹres materiaal. Še Sääʹmteeʹǧǧ Ǩiõllneäʹttel-seiddõõzzâst käunnʼje juʹn ååʹn materiaal Ǩiõllneäʹttel vääras da tok lââʹzztet še ođđ materiaalid.

Gu vuässõõttveʹted Ǩiõllneättla, tuäivvap tiʹjjid ââʹnnem Ǩiõllneäʹttel kuõskki õõlmtõõzzin, teâđtõõzzin da šõddmõõžži õhttvuõđâst teeʹmmstaanõõǥǥ #giellavahkko2023 Ǩiõllneäʹttel teeʹmmstaanõk lij jooʹtti eeʹjjest piiddâmsääʹm mieʹldd, koon ǩeeʹrjtemriâžldõk lij raavuum sääʹmǩiõlin emansa eeʹjjest 2019. 

Tuäivvap, što vuässõõttveʹted Ǩiõllneättla. Õõutveäkka vueiʹttep vuäǯǯad sääʹmǩiõlid kuâsttjemvuõđ da lââʹzzted teâttmõõžž sääʹmǩiõlin Ǩiõllneäʹttlest kålggmannust 2023!

Tiõrvʼvuõđin – Tiervuođâiguin – Dearvvuođaiguin – Terveisin

Anni Koivisto
Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj

Lââʹssteâđ

Marko Marjomaa
Sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar
teʹl. 050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Ǩiõllneäʹttel neʹttseeid https://giellavahkku.org/sms/

Ǩiõllneäʹttel FB-seeid https://www.facebook.com/Giellavahkku 

Ǩiõllneäʹttel Instagram https://www.instagram.com/giellavahkku   

Sääʹmteeʹǧǧ Ǩiõllneäʹttel interneʹttseidd

#giellavahkko2023

Jiõnstemäʹššǩiiʹrji maacctõs – vaalautt puätt!

Sääʹmteeʹǧǧ vaal tååimtet 4.9.- 2.10.2023. Jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid liâ vuõlttuum vaaläʹššǩeeʹrj ǩeeʹrjuum ǩeʹrjjvuõlttõssân čõhččmannu 4. peeiʹvest looǥǥeeʹl.

Viiǯǯ ǩeeʹrj vueiʹtlva sõrgg pueʹttemiʹlmmtõõzz vuäǯǯmõõžžâst! Jõs jiõk leäkku vuäǯǯam iʹlmmtõõzz puättam ǩeeʹrjuum ǩeeʹrjest seärad 13.9.2023 mõõneeʹst, vääʹld õhttvuõđ vaal-luʹvddkååʹdd konttra.

Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt maaccted jiõnstemäʹššǩiiʹrjid leʹbe vuâllaǩeeʹrjtum vuõlttõsǩeeʹrj da vaalkonfeâʹrtte pijjum vaal-liipp kattum maacctemkonfeârtâst:

  1. Pååʹšt mieʹldd, koʹst vuäǯǯak kuuit vuõlttuum ǩeeʹrjest. Kuuitâst åårrai vuõlttõsnââmar veäkka vuäitak seuʹrrjed pååʹšt seeidain ǩeeʹrj jååttmõõžž vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Viiǥǥ maacctemkonfeârt pååʹšt jååʹđtemnalla nuʹt ääiʹjeld, što tõt âstt vaal-luʹvddkååʹdd konttra mââimõõzzâst 2.10.2023 ouddâl čiâss 18. Tõn mâŋŋa puättam vaaläʹššǩiiʹrjid jeät vueiʹt väʹldded lokku.
  2. Persoonlânji 18.-29.9. kõskksaž veʹrǧǧpoddân (8-16) vaal-luʹvddkååʹdd konttra Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse Aanra.
  3. Persoonlânji 18.-29.9 kõskksaž poddân sääʹmvuuʹdest jooʹtti vaalauʹtte.


Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ: vaʹrrjõõđ tuõđšted jiijjad persoonvuõđ, jõs maacctak äʹššǩiiʹrjid vaalauʹtte leʹbe vaal-luʹvddkååʹdd konttra. Pååšta viiǥǥeeʹl persoonvuõđ ij taarbâž tuõđšted.

Hoʹhsse! Vaalaautâst ij vueiʹt jiõnsted ij-ǥa toʹben vueiʹt viǯǯâd vaaläʹššǩiiʹrjid.

Muuʹšt viǯǯâd ǩeeʹrjuum ǩeʹrjjen puättam vaaläʹššǩiiʹrjid pååʹšt tåimmpääiʹǩest.

Vaalaaut teʹl: 010 839 3199 (vaalauʹtte vuäitt väʹldded õhttvuõđ 18.-29.9. kõskksaž poddân)

Lââʹssteâđaid vaalid kuõskki aaʹššin vuäǯǯak https://www.samediggi.fi/vaal-2023.

Õhttvuõđteâđ:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta / Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos / Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos
Menesjärventie 2 A, 99870 Inari,
teʹl. 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153
Suõjjuum neʹttpååʹšt: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vuâsttavaʹlddi: vaalit@samediggi.fi

Tyhjä vene joen rannassa.

Sääʹmteʹǧǧ uuʹdi ceälkkmõõžž Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst – vuâkkõõzz ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted, peʹce saǥstõõllâd oʹđđest

Eʹtǩǩuum Teänjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõs neuʹrrad säʹmmlaid vuâđđlääʹjjest staanum vuõiggâdvuõđid nuʹtt miârkteei naaʹlivuiʹm, što tõn ij õõlǥ vuâllaǩeeʹrjted. Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz saǥstõõlât oʹđđest. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz kuõskki ceälkkmõõžžâst 5.9.2023.

Ceäʹlǩǩemnalla åårrai Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõs neuʹrrad sääʹmkulttuur sueʹj, säʹmmlai jeällmõš-sueʹj di jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ. Hämstõõzzâst ij še leäkku säʹmmlai luõvâs, tiõttu vuâđđõõvvi õuddmiâsttmõš. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz âlgg saǥstõõllâd oʹđđest.

– Riikksuåvtõs uuʹdi saǥstõõllâmväʹlddõskååʹdd šiõtteem õhttvuõđâst ceälkkmõõžž, kååʹtt kaaggi luõssnääʹl jeällʼjem staanmõõžž di säʹmmlai vuõiggâdvuõđi õõudummuž. Säʹmmlai vuõiggâdvuõđ lie kuuitâǥ pijjum čorru kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõõzzâst, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ vueiʹt priimmâd vuâkkõõzz tän häämast, särnn sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõs câgg tuejjeem tääʹzzest Teän vuuʹd säʹmmlai vuõiggâdvuõđ harjjted äʹrbbvuõđlaž šeellmõõžžâs Teän čääʹccvuuʹdest. Vuâkkõs uuʹccad miârkteei nalla sääʹmǩiõl luâđlaž ââʹnnempirrõõzz da lij vaarrân ǩeeuheed sääʹmǩiõl luõss-šeellmõʹšše kuulli terminologia di tõn mieʹldd siʹrddi äʹrbbvuõđlaž teâđ.

Hämstõõzzâst ij leäkku valddum lokku võõrâs vuõiǥâsnääʹll da vuâđđlääʹǩǩ

Kueʹllšeeʹllemvuâkkõshämstõõzzâst jie leäkku nokk puârast valddum lokku alggmeer säʹmmlai vuâđđ- da ooumažvuõiggâdvuõđ, jie-ka tõid kuulli vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd pieʹllvälddmõõžž. Vuâkkõõzzâst ij še leäkku valddum lokku mââimõsäiggsaž vuõiǥâsnääʹlest rajjum linnjõõzzid säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđin da sääʹmkulttuur harjjtem sueʹjest Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹdest.

Ââʹlmõs vuõiǥâs lij eeʹjj 2022 uʹvddmes õuddtuʹmmstõõǥǥin (KKO:2022:25 da KKO:2022:26) kuâđđam suåvldekâni kueʹllšeellmõõžž Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹdest kuõskki šiõtlmid vuâđđlääʹjj vuâsttsiʹžžen. Vuâkkõõzzâst leʹbe tõn valmštõõllâm õhttvuõđâst jie leäkku eʹtǩǩuum vuâđđtõõllmõõžž tõõzz, što ääʹšš lie čouddum kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst nuuʹbbnalla ko ââʹlmõs vuõiggâz čåuddmõõžž kaiʹbbje.

–  Õõlmâs lij, što vuâđđlääʹjj da võõrâs vuõiǥâsnääʹl lokkuväʹlddem kuâđđmõš kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst veekk tõõzz, što määŋg vuâkkõõzz rajjtõõzz lie säʹmmlai peäʹlnn viõǥǥteeʹm, tõn diõtt ko tõk lie vuâđđlääʹjj vuâsttsa. Näkam ǩeähn tääʹzz valmštõõllmõš ij leäkku ni õõut vueʹsspeäʹl pueʹrren, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Mädd- da meäʹcctäällministeria raauki Sääʹmteeʹǧǧest ceälkkmõõžž hämstõõzzâst Lääʹddjânnam da Taarrjânnam kõskksaž Teänjooǥǥ čääʹccvuuʹd kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst da tõn vuâllaǩeeʹrjtummšest. Kueʹllšeeʹllemvuâkkõs lij eeʹjj 2017 čuõlmmum Teän kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžž meâlddõs, koin šiõttõõlât kueʹllšeellmõõžž Teänjooǥǥâst, da koonn peeiʹvtet 5–7 eeʹjj kõõski.

Eeʹjj 2023 ääiʹj Sääʹmteʹǧǧ da Teän kueʹlltäällvuʹvdd jie teänab leäkku vuässõõttâm kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz kuõskki saǥstõõllmõõžžid, tõn diõtt ko ǩiõʹčče saǥstõõllâmõudldõõzzi puuttâm Taarr riikk kõrr luõssǩiõldkaiʹbbjõõzz diõtt.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
40 415 5 969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
Jieʹllemvueʹǩǩ- da pirrõslääʹǩǩpiisar
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Snimldõk: Hans Pieski

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs-da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž 2.klaass tuejjǩeeʹrj.

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vuâđđmättʼtõõzz 2. klaass veeʹres ǩiõl lookkji ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõʹsse.

Tuejjǩeʹrjj lij šiõttõllum nuõrttsääʹmkulttuuʹre da jåårǥlõttum tâʹvvsäämʹǩiõllsaž GEA- rääid tuejjǩeeʹrjest. Ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lij tuejjääm Oona Länsman da pirstõõzzid raajjam Nora Bäck, jåårǥlâttam da nuõrttsääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre šiõttõõllâm Raija Lehtola, kuâsttjõõzz raajjâm Ester Berelowitsch.

Ǩeeʹrj vuäitt tiʹllʼjed Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkaaupâst: