Sääʹmteʹǧǧ räukk nõõmeemeʹtǩǩõõzzid sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzliʹžžen

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz šiõtteet tuärjjeed sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ lokku välddmõõžž äimmõspolitiʹǩǩe kuulli tuʹmmstõktuâjast. Sääʹm äimmõs-suåvtõs šâdd saaǥǥjååʹđteeʹjest, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjest da jäänmõsân lååi vuäzzlast. Ooʹccmõsân peäʹl äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlain âʹlǧǧe leeʹd sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeei. Sääʹmteʹǧǧ valmštââll eʹtǩǩõõzz äimmõs-suåvtõõzz norrõssân sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjin.

Sääʹmteʹǧǧ räukk sääʹmõõutstõõzzâst eʹtǩǩõõzzid sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjin sääʹm äimmõs-suåvtõʹsse. Eʹtǩǩõõzzid raaukât määŋgsuârǥlânji jeeʹres sääʹmjieʹllemvuõʹjji da –kulttuur siltteeʹjin, jeeʹres ââʹǩǩjoouki da sooǥǥpieʹli eeʹttkõʹsttjin, tâʹvvsääʹm, nuõrttsääʹm da aanarsääʹm ǩiõllvuuʹdin jeeʹres åʹrnn säʹmmlai dommvuuʹdest. Eʹtǩǩeed vuäitt õõut leʹbe mäŋggsab oummu. Nõõmeemeʹtǩǩõs âlgg vuâđđtõõllâd.

Nõõmeemeʹtǩǩõõzzid raaukât 21.5.2023 mõõneeʹst neʹttpooʹštin info@samediggi.fi leʹbe pååʹšt mieʹldd Saamelaiskäräjät, Sajos, 99870 Inari. Eʹtǩǩõõzzâst âlgg õlmmned jiijjâd nõmm di eʹtǩǩuum oummu õhttvuõtt-teâđ di teâtt suu njäälmlânji uvddum miâsttmõõžžâst nõõmummša.

Sääʹm äimmõs-suåvtõs

Sääʹm äimmõs-suåvtõs lij čõõnteʹmes äʹšštobddiorgaan, koʹst âʹlǧǧe leeʹd eeʹttkõsttum sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeei di eeʹttkâsttmõš kõskksaž tiõđsuõʹrjin. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzzâst šiõtteet ođđ äimmõslääʹjj (423/2022) 21 §:st da lääʹjj nuäjain uvddum asetõõzzâst (435/2023). Riikksuåvtõs šiõttat sääʹm äimmõs-suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei da vuäzzlaid neellj eeǥǥas vuârstes. Vuäzzliʹžžen vuäitt toiʹmmjed jäänmõsân kuõʹhtt toiʹmmpââʹj ǩeäččlõõžži. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlaid määuʹset eeʹǩǩpaʹlǩǩõõzz. Saaǥǥjååʹđteei paʹlǩǩõs lij 5 000 euʹrred, väärrsaaǥǥjååʹđteei 3 000 euʹrred da vuäzzla 1 500 euʹrred.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâjjan lij uʹvdded ceälkkmõõžžid äimmõspolitiikk plaanin sääʹmkulttuur õõuʹdeem peäʹlnn da tõt vuäitt tuejjeed še jeeʹres äimmõsmuttsa di sääʹm kulttuuʹre da vuõiggâdvuõđid kuulli teâttvuâđ puuʹtʼtummuž kuõskki tuâjaid. Sääʹm äimmõs-suåvtõs meäʹrrad såbbrines da tooiʹmstes jiõččnes äimmõslääʹjj da riikksuåvtõõzz asetõõzz vuâđald. Orgaan toiʹmmjemvueʹjjest ij leäkku ääiʹjab šõddâm teâtt.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuž siâzztõʹlleš eeʹjj 2021 Lääʹdd aarktlaž politiikk strategiast. Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuž eʹtǩǩeeš še SAAMI – Säʹmmlai šiõttlõõvvmõš äimmõsmuttsa -haʹŋǩǩõõzz lopprapoortâst. Äimmõsmuuttâs lij čiõlggsânji aiccâmnalla säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksaž täävtõs teâuddai

Säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjji tuärjjummuš äimmõsmuttsa šiõttlõõvvmõõžžâst pukin naaʹlin lij kõskksaž Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2020–2023 täävtõsân.

– Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuâđđummuš lij leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj õõuʹdmõs täävtõsân.  Muʹnne lij jõnn rämm, što vueiʹttep ååʹn raukkâd säʹmmlain nõõmeemeʹtǩǩõõzzid äimmõs-suåvtõʹsse, tuâtt sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Peäʹlstes äimmõs-suåvtõs lij vueʹǩǩ vaʹstteed äimmõsmuttâz sääʹmkulttuuʹre puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid. Tät ođđ orgaan ravsmâtt säʹmmlai vuässadvuõđ Lääʹdd äimmõspolitiikkâst, ceälkk vs. pirrõspiisar Tiina Lovisa Solbär.

Sääʹmteʹǧǧ nåårr puättam eʹtǩǩõõzzi vuâđald nõõmeemeʹtǩǩõõzzâs sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ vaaldšeeʹjen. Täävtõsân lij, što sääʹm äimmõs-suåvtõõzz šiõtteʹčeš vuõssmõs neellj eeʹjj pââjas  ǩieʹzz 2023 äiʹǧǧen. Vuäzzlai siltteem da tuâkkaz peäʹlnn põõrǥât määŋgpeällsaž di tääʹssteäddsaž norrõʹsse. Säʹmmlai dommvuuʹd juõʹǩǩ kååʹddest âlgg leeʹd ooʹccmõsân õhtt eeʹttkõʹstti.

Sääʹm äimmõs-suåvtõõzz vuäzzlai ooccâm aaʹlji | Pirrõsministeria

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Tiina Lovisa Solbär
vs. pirrõspiisar
50 5 999 725
tiinalovisa.solbaer@samediggi.fi

Snimldõk: Ville Fofonoff