Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai

Jõnn vuässõõttimeäʹr diõtt Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv neljdpeeiʹv äiʹǧǧtaull mõttai. Šõddmõš älgg čiâss 9:30 da peštt čiâss 15:30 räjja.

Ođđ äiʹǧǧtaaul meâldlaž programm jåått nääiʹt:

čiâss 9:30 Šõddmõš älgg

čiâss 12–13:00 Poorrâmpodd

čiâss 13–14:00 Šõddmõš juätkkai

čiâss 14:15–15:00 Kueʹssjeei artistt, Musikk-kõõskõs

čiâss 15:00 Puäđõõzzi õlmmʼmummuš

čiâss 15:30 Šõddmõš põõtt

Čeäʹppvuõttpeeiʹv vuäitt seuʹrrjed striim pääiʹǩ. Sajoozzâst lij še striimmǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmted ääiʹjbeäʹlnn, jõs haaʹlad ǩiõččâd tõõiǥ.

Lââʹssteâđaid:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti – ǩiiččeeʹjid raaukât iʹlmmtõõttâd

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõõttmõš lij puuttâm. Čeäʹppvuõttpeivva iʹlmmtõʹtte 320 vuässõõʹtti. Kriiʹlcest vueiʹnet 20 čuäjtõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâjjčuäjtõõzzâst 23 ǩiõtt-tuâj.

Tän eeʹjj čeäʹppvuõđpeeiʹv brosyyr čõõđ viʹǩǩeš karttkollaasân. Karttkollaas nårrai sääʹmklaassi pirstum čeäppõstuejjõõzzin, koin euʹnnpalettân liâ sääʹmeeuʹn da teemain kuâsttai čeäʹppvuõttpeeiʹv tän ekksaž teema. Sääʹmteʹǧǧ haaʹlad späʹssbõõššâd pukid brosyyr čõõđ viikkmõõžž diõtt vuässõõttâm sääʹmklaassid.

Rääʹjtum sââʹjjkapasiteeʹtt da staanvuõđ diõtt raukkâp neljdpeeiʹv ǩiiččeeʹjen haaʹleeʹjid iʹlmmtõõttâd neʹttpååʹštin addrõʹsse sntaidetapahtuma@samediggi.fi. Sajoozz kueʹrnca lij vuõss-sâjjsaž piâssâmvuõiggâdvuõtt tõid, kook liâ Iʹlmmtõõttâm ääiʹjab õlmstõttum iʹlmmtõõttâm- da čuäjtõõttâmlomaakkin.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv striiʹmjet. Striiʹmjummuž vuäitt seuʹrrjed neeʹtt pääiʹǩ addrõõzzâst https://www.sajos.fi/live

Sajoʹsse lij vaʹrrjum striiʹme pååđǩiõččâmpäiʹǩǩ, koozz âlgg iʹlmmtõõttâd še ouddǩiõʹtte.

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi@samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz toiʹmmjem juätkkmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz (Uvjj, Uvjâ, Uvja) toiʹmmjummuž âlgg staanâd. Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii peäʹlvälddmõõžž 14.4.2023 såbbrest. Õuʹddel tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeem Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli haʹŋǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen čuäjtõõzz juâkkaz toiʹmmjummšest. Lââʹssen sååbbar priimi Sääʹmteeʹǧǧ takaiveäʹǩǩvuõđ tällõsarvvlõseʹtǩǩõõzz eeǥǥas 2024 da vuâđđii mättmateriaalplaanni veeʹrj.

Peäʹlvälddmõõžžâst Sääʹmteʹǧǧ peejj teädd täi äʹššobbvuõđi miârktõʹsse da lokku välddmõʹšše psykososiaalʼlaž tuärj jäʹrjstummšest:

  1. Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad juâkkaz toiʹmmjem juätkkmõõžž.
  2. Sääʹmǩiõllsain miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin lij leämmaž vääʹnn. Juâǥǥas lij vuõssmõs tuõttääʹššlaž vueʹllǥaž kõddâz jiijjâsǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž säʹmmlaid miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz meersanji puuʹtʼteei vueʹsspieʹll.
  3. Säʹmmlaid jurddum psykososiaalʼlaž kääzzkõõzzi puuʹttummuš ja õõudummuš âlgg staanâd še tuõttvuõtt- di suåvâdvuõttkomissiotuâj puuđeeʹn.

Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas taʹrjjad sääʹmkulttuur meâldlaž da sääʹmǩiõllsaž miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid vueʹllǥaž kõddsin – vuäʹpstõõzz, tuärj da kriistuâj jieʹnnǩiõlin (tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm, nuõrttsääʹmm da läʹdd). Juâǥǥas lij vuâđđuum tuärjjeed säʹmmlai da Lääʹdd riikk kõskksaž tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkommissiotuâj. Psykososiaalʼlaž tuärjj lij kõskksaž vueʹssen Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss teâuddjummšest.

Looǥǥ peäʹlvälddmõõžž tääiʹben.

Sääʹmteeʹǧǧ takaiveäʹǩǩvuõđ tällõsarvvlõseʹtǩǩõs eeǥǥas 2024

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što riikk eeʹjj 2024 tällõsarvvlõʹsse Sääʹm kulttuurjiõččvaaldâšm tuõʹllʼjem vääras vaʹrrjet õhttsiʹžže 5 818 000 euʹrred. Tän meäʹrest 330 000 euʹrred leʹčči sääʹm ǩiõll-lääʹjj meâldlaž veäʹǩǩvuõđid, 1 481 000 euʹrred Sajoozz vuåkrid da 4 007 000 euʹrred Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjjest jurddum tuâjai håiddam vääras. Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem pââjõs leʹčči 1 345 000 euʹrred eeʹjj 2023 vuâđđtässa veʹrddeeʹl.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad pââjõõzz äʹššǩeʹrjjvaaldâšm õõuʹdummša, IT-tuårjju da teâttstaaʹne, õuddpeâmm oʹhjjeem da vaaldâšm õõuʹdummša, sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtååim õõuʹdummša, sääʹm ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjma, saaǥǥtummuž õõuʹdummša, parlamentaarlaž tuâj õõuʹdummša, poliittlaž čõnstõkjoukktååim õõuʹdummša, meeraikõskksaž tååim õõuʹdummša di Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõssi toiʹmmjummša.

Looǥǥ eʹtǩǩõõzz tääiǥ.

Mättmateriaalplaanni veeʹrj vuâđđummuš

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vuâđđii mättmateriaalplaanni veeʹrj škooultõs- da mättmateriaalkonttra. Plaanni vaʹsttad vuõss-sââʹjest digitaalʼlaž mättmateriaaltuâjast, tõn õõuʹdummšest, plaanmõõžžâst da teeknlaž čõõđviikkmõõžžâst, di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal neʹttkaaup toiʹmmjummšest.

Škooultõs- da mättmateriaalkonttrest lie škooultõspiisar da mättmateriaalpiisar viiʹrji lââʹssen vitt mättmateriaalplaanni veeʹrj, koin ooʹccmõsân õhtt juõʹǩǩ sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmm) mättmateriaaltuõjju. Viiʹrjin eeʹjjest 2022 lie leämmaž tiuddum nellj. Mättmateriaalplaanni tuâj aainâs digitaalʼlaž materiaal plaanmõõžž da teeknlaž čõõđviikkâm peäʹlnn lie juätkkjeei da õinn šorrneei da teäggtõs lij põõššilaaǥǥan.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
10 839 3 106 / 40 726 2 688
pia.ruotsala@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj

Veeʹrj tieuʹdet 1.7.2023 vueʹljeeʹl leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjjpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Plaaneei tuâjjan lij vaʹstteed vuõss-sââʹjest digitaalʼlaž mättmateriaaltuâjast, tõn õõuʹdummšest, plaanmõõžžâst da teeknlaž čõõđviikkmõõžžâst, di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal neʹttkaaup toiʹmmjummšest Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Konttrest reâugga õhttsiʹžže vitt mättmateriaalplaaneei, koi tuâjain lij šiõttuum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:st. Konttâr tuâjain lij šiõttuum tuâjjriâššmõõžž 37–41 §:st.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat šiõǥǥ mättmateriaalvuâđai, mättjempirrõõzzi, neʹttkauppvuâđai di neʹtt- da mobiilsuåvldõõzzi tobddmõš da odd jiõččnaž tuejjummša. Lââʹssen veeʹrj håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat eŋgglõsǩiõllsa IT-sueʹrj fiʹttõõzzi tobddmõš.

Plaaneei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjemtääzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2698,37 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Veeʹrjest ââʹnet kuuđ (6) määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccmõšǩeʹrjj meâlddõõzzeesvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 19.5.2023 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga, teʹlf. 010 839 3121

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 19.4.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ vuässââtt ÕM alggmeerai põõšši fooruum 22. išttma

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso vuässââtt ÕM alggmeerai põõssi fooruuʹme (UNPFII) New Yorkist 19.-27.4.2023. Fooruum 22. Išttmõõžžâst äʹššen lie alggmeer, oummui tiõrvâsvuõtt, planetaarlaž da vuuʹdi tiõrvâsvuõtt di äimmõsmuuttâs: vuõiggâdvuõđid vuâđđõõvvi âlddnemnääʹll (Indigenous Peoples, human health, planetary and territorial health and climate change: a rights-based approach).

Sääʹmteeʹǧǧ delegaatio sizz koʹlle saaǥǥjååʹđteei lââʹssen Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž da kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Pirita Näkkäläjärvi di meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff. Nuõrisuåvtõõzz eeʹttkõʹsttjen mieʹldd lij še Rosa-Máren Juuso.

– Meeʹst lij jurddjen kaggâd õuʹdde säʹmmlaid ääiʹjpoddsaž aaʹššid, mâʹte äimmõsmuttâz vaaiktõõzzid miõlltiõrvâsvuõʹtte da psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz tuâj äärv.  Lââʹssen haaʹlääm puʹhtted tiõttu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩproseeʹss da mõõn nalla Lääʹddjânnam juätkk säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđi čuõʒʒtummuž, ceälkk saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Saaǥǥjååʹđteei Juuso vuässââtt veâl 20.4. pannveerǥlaž kuullmõʹšše kuõskeeʹl alggmeerai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđ pueʹrummuž ÕM:st (Enhanced Participation of Indigenous Peoples) da 27.4. Aarktlaž vuuʹd vuârrsaǥstõõllmõʹšše (Arctic Regional Dialogue).

ÕM alggmeerai põõšši foorum

ÕM alggmeerai põõssi foorum (The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) lij eeʹjj 2000 vuâđđuum ÕM tällõs- da sosiaalsuåvtõõzz (Economic and Social Council, ECOSOC) vuâllsaž raʹvvjeei tåimmorgaan, koozz koʹlle 16 jiõččnallaš äʹšštobddivuäzzliʹžžed. Halltõõzz nõõmte kääuʹc vuäzzliʹžžed da alggmeer kääuʹc vuäzzliʹžžed.

Fooruum tuâjjan lij kaggâd saǥstõõllma alggmeeraid kuõskki kõõččmõõžžid aainâs tällõõzzlaž da sosiaalʼlaž õuddnem, kulttuur, pirrõskõõččmõõžži, škooultõõzz, tiõrvâsvuõđ da ooumažvuõiggâdvuõđi suõʹrjin. Põõssi foorum oudd siâzztõõzzid di toiʹmmai kõskksâjjsaž fooruumân riikki, alggmeerai di ÕM spesiaalorganisaatioi kõskksaž vuârrsaǥstõõllma. Tõt noorââtt išttma õʹhttešt eeʹjjest ÕM väʹlddpääiʹǩest New Yorkist.

UNPFII Twenty-Second Session: 17-28.4.2023

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka Saara Arttijeff  
meeraikõskksaž aaʹšši piisar
010 839 3 198 / 050 574 7 629  
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi

Sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § meâldlaž veäʹǩǩtieʹǧǧ ooccâmnalla

Vuõiggâdvuõttministeria iʹlmmat ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum veäʹǩǩtieʹǧǧ. Veäʹǩǩtieʹǧǧi vääras liâ tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttseʹžže 290 000 euʹrred.

Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd pueʹrrvââjjamvoudda, saaʹmi dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privattniiʹǩǩid peäggtum lääʹjj suåvldummšest šoddi takai jeäʹrbi lââʹsskuuli käʹttem diõtt. Ååʹn ooccâmvuâllsa veäʹǩǩtieʹǧǧ liâ miârktum 1.1.2023 mâŋŋa šõddâm lââʹsskuulid leʹbe mâŋŋa šõddi lââʹsskuulid. Ooccâmäiʹǧǧ älgg 1.4.2023 da põõtt 30.4.2023 čiâss 16.15. Ooccmest ââʹnet tän ooccâmlomaakk. Vasttõs ooccmõõžž puättmõõžžâst mieʹrräigga mõõneeʹst lij ooccjest. Mieʹrrääiʹj mâŋŋa puättam ooccmõõžžid jeät vääʹld lokku.

Riikkveäʹǩǩtieʹǧǧi täävtõssân lij tuärjjeed sääʹm ǩiõll-lääʹjj teâuddjummuž kääʹtteeʹl lääʹjj suåvldummšest šõddi takai jeäʹrab lââʹsskuulid. Veäʹǩǩtieʹǧǧid vueiʹtet miõttâd jm. puõʹtti obbvuõđid: jåårǥlâʹttem-da tuʹlǩǩõskuul (ml. õõlmtõståimmjummuš), teâđtummša, škooultõõzz da ǩiõllmäättai äiggsa sâjjsažkuulid, di sääʹm ǩiõll-lääʹjj suåvldummuž ooudâsviikkmõʹšše õhttneei kuulid.

Lââʹssteâđ vuõiggâdvuõttministeria seeidain:

Saamen kielilain mukaiset avustukset – Oikeusministeriö (oikeusministerio.fi)

Lââʹssteâđ:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj veeʹrj

Tuâjj älgg 1.7.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Ǩiõllpieʹssvuäʹpsteeʹj tuâj liâ looǥǥtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž paragraaffâst 35 a. Tuõjju koʹlle jm. sääʹm ǩiõllpieʹsstååim jååʹđtummuš, koordinâsttmõš da ooudâsviikkmõš di ǩiõllpieʹzzi riikkveäʹǩǩvuõđ vaaldšma kuulli tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju ânnʼjõõvvi škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat obbvääldla pedagooglaž vuäinalm sääʹm ouddpeâmmast, ǩiõl jeälltem-mõõntõõllmõõžži tobddmõõžž, harjjnemvuõđ sääʹmkulttuuʹre di riikkveäʹǩǩvuõđ vaaldšma kuulli tuâjaid. Tuõjju vaʹlljem tuâjjlast tuäivat päärnaikaardâsuʹčteeʹl ââʹntemvuõđ, pueʹrr saǥstõõllâm- da saaǥǥeemtääidaid di pueʹrr teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2760,63 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuâjast jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jiijjad maall mieʹldd tuejjuum ooccâmǩeʹrjj da meriittloǥstõk meâlddõõzzineez âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.5.2023 mõõneeʹst täin ooccâmlomaakkin (liŋkk ävvan ođđ ikkna).

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, teʹl. 010 8393124. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 14.4.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv âlddan – čuäjtõõzzi iʹlmmtummuš di vuässõõttmõš tuâjjpaaʹjid lij ååʹn äävai

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt ååʹn iʹlmmted čuäjtõõzzid di vuässõõttmõõžž tuâjjpaaʹjid. Iʹlmmtõõttâmäiʹǧǧ čuäjtõõzzid da tuâjjpaaʹjid lij 4.-12.4.2023 da ǩiõttʼtuâjjosiooʹje 4.-19.4.2023. Iʹlmmtõõttmõš tuejjeet Webropol- prograamm pääiʹǩ (liiŋk vueʹlnn).

Tääʹrǩab vuäppõõzz čuäjtõõzzid da ǩiõttʼtuâjjraiddu käunnʼje šõddmõõžž vuâkkõõzzin.

 

Vääldak tâma lokku, što vuässõõttmõš čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid tååimted jeeʹres lomaakkin.

 

Liŋkk čuäjtõõzzi iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/3EE9F6811C5CD3CA

Liŋkk ǩiõttʼtuâj iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/B38F7C9075CC84FE

Liŋkk tuâjjpaaʹjid iʹlmmtõõttmõʹšše: https://link.webropolsurveys.com/S/9AAF074FC466F9DC

 

Lââʹssteâđ:

Miia Ruokojärvi

miia.ruokojarvi@samediggi.fi

010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2019. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ

“Álgu” – mättmateriaal

Sääʹmteʹǧǧ õlmstâtt ođđ materiaalid tâʹvvsääʹmǩiõllsaž alggmättʼtõõzz jieʹnnǩiõl da ǩeerjlažvuõđ mättʼtem vääras. Mättmateriaal suäʹppe še ougglõsmättʼtõʹsse. Materiaali plaanni da raajji lij Aura Mari Pieski. Álgu- materiaaʹle õlmstâʹvve eeʹjj 2023 ääiʹj siõmmnai siõmmnai lââʹzz vueʹzz. Ååʹn õlmstâʹvve kuõʹhtt vueʹzz: 

Álgu-diarääid ouʹdde vueiʹttemvuõđ tuõʹllʼjed  vaalmâš mättʼtempooddid jeeʹres äʹššvuudin. Digitaalʼlaž häämast õlmstõttum materiaal lij jurddum vuâđđškooul vuõssmõs klaass jieʹnnǩiõl mättʼtõʹsse, leša tõin vuäitt leeʹd vieʹǩǩ še ouddmättʼtõõzzâst leʹbe pââibuž klaassin. PowerPoint-hämmsaž mättmateriaal čuäʹjat aaʹššid koovi mieʹldd, koid vuäitt čuäʹjted škooulniiʹǩǩid teâttmašina, projektoor leʹbe jeäʹrmmtaaul mieʹldd.  

Álgu-täävvrääidaid lie norrum takai tâʹvvsääʹmǩiõllsa tääv jeeʹresnallšem taullõõǥǥid. Materiaal lij rajjum vuâđđškooul vuõssmõs klaass lookkmamättõõttmõõžž juuʹrdeeʹl, leša tõt vuäitt leeʹd veäʹǩǩen še pââibuž klaassin da spesiaalmättʼtõõzzâst. Dokumentta lie norrum še ouddmiârk tooimlaž harjjtõõzzin da speâllain. Mättmateriaal âânn seʹst še siõm digitaalʼlaž täävvmošttspeâllaid.  

Lääʹddpeäʹl škooul vuäiʹtte tiʹllʼjed Álgu -materiaalid Sääʹmteeʹǧǧest addrõõzzâst: unni.lansman@samediggi.fi 


Lââʹssteâđ:

Aura Pieski
Projeʹktt-tuâjjla
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Mättmateriaalplaaneei
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi