Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz toiʹmmjem juätkkmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz (Uvjj, Uvjâ, Uvja) toiʹmmjummuž âlgg staanâd. Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmii peäʹlvälddmõõžž 14.4.2023 såbbrest. Õuʹddel tuʹmmstõõǥǥ tueʹjjeem Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli haʹŋǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen čuäjtõõzz juâkkaz toiʹmmjummšest. Lââʹssen sååbbar priimi Sääʹmteeʹǧǧ takaiveäʹǩǩvuõđ tällõsarvvlõseʹtǩǩõõzz eeǥǥas 2024 da vuâđđii mättmateriaalplaanni veeʹrj.

Peäʹlvälddmõõžžâst Sääʹmteʹǧǧ peejj teädd täi äʹššobbvuõđi miârktõʹsse da lokku välddmõʹšše psykososiaalʼlaž tuärj jäʹrjstummšest:

  1. Sääʹmteʹǧǧ tuärjjad juâkkaz toiʹmmjem juätkkmõõžž.
  2. Sääʹmǩiõllsain miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin lij leämmaž vääʹnn. Juâǥǥas lij vuõssmõs tuõttääʹššlaž vueʹllǥaž kõddâz jiijjâsǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž säʹmmlaid miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzz meersanji puuʹtʼteei vueʹsspieʹll.
  3. Säʹmmlaid jurddum psykososiaalʼlaž kääzzkõõzzi puuʹttummuš ja õõudummuš âlgg staanâd še tuõttvuõtt- di suåvâdvuõttkomissiotuâj puuđeeʹn.

Sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâǥǥas taʹrjjad sääʹmkulttuur meâldlaž da sääʹmǩiõllsaž miõlltiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid vueʹllǥaž kõddsin – vuäʹpstõõzz, tuärj da kriistuâj jieʹnnǩiõlin (tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm, nuõrttsääʹmm da läʹdd). Juâǥǥas lij vuâđđuum tuärjjeed säʹmmlai da Lääʹdd riikk kõskksaž tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkommissiotuâj. Psykososiaalʼlaž tuärjj lij kõskksaž vueʹssen Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss teâuddjummšest.

Looǥǥ peäʹlvälddmõõžž tääiʹben.

Sääʹmteeʹǧǧ takaiveäʹǩǩvuõđ tällõsarvvlõseʹtǩǩõs eeǥǥas 2024

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad, što riikk eeʹjj 2024 tällõsarvvlõʹsse Sääʹm kulttuurjiõččvaaldâšm tuõʹllʼjem vääras vaʹrrjet õhttsiʹžže 5 818 000 euʹrred. Tän meäʹrest 330 000 euʹrred leʹčči sääʹm ǩiõll-lääʹjj meâldlaž veäʹǩǩvuõđid, 1 481 000 euʹrred Sajoozz vuåkrid da 4 007 000 euʹrred Sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjjest jurddum tuâjai håiddam vääras. Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩeem pââjõs leʹčči 1 345 000 euʹrred eeʹjj 2023 vuâđđtässa veʹrddeeʹl.

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩad pââjõõzz äʹššǩeʹrjjvaaldâšm õõuʹdummša, IT-tuårjju da teâttstaaʹne, õuddpeâmm oʹhjjeem da vaaldâšm õõuʹdummša, sääʹmǩiõl jåårǥlâʹttem- da tuʹlǩǩeemtååim õõuʹdummša, sääʹm ǩiõll-lääʹjj tiuʹddepiijjma, saaǥǥtummuž õõuʹdummša, parlamentaarlaž tuâj õõuʹdummša, poliittlaž čõnstõkjoukktååim õõuʹdummša, meeraikõskksaž tååim õõuʹdummša di Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõssi toiʹmmjummša.

Looǥǥ eʹtǩǩõõzz tääiǥ.

Mättmateriaalplaanni veeʹrj vuâđđummuš

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vuâđđii mättmateriaalplaanni veeʹrj škooultõs- da mättmateriaalkonttra. Plaanni vaʹsttad vuõss-sââʹjest digitaalʼlaž mättmateriaaltuâjast, tõn õõuʹdummšest, plaanmõõžžâst da teeknlaž čõõđviikkmõõžžâst, di sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal neʹttkaaup toiʹmmjummšest.

Škooultõs- da mättmateriaalkonttrest lie škooultõspiisar da mättmateriaalpiisar viiʹrji lââʹssen vitt mättmateriaalplaanni veeʹrj, koin ooʹccmõsân õhtt juõʹǩǩ sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹmm) mättmateriaaltuõjju. Viiʹrjin eeʹjjest 2022 lie leämmaž tiuddum nellj. Mättmateriaalplaanni tuâj aainâs digitaalʼlaž materiaal plaanmõõžž da teeknlaž čõõđviikkâm peäʹlnn lie juätkkjeei da õinn šorrneei da teäggtõs lij põõššilaaǥǥan.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaalplaaneei veeʹrj.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Pia Ruotsala-Kangasniemi
Vaaldâšmjååʹđteei
10 839 3 106 / 40 726 2 688
pia.ruotsala@samediggi.fi