Kåčč saǥstõõllâmpoʹdde sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vueʹjjest Heʹlssen vuuʹdest

Sääʹmteʹǧǧ kåčč Heʹlssen vuuʹd puärrsid saǥstõõllâmpoʹdde. Pooddâst saǥstõõlât Heʹlssen vuuʹd sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vueʹjjest di jeeʹres ääiʹjpoddsaž da ouʹdde kaggmin aaʹššin. Pääiʹǩ âʹlnn liâ Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso da škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Äiʹǧǧ: 5.7.2023 čiâss 14.00-15.30

Päiʹǩǩ: Microsoft teams, liŋkk saǥstõõllâmpoʹdde

Podd riâžžât ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams -såbbren.

Tuäivvap, što vueiʹtlva mäŋggaz Heʹlssen vuuʹd puärraz piâzzče vuässõõttâd poʹdde. Jõs poodd õhttvuõʹtte piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku tâʹl õhttvuõđâst škooultõspiisra.

Lââʹssteâđ

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
bigga-helena.magga@samediggi.fi
0405702786 / 0108393121

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 10.8.2023

Sääʹmteʹǧǧ reäšš infopoodd auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzzâst 10.8.2023 čiâss 15.00-15.45 ougglõsõhttvuõđin. Pooddâst mõõnât čõõđ mii tuʹtǩǩõs lij da mäʹhtt tõõzz vuäitt valmštõõttâd. Jiõčč tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttmõš lij påʹrǧǧmannust. Infopooddâst tuʹtǩǩõõzz pirr maainast ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio da auktorisõsttum jåårǥlõʹtti Mággá Välimaa. Infopodd lij jurddum pukid ǩeäi miõl tuʹtǩǩõs ǩeäss. 

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšmem auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz riâššât puõʹtti vuâra skamm-mannust 2023. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt tuejjeed pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõʹlle da tõt lij veerǥlaž tuõđštõs jåårǥlõʹtti ämmat-tääidast. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs lij še ââʹntemkaiʹbbjõsân Sääʹmteeʹǧǧ jåårǥlõʹtti vergga Sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõõzz meâldlânji.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš mâʹŋŋlest čâhčča jeeʹrab valmštõõttâmpoodd tuʹtǩǩõʹsse.

Infopoʹdde vuäitt vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin:

Mõõn såbbra špiâkkleeʹl täʹst

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi
Mob. 040 707 5626
Teʹl. 010 839 3124

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs teâđat vuõiǥeemõõlǥtõõzzi ǩiõttʼtõõllmõõžžâst

Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe tååđteʹmes vuäitt vuäǯǯeed vuõiǥõõzz Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtââll vuõiǥeemõõlǥtõõzzid påʹrǧǧmannu beäʹlnn. Tääʹrǩab ǩiõttʼtõõllâmääiʹjpooddâst teâđtet sueiʹnnmannu looppâst.

Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj 26 § 2 momeeʹnt meâldlânji vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe tååđteʹmes vuäitt tuejjeed Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vuõiǥeemõõlǥtõõzz, jõs vuäinn, što suu leät vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst leʹbe što suu kuõskki meärkkmõš vaal-loǥstõõǥǥâst lij vââǥǥlaž. Halltõõzzâst feʹrttai räʹtǩǩeed äʹšš ǩirrliʹžžen.

Vuõiǥeemõõlǥtõs âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ Aanar konttra 14 peeiʹv määʹttest Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯampeeiʹvest. Vuõiǥeemõõlǥtõsääiʹj laʹsǩǩeen teâttanvuäǯǯampeeiʹv jeät vääʹld lokku.

Äšša õhttneei teâđstõõllmõõžž

Vuõiǥeemõõlǥtõõzz õhttneei teâđstõõllmõõžž raaukât čuäʹjtet neʹttpååʹštin Sääʹmteeʹǧǧ rekisterâʹsttemkonttra addrõʹsse info@samediggi.fi leʹbe suõjjuum neʹttpååʹšt pääiʹǩ addrõʹsse https://secmail.com/send/vEGj6VKn

Sääʹmteeʹǧǧ teʹlfonkuvddlõs lij äävai vu–pi čiâss 9-11 da 12-15. Vääldak tâma lokku, što teʹlfonkuvddlõs lij ǩidd 7.7.-31.7.2023 ǩieʹssluõvâsvuõđi diõtt. Teʹlfonkuvddlõõzz nââmar: 010 839 3100.

Vuõiǥeemõõlǥtõõzzi ǩiõttʼtõõllmõš tuõʹjat tuâj Sääʹmteeʹǧǧ tuâjlažkååʹdd beäʹlnn jiânnai. Pukid vueʹǩǩšõs teâđstõõllmõõžžid ǩiččlõõđât vaʹstteed nuʹt sõrgg ǥu vueiʹtlvaž tõi pueʹttemjäʹrjstõõzzâst. Äšša õhttneei teâđstõõllmõõžži beäʹlnn raukkâp, što seämma kõõččmõõžžid jeät vuõltteʹči määŋg vuâra.

Lââʹssteâđ

Tuʹmmstõktuâj beäʹlnn:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Vaaldâšm beäʹlnn:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteeʹjj
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Nuoria henkilöitä esiintymislavalla.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv viiǥǥât ooudâs šõddmõškõõjjõõzz vuâđald

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji såbbreʹstes 8.6.2023, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv juätkk pieʹǩǩen Nuori Kulttuuri–konseeʹpt da lij mieʹldd eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžžâst. Tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeeš sääʹmnuõri šõddmõškõõjjõʹsse puättam vasttõõzzi vuâđald. Lââʹssen luʹvddkåʹdd saǥstõõli čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtlvažvuõđâst mäʹcced päiʹǩǩ-kooʹddid jooʹtti šõddmõššân.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž sääʹmnuõri čuäjtõõttâmareena juʹn viiđ eeʹǩǩlååi ääiʹj. Sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen šõddmõš lij riâššâm tuâjjpaaʹjid da jeeʹres palddtåimmjummšid kooumin sääʹmǩiõlin. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuori Kulttuuri-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzlaž da tõt lij jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin määŋgpäikksaž säimmõs-šõddmõššân da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Väʹlddkååddlaž šõddmõõžž konseʹpttmuttâz da sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ânnʼjõžresuursi šiõtteem riâššâmvaʹǯǯtõõzzi diõtt lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt da ja mõõn-nalla sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv pueʹttiääiʹjest riâžžât.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuõiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) viikkâd čõõđ kõõjjõõzz. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz viʹǩǩeš čõõđ kuõʹhtten jeeʹres kõõjjõssân, koin vuäʹnkab leäi 6–20–âkksaid päärnaid di nuõrid da vaiddsab kõõjjõs vijttjooukid. Kõõjjõõzz leʹjje äävai webropolist 15.- 26.5.2023. Päärnai da nuõri kõõjjõʹsse pueʹtte mieʹrrääiʹjest 48 vasttõõzz. Vijttjoukk-kõõjjõʹsse pueʹtte vasttõõzz õhttseʹžže 31.

Kõõjjõʹsse vaʹsttääm tuäivva čeäʹppvuõđpeeiʹv kâʹddem äʹrbbvuõđid, leša ođsmõõvvâm

Ooudbeäʹlnn kõõjjõõzz riõššum eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv leäi väʹlddkååddlaž konseeʹpt meâldlânji määŋgčeäppõõzzlaž. Čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõõzz vuâđald nuʹt päärna da nuõr ǥu vijttjoouk tuäivva määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž juõʹǩǩ eeʹjj. Lââʹssen nuʹt päärna ǥu nuõr da vijttjoouk tuäivva, što sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest leʹčči vueiʹtlvažvuõtt vuõltteed jiijjâs ǩeâštʼteei väʹlddkååddlaž šõddmõʹšše še juätkast, håʹt-i vääʹnes jeäʹnbõs leäi tõn miõl, što ij sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv leäkku nuʹt viâltʼtem leeʹd mieʹldd jiijjâs satellittšõddmõʹšše.  Kõõjjõõzz vuâđald sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv tuåivvuš åårram arggpeiʹvven pieʹǩǩen škooul tuâjjplaan, håʹt-i väʹlddkååddlaž šõddmõš riâžžât neäʹttel-loppân. Vijttjoouki vasttõõzzin neäʹttel-loppšõddmõš vuäǯǯai mõõn-ne veeʹrd kaʹnntummuž, koon vuâđđtõʹlleš jm. kuʹǩes kõõskin.

Čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzi beäʹlnn päärna da nuõr leʹjje äävmiõllsab ǩiiččeeijiõnstummša. Vijttjoouk šiõhttlõʹtte ǩiiččeeijiõnstummša jäänab vaʹrrjõõđeeʹl da tuåivvu, što ärvvtõõllmõõžž tueʹjjad še juätkast tåʹlǩ äʹšštobddivaʹlljeeijoukk. Kuhttu vaʹstteeijoouk tuåivvu, što kriʹlcc-čuäjtõõzzi striiʹmjummuž jueʹtǩet še puõʹtti iiʹjjin. Tuâjjpaaʹji da jeeʹres palddtåimmjummuž tuåivvuš še põõššâm pieʹǩǩen čeäʹppvuõttpeeiʹv.

Päärnai da nuõri västtõõzzin sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv õʹnneš hääʹsǩen da määŋgpeällsiʹžžen šõddmõššân di pueʹrren nuʹt mâta tõt ååʹn juʹn lij. Vijttjoouki västtõõzzin puʹhtteš ouʹdde, što čeäʹppvuõttpeiʹvv lij vääžnai kulttuuršõddmõš uʹccsiidi päärnaid di vääžnai ǩiõl da kulttuur raaveei. Kuuitâǥ vaʹstteei tuåivvuš, što teâđtummuž pueʹreeš da što ouddteâtt teeʹmin da ääiʹjpooddâst õõlǥči pueʹtted ânnʼjõõžž ääiʹjab, što čuäjtõõzzid vuäitčeš älʹǧǧed valmštõõllâd juʹn čâhčča. Lââʹssen ehdteš, što čeäppvuõttpeiʹvvtuâjjla paʹlǩǩeeš kuuʹǩǩab ääiǥas, što riâššmõõžžin ij šõõddči ǩiirâs. Mäccmõõžž jooʹttjen čeäʹppvuõttpeiʹvven še tuåivvuš.

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš čeäʹppvuõttpeiʹvvkõõjjõʹsse vaʹsttääm oummuid da juätkk sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžž. Eeʹjj 2024 Nuori Kulttuuri On Air–šõddmõõžž beäʹlnn sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz riâšši vueʹssbeäʹlid raaukât vaʹrrjõõttâd vueiʹtlvaž neäʹttel-loppšõddmõʹšše vueʹssmannust 2024. Tääʹrǩab čõõđviikkâmnääʹlest teâđtet čâhčča.

Lââʹssteâđ:

Bigga-Helena Magga
Škooultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹj
tauno.ljetoff@gmail.com

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs, Sajoozz info ja restrantt Čaiju leäˈʹt kidd 15.6.2023

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs, Sajoozz info ja restrantt Čaiju leäˈʹt kidd 15.6.2023 tuâjjlažkååʹdd pueʹrrvââjjampeeiʹv diõtt.

Võboršeeʹǩǩ piijjmõš sääʹmteʹǧǧvaalin

Sääʹmteʹǧǧvaal tååimtet 4.9.–2.10.2023.

Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj (974/95, mutt. 1279/02) 27 § mieʹldd võboršeeʹǩǩ sääʹmteʹǧǧvaalin vueiʹtte piijjâd uuʹccmõsân koumm ooumžed, ǩeäk lie mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe. Võboršeeʹǩǩ piijjâm vääras tiuddeet vaʹlljeemõhttõõzz altteemäʹššǩeeʹrj da võboršeeʹǩǩ miâsttâmpõʹmmai, kook âʹlǧǧe maaccted vuâllaǩeeʹrjtummšin vaal-luʹvddkådda mââimõõzzâst påʹrǧǧmannu 4. peeiʹv 2023 ouddâl čiâss 16.00. 

Lomaakkid da tääʹrǩab teâđaid vuäǯǯ vaal-luʹvddkååʹdd konttrest addrõs:

Saamelaiskultturikeskus Sajos
Sääʹmteʹǧǧ, vaal-luʹvddkåʹdd
Menesjärventie 2A
99870 Inari
teʹl. 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174
neʹttpååʹšt mieʹldd vaalit@samediggi.fi leʹbe https://secmail.com/send/m7jcWH7B

Lomaakkid vuäitt še priʹnttjed https://www.samediggi.fi/vaal-2023

Vaal-luʹvddkåʹdd

Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023–2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 16.5.2023, što Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023-2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe. Sääʹmteʹǧǧ ij vuässõõđ haʹŋǩǩõõzzid, kooi miârktõssân lij viikkâd ooudâs piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Lappi lett lij vuäǯǯam pirrõsministeriast teäggtõõzz piõggviõkkčiõlǥtõõzz raajjmõʹšše Lappiiʹje ruânn seerd veäʹǩǩtieʹǧǧin. Čiõlǥtõs lij juätkk eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtõʹsse. Čiõlǥtõõzz kõskksaž täävtõssân leäi kaunnâd piõggviõkkpuuʹtʼtõʹsse potentiaalʼlaž vuuʹdid mäddkåʹddkääʹvvtummuž tuâǥǥžen. Čiõlǥtõõzzâst kauʹnneš õhttsiʹžže 46 potentiaalʼlaž piõggviõkkvuuʹd.  

– Ruânn seʹrddem lij säʹmmlaid samai vääžnai, leša tõn ij vueiʹt tuejjeed kuånstin mâin täättas. Sääʹmteʹǧǧ šiõhttlââtt ǩiõldlânji piõggviõǥǥ ooudâsviikkmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest tuʹtǩǩummšin da puäʒʒhååidast tuõttum häittvaaiktõõzzi diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso  

Lappi lett seʹlvvad piõggviõkkpuuʹtʼtõõzz potentiaalʼlaž vuuʹdid säʹmmlai dommvuuʹdest, håʹt-i juätkkvalmštõõllmõõžžâst åårrai Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvest leʹbe Meäʹcchalltõõzz Säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanâst iiʹjjid 2022-2027 jeät ooudâsviiǥǥ piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria saǥstõʹlle 27.3.2023 teäggtõstuʹmmstõõǥǥ valmštõõllmõõžžâst. Saǥstõõllmõõžžâst suõʹppeš ođđ såbbar riâššmõõžžâst čõhččmannust 2023, ǥu čiõlǥtõshaʹŋǩǩõs lij jåʹttʼjam da ouddnam. 

Piõggviõǥǥin liâ mäŋgg vaaiktõõzz pirrõʹsse

Piõggviõkkraajjmõõžž vuäppaz mieʹldd piõggviõkkraajjmõõžž vaaiktõõzz puäʒʒtallu vueiʹtte očndõõttâd vaaiktõssân puõccui viist– da kuäivas-sõõʹjid, puõccui takai jälstõõttmõʹšše, puäʒʒhoiddu ouddmiârkkân jååʹđemǩeäinai mõttjummuž mieʹtt di puäʒʒskääđai meärra da pukveeʹzz jieʹllemvueʹjj kaʹnntemvuõʹtte. 

– Piõggviõǥǥ vaaiktõõzz puäʒʒhoiddu liâ ânnʼjõž teâttmõõžž mieʹldd veeidasvuällai. Ǩeâštʼteei mäddâânnmõš ǩeâštat puäʒʒhååid vueiʹtlvažvuõđid tuõʹllʼjed äimmõsmuttâz õõlǥtem lueǯǯjõsväär, mâta jeeʹresnallšem täʹlvvåårrmõõžžid vaʹstteei viist- da kuäivas-sõõʹjid, tuâtt vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär.  

Paalǥâskooʹddi õhttõs kuõʹđi čårrneei jurddi jooulmannust 2022 Lappi leett eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtummša, ǥu čiõlǥtõõzzâst jiâ leämmaž valddum lokku puäʒʒhååid beäʹlnn kriittlaž vuuʹd. Eʹtǩǩuum 46 vuuʹdest 12 liâ tuõttum čiõǥltõõzzâst puäʒʒhååid beäʹlnn miârkteei leʹbe mååžnteʹmes hääit vuʹvdden. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär 
vs. pirrõspiisar 
050 5999 725 
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi  

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Vastõõzz Giellaleaika – jieʹnnǩiõl mättǩiiʹrji sääʹnnruõssõõzzinlij õlmstõttum 

Sääʹmteʹǧǧ lij õlmastâttâm nuuʹbb klaass tâʹvvsääʹmǩiõl čõhčč- da ǩiđđǩeeʹrj sääʹnnruõssʼsi vasttõõzzid Sääʹmteeʹǧǧ digimateriaal vuâlže. 

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.
Snimldõkvälddõk digitaalʼlaž materiaalin. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ.

Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on jaettu molemmille kirjoille erikseen.

Giellaleaika -ǩiiʹrji sääʹnnruõssʼsõõzzi vasttõõzz lie norrum õhttsaztuejast Aanar škooul uʹčteeʹl da Sääʹmteeʹǧǧ tuejjlaivuiʹm. Vasttõõzz lie juõkkum kuhttuid ǩiiʹrjid.

Lââʹssteâđ:

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
marita.aikio@samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
vs. mättmateriaalpiisar
tuuli.paadar@samediggi.fi
040 353 3625

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg

Sääʹmparlameʹnttneeʹǩǩ noorõʹtte saǥstõõlllâd ruânn seʹrddem vaaiktõõzzin sääʹmjieʹllemvuõʹjjid 

Čiiččad sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns jäʹrjsteš Ruõcc Arvidsjaurist 30. – 31.5.2023. Konferenssa vuässõʹtte sääʹmparlamentneeʹǩǩ Taarrjânnmest Ruõccjânnmest da Lääʹddjânnmest. Tän eeʹjj teeʹmmen leʹjje ruânn seʹrddem da porrmõšjiõččväärrvuõtt Konfereeʹnsest kuʹlleš jm. äʹšštobddiloǥlmid piõggviõǥǥ, meäʹccindustria di kuåivâstooiʹm vaaiktõõzzin sääʹm jieʹllemvuõʹjjid.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg.
Sääʹmparlameʹnttniiʹǩǩi konfereeʹns joukksnimldõk Snimldõk: Kent Norberg 

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso lij toođvaž, što sääʹmparlameʹnttneeʹǩǩ piõʹsse eʹpet noorõõttâd da saǥstõõlllâd õhttsaž aaʹššin di ruânn serddma kuulli vaʹǯǯtõõzzi pirr, tõn diõtt ko tõt ij leäkku čuõlmteʹm sääʹmvuuʹd luâttväärai ââʹnnem ǩiõččâmkuuʹlmest.  

– Ruânn seʹrddem da tõõzz kuulli toimia tooiʹmid âlgg valmštõõllâd vuârrvaaiktõõzzâst Sääʹmteeʹǧǧin, što hääitlaž vaaiktõõzzid sääʹmõhttsažkådda vueiʹtet väʹldded lokku ja cõggâd õuddǩiõʹtte. Säʹmmlain âlgg alggmeeran leeʹd tuõtt vuäittmõš vaaikted tuʹmmstõktuõjju, särnn Juuso. 

Arvidsjaurr konfereʹnss priimi lââʹssen sääʹm äʹrbbvuõđlaž jällsõõʹji luâttväärai äuʹǩǩenâânnmõõžž di porrmõšjiõččvääraid ǩiõttʼtõõlli õõlmtõõzz, koonn mieʹldd sääʹmvuuʹd luâttvääraid ij vuäǯǯ äuʹǩǩeed säʹmmlai vueʹǩǩsõs miâsttâmtaa. Õõlmtõõzzâst õõlǥtet pukid sääʹmvuuʹdest toiʹmmjeei toiʹmmjeeʹjid raajjâd ooumažvuõiggâdvuõttstandaardid da –politiikk, što säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid suõjjlet da ciʹsttjet. Lââʹssen õõlmtõs kaiʹbbai Tâʹvvjânnmid raajjâd lääǥǥlaž da čõõđ vikkum vuõiggâdvuõđlaž suej säʹmmlai sosiaalʼlaž pueʹrrvââjjmâ. 

Sääʹm Parlamentaarlaž suåvtõõzz tåimmplaan mieʹldd sääʹmparlamentniiʹǩǩi konfereʹnss jäʹrjstet juõʹǩǩ kuälmad eeʹjj, da tõõzz vuässâʹtte Lääʹdd, Taarr da Ruõcc sääʹmtiiʹǧǧi vuäzzla di Ruõšš beäʹlnn säʹmmlai eeʹttkõʹstti. Eeʹjj 2020 konfereeʹns õʹnneš Aanrest pandemia diõtt eman eeʹjjest 2022. Pueʹtti konfereeʹns lij mieʹrr jäʹrjsted eeʹjjest 2026. Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs vaʹsttad sääʹmparlamentniiʹǩǩi konferenssin konfereeʹns jäʹrjstõõllmõõžžin. 

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteei 
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Inka Saara Arttijeff 
Meeraikõskksaž aaʹšši piisar 
050 574 7629 
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi