Tuomas Aslak Juuson kuva.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjille 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) kokoontuu tänään 20.9.2023 Kiirunassa täysistuntoon, jossa SPN:n puheenjohtajuus siirtyy Ruotsin Saamelaiskäräjiltä Suomen Saamelaiskäräjille seuraavaksi 16 kuukaudeksi ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juusosta tulee SPN:n puheenjohtaja. Samassa tilaisuudessa myös SPN:n nuorisolautakunnan puheenjohtajuus siirtyy Suomen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvostolle.   

Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtajuuskauden päätavoitteiksi Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ja SPN:n tuleva puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso listaa mm. Saamelaisalueiden konkreettisten rajaesteiden tunnistamisen ja rajayhteistyöelimen perustamisen, alkuperäiskansojen osallistumisoikeuksien parantamisen YK:n piirissä sekä saamelaisten osallistumisoikeuksien parantamisen EU:ssa.  

-Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston työ on erityisen tärkeää, sillä SPN koordinoi saamelaisten kantoja yhteisissä kysymyksissä sekä asioissa, jotka koskevat saamelaisia kansana yli rajojen, sanoo puheenjohtaja Juuso. 

SPN:n pitkäaikaisina tavoitteina ovat olleet mm. saamelaisten oikeusaseman parantaminen sekä pohjoismaisen saamelaissopimuksen edistäminen. Lisäksi SPN on ollut tärkeässä roolissa saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminnan koordinoimisessa. SPN edistää myös muiden rajat ylittävien saamelaishankkeiden toteutumista. SPN:n alaisuudessa toimii erinäisiä lautakuntia, joiden työ keskittyy kulloinkin ajankohtaisiin saamelaisia koskettaviin teemoihin.    

SPN on Norjan, Ruotsin ja Suomen Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jossa myös Venäjän saamelaisjärjestöt osallistuvat yhteistyöhön tarkkailijoina. SPN:n täysistunnossa neuvoston edustajat kolmesta Pohjoismaasta ja Venäjältä kokoontuvat yhteen vähintään kerran vuodessa. Toiminnassaan SPN pyrkii edistämään eri Pohjoismaissa sijaitsevien Saamelaiskäräjien välistä yhteistyötä ja se käsittelee asioita, jotka koskettavat saamelaisia kansana yli rajojen. SPN edustaakin Pohjoismaiden alueella asuvia saamelaisia usein esim. kansainvälisissä yhteyksissä.   

Saamelaiskäräjien kokous valitsee keskuudestaan edustajat SPN:on yhdeksi vaalikaudeksi kerrallaan, ja kuluvalla vaalikaudella edustajina ovat: Tuomas Aslak Juuso, Anni Koivisto, Pirita Näkkäläjärvi, Anne Nuorgam, Karen-Anni Hetta, Tauno Ljetoff ja Niko Valkeapää. 

Puheenjohtajuuden siirtyessä myös SPN:n hallinnon hoitaminen siirtyy Saamelaiskäräjille Suomessa, ja siitä vastaa Saamelaiskäräjien kansainvälisten asioiden sihteeri.  

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Inka Saara Arttijeff 
Kansainvälisten asioiden sihteeri 
050 574 7629 
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi  

Linkit: 

www.samediggi.fi 

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto | samediggi.fi  

Henkilö suomustaa kalaa puukolla.

Seminaari saamelaisten kalastusperinteestä Inarissa 28.9.2023 

Saamelaiskäräjät järjestää torstaina 28.9.2023 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa avoimen seminaarin saamelaisten kalastusperinteestä. Tilaisuutta voi seurata myös striimin kautta. 

Seminaarin tavoitteena on lisätä saamelaisyhteisön ja Saamelaiskäräjien välistä vuorovaikutusta kalastusperinteeseen liittyvissä asioissa sekä aloittaa keskustelu saamelaisten kalastusperinteen ominaispiirteistä, nykytilasta sekä haasteista. Tavoitteena on niin ikään edistää saamelaisen kalastusperinteen säilymistä. 

Aamupäivän aikana ohjelmassa on asiantuntijoiden alustuspuheenvuoroja vesistöjen ja kalakantojen tilasta sekä kalastuksen merkityksestä saamelaisten hyvinvoinnille. Iltapäivän aikana pidetään paneelikeskustelut, jossa kutsutut panelistit ympäri saamelaisten kotiseutualuetta keskustelevat fasilitaattorin johdolla saamelaisten kalastusperinteeseen liittyvistä asioista. Paneelikeskusteluissa on tulkkaus saamen kielistä suomen kieleen.  

Seminaari on kaikille avoin. Erityisesti tapahtuman toivotaan tavoittavan saamelaisten kalastusperinteen tuntijoita ja aktiivisia kalastajia saamelaisten kotiseutualueelta. 

Sajoksessa seminaariin osallistuville tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Seminaarin yhteistyökumppanina on Metsähallitus. 

Seminaarin aika ja paikka 

Torstai 28.9.2023 klo 8.30–16.00 

Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Auditorio / Zoom-webinaari 

Webinaarin linkki: https://us06web.zoom.us/j/82160665696  

Ilmoittautuminen 

Mikäli osallistut tapahtumaan Sajoksessa, pyydämme ilmoittautumaan osoitteeseen info@samediggi.fi viimeistään sunnuntaina 24.9.2023. Ilmoittautuminen pyydetään tarjoilujen mitoittamisen vuoksi.  

Ohjelma 

Lisätietoja: 

Leo Aikio 
II varapuheenjohtaja 
040 621 6505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Laura Olsén-Ljetoff 
elinkeinosihteeri  
040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Kuva: Johanna Labba

Puheenjohtaja Juuso: ”Porovahinkolain toimeenpano sää- ja laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021-2022 osalta on käynnistettävä viipymättä”

Puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso julkaisi 19.9.2023 kannanoton porovahinkolain soveltamisesta poronhoitovuoden 2021-2022 osalta. Puheenjohtaja Juuso vetoaa kannanotossaan, että porovahinkolakia lähdetään soveltamaan lain hengen mukaisesti sää- ja laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021-2022 osalta ja ehdottaa, että asian etenemisessä otetaan tauko ja käydään huolellista keskustelua faktojen pohjalta, lain tarkoitus muistaen.

– Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet eivät osoita tahtotilaa porovahinkolain soveltamiseksi ja sää- ja laidunolosuhteiden aiheuttamien tuhojen korvaamiseksi poronhoitovuoden 2021-2022 osalta, vaan kiistävät tuhon olleen poikkeuksellista. Tämä on kaukana poronhoitajien kokemasta realiteetista, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

– Tuhot ovat olleet n. 20 miljoonan euron luokkaa ja huomattavasti pienemmällä alueella kuin edellisenä katovuotena. Porovahinkolain tarkoitus on hieno ja tärkeä: halutaan varmistaa, ettei poronhoitaja jää poikkeuksellisten sää- ja laidunolosuhteiden kohdatessa yksin, vaan pystyy jatkamaan elinkeinoaan. Tämä tarkoitus ei ole nyt ministeriön tulkinnassa toteutumassa, jatkaa Juuso.

Porotaloutta on kohdannut lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa katovuotta

Poronhoitovuonna 2021–2022 saamelaisten kotiseutualueen poronhoitajat kohtasivat lyhyen ajan sisään jo toisen poikkeuksellisen haastavan talven. Vuoden 2019–2020 katotalven seurauksena porovahinkolain toimeenpano käynnistettiin asianmukaisesti, todettujen tuhojen aiheuttamat vahingot selvitettiin ja ne osittain myös korvattiin, vaikka ei täysimääräisesti.

Seuraava katovuosi oli kuitenkin edessä jo talvella 2021–2022, jolloin joillakin alueilla ei ollut vielä ehditty toipua edellisestäkään tuhovuodesta. Laidunolosuhteet olivat suuressa osaa erityisesti saamelaispaliskuntia poikkeuksellisen vaikeat maan päälle jäätyneen lumikerroksen ja homeen pilaamien laidunten takia.

– Porotuholakia on sovellettu poronhoitovuoden 2021-2022 yhteydessä erikoisesti. Maa- ja metsätalousministeriön käyttämät luvut ja niiden tulkinnat ovat hyvin ongelmallisia sekä lain hengen vastaisia, sanoo Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Luonnonvarakeskus totesi selvityksessään, että lumen kova ja jäinen pohjakerros sekä alueen kasvillisuuden korkeat hometoksiinipitoisuudet aiheuttivat vaikeat laidunolosuhteet osassa poronhoitoaluetta talvella 2021–2022.

Lue kannanotto täältä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Puheenjohtaja Juuso: Porovahinkolaki on toimeenpantava täysimääräisesti katastrofitalven 2021–2022 osalta

Poroelinkeinolla on Suomessa pitkä historia ja tärkeä rooli osana luonnonmukaista ruokatuotantoa, samalla kun se on luonnollisesti kiinteä osa elävää saamelaiskulttuuria. Poronhoito muistetaan myös tärkeästä roolistaan huoltovarmuuskysymyksissä. Suomessa on perinteisesti pyritty tukemaan maatalouden elinkeinonharjoittajien toiminnan jatkumista myös erilaisissa kriisitilanteissa. Osana oikeudenmukaista yhteiskuntaa ei ole haluttu jättää kannattavan elinkeinon harjoittajaa hädän hetkellä yksin.

Poronhoitajien turvaksi on osana tätä laadittu katastrofin hetkille oma vahinkomekanismi. Poroelinkeinoa kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain ja sitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen tarkoituksena on varmistaa elinkeinonharjoittajien selviytyminen ja elinkeinon jatkuminen laajan ja odottamattoman tuhon hetkellä. Lain lähtökohtana on tunnistaa mahdolliset poikkeukselliset luonnonolosuhteet ja niiden elinkeinolle aiheuttamat tuhot, jotta tuhojen aiheuttamat vahingot voidaan korvata. Käytännössä lain toimeenpanoprosessi on kuitenkin osoittautunut epäjohdonmukaiseksi, eikä lain tarkoitus enää toteudu. Haluankin nyt vedota erityisesti maa- ja metsätalousministeriin, mutta laajemmin koko valtioneuvostoon, kansanedustajiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan, jotta vahinkoja kärsineet poronhoitajat pystyisivät jatkamaan elinkeinojaan suurista tuhoista huolimatta, porovahinkolain tarkoituksen mukaisesti.

Mistä on kyse: kaksi katastrofitalvea lyhyen ajan sisällä

Poronhoitoa on kohdannut lyhyen ajan sisällä kaksi tuhoisaa katovuotta. Niiden aikana laidunolosuhteet ovat olleet poikkeuksellisten sää- ja luonnonolosuhteiden takia erittäin hankalat ja aiheuttaneet suurta vahinkoa. Vuoden 2019–2020 katastrofitalven seurauksena porovahinkolain toimeenpano käynnistettiin asianmukaisesti, todettujen tuhojen aiheuttamat vahingot selvitettiin ja ne osittain myös korvattiin, vaikkakaan ei täysimääräisesti.

Seuraava katastrofivuosi oli kuitenkin edessä jo talvella 2021–2022, jolloin joillakin alueilla ei ollut vielä ehditty toipua edellisestäkään tuhovuodesta. Laidunolosuhteet olivat suuressa osaa saamelaisalueen paliskuntia ja erityisesti poronhoidolle tarkoitetun alueen paliskuntia poikkeuksellisen vaikeat maan päälle jäätyneen lumikerroksen ja homeen pilaamien laidunten takia. Olosuhteet olivat poikkeukselliset myös Ruotsin ja Norjan puolella. Porot eivät saaneet kaivettua ruokaa jäätyneen lumikerroksen alta, ja lopulta niiden löytämässä ruoassa oli mukana niiden terveydelle haitallisia ja nopeasti kuntoa heikentäviä hometoksiineja. Homeisen ruoan syöminen kertoo myös osaltaan porojen epätoivosta, sillä normaalisti ne välttävät viimeiseen asti syömästä pilaantunutta ruokaa. Poronhoitajat pyrkivät estämään tuhon aiheuttamia vahinkoja mahdollisuuksien mukaan: poroja jouduttiin hätä- ja lisäruokkimaan poikkeuksellisen paljon. Samalla porot lähtivät kulkemaan poikkeuksellisesti pitkiäkin matkoja ruokaa etsimässä, mikä osaltaan lisäsi elinkeinon kustannuksia. Hätätoimenpiteistä huolimatta poroja menehtyi tuhoalueella poronhoitovuoden 2021–2022 aikana yli 10 000 kappaletta, mihin eivät sisälly petojen tappamana tai liikennevahingoissa kuolleet porot.

Keväällä 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota lisäsi tunnetusti dramaattisesti sekä ruoan että polttoaineen kustannuksia, mikä heijastui välittömästi myös porojen hätäruokinnan ja lisääntyneen kuljettamisen kustannuksiin. Monilla poronhoitajista taloudellinen tilanne oli jo valmiiksi hyvin haastava edellisen katastrofitalven jäljiltä, minkä takia monien edellytykset hätätoimille olivat ylipäätään erittäin vaikeat elleivät täysin mahdottomat. Paliskuntain yhdistyksen tilastojen mukaan ruokintakustannukset poronhoitovuonna 2021–2022 nousivat joissakin poikkeuksellisilla alueilla sijainneissa paliskunnissa jopa yli 100 % edellisen kolmen vuoden lukuihin verrattuna.

Luonnonvarakeskus (Luke) totesi selvityksessään, että kaivu- ja laidunolosuhteet olivat talvella 2021–2022 olleet vaikeat ja poikkeukselliset yhteensä 19 paliskunnan alueella. Luke arvioi, että poronhoitovuoden 2021–2022 poikkeuksellisista laidunolosuhteista olisi siitä kärsineille paliskunnille todennäköisesti myös pidempiaikaisia vaikutuksia, joita entisestään pahensivat edellisen katastrofitalven menetykset. Joillakin alueilla katastrofitalvi oli jopa edellistä, porovahinkolain toimeenpanon laukaissutta talvea vaikeampi. Oletuksena monilla olikin, että maa- ja metsätalousministeriö esittäisi Luken selvityksen mukaisesti valtioneuvostolle, että tuho oli todennettu ja korvausprosessi aihetta aloittaa. Saamelaiskäräjät on käynyt vahinkolain toimeenpanosta saamelaiskäräjälain 9 § eli neuvotteluvelvoitteen mukaisesti neuvotteluita maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan kanssa. Näissä neuvotteluissa on valitettavasti käynyt selväksi, ettei ministeriössä katsota, että tuhon toteamiseen ja vahinkojen korvaamiseen olisi aihetta, sillä heidän näkemyksensä mukaan tuhoja ei ole poikkeuksellisella tavalla tapahtunut. Ministeriön perustelut eivät mielestäni ole linjassa poronhoitajien katastrofivuonna kohtaamien tuhojen kanssa, eikä lain toimeenpano ole edennyt sen edellyttämin askelin.

Porovahinkolaki ja sen toimeenpanoprosessi

Tiivistetysti porovahinkolain toimeenpano etenee siten, että laissa määritelty hyväksyttävä taho tekee maa- ja metsätalousministeriölle tiedonannon olosuhteista ja pyytää ministeriötä käynnistämään lain toimeenpanon. Ministeriö ohjaa valitsemansa tutkimuslaitoksen tekemään virallisen selvityksen mahdollisesti tapahtuneesta tuhosta sekä sen laajuudesta ja vaikutuksista poroelinkeinoon. Selvityksen perusteella valtioneuvosto toteaa korvauksiin oikeuttavan tuhon tapahtuneen. Elinkeinonharjoittajille ja paliskunnille aiheutuneet vahingot arvioidaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen ja/tai ELY-keskusten toimesta korvauksia varten. Maaseutuelinkeinoviranomaisten arviot voidaan ohittaa vain siinä tapauksessa, että vahingot ovat olleet ilmeisiä.

Valtioneuvoston antama erillinen asetus lain toimeenpanosta tarkentaa mm. tuhon selvittämisessä huomioitavia seikkoja. Asetuksen tarkennukset eivät kuitenkaan ohita itse lakia, eikä sitä voi tulkita ristiriidassa laissa määritellyn tarkoituksen kanssa: lain tarkoituksena on tukea elinkeinonharjoittajan selviytymistä laajoista ja odottamattomista vahingoista. Tämä tuntuu nyt katastrofitalven 2021–2022 käsittelyssä unohtuneen, eikä lain soveltamista ja sen edellyttämiä toimenpiteitä ole hoidettu asiaankuuluvalla tarkkuudella ja perusteellisuudella.

Talven 2021–2022 olosuhteista nähtiin alusta asti hyvin huolestuttavia ennusmerkkejä, ja joillakin alueilla jouduttiin aloittamaan porojen hätäruokinnat jo marraskuussa. Paliskunnista kantautui viestiä erittäin huolestuttavista laidunolosuhteista. Maa- ja metsätalousministeriö, Luke ja poronhoitajia edustava Paliskuntain yhdistys neuvottelivat tilanteesta jo joulukuun alussa 2021 ja sopivat pitävänsä tilanteen kehittymistä silmällä. Myös Saamelaiskäräjät vetosi silloiseen maa- ja metsätalousministeri Leppään avoimella kirjeellä 28.2.2022. Saamelaiskäräjät ei kuitenkaan ole asetuksessa määritelty sellaiseksi tahoksi, joka voi virallisesti tuoda ministeriöön tiedon sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan porovahinkolaissa tarkoitettuja vahinkoja.  Olosuhteiden entisestään heikentyessä teki viisi paliskuntaa helmikuun lopulla 2022 maa- ja metsätalousministeriölle lain edellyttämän virallisen tiedoksiannon. Siinä todettiin, että laiduntilanne oli paliskuntien alueilla todella huono ja vahingot mittavia, osittain jopa pahempia kuin edellisenä katastrofitalvena, jolloin porovahinkolaki oli toimeenpantu. Tilanne oli vastaava myös Norjan puolella, jossa valtio olikin jo ryhtynyt välittömiin tukitoimenpiteisiin. Ministeriötä pyydettiin ryhtymään toimiin vahinkolain toimeenpanossa tuhon selvittämisellä, ja maaliskuun alussa ministeriö antoi asiaankuuluvan selvityksen Luken tehtäväksi.

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ohjeistettiin aloittamaan tarkastukset lain 6 §:n mukaisesti aiheutuneiden vahinkojen arvioimiseksi.  Pyyntö työn aloittamiseksi saapui Lapin ELY-keskuksesta kuitenkin vasta maaliskuun 2022 lopussa. Esimerkiksi Inarin kunnassa näytteitä ohjeistettiin keräämään vasta 15.4.2022 alkaen kuolleista poroista. Näin ollen käytännössä miltei kaikki alueella ennen 15.4. kuolleet porot jäivät tarkastuksen ulkopuolelle. Tarkastukset myös suoritettiin eri alueilla erilaisin ohjeistuksin, minkä takia saatujen selvitysten tulokset eivät anna luotettavaa kuvaa tuhojen laajuudesta. Ne asettavat eri paliskunnat eriarvoiseen asemaan vahinkokorvauksia arvioidessa. Esimerkiksi läntisellä vahinkoalueella maaseutuelinkeinoviranomainen huomioi näytteitä kerätessään myös alkuvuodesta kuolleet porot. Myös monet elinkeinonharjoittajat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan avustamaan tutkimustyössä vapaaehtoisesti, jotta olosuhteet saataisiin selvitettyä mahdollisimman hyvin. Puutteista huolimatta tarkastuksessa kerättyjen näytteiden pohjalta Ruokaviraston laatima selvitys kuitenkin osoittaa, että suuri osa tarkastetuista poroista kuoli nääntymällä.

Vaikka Luke selvityksessään totesi poikkeukselliset sää- ja laidunolosuhteet, niiden laajuuden ja vaikutukset elinkeinon harjoittamiseen, kävi nopeasti selväksi, että maa- ja metsätalousministeriön virkakunta oli täysin eri mieltä. Se ei ole pyrkinyt kiistämään Luken toteamia poikkeuksellisia sääolosuhteita, mutta väittää, ettei poronhoidolle ollut niiden takia aiheutunut poikkeuksellisia tuhoja ja ettei siten ollut poikkeuksellisia korvaustarpeita. Vaikka vahinkolain asetuksessa erikseen mainitaan poikkeuksellisten sääolosuhteiden seurauksena korvaukseen oikeuttavana vahinkona myös lisääntyneet hätäruokintakulut tuhoutuneiden porojen lisäksi, ei ministeriössä ole osattu huomioida näitä erikseen korvattavina kuluina.

Ministeriö sivuuttaa näin vahinkolain asetuksen sisältämän linjauksen, että korvattavan vahingon edellytyksenä on, että poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuu tai – toisin kuin ministeriö nyt tulkitsee – uhkaa aiheutua olennaisia haittavaikutuksia, joiden estäminen vaatii poikkeuksellista ruokintaa tai muita toimenpiteitä. Kun ministeriö ei tulkitse uhan torjumiseksi suoritettuja toimenpiteitä eli esimerkiksi hätäruokintaa poikkeuksellisiksi toimenpiteiksi, se ei näkemykseni mukaan toimi lain hengen mukaisesti. Tällainen tulkinta käytännössä sekä sivuuttaa asetuksessa esitetyt korvauskategoriat että horjuttaa poronhoitajan luottamusta valtioon ja lain soveltamiseen hädän hetkellä. Vaikuttaa siltä, ettei poronhoitajien tulisi ministeriön mukaan pyrkiä minimoimaan tuhoja ja auttamaan poroja.

Saamelaiskäräjien kanssa käymissään neuvotteluissa ministeriö on pohjannut näkemyksensä tuhon kiistämisestä pitkälti epäselviin ja puutteellisiin taulukoihin erilaisista ELY-keskuksen tuottamista poroluvuista viime vuosilta. Tämä on ongelmallista monellakin tapaa: ensisijaisesti jo siksi, että taulukot eivät olleet suoraan relevantteja neuvotellessamme tuhon toteamisesta vahinkolain 5 § mukaisesti. Niiden mahdollisesti tarjoama tieto olisi ollut olennaista vasta edettyämme tuhon toteamisen jälkeen lain 6 § mukaisiin neuvotteluihin vahingon toteamisesta. Tässä tapauksessa Ruokavirasto on tutkinut poroista otetut näytteet ja Luonnonvarakeskus talven aikana vallinneet olosuhteet. Tuhon toteaminen tulee tehdä tutkimuslaitosten, tässä tapauksessa erityisesti Luonnonvarakeskuksen, selvitysten pohjalta porovahinkolain 5 §:n ja hallituksen esityksen HE 247/2010 edellyttämällä tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. ELY-keskus ei ole porovahinkolain mukainen tutkimuslaitos. Näin ollen ELY-keskuksen laatimaa selvitystä ei voida porovahinkolain 5 §:n mukaan käyttää tuhon toteamisessa.

Taulukoiden käytöstä, niiden sisältämistä luvuista ja niistä muodostetuista tulkinnoista neuvotteluissa esille nostamiimme ongelmiin tai niistä esittämiimme kysymyksiin emme ole saaneet vastauksia, ja huolenaiheemme lain tarkoituksen mukaisten seikkojen puuttumisesta on sivuutettu. Sen lisäksi, etteivät ministeriön neuvotteluissa käyttämät ELY-keskuksen taulukot sovellu tuhon arvioimiseen ylipäätään, niissä on myös vahinkojen arvioimisen kannalta monenlaisia ongelmia. Ensinnäkin ministeriön virkakunta arvioi poronhoidolle tuhosta aiheutuneita vahinkoja vertaamalla katastrofitalven 2021–2022 paliskuntakohtaisia porolukuja edellisen kolmen vuoden keskiarvoon. Vertailu on kestämätön jo siitä syystä, että mukana on myös edellinen katastrofitalvi 2019–2020. Edellisten vuosien keskiarvo ei siis mitenkään ole yksinään vertailukelpoinen tai mahdollista katastrofitalven vertailua ns. normaaliaikaan.

Tällainen keskiarvojen vertailu ei myöskään tuo esille paliskuntien osin hyvinkin suuria sisäisiä eroja tuhon vaikutuksissa. Näin unohtuu lain tarkoitus: yksittäinen, katastrofin yhteydessä tukea tarvitseva elinkeinonharjoittaja, joka katoaa kyseenalaisiin keskiarvoihin. Lisäksi sinne piiloutuu myös esimerkiksi sellaisia tapauksia, joissa suuria tuhoja kärsineet ovat ostaneet poroja tuholta säästyneiltä poronhoitajilta pystyäkseen jatkamaan elinkeinoaan – siltä osin, keillä siihen on ollut hätäruokintojen ja muiden ylimääräisten kustannusten vuoksi ylipäätään mahdollisuus. Minulle henkilökohtaisesti on erittäin vaikea ymmärtää ministeriön esittämiä perusteluita, sillä tunnen vahinkoalueen hyvin ja sieltä esimerkiksi yksittäisiä poronomistajia, jotka ovat menettäneet katastrofitalvelle 50–70 % omasta karjastaan. Toimme neuvotteluissa esille nämä huomiomme, emmekä saaneet niihin vastauksia. Koko porovahinkolain tarkoitus lähtee yksilöistä, ja siksi on suuri ongelma, ettei ministeriössä ole pyritty toden teolla selvittämään tuhon vaikutuksia heihin.

Samalla tuhoalueilla tuhon seurauksena kuolleet yli 10 000 poroa on sivuutettu maaseutuelinkeinoviranomaisten tutkimuksista huolimatta. Tällainen tuhoutunut poromäärä vastaa n. 17 miljoonan euron menetyksiä, minkä lisäksi ruokintakustannukset olivat monilla alueilla talven aikana vähintään tuplaantuneet keskimääräisistä kuluista. Näitä menetyksiä ministeriössä ei siis pidetä erityisen poikkeuksellisina.

Olen halunnut tuoda julkisuuteen porovahinkolakiin liittyvää problematiikkaa, jotta lain tarkoitus toteutuisi ja elinkeinonharjoittajat saisivat heille kuuluvan tuen. Samalla nämä neuvottelut ovat olleet klassinen esimerkki monista viranomaisten kanssa käymistämme saamelaiskäräjälain 9 § mukaisista neuvotteluista. Tällaisin epäselvin ja vaihtelevin kuvioin joudumme lakisääteisiä neuvotteluita usein käymään, ja se on kaikkien osapuolten kannalta hyvin valitettavaa. Lain edellyttämiä neuvotteluita tunnutaan viranomaisten taholta käytettävän liian usein ennemminkin sanelutilanteina, joissa kysymyksiimme ei välttämättä vastata, perusteluita ei anneta ja neuvottelujen pohjaksi toimitettujen materiaalien laatu on epäselvää tai hyvin vaihtelevaa – jos sellaista ajoissa toimitetaan. Neuvottelut eivät ole onnistuneet, jos kysymyksiimme ei kyetä vastaamaan ja esille tuomamme faktat sivuutetaan – kuten nyt esimerkiksi vahinkoalueen hyvin poikkeuksellinen yli 10 000 poron tuhoutuminen katastrofitalven sää- ja laidunolosuhteiden takia. Koenkin, että tämä porovahinkolain toimeenpanon prosessi on ollut tärkeää avata julkisuuteen sekä poronhoitajien tukemisen että myös neuvottelujen tarjoaman esimerkin ja ymmärryksen lisääntymisen takia.

Minun on vaikea ymmärtää, miksi tämän katastrofitalven osalta toiminta ja tulkinnat poikkeavat niin suuresti edellisen katastrofitalven vastaavista. Tuolloin vahingonkorvauksia maksettiin jopa yksittäisistä menetetyistä poroista, mikä ei varsinaisesti vastannut lain tarkoitusta turvata elinkeinon jatkuminen. Vuonna 2019–2020 katastrofitalvi kohdistui laajemmin koko poronhoitoalueelle, kun taas nyt vaikeaksi osoittautunut katastrofitalvi 2021–2022 kohdistui pääosin saamelaisten kotiseutualueelle ja erityisesti poronhoidolle varatulla alueella sijaitseviin paliskuntiin.

Lopuksi

Porovahinkolain tarkoitus on hieno ja tärkeä: turvata elinkeinon jatkuminen elinkeinonharjoittajasta riippumattomissa, yllättävissä ja katastrofaalisissa olosuhteissa. Kun laissa näin luvataan turvata selviytyminen suurimman hädän hetkellä, siihen täytyy voida luottaa.

Ottaen huomioon koko kokonaisuuden, herää kysymys, olisiko syytä tarkastella tulevaisuudessa uudestaan lain toimivuutta ja sen soveltamista. Tuskin kukaan haluaa lakia, jota on mahdollista soveltaa samoissa olosuhteissa eri tavoin eri vuosina. Valtiontaloudenkin kannalta olisi järkevintä varmistaa, että lait kannustavat vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Vetoankin erityisesti valtioneuvoston ja eduskunnan jäseniin sekä koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Pyydän, että autatte hädän hetkellä niitä poronhoitajia, jotka ovat kokeneet luonnonkatastrofien seurauksena suuria vaikeuksia ja joiden elinkeinon jatkuminen on vaakalaudalla.

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja

Saamen kielten etäopetushankkeen kuudes lukuvuosi käynnistyi – mukana jo 180 oppilasta

Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen kuudennen lukuvuoden opetus alkoi maanantaina 21.8., ja saamen opetuksessa aloitti ennätykselliset noin 180 oppilasta ja opiskelijaa 118 eri koulusta ja yli 40 kunnasta ympäri Suomen. Oppilas- ja opiskelijamäärän kasvettua hankkeeseen on palkattu yhteensä seitsemän opettajaa, joista jo kolme työskentelee päätoimisina tuntiopettajina. Lukuvuonna 2023–2024 koltansaamea opettavat Sirkka Sanila ja Kia Olin, inarinsaamea Ruska Haavisto ja Henna Aikio ja pohjoissaamea Máren-Elle Länsman, Máret Ingá Länsman ja Laura Njunnas. Projektipäällikkö Hanna Helanderia sijaistaa Laura Ylinampa, ja uutena projektikoordinaattorina elokuun alussa aloitti Anne Olli.

– Vuosittain kasvava oppilasmäärä kertoo opetuksen tarpeellisuudesta Saamenmaan ulkopuolella. Toivottavasti opetus saadaan tulevaisuudessa vakinaistettua nykyisen hankemuotoisen toiminnan sijaan, kommentoi projektikoordinaattori Anne Olli.

Etäopetushankkeen ryhmäkuva.
Uusi kouluvuosi käynnistyi työntekijöiden ja opettajien koulutus- ja suunnittelupäivillä Inarissa 8.–9. elokuuta. Kuvassa vasemmalta Laura Ylinampa, Sirkka Sanila, Kia Olin, Máret Ingá Länsman, Anne Olli, Ruska Haavisto ja Máren-Elle Länsman. Kuva: Saamelaiskäräjät / Anne Kirste Aikio

Saamen kielten etäopetushanke tarjoaa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville oppilaille mahdollisuuden opiskella pohjoissaamea, inarinsaamea tai koltansaamea kahden viikkotunnin verran.

– Pidän hanketta todella tärkeänä ja monesti ainoana mahdollisuutena oppilaille ja opiskelijoille opiskella omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä tutustua ja olla yhteydessä muihin ikäisiinsä saamelaisnuoriin ympäri Suomen. Itse pidän etäopetuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Minusta on mukavaa kuulla kuulumisia eri paikkakunnilta. Lapset ja nuoret ovat käteviä käyttämään etäopiskeluvälineitä, joten opiskelu on siksikin sujuvaa, kertoo hankkeessa toista vuotta koltansaamea opettava Kia Olin.

Saamen kielten etäopetushankkeessa opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Siksi myös opettajien määrää on lisätty. Yksi hankkeen uusista opettajista on Ruska Haavisto.

– Alussa jännitti aika paljonkin, että miten opetus lähtee käyntiin ja en osannut yhtään arvella, mitä mieltä tulen opettamisesta itse olemaan. Etäopetuksesta minulla oli kokemusta lähinnä oppilaan näkökulmasta, ja on toisaalta ollut kiinnostavaa päästä toisenlaiseen asemaan, kommentoi inarinsaamea opettava Haavisto lukuvuoden aloitusta.

– Opettaminen etänä on ollut mielestäni ihan mukavaa, tykkään tehdä töitä kotoa. Opin tässä jatkuvasti parempia ja toimivampia keinoja opettaa eri asioita, mikä itsessään on palkitsevaa. Oppitunneilla on ollut hauska ja rento tunnelma, ja on ollut kiva seurata ja oppia itsekin uusia keinoja opettamisessa. Etäopetuksessa käytettävät keinot ovat hieman erilaisia, kuin tavallisessa luokkaopetuksessa, ja tekniikka tietysti ajoittain tarjoaa haasteita. On kuitenkin ollut ihanaa nähdä, miten motivoituneita oppilaat ovat oppimaan saamea ja samalla tutustuvat toisiinsa, jatkaa Haavisto.

Saamen kielten etäopetushanke alkoi vuonna 2018, ja vuonna 2020 se palkittiin Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnolla. Palkinnon saamisen kriteereinä olivat osallisuus, saavutettavuus ja inkluusio sekä rohkeus käyttää uusia opetusmenetelmiä. Hanke on saanut jatkorahoituksen lukuvuodelle 2023–2024. Hankkeen rahoittaja, opetus- ja kulttuuriministeriö, on kuitenkin sitoutunut kolmen vuoden hankeaikaan eli vuoteen 2026 asti.

Lisätietoja:

Laura Ylinampa, vs. hankepäällikkö
Utsjoen kunta
laura.ylinampa@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Anne Olli, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
anne.olli@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

Äänestys vuoden 2023 saamelaiskäräjien vaaleissa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Näiden saamelaiskäräjien vaalien vaaliluettelossa oleville äänioikeutetuille on lähetetty vaaliasiakirjat postitse kirjattuna kirjelähetyksenä syyskuun 4. päivästä lukien.

Henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan vuoden 2023 vaalien vaaliluetteloa koskevan valituksen johdosta, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää.

Tuomioistuimen päätöksen perusteella äänestäessään henkilö on velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.

Pyydämme asianomaisia henkilöitä olemaan yhteydessä vaalilautakunnan toimistoon, josta saa tarkemmat tiedot vaaliasiakirjojen saamisesta.

Huomioithan! Vaaliauto ei ole äänestyspaikka – siellä ei voi äänestää eikä sieltä voi noutaa vaaliasiakirjoja. Vaaliautoon voi ainoastaan palauttaa vaaliasiakirjat.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Yhteystiedot:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Menesjärventie 2A, 99870 Inari

puh: 010 839 3153, 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155

Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Saamen kielten viikko järjestetään jälleen lokakuussa viikolla 43!

Saamen kielten viikko järjestetään 23.-29.10.2023. Toivomme mahdollisimman monien osallistuvan Saamen kielten viikon viettoon niin Saamenmaalla kuin kaikkialla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kaikki voivat valita itselleen sopivimman tavan Saamen kielten viikkoon osallistumiseksi. Kieliviikolla voi järjestää tapahtumia, osallistua itse tapahtumiin, tuoda saamen kieliä esille omassa ympäristössään ja toiminnassaan niihin luontevasti sopivalla tavalla.

Saamen kielten viikolla on mm. erilaisilla toimijoilla hyvä mahdollisuus kertoa saamenkielisistä palveluistaan ja toiminnastaan. Järjestettävät tapahtumat voi ilmoittaa sivustolle Saamen kielten viikko, josta kaikki voivat nähdä järjestettävät tapahtumat kaikkialla Saamenmaalla, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.  Samalta sivustolta löytyvät myös Saamen kielten viikon juliste ja Saamen kielten viikon logot ja muuta materiaalia. Myös Saamelaiskäräjien Kieliviikko-sivustolta löytyy materiaalia jo nyt Saamen kielten viikkoa varten ja sinne tullaan lisäämään uutta materiaalia.

Osallistuessanne Kieliviikkoon, toivomme teidän käyttävän Kieliviikkoa koskevissa julkaisuissa, tiedotteissa ja tapahtumien yhteydessä aihetunnistetta #giellavahkko2023. Kieliviikon aihetunniste on tänä vuonna piitimensaamea, jonka kirjoitusjärjestelmä on vahvistettu viimeisimpänä saamen kielistä vuonna 2019. 

Toivomme, että osallistutte Saamen kielten viikkoon. Yhdessä voimme saada saamen kielille näkyvyyttä ja lisätä tietämystä saamen kielistä Saamen kielten viikolla lokakuussa 2023!

Dearvvuođaiguin – Tiõrvʼvuõđin – Tiervuođâiguin – Terveisin

Anni Koivisto
Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja

Lisätietoja

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri
puh. 050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kieliviikon sivusto: www.giellavahkku.org        

Kieliviikon FB-sivu: https://www.facebook.com/Giellavahkku  

Kieliviikon Instagram: https://www.instagram.com/giellavahkku   

Saamelaiskäräjien Kieliviikon internetsivu

#giellavahkko2023

Äänestysasiakirjojen palautus – vaaliauto tulee!

Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 4.9.-2.10.2023. Äänioikeutetuille on lähetetty vaaliasiakirjat kirjattuna kirjelähetyksenä syyskuun 4. päivästä lukien.

Nouda kirje mahdollisimman pian saatuasi saapumisilmoituksen! Mikäli et ole saanut ilmoitusta saapuvasta kirjatusta kirjeestä keskiviikkoon 13.9.2023 mennessä, olethan yhteydessä vaalilautakunnan toimistoon.

Äänioikeutettu voi palauttaa äänestysasiakirjat eli allekirjoittamansa lähetekirjeen ja vaalikuoreen suljetun vaalilipun suljetussa palautuskuoressa:

  1. Postitse, josta saat kuitin lähetettävästä kirjeestä. Kuitissa olevan lähetysnumeron avulla voit seurata postin sivuilta kirjeen kulkua vaalilautakunnan toimistolle. Jätä palautuskuori postin kuljetettavaksi niin hyvissä ajoin, että se ehtii vaalilautakunnan toimistoon viimeistään 2.10.2023 ennen kello 18. Sen jälkeen saapuneita vaaliasiakirjoja ei voida ottaa huomioon.
  2. Henkilökohtaisesti 18.-29.9. välisenä virka-aikana (8-16) vaalilautakunnan toimistoon Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin.
  3. Henkilökohtaisesti 18.-29.9 välisenä aikana saamelaisalueella kiertävään vaaliautoon.


Äänioikeutettu: varaudu todistamaan henkilöllisyytesi, jos palautat asiakirjat vaaliautoon tai vaalilautakunnan toimistoon. Postiin jätettäessä henkilöllisyyttä ei tarvitse todistaa.

Huom! Vaaliautossa ei voi äänestää eikä sieltä voi noutaa vaaliasiakirjoja.

Muista noutaa kirjattuna kirjeenä saapuneet vaaliasiakirjasi postin toimipisteestä!

Vaaliauton puh: 010 839 3199 (vaaliautoon voi ottaa yhteyttä 18.-29.9. välisenä aikana)

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa https://www.samediggi.fi/vaalit-2023/.

Yhteystiedot:

Saamelaiskäräjät vaalilautakunta
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Menesjärventie 2A, 99870 Inari
puh: 010 839 3174, 010 839 3177, 010 839 3155, 010 839 3153
Suojattu sähköposti: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, vastaanottaja: vaalit@samediggi.fi

Saamelaiskäräjät lausui Tenon kalastussäännöstä – sääntöä ei tule allekirjoittaa, vaan neuvotella uudelleen

Ehdotettu Tenojoen kalastussääntö loukkaa saamelaisille perustuslaissa turvattuja oikeuksia niin merkittävillä tavoilla, ettei sitä tule allekirjoittaa. Saamelaiskäräjät esittää, että kalastussääntö neuvotellaan uudelleen. Saamelaiskäräjien hallitus päätti Tenon kalastussääntöä koskevasta lausunnosta 5.9.2023.

Lausuttavana oleva Tenon kalastussääntöluonnos loukkaa saamelaiskulttuurin suojaa, saamelaisten omaisuudensuojaa sekä itsemääräämisoikeutta. Luonnoksella ei myöskään ole saamelaisten vapaata, tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta. Saamelaiskäräjien mukaan kalastussääntö tulee neuvotella uudelleen.

– Valtioneuvosto antoi neuvotteluvaltuuskunnan asettamisen yhteydessä lausuman, joka korosti lohikantojen elpymisen turvaamista sekä saamelaisten oikeuksien edistämistä. Saamelaisten oikeudet on kuitenkin sivuutettu kalastussääntöluonnoksessa, eikä Saamelaiskäräjät voi hyväksyä sääntöä tässä muodossa, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Kalastussääntöluonnos estää käytännössä Tenon alueen saamelaisten oikeuden harjoittaa perinteistä kalastustaan Tenon vesistössä. Sääntö pienentää merkittävällä tavalla saamen kielen luonnollista käyttöympäristöä ja uhkaa osaltaan köyhdyttää saamen kielen lohenpyyntiin liittyvää terminologiaa sekä sen mukana siirtyvää perinteistä tietoa.

Luonnoksessa ei ole huomioitu tuoretta oikeuskäytäntöä ja perustuslakia

Kalastussääntöluonnoksessa ei ole riittävästi huomioitu alkuperäiskansa saamelaisten perus- ja ihmisoikeuksia, eikä niihin liittyviä perustuslakivaliokunnan kannanottoja. Säännössä ei myöskään ole huomioitu viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tehtyjä linjauksia saamelaisten kalastusoikeuksista ja saamelaiskulttuurin harjoittamisen suojasta Tenojoen vesistössä.

Korkein oikeus on vuonna 2022 antamissaan ennakkopäätöksissä (KKO:2022:25 ja KKO:2022:26) jättänyt soveltamatta kalastamista Tenojoen vesistössä koskevia säännöksiä perustuslain vastaisina. Säännössä tai sen valmistelun yhteydessä ei ole esitetty perusteluja sille, että asiat on ratkaistu kalastussäännössä toisin kuin korkeimman oikeuden ratkaisut edellyttävät.

– On ilmeistä, että perustuslain ja tuoreen oikeuskäytännön huomioimatta jättäminen kalastussäännössä johtaa siihen, että useat säännön rajoitukset ovat saamelaisten osalta tehottomia, koska ne ovat perustuslain vastaisia. Tällainen heikkotasoinen valmistelu ei ole yhdenkään osapuolen etu, jatkaa Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Maa- ja metsätalousministeriö pyysi Saamelaiskäräjiltä lausuntoa luonnoksesta Suomen ja Norjan väliseksi Tenojoen vesistön kalastussäännöstä ja sen allekirjoittamisesta. Kalastussääntö on vuonna 2017 solmitun Tenon kalastussopimuksen liite, jolla säännellään kalastusta Tenojoella, ja jota päivitetään 5–7 vuoden välein.

Vuoden 2023 aikana Saamelaiskäräjät ja Tenon kalatalousalue eivät enää osallistuneet kalastussääntöä koskeviin neuvotteluihin, koska katsoivat neuvotteluedellytysten kariutuneen Norjan valtion ehdottoman lohenkieltovaatimuksen vuoksi.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
Elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi

Kuva: Hans Pieski

Uudet alkuopetuksen inarinsaamenkieliset oikeinkirjoitusjulisteet on julkaistu

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet ovat nyt ilmestyneet digitaalisessa muodossa. Julisteet ovat myös tulostettavissa.

Alkuopetuksen oikeinkirjoitusjulisteet vahvistavat oppilaan inarinsaamenkielen oikeinkirjoitusta ja julisteita voidaan käyttää luku- ja kirjoitustaidon opetuksessa. Tämä lisämateriaali on suunniteltu äidinkielen alkuopetukseen, mutta julistesarja voi olla hyödyllinen muidenkin luokkatasojen opetuksessa. Julisteet kertaavat oikeinkirjoituksen perusasioita. Julistesarjassa on yhteensä kaksitoista (12) julistetta. Opettaja voi tulostaa julisteet luokkaansa. Julistesarja sisältää lyhyen opettajanoppaan ja ideoita siitä, miten sitä voidaan käyttää opetuksen tukena.

Julisteet on alunperin julkaistu pohjoissaamenkielisenä Riektačállinplakáhtat (2020), josta ne on käännetty sovittaen inarinsaamen kieleen sopiviksi. Pohjoissaamenkieliset julisteet on suunnitellut opettaja Aura Pieski, ne on kuvittanut Nora Bäck ja Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimisto julkaisee julistesarjan. Sovitetun käännöksen inarinsaamen kieleen on tehnyt Miina Seurujärvi.

Tämä oppimateriaali soveltuu hyvin myös etäopetukseen. Tätä oppimateriaalia voi tilata Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistosta.

Lisätietoja:

Miina Seurujärvi
Oppimateriaalisuunnittelija, inarinsaamenkielinen oppimateriaali
miina.seurujarvi@samediggi.fi