Saamelaiskäräjien hallitukselle tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään 1.–2.8.2023

Saamelaiskäräjien hallitus kokoontuu käsittelemään vaalilautakunnan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset 1.–2.8.2023.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 § 2 momentin mukaisesti vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä Saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jos kokee, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Oikaisuvaatimukset Saamelaiskäräjien hallitukselle on tullut tehdä 14 päivän kuluessa Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee sille osoitetut oikaisuvaatimukset kokouksessaan, joka pidetään 1.–2.8.2023 Inarissa. Oikaisuvaatimuksen tehneille lähetetään päätös postitse todisteellisena tiedoksiantona mahdollisimman nopeasti kokouksen jälkeen, kun kokouksen pöytäkirja on tarkistettu.

Lisätietoja:
Päätöksenteon osalta:
Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto(a)samediggi.fi

Hallinnon osalta:
Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala(a)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaalien ehdokasasettelu päättyy 4.8.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta muistuttaa saamelaiskäräjien vaalien 2023 ehdokasasettelun päättyvän pe 4.8. klo 16. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan/ehdokashakemuksen tulee olla vaalilautakunnalla Inarissa Sajoksen toimipisteessä sanottuun aikarajaan mennessä (osoite: Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Menesjärventie 2A, 99870 INARI).

Valitsijayhdistysten kannattaa huomioida tämä etenkin toimitettaessa asiakirjat postitse. Vaalilautakunnalla ei ole muuta toimipistettä, jossa asiakirjoja otettaisiin vastaan.

Äänioikeutettu voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen, tai hänen nimensä poistetaan kaikista valitsijayhdistyksistä. Valitsijayhdistyksen asiamiehellä on mahdollisuus täydentää tai oikaista hakemuksen tietoja ti 8.8.2023 klo 16 asti.

Ehdokasasettelulomakkeet löytyvät Saamelaiskäräjien verkkosivuilta osoitteesta www.samediggi.fi/vaalit-2023/ ja niitä saa vaalilautakunnan toimistosta Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksesta.

Vaaliasiakirjojen toimittamisen varmistamiseksi vaalilautakunta pyytää 1.6.2023 jälkeen muuttaneita ja ulkomailla muuttaneita henkilöitä toimittamaan ajantasaiset osoitetietonsa vaalilautakunnalle joko sähköpostitse vaalit@samediggi.fi, suojatun sähköpostin kautta https://secmail.com/send/m7jcWH7B, puhelimitse 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174 tai postitse Saamelaiskäräjät / vaalilautakunta, Menesjärventie 2A, 99870 INARI.

Porotuholain mukaiset korvaukset poronhoitovuoden 2021–2022 tuhoista tulee maksaa poronhoitajille 

Saamelaiskäräjät on aloittanut neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön kanssa porotuholain toimeenpanon mukaista valmistelua koskien. Saamelaiskäräjien mukaan laidunolosuhteiltaan poikkeuksellisen poronhoitovuoden 2021–2022 tilanne täyttää lainsäädännössä korvauksen perusteeksi asetetut kriteerit.  

– Saamelaiskäräjät vaatii, että porotuholain mukaiset korvaukset poronhoitovuonna 2021–2022 aiheutuneista vahingoista maksetaan oikeudenmukaisesti niille poronhoitajille, jotka ovat vahinkoa kärsineet – myös niissä paliskunnissa, joissa on ollut ylilukua. Tätä näkemystä tukee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuore ratkaisu kumota ELY-keskuksen päätökset hylätä porotuholain mukaisten vahinkojen korvaushakemukset Näkkälän paliskunnan poronhoitajien osalta talven 2019–2020 tuhoja koskien, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. 

Poronhoitovuonna 2021–2022 saamelaisten kotiseutualueen poronhoitajat kohtasivat lyhyen ajan sisään jo toisen poikkeuksellisen haastavan talven. Laidunolosuhteet maan päälle jäätyneen lumikerroksen ja homeen pilaamien laitumien vuoksi alkoivat monissa alueen paliskunnissa muodostua erittäin vaikeiksi jo syystalvella 2021.  

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti maaliskuun alussa 2022, että Luonnonvarakeskus (Luke) laatii selvityksen talven 2021–2022 olosuhteista poronhoitoalueella, sen jälkeen, kun viisi saamelaisten kotiseutualueen paliskunnista olivat tehneet tiedoksiannon maa- ja metsätalousministeriölle poikkeuksellisista lumi- ja luonnonolosuhteista. Myös Saamelaiskäräjät kävi ministeriön kanssa neuvottelut asian tiimoilta, ja vetosi silloiseen maa- ja metsätalousministeri Leppään porokuolemien ennaltaehkäisemiseksi ja porovahinkolain mukaisen menettelyn käynnistämiseksi avoimella kirjeellään.   

Luke totesi selvityksessään, että lumen kova ja jäinen pohjakerros sekä alueen kasvillisuuden korkeat hometoksiinipitoisuudet aiheuttivat vaikeat laidunolosuhteet osassa poronhoitoaluetta talvella 2021–2022. Selvityksessä arvioitiin poikkeuksellisten laidunolosuhteiden ulottuneen yhteensä 19 paliskunnan alueelle. Alue käsittää laajan alan saamelaisten kotiseutualueen paliskunnista sekä erityisesti poronhoidolle varatusta alueesta. Lisäksi näiden 19 paliskunnan alueella hoidetaan yli puolet koko poronhoitoalueen poroista. 

Toisin kuin edellisellä kerralla porotuholakia sovellettaessa, Luken selvitystä täydennettiin kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten tekemillä tarkastuksilla. Saamelaiskäräjien saamien tietojen mukaan pyyntö tarkastuksien aloittamiseksi kuntiin saapui Lapin ELY-keskukselta vasta maaliskuun lopussa vuonna 2022, ja tarkastukset sekä näytteiden keräys suoritettiin vasta tämän jälkeen. 

Saamelaiskäräjien ja maa- ja metsätalousministeriön väliset Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiset neuvottelut porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011), eli nk. porotuholain mukaisten korvausten maksamisesta aloitettiin toukokuussa 2023. Neuvottelut jatkuvat elokuussa 2023, kun kaikki tarvittava tieto vahinkojen laajuuden ja korvauksiin tarvittavan määrärahan arvioimiseksi on saatu. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Laura Olsén-Ljetoff 
Elinkeinosihteeri 
010 839 3123 / 040 617 5113 
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi  

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 7.-31.7. 

Saamelaiskäräjien sihteeristön puhelinvaihde on kiinni 7.-31.7.2023 välisen ajan. 

Saamelaiskäräjien kielitoimisto ja käännöstoiminta on kiinni 10.-31.7.2023 välisen ajan. Palaamme tilauksiin jälleen 1.8.2023 alkaen. Mikäli tarvitsette käännöksiä käännöspalvelun ollessa kiinni, löytyy freelance-kääntäjien yhteystietoja Saamelaiskäräjien kääntäjä- ja tulkkihakupalvelusta.   

Saamelaiskäräjät toivottaa hyvää kesää kaikille!