Puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 pråppummšin feʹrttje mäʹhssed puäʒʒhoiʹddjeeʹjid 

Sääʹmteʹǧǧ lij alttääm saǥstõõllmõõžžid mädd- da meäʹcctäällministeriain puäʒʒpråppeemlääʹjj tiuʹddepiijjmõõžž meâldlaž valmštõõllmõõžž kuõskeeʹl. Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin čoʹrstemvueʹǩǩnallšem puäʒʒhåiddameeʹjj 2021–2022 vueʹǩǩ teâudd lääʹjjšiõttummšest koʹrvvõõzz vuâđđan šiõttuum kriteeʹrid.  

– Sääʹmteʹǧǧ õõlǥat, što puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldla koʹrvvõõzz puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 šõddâm skääđain määuʹset vuõiggvuõđmeâldlânji tõid puäʒʒhoiʹddjeeʹjid, kook liâ skääđ jõuddam ǩiõrddâd – še tõin paalǥâskooʹddin, koin liâ leämmaž pâiʹl-lååǥǥ. Tän vuäinalm tuärjjad Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiggâz eiʹdde puättam räʹtǩǩummuš jaukkeed JJP-kõõskõõzz tuʹmmstõõǥǥ heelǥeed puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž skääđai koʹrvveemooccmõõžžid Näkkälä paalǥâskååʹdd puäʒʒhoiʹddjeeʹji beäʹlnn tääʹlv 2019–2020 pråppummšid kuõskeeʹl, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Puäʒʒhåiddameeʹjjest 2021–2022 säʹmmlai dommvuuʹd puäʒʒhoiʹddjeei vuõiʹnne vuäʹnkõs ääiʹj seʹst juʹn nuuʹbb čoʹrstemvueʹǩǩnallšem väʹǯǯlõs tääʹlv. Kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžin määdd ool jiõŋŋâm muõtti da kuõppi peʹllstem kuäivas-sõõʹji diõtt aʹlǧǧe määŋgain vuuʹd paalǥâskooʹddin šõddâd samai vaiggân juʹn čõhččtääʹlvest 2021.  

Mädd- da meäʹcctäällministeria iʹlmmti pâʹsslâšttam-mannu aalǥâst 2022, što Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõs Luke rääjj čiõlǥtõõzz tääʹlv 2021–2022 puäʒʒjeällmõõžžin puäʒʒhåiddamvuuʹdest, tõn mâŋŋa, ǥu vitt säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin leʹjje tuejjääm teâttânouddmõõžž mädd- da meäʹcctäällministeriaaʹje čoʹrstemvueʹǩǩnallšem muõtt- da luâttåårrmõõžžin. Še Sääʹmteʹǧǧ jiõʹli ministeriain saǥstõõllmõõžžid ääʹššest, da nuäjjõõđi tâʹl åårrai mädd- da meäʹcctäällminister Leppääʹje puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše da puäʒʒskääđđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt ääv ǩiiʹrjin.   

Luke tuõđi čiõlǥtõõzzâst, što muõtti kõõrâs da jiõŋŋâm vuâđđmuõtt di vuuʹd rääʹssvuõđ õlli kuõpptoksiin seʹst ââʹnnem šõddee vaiggâd kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid pieʹǩǩest puäʒʒhåiddamvuuʹd tälvva 2021–2022. Čiõlǥtõõzzâst arvvtõʹlleš čoʹrstemvueʹǩǩnallšem kuäivas-sââʹjjpuäʒʒjeällmõõžžid vuällam õhttseʹžže 19 paalǥâskååʹdd voudda. Vuʹvdd ǩiõttʼtââll veiddsõs vuuʹd säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin di jeäʹrben puäʒʒhoiddu vaʹrrjum vuuʹdest. Lââʹssen täi 19 paalǥâskååʹdd vuuʹdest hååidat pâʹjjel peäʹl veeʹzz puäʒʒhåiddamvuuʹd puõccuin. 

Nuuʹbbnalla ǥu oouʹdab vuâra puäʒʒpråppeemlääʹjj suåvldeen, Luke čiõlǥtõõzz tiuddeeš kooʹddi mäddvuʹvddjieʹllemvueʹǩǩveʹrǧǧniiʹǩǩi tuejjeem taʹrǩstummšin. Sääʹmteeʹǧǧ vuäǯǯmi teâđai mieʹldd raukkmõš taʹrǩstummši alttummšen kooʹddid puõʹđi Lapin JJP-kõõskõõzzâst eman pâʹsslašttâm-mannu looppâst eeʹjjest 2022, da taʹrǩstummuž di čuäjtõõzzi noorrmõš spraaʹveš eman tän mâŋŋa. 

Sääʹmteeʹǧǧ da mädd- da mädd- da meäʹcctäälministeria kõskksa Sääʹmteʹǧǧlääʹjj  9 § meâldla saǥstõõllmõõžž puäʒʒtääl kuõskki skääđai koʹrvvummšest uvddum lääʹjj (987/2011), leʹbe nk. puäʒʒpråppeemlääʹjj meâldlaž koʹrvvõõzzi mähssmõõžžâst altteeš vueʹssmannust 2023. Saǥstõõllmõõžž juätkkje påʹrǧǧmannust 2023, ǥu puk taarbšeei teâtt skääđai veeidsõsvuõđ da koʹrvvõõzzid taarbšeei mieʹrrtieʹǧǧ ärvvtõõllmõššân leät vuõǯǯum.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Jieʹllemvueʹǩǩpiisar 
teʹl. 010 839 3123 / 040 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi