Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi mädd- da meäʹcctäälminister Essayahin sueʹvet Aanrest

Mädd- da meäʹcctäälminister Sari Essayah kuõʹssji sueʹvet 23.9.2023 Aanrest da Uccjooǥǥâst tobdstõõttmen ääiʹjpoddsaž kueʹllšeeʹllemaaʹššid. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj saǥstõʹlle ministerin vueiʹnnlõõttmõõžžâst Sajoozzâst jm. Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst, šmâʹǧǧluõzzâst da kueʹllšeeʹllemlääʹjj muuttâstaarbin säʹmmlai beäʹlnn.

Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Niina Siivikko.

– Leäm rämmai tõʹst, što dialoog ministerin lij alttuum tâʹlskani halltõspââʹj aalǥâst, da što son lij leämmaž ouddmiârkkân šmâʹǧǧluõzz aaʹššin aktiivlaž. Näkam raajji vuârrmainstummuž da õhttsažtuâjj säʹmmlaivuiʹm lij ǩeeʹrjuum še Orpo halltõsprograʹmme, särnn saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. – Leäi vääžnai, što vuõǯǯaim ääiʹjpoddsai Tiânnu kuõskki aaʹšši lââʹssen kaggâd õuʹdde še jeeʹres säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđid da õõutverddsažvuõʹtte kuõskki teemaid, juätkk Juuso.

Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz da šmâʹǧǧluõzz lââʹssen še jeeʹres kueʹllšeeʹllemääʹšš õuʹdde valddumnalla.

Saǥstõõllmõõžžid jieʹlleš vââʹlljest jeäʹrben Taarrin saǥstõllum Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzzâst da tõn väʹǯǯlõs aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj mušttʼte, što jiâ säʹmmlai vuõiggâdvuõđ da luõzz suõjjlummuž leäkku nuuʹbbeez vuâsttlõs täävtõõzz.

– Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõshäämas ij leäkku obbvuõđstes oʹnnstam, ij-ǥa tõn õõlǥči vuâllaǩeeʹrjted. Tõn sâjja tõt õõlǥči saǥstõõllâd samai oʹđđest säʹmmlai vuâđđlääǥǥlaž vuõiggâdvuõđid ciʹsttjeeʹjen, mõõnniäiggsaž vuõiggâdvuõttvueʹjj linjjõõzzid lokku vääʹldeeʹl, tuâtt I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

Õõutsââʹjest tuʹmmješ lââʹssen, mäʹhtt ainsmââttčeš, što šmâʹǧǧluõzz vuäitčeš pääiklažtääʹzzest juätkast še äuʹǩǩeed tuâsttamtååimai lââʹssen. Teän-obbvuõđ lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kaaggi õuʹdde oođeem taarbid še Vuõccu säʹmmlai da Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz beäʹlnn.

– Vuõccu säʹmmlai kueʹllšeeʹllemvuõiggâdvuõđi vueʹǩǩ ij leäkku seämma ärvvsaž da õõlǥat teevvmõõžžid. Âʹlddääiʹjest leʹčči ääiʹjpoddsaž še saǥstõõllâd oʹđđest Njauddâmjooǥǥ kueʹllšeeʹllemsuåppmõõžžâst Taarrin, särnn II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧest vueiʹnnlõõttmõʹšše vuässõʹtte saaǥǥjååʹđteeikååʹdd lââʹssen halltõõzz vuäzzla Veikko Feodoroff da Anne Nuorgam, jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Asko Länsman di saaǥǥjååʹđteeʹj vieʹǩǩteeʹjj Niina Siivikko. Minister Essayah mieʹldd kuõʹssjeʹmmen leʹjje skååttrdemtällõsduumšeǩ Vesa Ruusila di spesiaalvieʹǩǩteeʹjj Sonja Falk.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi