Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad sosiaalstaan ǩiõttʼtõõli tuâjj-joouk šiõttummuž

Sääʹmteʹǧǧ uuʹdi ciâlkâlm sosiaalstaanoođummšest. Sääʹmteʹǧǧ cieʹlǩi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâttmõõžž tuõrvvmõõžžâst, säʹmmlai ǩiõllʼlaž vuõiggâdvuõđi ainsmâttmõõžžâst, sääʹmpäärnai, -nuõri da piârrji sââʹj raavummšest di äimmõsmuttâz šiõttlõõvvmõõžžâst. 

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što sosiaalstaankomitea tuâj tuäʹrrjen šiõtteet säʹmmlai sosiaalstaan ǩiõttʼtõõli tuâjj-joukk. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kägg õuʹdde taarb jieʹlled sosiaalstaanoođummšest Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9. paragraaff meâldlaž saǥstõõllmõõžžid. 

– Sosiaalstaan oođeen säʹmmla âʹlǧǧe väʹldded lokku alggmeeran. Säʹmmlai kulttuuräʹrbb da alggmeeridentiteeʹtt âlgg tuõrvvâd lääʹjjšiõttummuž šiõtteem õõlǥtõõzzi da ooumažvuõiggâdvuõttorgaani uʹvddem siâzztõõzzi meâldlânji, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹj Anni Koivisto.  

Tuʹmmstõktuâjj taarbaš riʹjttjeei da vuõigg teâđ säʹmmlai jieʹllemåårrmõõžžin 

Sosiaalstaanoođummuž valmštõõllmõõžž âlgg vuâđđõõvvâd riʹjttjeei da vuõigg tiõttu säʹmmlai jieʹllemåårrmõõžžin. ÕM tällõõzzlaž, sosiaalʼlaž da čuõvtõsnallšem vuõiggâdvuõđi (TSS) suåppmõõžž vuåppi komitea siâzztõõli Lääʹddjânnam eeʹjjest 2021 pueʹreed teâđnoorrâmriâžldõõǥǥâs. Pueʹrab teâđnoorrâmriâžldõõǥǥ veäkka leʹčči vueiʹtlvaž toobdsted jooukid, kook liâ järrsi hueʹnab sââʹjest ââʹneen tällõõzzlaž, sosiaalʼlaž, da čuõvtõsnallšem vuõiggâdvuõđeez. 

Puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩlääʹjj oođummuš lij miârkteei vueʹss sääʹmpiârrji sosiaalstaan. 

Päärnaipiârrji sosiaalstaan oođummuž vueʹlǧǧemsââʹjjen lij päärna pueʹrrvuõtt. Sääʹmǩiõllsa da kulttuurmeâldla ouddpeâmm kvaliteʹtt da vuäǯǯamvuõtt lij miârkteei sääʹmpäärnai vuõiggâdvuõđi teâuddjummšen. Sosiaalʼlaž vuõiggvuõđmeâldlažvuõđ âlgg ooudâs viikkâd äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid vueʹǩǩõʹtti piârrji beäʹlnn ouddmiârkkân puäʒʒhoiʹddjeeʹji sâjjsažveäʹǩǩlääʹjjšiõttummuž oođummšin. Sosiaalstaan ooudâsviiǥǥeeʹl lij vueiʹtlvaž ooudâsviikkâd sooǥǥbeäʹli kõskksaž tääʹssäärv. 

– Lij vääžnai, što sosiaalstaanriâžldõk tuärjjad tääʹssverddsaž puärrazvuõđ še piârrjin, koin vueʹǩǩâʹtted äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjid. Piârouddõõzzi tåimmjemvuõđ âlgg täʹrǩstõõllâd da pueʹreed jeäʹrbi mieʹldd äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjjest tåimmai puärraz vueʹsspuärrsiluõvasvuõđ suåvvtummuž beäʹlnn, Koivisto tuâtt. 

Äimmõsmuttâz šiõttlõõvvmõš âlgg väʹldded lokku sosiaalstaanoođummšest 

Sääʹmteʹǧǧ kägg õuʹdde äimmõsmuttâz vaaiktõõzzid sääʹmnarooʹde. Pirrõsåårrmõõžži da rääʹssvuõđ muttâz moʹtte säʹmmlai jieʹllemåårrmõõžžid da lââʹzzte paaʹrti riiskid. Äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji tällõõzzlaž kaʹnntemvuõtt vaajtââll piiri-iiʹjji veâl jäänab mottjeei äimmõõzz diõtt. 

Lââʹssteâđ: 

Anni Koivisto  
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 
040 415 5969 
anni.koivisto@samediggi.fi 

Kaisa Ruokojärvi 
ma. sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar 
040 570 8457 
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga 
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar 
teʹl. 10 839 3 128 / 40 182 9 998 
anne.lansman-magga@samediggi.fi 

Riikksuåvtõs šiõttii pâʹsslašttâm-mannust 2020 parlamentaarlaž sosiaalstaankomitea valmmštõõllâd sosiaalstaanoođummuž kueiʹt eeʹttiǩ-kåʹddpââʹj ǩeâllʼjeei toiʹmmjempâjja. Komitea õlmstõõʹtti tuâjstes kõskksmiõtldõõǥǥ 16.3.2023. Komitea eʹtǩǩii kõskksmiõtldõõǥǥâst tååimid päärnai da piârrji sosiaalstaaʹne, reâuggoʹdde da reâuggpââʹstʼteʹmesvuõʹtte kuõskki ouddõõzzid, reâuǥteʹmesvuõttstaaʹne, mättʼtõõttmõʹšše da silttummuž ooudâs viikkmõʹšše, jälstemtuärjjõõzzid, piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse, ouddõs- da kääzzkâʹsttempälggsid di sosiaalstaan tiuʹdde piijjmõʹšše da digitalisaatiooʹje. Sääʹmteʹǧǧ kuõʹđi ciâlklmes 23.5.2023.