Saamelaiskäräjät tukee saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön toiminnan jatkamista 

Saamelaiskäräjät esittää, että saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikön (Uvjj, Uvjâ, Uvja) toiminta on turvattava. Saamelaiskäräjät päätti kannanotosta kokouksessa 14.4.2023. Ennen päätöstä Saamelaiskäräjien kokous kuuli hankejohtaja Heidi Eriksenin esittelyn yksikön toimintaan liittyen. Lisäksi kokous hyväksyi Saamelaiskäräjien yleisavustuksen talousarvioesityksen vuodelle 2024 ja perusti oppimateriaalisuunnittelijan viran. 

Kannanotossa Saamelaiskäräjät painottaa seuraavien asiakokonaisuuksien merkitystä ja huomioimista psykososiaalisen tuen järjestämisessä: 

  1. Saamelaiskäräjät tukee yksikön toiminnan jatkumista. 
  1. Saamenkielisistä mielenterveyspalveluista on ollut vajetta. Yksikkö on ensimmäinen tosiasiallista matalan kynnyksen omakielistä ja kulttuurinmukaista mielenterveyspalvelua saamelaisille kansallisesti tuottava taho.  
  1. Saamelaisille suunnattujen psykososiaalisten palveluiden tuottaminen ja kehittäminen on turvattava myös totuus- ja sovintokomissiotyön päätyttyä. 

Saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö tarjoaa saamelaiskulttuurin mukaisia ja saamenkielisiä mielenterveyspalveluita matalalla kynnyksellä – neuvoa, tukea ja kriisityötä omalla äidinkielellä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame ja suomi). Yksikkö on perustettu tukemaan saamelaisten ja Suomen valtioin välistä totuus- ja sovintokomissiotyötä. Psykososiaalinen tuki on olennainen osa Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin toteutumista. 

Lue kannanotto täältä

Saamelaiskäräjien yleisavustuksen talousarvioesitys vuodelle 2024  

Saamelaiskäräjät esittää, että valtion vuoden 2024 talousarvioon Saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseksi varataan yhteensä 5 818 000 euroa. Tästä summasta 330 000 euroa kohdentuisi saamen kielilain mukaisiin avustuksiin, 1 481 000 euroa Sajoksen vuokriin ja 4 007 000 euroa Saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista varten. Saamelaiskäräjät esittämä korotus olisi 1 345 000 euroa vuoden 2023 perustasoon verrattuna. 

Saamelaiskäräjät esittää korotusta asiakirjahallinnon kehittämiseen, IT-tukeen ja tietoturvaan, varhaiskasvatuksen ohjauksen ja hallinnon kehittämiseen, saamen kielen käännös- ja tulkkaustoiminnan kehittämiseen, saamen kielilain toimeenpanoon, viestinnän kehittämiseen, parlamentaarisen työn kehittämiseen, poliittisen sidostyöryhmätoiminnan kehittämiseen, kansainvälisten toiminnan kehittämiseen sekä Sámi Giellagáldun pysyvään toimintaan. 

Lue esitys täältä

Oppimateriaalisuunnittelijan viran perustaminen 

Saamelaiskäräjien kokous perusti oppimateriaalisuunnittelijan viran koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Suunnittelija vastaa pääosin digitaalisesta oppimateriaalityöstä, sen kehittämisestä, suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta, sekä saamenkielisen oppimateriaalin verkkokaupan toiminnasta. 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimistossa on koulutussihteerin ja oppimateriaalisihteerin virkojen lisäksi viisi oppimateriaalisuunnittelijan virkaa, joista vähintään yksi kunkin saamen kielen (inarin-, koltan- ja pohjoissaame) oppimateriaalityöhön. Viroista vuonna 2022 on ollut täytettynä neljä. Oppimateriaalisuunnittelijan työt erityisesti digitaalisen materiaalin suunnittelun ja teknisten toteutuksen osalta ovat jatkuvia ja alati kasvavia ja rahoitus on pysyväluonteista. 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi oppimateriaalisuunnittelijan viran.

Lisätietoja: 

Tuomas Aslak Juuso 
Puheenjohtaja  
040 687 3394 
tuomas.juuso@samediggi.fi  

Pia Ruotsala-Kangasniemi 
Hallintopäällikkö 
010 839 3106 / 040 726 2688 
pia.ruotsala@samediggi.fi