Kutsu keskustelutilaisuuteen saamen kielten opetuksen tilanteesta Helsingin seudulla

Saamelaiskäräjät kutsuu Helsingin seudun vanhempia keskustelutilaisuuteen. Tilaisuudessa keskustellaan Helsingin seudun saamen kielten opetuksen tilanteesta sekä muista ajankohtaisista ja esille nousevista aiheista. Paikalla ovat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja koulutussihteeri Bigga-Helena Magga.

Aika: 5.7.2023 kello 14.00-15.30

Paikka: Microsoft teams, linkki keskustelutilaisuuteen

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Microsoft Teams-kokouksena.

Toivomme, että mahdollisimman moni Helsingin seudun vanhempi pääsisi osallistumaan tilaisuuteen. Mikäli tilaisuuteen liittymisessä on ongelmia, ole yhteydessä koulutussihteeriin.

Lisätietoja

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
bigga-helena.magga@samediggi.fi
0405702786 / 0108393121

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 10.8.2023

Saamelaiskäräjät järjestää infotilaisuuden auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta 10.8.2023 klo 15.00-15.45 etäyhteyksin. Tilaisuudessa käydään läpi mikä tutkinto on ja miten siihen voi valmistautua. Tutkintoon ilmoittautuminen on elokuussa 2023. Infotilaisuudessa tutkinnosta ja työllistymismahdollisuuksista kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja auktorisoitu kääntäjä Mággá Välimaa. Infotilaisuus on suunnattu kaikille tutkinnosta kiinnostuneille.

Opetushallituksen hallinnoima auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään seuraavan kerran marraskuussa 2023. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja se on virallinen todistus kääntäjän ammattitaidosta. Tutkinnon sisällöstä voi lukea tarkemmin opetushallituksen sivuilta: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat. Auktorisoidun kääntäjän tutkinto on myös kelpoisuusvaatimuksena Saamelaiskäräjien kääntäjien virkaan Saamelaiskäräjistä annetun asetuksen mukaisesti.

Saamelaiskäräjät järjestää myöhemmin syksyllä erillisen valmistautumistilaisuuden tutkintoon.   

Infotilaisuuteen voi osallistua etäyhteyksin:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi
Mob. 040 707 5626
Tel. 010 839 3124

Saamelaiskäräjien hallitus tiedottaa oikaisuvaatimusten käsittelystä

Vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi hakea oikaisua Saamelaiskäräjien hallitukselta. Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee oikaisuvaatimukset elokuun puolella. Tarkemmasta käsittelyajankohdasta tiedotetaan heinäkuun lopussa.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 § 2 momentin mukaisesti vaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä Saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen, jos kokee, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen. Hallituksen on ratkaistava asia kiireellisesti.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Saamelaiskäräjien Inarin kirjaamoon 14 päivän kuluessa Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Asiaan liittyvät tiedustelut

Oikaisuvaatimukseen liittyvät tiedustelut pyydetään osoittamaan sähköpostitse Saamelaiskäräjien kirjaamoon osoitteeseen info@samediggi.fi tai suojatun sähköpostin kautta osoitteeseen https://secmail.com/send/vEGj6VKn

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on auki ma-pe klo 9-11 ja 12-15. Huomioithan, että puhelinvaihde on kiinni 7.7.-31.7.2023 kesälomien vuoksi. Puhelinvaihteen numero: 010 839 3100.

Oikaisuvaatimusten käsittely työllistää Saamelaiskäräjien henkilöstöä voimakkaasti. Kaikkiin asiallisiin tiedusteluihin pyritään vastaamaan niin pian kuin mahdollista niiden saapumisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien tiedusteluiden osalta pyydämme, että samoja kysymyksiä ei lähetettäisi moneen kertaan.

Lisätietoja

Päätöksenteon osalta:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Hallinnon osalta:

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Hallintopäällikkö
010 839 3106 / 040 726 2688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Saamelaisnuorten taidetapahtumaa kehitetään tapahtumakyselyn pohjalta

Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023, että saamelaisnuorten taidetapahtuma jatkaa osana Nuori Kulttuuri–konseptia ja on mukana vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtumassa. Päätös tehtiin saamelaisnuorten taidetapahtumakyselyyn tulleiden vastausten perusteella. Lisäksi lautakunta keskusteli taidetapahtuman mahdollisuudesta palata paikkakuntia kiertäväksi tapahtumaksi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma on ollut saamelaisnuorten esiintymisareena jo viiden vuosikymmenen ajan. Saamenkielisten lavaesitysten lisäksi tapahtuma on järjestänyt työpajoja ja muuta oheistoimintaa kolmella saamen kielellä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma kuuluu valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri–verkostoon, jonka toimintamalli on vuonna 2021 muuttunut monitaiteelliseksi ja se on suunnattu saamelaisnuorten taidetapahtumasta poiketen 13–29-vuotiaille nuorille. Valtakunnallinen tapahtuma järjestetään parillisina vuosina monipaikkaisena verkkotapahtumana ja parittomina vuosina lähitapahtumana. Valtakunnallisen tapahtuman konseptimuutoksen ja saamelaisnuorten taidetapahtuman nykyresurssien asettamien järjestelyhaasteiden vuoksi on ollut tarve pohtia, miten ja missä muodossa saamelaisnuorten taidetapahtuma tulevaisuudessa järjestetään.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2023 (1/2023) prosessista, jossa selvitetään, millaisia toiveita saamen kansalla on saamelaisnuorten taidetapahtuman tulevaisuuden suhteen. Hallituksen alaisena Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalilautakunta päätti omassa kokouksessaan 17.3.2023 (1/2023) toteuttaa kyselyn. Taidetapahtumakysely toteutettiin kahtena eri kyselynä, joista suppeampi oli 6–20–vuotiaille lapsille ja nuorille sekä laajempi kysely viiteryhmille. Kyselyt olivat avoinna webropolissa 15.- 26.5.2023. Lasten ja nuorten kyselyyn tuli määräajassa 48 vastausta. Viiteryhmäkyselyyn vastauksia tuli 31 kappaletta.

Kyselyyn vastanneet toivovat taidetapahtuman vaalivan perinteitä, mutta uudistuvan

Ennen kyselyä järjestetty vuoden 2023 saamelaisnuorten taidetapahtuma oli valtakunnallisen konseptin mukaisesti monitaiteinen. Taidetapahtumakyselyn perusteella sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat monitaiteellista tapahtumaa joka vuosi. Lisäksi sekä lapset ja nuoret että viiteryhmät toivovat, että saamelaisnuorten taidetapahtumalla olisi mahdollisuus lähettää oma edustaja valtakunnalliseen tapahtumaan myös jatkossa, vaikka niukka enemmistö oli sitä mieltä, ettei saamelaisnuorten taidetapahtuman ole välttämätöntä olla mukana omana satelliittitapahtumanaan.  Kyselyn perusteella saamelaisnuorten taidetapahtuman toivottiin olevan arkipäivänä osana koulun työsuunnitelmaa, vaikka valtakunnallinen tapahtuma järjestetään viikonloppuna. Viiteryhmien vastauksissa viikonlopputapahtuma sai jonkin verran kannatusta, jota perusteltiin mm. pitkillä välimatkoilla.

Taidetapahtuman lavaesitysten suhteen lapset ja nuoret olivat avoimempia yleisöäänestykselle. Viiteryhmät suhtautuivat yleisöäänestykseen varautuneemmin ja toivoivat, että arvioinnin tekee jatkossakin pelkkä asiantuntijaraati. Molemmat vastaajaryhmät toivoivat, että lavaesitysten striimausta jatketaan myös tulevina vuosina. Työpajojen ja muun oheistoiminnan toivottiin myös pysyvän osana taidetapahtumaa.

Lasten ja nuorten vastauksissa saamelaisnuorten taidetapahtumaa pidettiin kivana ja monipuolisena tapahtumana sekä hyvänä sellaisena kuin se nyt on. Viiteryhmien vastauksissa tuotiin esille, että taidetapahtuma on tärkeä kulttuuritapahtuma pienten kylien lapsille sekä tärkeä kielen ja kulttuurin vahvistaja. Kuitenkin vastaajat toivoivat, että tiedottamista parannettaisiin ja että ennakkotieto teemoista ja ajankohdasta tulisi nykyistä aikaisemmin, jotta esityksiä voitaisiin alkaa valmistella jo syksyllä. Lisäksi ehdotettiin, että taidetapahtumatyöntekijä palkattaisiin pidemmäksi ajaksi, jotta järjestelyillä ei tulisi kiire. Myös paluuta kiertäväksi taidetapahtumaksi toivottiin.

Saamelaiskäräjät kiittää taidetapahtumakyselyyn vastanneita ja jatkaa saamelaisnuorten taidetapahtuman kehittämistä edelleen. Vuoden 2024 Nuori Kulttuuri On Air–tapahtuman osalta saamen kieltä ja saamenkielistä opetusta järjestäviä tahoja pyydetään varautumaan mahdolliseen viikonlopputapahtumaan toukokuussa 2024. Tarkemmasta toteutustavasta tiedotetaan syksyllä.

Lisätietoja:

Bigga-Helena Magga
Koulutussihteeri
puh. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi

Tauno Ljetoff
lautakunnan puheenjohtaja
tauno.ljetoff@gmail.com

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde, Sajoksen info ja ravintola Čaiju ovat kiinni 15.6.2023

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde, Sajoksen info ja ravintola Čaiju ovat kiinni 15.6.2023 henkilöstön hyvinvointipäivän vuoksi.

Ehdokkaan asettaminen saamelaiskäräjien vaaleissa

Saamelaiskäräjävaalit toimitetaan 4.9–2.10.2023.

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/95, muut.1279/02) 27 §:n mukaisesti ehdokkaan saamelaiskäräjien vaaleissa voi asettaa vähintään kolme henkilöä, jotka on merkitty äänioikeutetuksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Ehdokasasettelua varten täytetään valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja ehdokkaan suostumuslomake, jotka allekirjoitettuna on palautettava vaalilautakunnalle viimeistään elokuun 4. päivänä 2023 ennen klo 16.00.

Lomakkeita ja tarkempia tietoja saa vaalilautakunnan toimistosta osoite:

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos
Saamelaiskäräjät, vaalilautakunta
Menesjärventie 2A
99870 Inari
puh. 010 839 3155, 010 839 3177, 010 839 3174
sähköpostitse vaalit@samediggi.fi tai https://secmail.com/send/m7jcWH7B

Lomakkeita voi myös tulostaa www.samediggi.fi/vaalit-2023/

Vaalilautakunta

Saamelaiskäräjät ei nimeä edustajaa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 ohjausryhmään 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 16.5.2023, että Saamelaiskäräjät ei nimeä edustajaa Lapin tuulivoimaselvityksen 2023-2024 ohjausryhmään. Saamelaiskäräjät ei osallistu hankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää tuulivoimaa saamelaisten kotiseutualueelle. 

Lapin liitto on saanut ympäristöministeriöltä rahoituksen tuulivoimaselvityksen laatimiseen Lappiin vihreän siirtymän avustuksista. Selvitys on jatkoa vuoden 2022 tuulivoimaselvitykseen. Selvityksen keskeisenä tavoitteena oli löytää tuulivoimatuotantoon potentiaalisia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi. Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 46 potentiaalista tuulivoima-aluetta. 

– Vihreä siirtymä on saamelaisille hyvin tärkeä, mutta sitä ei voida tehdä keinolla millä hyvänsä. Saamelaiskäräjät suhtautuu kielteisesti tuulivoiman edistämiseen saamelaisten kotiseutualueella tutkimuksissa ja poronhoidossa todettujen haittavaikutusten vuoksi, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  

Lapin liitto selvittää tuulivoimatuotannon potentiaalisia alueita saamelaisten kotiseutualueella, vaikka jatkovalmistelussa olevassa Pohjois-Lapin maakuntakaavassa tai Metsähallituksen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelmassa vuosille 2022-2027 ei edistetä tuulivoimaa saamelaisten kotiseutualueelle. 

Saamelaiskäräjät ja ympäristöministeriö neuvottelivat 27.3.2023 rahoituspäätöksen valmistelusta. Neuvottelussa sovittiin uuden kokouksen järjestämisestä syyskuussa 2023, kun selvityshanke on käynnistynyt ja edennyt. 

Tuulivoimalla on monia vaikutuksia ympäristöön 

Tuulivoimarakentamisen oppaan mukaan tuulivoimarakentamisen vaikutukset porotaloudelle voivat ilmetä vaikutuksina porolaitumiin, porojen käyttäytymiseen, poronhoitoon esimerkiksi kuljetusreittien muuttumisen myötä sekä porovahinkojen määrään ja kaikkiaan elinkeinon kannattavuuteen. 

– Tuulivoiman vaikutukset poronhoitoon ovat nykyisen tietämyksen mukaan laaja-alaisia. Kilpaileva maankäyttö haastaa poronhoidon mahdollisuuksia ylläpitää ilmastonmuutoksen vaatimaa joustonvaraa, kuten erilaisiin talviolosuhteisiin vastaavia laitumia, toteaa vs. ympäristösihteeri Tiina Lovisa Solbär.  

Paliskuntain yhdistys jätti eriävän mielipiteen joulukuussa 2022 Lapin liiton vuoden 2022 tuulivoimaselvitykseen, sillä selvityksessä ei ollut otettu huomioon poronhoidon kannalta kriittisiä alueita. Esitetystä 46 alueesta 12 on todettu selvityksessä poronhoidon kannalta huomattavan tai kohtuuttoman haitan alueiksi. 

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Tiina Lovisa Solbär 
vs. ympäristösihteeri 
050 5999 725 
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi  

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Giellaleaika – äidinkielen oppikirjojen sanaristikoiden vastaukset on julkaistu

Saamelaiskäräjät on julkaissut toisen luokan pohjoissaamen äidinkielen syksy- ja kevätkirjan sanaristikoiden vastaukset Saamelaiskäräjien digimateriaalialustalle.

Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.
Kuvakaappaus digitaalisesta materiaalista. Kuva: Saamelaiskäräjät.

Giellaleaika -kirjojen sanaristikoiden vastaukset on koottu yhteistyössä Inarin koulun opettajan ja Saamelaiskäräjien työntekijöiden kanssa. Vastaukset on jaettu molemmille kirjoille erikseen.

Lisätiedot:

Marita Aikio
Oppimateriaalisuunnittelija
marita.aikio (at) samediggi.fi
040 662 90 18

Tuuli Paadar
vs. oppimateriaalisihteeri
tuuli.paadar(at)samediggi.fi
040 353 3625

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg.

Saamelaisparlamentaarikot kokoontuivat keskustelemaan vihreän siirtymän vaikutuksista saamelaiselinkeinoihin

Seitsemäs saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestettiin Ruotsin Arvidsjaurissa 30. – 31.5.2023. Konferenssiin osallistui saamelaisparlamentaarikkoja Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Tämän vuoden teemoina olivat vihreä siirtymä ja ruokaomavaraisuus. Konferenssissa kuultiin mm. asiantuntijaluentoja tuulivoiman, metsäteollisuuden sekä kaivostoiminnan vaikutuksista saamelaisiin elinkeinoihin.

Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg.
Saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin ryhmäkuva. Kuva: Kent Norberg

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että saamelaisparlamentaarikot pääsivät jälleen kokoontumaan ja keskustelemaan yhteisistä asioista sekä haasteista vihreään siirtymään liittyen, sillä se ei ole ongelmaton saamelaisalueen luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

– Vihreää siirtymää ja siihen liittyviä toimia tulee valmistella vuorovaikutuksessa Saamelaiskäräjien kanssa, jotta haitallisia vaikutuksia saamelaisyhteiskuntaan voidaan huomioida ja ennaltaehkäistä. Saamelaisilla tulee alkuperäiskansana olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, sanoo Juuso.

Arvidsjaurin konferenssi hyväksyi lisäksi saamelaisten perinteisten asuinalueiden luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä ruokaomavaraisuutta käsittelevän julistuksen, jonka mukaan saamelaisalueen luonnonvaroja ei saa hyödyntää ilman saamelaisten asianmukaista suostumusta. Julistuksessa vaaditaan kaikkia saamelaisalueella toimivia tahoja luomaan ihmisoikeusstandardit ja –politiikka, jotta saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia suojellaan ja kunnioitetaan. Lisäksi julistus vaatii Pohjoismaita laatimaan laillisen ja toteutetun oikeudellisen suojan saamelaisten sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston toimintasuunnitelman mukaan saamelaisparlamentaarikkojen konferenssi järjestetään̈ joka kolmas vuosi, ja siihen osallistuvat Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien jäsenet sekä Venäjän puolelta saamelaisten edustaja. Vuoden 2020 konferenssi pidettiin Inarissa pandemian vuoksi vasta vuonna 2022. Seuraava konferenssi on tarkoitus järjestää vuonna 2026. Saamelainen parlamentaarinen neuvosto vastaa saamelaisparlamentaarikkojen konferenssin käytännön järjestämisestä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Inka Saara Arttijeff
Kansainvälisten asioiden sihteeri
050 574 7629
Inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

Seuraava verkostotapaaminen Helsingissä 21.9.2023

Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä -verkosto kutsuu seuraavaan tapaamiseen Helsinkiin Kelan pääkonttorille 21.9.2023 kello 9.00-16.00. Seuraavassa tapaamisessa on tarkoitus syventyä teemaan ”kotikielestä arjen asiointikieleksi” eri näkökulmista. Inarin tapaamisessa huhtikuussa keskustelimme saamelaisten luottamuksesta viranomaisiin ja nyt onkin luonnollista syventyä tarkemmin siihen, mitä käytännössä voit tehdä, että saamenkielinen asiointi organisaatiossasi onnistuu? Miten rohkaisemme asiakkaita käyttämään saamenkielisiä palveluita? Miten rohkaisemme organisaatiota ottaa käyttöön saamenkielisiä palveluita?

 

Tämän teeman äärellä tapaamme seuraavan kerran Helsingissä ja Kela ottaa meidät vieraaksemme. Verkostotapaamisen yhteydessä on mahdollista päästä tutustumaan myös Kelan päärakennuksen arkkitehtuuriin. Pyydämme verkoston toiminnasta kiinnostuneita laittamaan kalenteriin varaus 21.9.2023 ja ilmoittautumaan tapahtumaan.

 

Alustava ohjelma ja ilmoittautuminen:

21.9.2023

Kelan päärakennus

Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

 

08.45 Kahvit ja tutustuminen

09.00 Ohjelma alkaa

Verkostotyö innostaa saamenkielisten palveluiden kehittämiseen! Aloituspuheenvuoro Anne Kirste Saamelaiskäräjät

Kelakertut kertovat – koordinaatioryhmän tervehdys / Lahja ja Outi

10.00-10.45 Paneelikeskustelu teemasta ”Kotikielestä arjen asiointikieleksi”

Opitun reflektointia: Mitä tärkeää kuulin tässä?

Ideariihi: mitä aletaan tehdä?

12.00 Lounas (tarjotaan osallistujille) ja hetki aikaa hoitaa sähköpostia

13.00-13.45. Kelan arkkitehtuurikierros

Kahvit

14.00 Saamen kielten viikko tulee – mitä minä voin tehdä? Marko Marjomaa, Saamelaiskäräjät

14:10 Työskentelyä teemaryhmissä

15:00 Yhteenveto ja verkoston tulevista tapaamisista sopiminen

Viimeistään klo 16:00 lopetus

 

Pyydämme ilmoittautumaan 19.8.2023 mennessä tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/26D5E86FE04CFD6F.

Tapaamisen tavoite: Tapaamisessa pyrimme löytämään keinoja, kuinka kotikielestä saadaan arjen asiointikieli.

Tapahtumaan ei voi osallistua tällä kertaa etäyhteyksin, mutta jatkossa verkosto tulee järjestämään tapaamisia myös etäyhteyksin. Verkoston toiminta on avointa ja on tarkoitettu kaikille saamenkielisiä palveluista vastaaville viranomaisille.

 

Saamelaiskäräjät on käynnistänyt vuonna 2022 Mii ovttas – Mij oovtast –  Mij õõutâst –  Me yhdessä viranomaisverkoston, minkä tarkoituksena on kehittää viranomaisten tarjoamia saamenkielisiä palveluita.  Verkoston taustalla on Kelan järjestämä sarja verkkotyöpajoja saamenkielisten palvelujen kehittämisestä. Verkoston tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja keskustelualusta saamenkielisten palveluiden ajankohtaisiin aiheisiin. Viranomaisverkosto on suunnattu ja avoin kaikille valtionhallinnon, hyvinvointialueiden ja kuntien asiantuntijoille ja työntekijöille sekä kolmannen sektorin toimijoille.

 

Lisätietoja Saamelaiskäräjien nettisivuilla verkostosta:

Mii ovttas -verkosto – Samediggi

 

Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille:

Siula – opas saamenkielisten verkkopalveluiden kehittäjille – Samediggi

 

Lisätiedot:

Anne Kirste Aikio

kieliturvasihteeri

anne-kirste.aikio@samediggi.fi

010 839 3124