Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst Aanrest 28.9.2023 

Sääʹmteʹǧǧ reäšš neljdpeeiʹv 28.9.2023 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst ääv seminaar säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđâst. Poodd vuäitt seuʹrrjed še striim pääiʹǩ. 

Seminaar täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž vuârrvaaiktõõzz kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin da altteed saǥstõõllmõš säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ jiijjâsnallšem naaʹlin, ânnʼjõž-sââʹjest di vaʹǯǯtõõzzin. Täävtõssân lij nuʹt diǥu viikkâd ooudâs säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ seillmõõžž. 

Tueʹlespeeiʹv poodd prograammâst liâ äʹšštobddji vuâđđeemsaaǥǥvuâr čäccõõzzi da kueʹllnaaʹli sââʹjest di kueʹllšeellmõõžž miârktõõzzâst säʹmmlai pueʹrrjieʹllma. Jeäʹǩǩespeeiʹv poodd ââʹnet paneeʹlsaǥstõõllmõõžžid, koʹst koččum paneeʹlneeʹǩǩ pirr sääʹm dommvuuʹd saǥstâʹlle fasilitaattor jååʹđtummšin säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõʹtte kuõskki aaʹššin. Paneeʹlsaǥstõõllmõõžžin lij tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlin lääʹddǩiõʹlle.  

Seminaar lij pukid äävas. Jeäʹrben poʹdde tuäivat tääʹvtemnalla säʹmmlai kueʹllšeeʹllemäʹrbbvuõđ tobddjid da aktiivlaž kueʹllšiiʹllʼjid säʹmmlai dommvuuʹdest. 

Sajoozzâst seminaaʹre vuässõõđjid taʹrjjeet tueʹles- da jeäʹǩǩespeiʹvvkååʹf. Seminaar õhttsažtuâjjkueiʹmmen lij Meäʹcchalltõs. 

Seminaar äiʹǧǧ da päiʹǩǩ 

Neljdpeiʹvv 28.9.2023 čiâss 8.–16.00 

Aanar, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos, Auditorio / Zoom-webinaar 

Webinaar liŋkk: https://us06web.zoom.us/j/82160665696  

Iʹlmmtõõttmõš:  

Jõs vuässõõđak poʹdde Sajoozzâst, raukkâp iʹlmmtõõttâd addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 27.9.2023 čiâss 12. Iʹlmmtõõttmõõžž raaukât taʹrjjummši meäʹr vääras.  

Programm 

Lââʹssteâđ: 

Leo Aikio 
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Laura Olsén-Ljetoff 
jieʹllemvueʹǩǩpiisar  
040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Snimldõk: Johanna Labba