Veʹrǧǧneeʹǩǩ noorâʹtte saǥstõõllâd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzi pirr

Sääʹmteʹǧǧ, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria di Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd jäʹrjste 24.5.2023 ougglõsõhttvuõđin jorbb pååʹrd saǥstõõllmõõžž jeeʹres toiʹmmjeeʹjid. Saǥstõõllmõõžž täävtõsân lij raajjâd obbkoov sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vueʹjjest mâŋŋa soti-oođõõzzâst. Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzid viiǥǥât ooudårra määŋgai jeeʹres tooiʹmivuiʹm da haʹŋǩǩõõzzivuiʹm.

Mottjam toiʹmmjempirrõõzz mieʹldd lij vuõinnum tarbb tõõzz, što jeeʹres tooiʹmin vaʹstteei toiʹmmjeei noorâʹtte saǥstõõllâd ânnʼjõž vueʹǩǩ-koovast. Jorbb pååʹrd saǥstõõllma vuässâʹtte Sääʹmteeʹǧǧ, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria da Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd lââʹssen riikksuåvtõõzz kanslia, vuõiggâdvuõttministeria, mättʼtõs- da kulttuurministeria, Lappi vuʹvddvaaldâšmkoontâr, Kela da säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio.

Soti-oođõõzz mieʹldd soti-kääzzkõõzzid jääʹrjast Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd. Oođõs lij pohttam še lääʹǩǩšiõtteem-muttsid. Jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩin lie soti-kääzzkõõzzi obbvuõđâst jiiʹjjes vaʹstteemvuuʹd.

Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt lij hueʹnn

Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž soti-kääzzkõõzzid viiǥǥât ooudårra määŋgai jeeʹres tooiʹmivuiʹm. Jõnn vueʹss tooiʹmin lij kuuitâǥ haʹŋkkõshämmsaž.

– Säʹmmlai åskkmõš kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõʹtte kaiʹbbai staan juätkkjemvuõđâst. Tän diõtt lij vääžnai raajjâd õhttsaž pueʹttivuõđ vuäinnmõš tõʹst, što õõuʹdeemtuâj mieʹldd šâʹdde kääzzkõõzz, kookk juätkkje še jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzi puuđeeʹst. Sääʹmõhttsažkådda tooiʹmi pååđvuõtt da mieʹrräiggsažvuõtt lij kuârmteei, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Lääʹddjânnam lij vuäǯǯam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžid vuåppai orgaanin määŋgaid siâzztõõzzid õõuʹdeed sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ. Ânnʼjõž vueʹjjest sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõtt lij hueʹnn. Veiddsubun taʹrǩstõõleeʹl säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ jie tiuddu lääʹjj kaiʹbbjem naaʹlin.

– Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria seuʹrrai sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ õuddnummuž da meâtt še tääzz juõʹǩǩekksaž riikkveäʹǩǩvuõđ. Ministeria lij še miârkteei sââʹjest õuddnummuž juätkkjemvuõđ staanmõõžžâst. Jååʹttmen åårrai tooiʹmi veäkka põõrǥât čåuʹdded ǩirrsallab vaʹǯǯtõõzzid, mâʹte riʹjttjeei reâuggviõǥǥ vuäǯǯamvuõđ. Âânam täʹrǩǩen, što jeeʹres teäggtõõzzivuiʹm tuejjuum tooiʹmid pââstčeš synkronâʹstted pueʹrmõõzz mieʹldd, särnn sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria sosiaalduumšeǩ Juha Luomala.

Raajõõzzlaž oođõõzzivuiʹm raajât oudldõõzzid kääzzkõõzzi lââʹzztummša

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹdest sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi vaʹǯǯtõõzz lie teâđstum da tõid lij reagõsttum ođđ organisaatio raajeen.  Lappi pueʹrrvââjjamvoudda lie vuâđđuum sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzi õõuʹdummšest vaʹstteei juâǥǥas, da sääʹmǩiõllsai da kulttuurmeâldlai kääzzkõõzzi õõuʹdeem- da kääzzkõsjååʹđteeʹji veeʹrj.

– Oođõõzzivuiʹm põõrǥât tõõzz, što obbkovv da vaʹstteemvuõtt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij čiõlggsânji koʹst-ne ij-ka äʹšš hiâvvan jõnn organisaatio sizz. Âânam jeäʹrab vääʹžnjen obbkoov häämummuž ååʹn, ko kääzzkõõzzid täʹrǩstõõlât obbnes vuuʹd tääʹzzest jeät-ka teänab kooʹddi mieʹldd. Veiddsab ǩiõččâmvueʹǩǩ, liikkeei kääzzkõõzzi da ougglõskääzzkõõzzi õõudummuš poʹhtte sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõudummša ođđ vueiʹttemvuõđid, ceälkk Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da -kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vt. õõuʹdeemjååʹđteei Tuuli Miettunen.

Pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij alttääm toiʹmmjummšes eeʹjj aalǥâst. Raajõõzzlaž muttsi čõõđviikkmõš väldd ääiʹj, da vueʹrddemnalla lij, što vaaiktõõzz sääʹmǩiõllsaid kääzzkõõzzid eʹtte siõmmnai siõmmnai. Õuddmiârkkân vääʹn ǩiõlltäiddsaž tuâjjlain čååuʹdet õõutveäkka Sääʹmteeʹǧǧ da sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩid škooulteei mättstroiʹttlivuiʹm da juʹn škooultõõzzi kookkadvuõđ diõtt vaaiktõõzz eʹtte mââʹjǩiõʹtte. Vueʹrddemnalla lij še ođđ, ääiʹjben peeitast åårram kääzzkõstaarbi kuâsttjeeʹjen puättmõš, koid reagâsttmõš kaiʹbbai riʹjttjeei teäʹǧǧresuursid.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5 969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anne Länsman-Magga
sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 182 9 998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Kaisa Ruokojärvi
mä. sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 570 8 457
kaisa.ruokojarvi@samediggi.fi