Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz mieʹrreeš ååʹn vuõssmõs vuâra

Sääʹm äimmõs-suåvtõs lij ođđ, čõnnõõttʼteʹmes äʹšštobddiorgaan, kååʹtt tuärjjad sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž äimmõspolitiʹǩǩe õhttneei tuʹmmstõktuâjast. Riikksuåvtõs mieʹrrii täʹbbe 24. påʹrǧǧmannu sääʹm äimmõs-suåvtõõzz nellj eeʹjj piʹštti pâjja.

Sääʹmteʹǧǧ raauki vueʹssmannust 2023 sääʹmõhttsažkååʹddest eʹtǩǩõõzzid sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹjin sääʹm äimmõs-suåvtõʹsse. – Haaʹlääm späʹssbõõššâd pukid eʹtǩǩõõzz raajjʼjid di jeäʹrben tõid, ǩeäk liâ låppõõttâm vueʹlǧǧed mieʹldd viikkâd ooudâs säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž. Späʹssbõõžžam še suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen nõõmtum Klemetti Näkkäläjärvi, kååʹtt lij âânnam ääʹšš ooudâsviikkmõʹšše jiânnai ääiʹj da põhttam jiijjâs äʹšštobddmõõžžâs še Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar âânnmõʹšše, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹm äimmõs-suåvtõʹšše nõõmteš 12 eeʹttǩeeʹj. Suåvtõõzzâst liâ eeʹttkõʹsttum sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj di eeʹttkâsttmõš kõskksaž tiõttisuõʹrjin. Tuʹtǩǩeeidåhttren nõõmteš tuʹtǩǩeeidåhttar Klemetti Näkkäläjärvi Oulu universiteeʹttest.

– Ååʹn mieʹrruum sääʹm äimmõs-suåvtõs lij miârkteei nuʹt meersânji ǥu še meeraikõskksânji. Späʹssbõõžžam jeäʹrben Krista Mikkonen da Maria Ohisalo pueʹrr da intensiivlaž õhttsažtuâjast ääʹšš õuʹdde, juätkk Juuso.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet oođuum äimmõslääʹjjest

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet ođđ äimmõslääʹjj (423/2022) 21 §:st da lääʹjj nuäjja uvddum asetõõzzâst (435/2023). Riikksuåvtõs mieʹrrad sääʹm äimmõs-suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹj da vuäzzlaid neellj eeǥǥas vuârast.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâjjan lij uʹvdded ciâlklmid äimmõspolitiikk plaanummšin sääʹmkulttuur ooudâsviikkmõõžž beäʹlnn da tõt vuäitt tuejjeed še jeeʹres äimmõsmuttsa di säʹmmlai kulttuuʹre da vuõiggâdvuõđid õhttneei teâttvuâđ puuʹttummuž kuõskki tuâjaid. Sääʹm äimmõs-suåvtõs mieʹrrad såbbrin da tåimmʼmõõžžâst jiõččnânji äimmõslääʹjj da Riikksuåvtõõzz asetõõzz vuâđald.

– Tuäivam, što äimmõs-suåvtõõzz tuâjj jåʹttai puârast da taarbšeei resuurs käunnʼje tõõzz. Lij vääžnai, što äimmõsmuttâz vaaiktõõzz äʹrbbvuõđlaž sääʹm jieʹllemvueʹjjid vuäǯǯat puhttum õlmmsa, Juuso särnn.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst lij saaǥǥjååʹđteeʹjj, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj di jäänmõsân lååi jeeʹres vuäzzla. Uuʹccmõsân pieʹll äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âʹlǧǧe leeʹd sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj sääʹm dommvuuʹd jeeʹres vuuʹdin da vueiʹtlvažvuõđi mieʹldd sääʹm jeeʹres ǩiõlljooukin. Jeeʹres äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âlgg eeʹttkâʹstted pirrõstiõttjid leʹbe jeeʹres äimmõs-suåvtõõzz tuâjai beäʹlnn kõskksaž tiõttsuõʹrjid.  

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzla 1.9.2023-31.8.2027:

Sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vuäʹmsteeʹj

Esko Aikio (Uccjokk)
Petra Biret Magga-Vars (Suäʹđjel)
Antti-Oula Juuso (Jeänõk)
Raija Lehtola (Aanar)
Tuomas Semenoff (Aanar)
Jussa Seurujärvi (Aanar)

Tiõđsuõʹrji eeʹttǩeeʹj

Klemetti Näkkäläjärvi (Oulu universiteʹtt, saaǥǥjååʹđteeʹjj)
Hilppa Gregow (Äimmtiõtti strooiʹtel)
Rauna Kuokkanen (Lappi universiteʹtt)
Päivi Meriläinen (Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam strooiʹtel)
Markku Ollikainen (Lääʹdd äimmõspaneeʹl).
Henni Ylänne (Nuõrtt-Lääʹdd universiteʹtt)

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Riikksuåvtõs mieʹrrii sääʹm äimmõs-suåvtõõzz | valtioneuvosto.fi

Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmtemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen | samediggi.fi