Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa.

Sääʹmteʹǧǧ reäšš kõõjjõõzz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõõžžâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš webropol- kõõjjõõzz õhttneeʹl Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv ooudâsviikkmõʹšše. Päärnaid da nuõrid lij jiijjâs kõõjjõslomaakkâs. Jeeʹres vijttjooukid, mâta rehtoorid, uʹčteeʹlid da huõlteeʹjid kõõjjõs lij vaiddsab.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij äʹrbbvuõđlaž noorõõttmõš, koʹst liâ sääʹmǩiõllsaž kriʹlcc-čuäjtõõzzi lââʹssen tuâjjpääʹj da jeeʹres palddtåimmjummuž kooumin sääʹmǩiõlin. Jiõčč noorõõttmõš lij juʹn määŋg iiʹjjin striiʹmjum, di nääiʹt tõn leät vuõittum seuʹrrjed veiddsânji. Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuässõõttimeäʹri da riâššâmkuuli lâssneen lij leämmaž tarbb smiõttâd, mäʹhtt noorõõttmõš vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023 (1/2023) proseeʹssest, koʹst seeʹlvtet, måkam tuäiv sääʹm-meerast liâ sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Halltõõzz vuâllsiʹžžen Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji jiijjâs såbbreʹstes 17.3.2023 (1/2023) altteed proseeʹss kõõjjõõzz čõõđ viikkmõššân halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij leämmaž vääžnai kaaunõõttâmpäiʹǩǩ sääʹmpäärnaid- da nuõrid juʹn 1970-lääǥǥast vueʹljeeʹl. Sääʹmteʹǧǧ lij riâššâm noorõõttmõõžž eeʹjjest 1998. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest lij samai jõnn miârktõs nuõri jieʹlli sääʹmkulttuuʹre da tõt lij täujja miârktam nuõrid vuõssmõs jiijjâsǩiõlʼlsaž ǩiiččeeijoouk da čuäjtõõttmõõžž jiijjâs õhttsažkådda. Noorõõttmõʹšše liâ ääiʹjbu iiʹjjin koččum puk sääʹmpäärna da -nuõr di sääʹmǩiõl leʹbe sääʹmǩiõlʼlsaž mättʼtõõzzâst åårrai päärna da nuõr Lääʹddjânnmest. Noorõõttmõš kooll sääʹm dommvuuʹd škoouli tuâjjprograʹmme, koon mieʹldd vuässõõđi liâ leämmaž škooultaaʹzzi meâldlânji 6–20-âkksa. Noorõõttmõõžž teäggat Mättʼtõs- da kulttuurministeria, koon miõttâm veäʹǩǩtieʹǧǧin leät kaʹttum jiõčč noorõõttmõõžž riâššâmkuuli lââʹssen vuässõõđji maaʹtǩid da instõõllâmpaaiʹǩid di paʹlǩǩuum pååđ projeʹktt-tuâjjlaž noorõõttmõõžž riâššâd.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-säimmõʹšše, koon tåimmam-mall lij eeʹjjest 2021 mõttjam määŋgčeäppõõzzliʹžžen da tõt lij tillʼlõvvum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid. Kõõččmõõžžâst åårrai noorõõttmõš riâžžât paarlaž iiʹjjin neeʹttest da paarteʹmes iiʹjjin âʹlddšõddmõššân. Čuäjtõõtti väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše ooʒʒât ouddm. virtuaalʼlaž čuäʹjtemkriiʹlc pääiʹǩ. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 22.12.2022 priimmâm eeʹjj 2023 tåimmamplaan-täällarvvlõõzz meâldlânji sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv liâ oođuum väʹlddkååddlaž noorõõttmõʹšše kuuleeʹl. Oođummuš vaʹlddeš lokku eeʹjj 2023 noorõõttmõõžžâst määŋgčeäppõsvuõttân, koʹst teeʹm jeät leämmaž rääʹjtum tåʹlǩ õʹhtte čeäppõs-šlaaʹje – tät lij liinjâst eeʹjj 2023 Nuõri Kulttuur festivaaʹlin, koozz Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest vaʹllješ ǩeâštʼteei.

Ääiʹjbuž iiʹjjin Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv lij jååttam vuârtõõǥǥi sääʹmvuuʹd jeeʹres kooʹddin, leša čårstõknallšânji šõddmõš lij riõššum ååʹn juʹn määŋg eeʹjj pooddin Aanrest, koʹst liâ še čõõđ vikkum čårstõkiiʹjji striiʹmjum noorõõttmõõžž. Mäinnan tääzz lij leämmaž noorõõttmõõžž lâssnam vuässõõttimieʹrr, kååʹtt lij šiõttääm määinaid ouddm. sââʹj šorradvuõʹtte staanvuõttmeärrõõzzineez. Lââʹssen takainalla päiʹǩǩvaʹlljummšest âlgg väʹldded lokku sââʹj noorõõttâmteeknlaž vaalmâšvuõtt. Jiõnâld da visuaalânji vueʹǩǩšõs noorõõttmõš õõudald še äʹšštooobdi da čõõđ viikkmõʹšše vueiʹneeʹl riʹjttjeei tuâjjlažkååʹdd. Jooʹtti čeäʹppvuõttpeeiʹvest teeknlaž čõõđ viikkmõš lij vuõsttum åålǥbeällsaž kääzzkõspuuʹtʼteeʹjin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva õhttneei kõõjjõõzzâst lij ǩiččlõttum väʹldded lokku vueiʹtlva kääʹtteeʹl ooudâst peäggtum noorõõttâmjäʹrjstummša õhttneei aaʹššid. Čeäʹppvuõttpeivvkõõjjõs ääʹveet 15.5.2023 da tõt lij äävai 26.5.2023 räjja.

  • Vijttjooukid jurddum webropol–kõõjjõʹsse peäss vaʹstteed tääiʹben
  • Päärnaid da nuõrid jurddum webropol-kõõjjõs jueʹjjet sääʹmǩiõl da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz jäʹrjsteei mättstroiʹttlid. Liŋkk kõõjjõʹsse käunnai tääiʹben

Lââʹssteâđ:

Bigga–Helena Magga
Škoultõspiisar
teʹl. 010 839 3121
bigga–helena.magga@samediggi.fi