Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kaaunõõđi halltõõzz aalǥteei Petteri Orpoin

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kueʹssji 23.5.2023 halltõs-saǥstõõllmõõžžin Heʹlssnest da kaaunõõđi halltõõzz aalǥteeʹjen toiʹmmjeei saaǥǥjååʹđteei Petteri Orpoin (kok.). Sääʹmteʹǧǧ leäi koččum äʹšštobddikueʹssen vuõiggâdvuõttpolitikk- da tääʹssärvvjuâǥǥtõʹsse, leša halltõs-saǥstõõllʼji kõskklââʹtteen jäänmõõzz saǥstõõllâmpooʹrdi toiʹmmjummšest kuâđđji še kueʹssjummuš.

Kuvassa vasemmalta Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja hallituksen muodostaja Petteri Orpo.
Snimldõõǥǥâst čiʹǯǯbeäʹlnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da halltõõzz aalǥteei Petteri Orpo. Snimldõk: Lauri Heikkinen, riikksuåvtõõzz kanslia.

Orpo jååʹđtem halltõs-saǥstõõllmõõžžin lij vueʹssmannu ääiʹj saǥstõllum pueʹtti halltõsprograammâst kokoomus, vuâđđläʹddlai, ruõcclaž meerpeällõõǥǥ da kriistlaždemokraatti kõõsk.

-Saaǥǥjååʹđteei Orpost leäi fiinâld tuejjuum, što kaaunõõttmõš suin jäʹrjstõõvi ǩiʹrǧǧes äiʹǧǧmieʹrin huõlǩâni. Piâzzim tuõʹđi saǥstõõllâd aaʹššeen, ij-ka kuʹǩes mäʹtǩǩ mõõnnâm tuʹššen, ko nuʹbb kaaunõõttmõš ij oʹnstam, tuâtt Sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ lij tooiʹmtam saǥstõõllʼji ââʹnnma jiiʹjjes täävtõõzzid halltõsprograʹmme ǩeeʹrjeemnalla säʹmmlai vuõiggâdvuõđi staanâm da õõuʹdeem diõtt, da tõi pirr saǥstõõlim luâđlânji še kaaunõõttmõõžžâst Orpoin.

-Saǥstõõlim täävtõõzzeen lââʹssen pueʹrr miõʹlle še aainâs sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzzin da sääʹmaaʹšši koordinâsttmõõžžâst riikkvaaldšmest, da tuäiv mieʹldd piâssâp juäʹtǩǩed saǥstõõllmõõžž mâʹŋŋlubust plaan mieʹldd še vuõiggâdvuõttpolitiikk halltõs-saǥstõõʹlljivuiʹm, Juuso särnn.

Sääʹmteeʹǧǧ täävtõõzz halltõsprograʹmme

Sääʹmteʹǧǧ vuäǯǯad pueʹtti halltõsprograʹmme 2023–2027 tooiʹmid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi õõuʹdeem diõtt. Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteeʹmmen lie: 1) ǩiõll oudd jieʹllemviõǥǥ – mättʼtõs rääjj pueʹttiääiʹj, 2) parlamentaarlaž tåimmkåʹdd õõuʹdeed säʹmmlai jieʹllemvuõʹjjid, da 3) programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz čõõđ viikkma.

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ lij kaggâm ääiʹjpoddsaž äʹššen sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž, säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss, säʹmmlai lokku välddmõõžž sosiaalstaanoođõõzzâst, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž di säʹmmlai vuõiggâdvuõđi staanmõõžž luâđ ââʹnnmest.

Looǥǥ: Sääʹmteeʹǧǧ täävtõõzz halltõsprograʹmme

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi