Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023–2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 16.5.2023, što Sääʹmteʹǧǧ ij nõõmât eeʹttǩeeʹj Lappi piõggviõkkčiõlǥtõõzz 2023-2024 vuäʹpstemjouʹǩǩe. Sääʹmteʹǧǧ ij vuässõõđ haʹŋǩǩõõzzid, kooi miârktõssân lij viikkâd ooudâs piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Lappi lett lij vuäǯǯam pirrõsministeriast teäggtõõzz piõggviõkkčiõlǥtõõzz raajjmõʹšše Lappiiʹje ruânn seerd veäʹǩǩtieʹǧǧin. Čiõlǥtõs lij juätkk eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtõʹsse. Čiõlǥtõõzz kõskksaž täävtõssân leäi kaunnâd piõggviõkkpuuʹtʼtõʹsse potentiaalʼlaž vuuʹdid mäddkåʹddkääʹvvtummuž tuâǥǥžen. Čiõlǥtõõzzâst kauʹnneš õhttsiʹžže 46 potentiaalʼlaž piõggviõkkvuuʹd.  

– Ruânn seʹrddem lij säʹmmlaid samai vääžnai, leša tõn ij vueiʹt tuejjeed kuånstin mâin täättas. Sääʹmteʹǧǧ šiõhttlââtt ǩiõldlânji piõggviõǥǥ ooudâsviikkmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest tuʹtǩǩummšin da puäʒʒhååidast tuõttum häittvaaiktõõzzi diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso  

Lappi lett seʹlvvad piõggviõkkpuuʹtʼtõõzz potentiaalʼlaž vuuʹdid säʹmmlai dommvuuʹdest, håʹt-i juätkkvalmštõõllmõõžžâst åårrai Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹvest leʹbe Meäʹcchalltõõzz Säʹmmlai dommvuuʹd luâttreeʹǧǧesvuõttplaanâst iiʹjjid 2022-2027 jeät ooudâsviiǥǥ piõggviõǥǥ säʹmmlai dommvõudda. 

Sääʹmteʹǧǧ da pirrõsministeria saǥstõʹlle 27.3.2023 teäggtõstuʹmmstõõǥǥ valmštõõllmõõžžâst. Saǥstõõllmõõžžâst suõʹppeš ođđ såbbar riâššmõõžžâst čõhččmannust 2023, ǥu čiõlǥtõshaʹŋǩǩõs lij jåʹttʼjam da ouddnam. 

Piõggviõǥǥin liâ mäŋgg vaaiktõõzz pirrõʹsse

Piõggviõkkraajjmõõžž vuäppaz mieʹldd piõggviõkkraajjmõõžž vaaiktõõzz puäʒʒtallu vueiʹtte očndõõttâd vaaiktõssân puõccui viist– da kuäivas-sõõʹjid, puõccui takai jälstõõttmõʹšše, puäʒʒhoiddu ouddmiârkkân jååʹđemǩeäinai mõttjummuž mieʹtt di puäʒʒskääđai meärra da pukveeʹzz jieʹllemvueʹjj kaʹnntemvuõʹtte. 

– Piõggviõǥǥ vaaiktõõzz puäʒʒhoiddu liâ ânnʼjõž teâttmõõžž mieʹldd veeidasvuällai. Ǩeâštʼteei mäddâânnmõš ǩeâštat puäʒʒhååid vueiʹtlvažvuõđid tuõʹllʼjed äimmõsmuttâz õõlǥtem lueǯǯjõsväär, mâta jeeʹresnallšem täʹlvvåårrmõõžžid vaʹstteei viist- da kuäivas-sõõʹjid, tuâtt vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär.  

Paalǥâskooʹddi õhttõs kuõʹđi čårrneei jurddi jooulmannust 2022 Lappi leett eeʹjj 2022 piõggviõkkčiõlǥtummša, ǥu čiõlǥtõõzzâst jiâ leämmaž valddum lokku puäʒʒhååid beäʹlnn kriittlaž vuuʹd. Eʹtǩǩuum 46 vuuʹdest 12 liâ tuõttum čiõǥltõõzzâst puäʒʒhååid beäʹlnn miârkteei leʹbe mååžnteʹmes hääit vuʹvdden. 

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär 
vs. pirrõspiisar 
050 5999 725 
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi