Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid ǩiõttʼtõõlât 1.–2.8.2023

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs noorââtt ǩiõttʼtõõllâd vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥi ǩeeʹjjest tuejjuum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid 1.–2.8.2023.

Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 26 § 2 momeeʹnt meâldlânji vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ ǩeeʹjjest tååđtem vuäitt tuejjeed Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz, jos vuäinn, što son lij vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe što suu kuõskki mieʹrǩǩummuš vaal-loǥstõõǥǥâst lij puästtad. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid Sääʹmteeʹǧǧin halltõʹsse lij õlggâm tuejjeed 14 peeiʹv seʹst Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯampeeiʹvest.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll tõõzz čuäʹjtum vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzid såbbreʹstes, koonn tuõʹllʼjet 1.–2.8.2023 Aanrest. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz tuejjeeʹjid vuõltteet tuʹmmstõõǥǥ pååʹšt mieʹldd tuõđštõõzzlaž teâttanouddmõšân sõõrǥmõõzz mieʹldd såbbar mâŋŋa, ko såbbar påʹrddǩeʹrjj lij taʹrǩstum.

Lââʹssteâđ:
Tuʹmmstõktuâj kuõskeeʹl:
Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto(a)samediggi.fi

Vaaldâšm kuõskeeʹl:
Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(a)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ vaali võboršiiʹǩǩi piijjmõš poott 4.8.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd mušttʼtat sääʹmteeʹǧǧ vaali 2023 võboršeeʹǩǩi piijjmõõžž puuttâm pi 4.8. čiâss 16. Vaʹlljeemõhttõõzz vuâđđeemäʹššǩeʹrjj/võboršeǩooccmõš feʹrttai leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest Aanrest Sajoozz tåimmpääiʹǩest peäggtum mieʹrräigga mõõneeʹst (addrõs: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 INARI).

Vaʹlljeemõhttõõzzin kaʹnnat väʹldded tän lokku jeäʹrben tâʹl, ǥu äʹššǩiiʹrjid tååimtet pååʹšt mieʹldd. Vaal-luʹvddkååʹddest ij leäkku jeeʹres tåimmpäiʹǩǩ, koʹst äʹššǩiiʹrjid vääldčeš vuâstta.

Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt kuullâd tåʹlǩ õõut vaʹlljeemõhttõʹsse, leʹbe muđoi suu nõõm vääʹldet meädda pukin vaʹlljeemõhttõõzzin. Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust lij vueiʹttemvuõtt tiuddeed leʹbe vuõiǥeed ooccmõõžž teâđaid 8.8. čiâss 16 räjja.

Võboršeeʹǩǩ piijjmõʹšše kuulli lomaakk käunnʼje Sääʹmteeʹǧǧ interneʹttseeidain addrõõzzâst www.samediggi.fi/vaalit-2023/ da tõid vuäǯǯ še vaal-luʹvddkååʹdd konttrest Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Vaaläʹššǩiiʹrji tååimtummuž ainsmâttmõššân vaal-luʹvddkåʹdd räukk 1.6.2023 mâŋŋa siirdčõõttâm oummuid da ålggjânnmin siirdčõõttâm oummuid tååimted peiʹvvuum addrõsteâđeez vaal-luʹvddkådda juʹna neʹttpååʹštin vaalit@samediggi.fi, suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ: https://secmail.com/send/m7jcWH7B, teʹlfoonin 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174 leʹbe pååʹšt mieʹldd Saamelaiskäräjät / vaalilautakunta, Menesjärventie 2A, 99870 AANAR.

Puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 pråppummšin feʹrttje mäʹhssed puäʒʒhoiʹddjeeʹjid 

Sääʹmteʹǧǧ lij alttääm saǥstõõllmõõžžid mädd- da meäʹcctäällministeriain puäʒʒpråppeemlääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž meâldlaž valmštõõllmõõžž kuõskeeʹl. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemvueʹǩǩnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 vueʹǩǩ teâudd lääʹjjšiõttummšest koʹrvvõõzz vuâđđan šiõttuum kriteeʹrid.  

– Sääʹmteʹǧǧ õõlǥat, što puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldla koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 šõddâm skääđain määuʹset vuõiggvuõđmeâldlânji tõid puäʒʒhoiʹddjeeʹjid, kook liâ skääđ jõuddam ǩiõrddâd – še tõin paalǥâskooʹddin, koin liâ leämmaž pâiʹl-lååǥǥ. Tän vuäinalm tuärjjad Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggâz eiʹdde puättam räʹtǩǩummuš jaukkeed JJP-kõõskõõzz tuʹmmstõõǥǥ heelǥeed puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž skääđai koʹrvveemooccmõõžžid Näkkälä paalǥâskååʹdd puäʒʒhoiʹddjeeʹji beäʹlnn tääʹlv 2019–2020 pråppummšid kuõskeeʹl, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 säʹmmlai dommvuuʹd puäʒʒhoiʹddjeei vuõiʹnne vuäʹnkõs ääiʹj seʹst juʹn nuuʹbb čoʹrstemvueʹǩǩnallšem väʹǯǯlõs tääʹlv. Kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin määdd ool jiõŋŋâm muõtti da kuõppi peʹllstem kuäivas-sõõʹji diõtt aʹlǧǧe määŋgain vuuʹd paalǥâskooʹddin šõddâd samai vaiggân juʹn čõhččtääʹlvest 2021.  

Mädd- da meäʹcctäällministeria iʹlmmti pâʹsslâšttam-mannu aalǥâst 2022, što Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs Luke rääjj čiõlǥtõõzz tääʹlv 2021–2022 puäʒʒjeällmõõžžin puäʒʒhåiddamvuuʹdest, tõn mâŋŋa, ǥu vitt säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin leʹjje tuejjääm teâttânouddmõõžž mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje čoʹrstemvueʹǩǩnallšem muõtt- da luâttåårrmõõžžin. Še Sääʹmteʹǧǧ jiõʹli ministeriain saǥstõõllmõõžžid ääʹššest, da nuäjjõõđi tâʹl åårrai mädd- da meäʹcctäällminister Leppääʹje puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše da puäʒʒskääđđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt ääv ǩiiʹrjin.   

Luke tuõđi čiõlǥtõõzzâst, što muõtti kõõrâs da jiõŋŋâm vuâđđmuõtt di vuuʹd rääʹssvuõđ õlli kuõpptoksiin seʹst ââʹnnem šõddee vaiggâd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid pieʹǩǩest puäʒʒhåiddamvuuʹd tälvva 2021–2022. Čiõlǥtõõzzâst arvvtõʹlleš čoʹrstemvueʹǩǩnallšem kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid vuällam õhttseʹžže 19 paalǥâskååʹdd voudda. Vuʹvdd ǩiõttʼtââll veiddsõs vuuʹd säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin di jeäʹrben puäʒʒhoiddu vaʹrrjum vuuʹdest. Lââʹssen täi 19 paalǥâskååʹdd vuuʹdest hååidat pâʹjjel peäʹl veeʹzz puäʒʒhåiddamvuuʹd puõccuin. 

Nuuʹbbnalla ǥu oouʹdab vuâra puäʒʒpråppeemlääʹjj suåvldeen, Luke čiõlǥtõõzz tiuddeeš kooʹddi mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧniiʹǩǩi tuejjeem taʹrǩstummšin. Sääʹmteeʹǧǧ vuäǯǯmi teâđai mieʹldd raukkmõš taʹrǩstummši alttummšen kooʹddid puõʹđi Lapin JJP-kõõskõõzzâst eman pâʹsslašttâm-mannu looppâst eeʹjjest 2022, da taʹrǩstummuž di čuäjtõõzzi noorrmõš spraaʹveš eman tän mâŋŋa. 

Sääʹmteeʹǧǧ da mädd- da mädd- da meäʹcctäälministeria kõskksa Sääʹmteʹǧǧlääʹjj  9 § meâldla saǥstõõllmõõžž puäʒʒtääl kuõskki skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj (987/2011), leʹbe nk. puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzzi mähssmõõžžâst altteeš vueʹssmannust 2023. Saǥstõõllmõõžž juätkkje påʹrǧǧmannust 2023, ǥu puk taarbšeei teâtt skääđai veeidsõsvuõđ da koʹrvvõõzzid taarbšeei mieʹrrtieʹǧǧ ärvvtõõllmõššân leät vuõǯǯum.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Jieʹllemvueʹǩǩpiisar 
teʹl. 010 839 3123 / 040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Sääʹmteeʹǧǧ teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd 7.-31.7. 

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹdd teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd 7.-31.7.2023 kõõskâst. 

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllkoontâr da jåårǥlâʹttemtåimmjummuš lij ǩidd 10.-31.7.2023 kõskksaž ääiʹj. Mäʹccep tiʹllʼjõõzzid âʹpet 1.8.2023 ääʹljeeʹl. Jõs taarbšeʹped jåårǥlõõzzid tâʹl, ǥu ǩiõllkonttâr jåårǥlâʹttemkääzzkõs lij ǩidd, käunnʼje freelance-jåårǥlõõʹttji õhttvuõđteâđ Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹtti- da tulkkooccâmkääzzkõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ ǩieʹzz pukid!