Sääʹmteʹǧǧ vuässõõđi Bareents vuuʹd Sámi Summit -jõnnsåbbra Brysslest

Sääʹmteeʹǧǧ delegaatio vuässõõđi 22.-24.3.2023 jäʹrjstum Bareents vuuʹd alggmeerai jõnnsåbbra (Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People). Sääʹmjõnnsåbbar jäʹrjste Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ da Lääʹdd Bareents euroaarktlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõtt õhttsažtuâjast Euroopp parlameeʹntin.

Snimldõk: European Union 2023 – Source : EP

Jõnnsåbbar saaǥǥjååʹđteeʹjen tååimai Sääʹmteeʹǧǧ 1. väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, kååʹtt eeʹttkâstt Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ Bareents euroaarktlaž suåvtõõzz (BEAC) alggmeerai tuâjj-jooukâst. Sääʹmteeʹǧǧ delegaatiooʹje kuʹlle lââʹssen halltõõzz vuäzzlaž Anne Nuorgam, kulttuurluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Pirita Näkkäläjärvi, jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Asko Länsman, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd di ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Tauno Ljetoff, lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, meeraikõskksaž aaʹššipiisar Inka-Saara Arttijeff di saaǥǥjååʹđteeʹj vieʹǩǩteeʹjen Niina Siivikko.

– Lij samai vääžnai, što viikkâp säʹmmlai saaǥǥ Euroopp unioon tässa veiddsõs vuuʹdest da lââʹzztep fiʹttjõõzz tõʹst, mäʹhtt määŋgpeällsânji EU- tuʹmmstõõǥǥ vaaikte arggpeeiʹvid. Tuäivam, što tät jõnnsååbbar vieʹǩǩat miʹjjid pueʹttiääiʹjest raajjâd põõšši õhttvuõđ parlameeʹnti kõʹsǩǩe, tuâtt väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

Prograammâst leʹjje mainsteeʹjen Euroopp komissio da parlameeʹnt vuäzzla di säʹmmlai da jeeʹres jânnmi võboršeeʹǩǩ. Jõnnsåbbar ääʹveemsaaǥǥvuâr õõʹni Euroopp parlameeʹnt saaǥǥjååʹđteeʹjj Roberta Metsola, kååʹtt mušttʼti, što parlameʹnttpõrtt kooll še säʹmmlaid. Jõnnsåbbar ääʹveemvuässõõzzâst tiõrvvʼvuõttsaaǥǥvuâr õõʹni še Lääʹdd väʹlddminister Sanna Marin, kååʹtt kaaggi õuʹdde vääžnai äʹššen jm. saaʹmi tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâj di sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž. Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs luõvti suʹnne seämma vuâra nuäjjõõttmõõžž kuõskeeʹl säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ raavummuž. Loopptemsaaǥǥvuâr õõʹni Euroopp parlameeʹnt väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Heidi Hautala, kååʹtt mušttʼti jm., što ij ruânn seʹrddmest vuäǯǯči tuejjeed jårrâsttǩânai hääitaid ooumažvuõiggâdvuõđid.

Snimldõõǥǥâst čiʹǯǯbeäʹlnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, Euroopp parlameeʹnt saaǥǥjååʹđteeʹjj Roberta Metsola di tääʹss-ärvvkomissaar Helena Dalli. Snimldõk: European Union 2023 – Source : EP.

Sääʹmteeʹǧǧ delegaatio vuõiʹni jõnnsåbbar õhttvuõđâst še määŋgaid lääʹdd Euroopp parlameeʹnt vuäzzlaid di lââʹssen komissaar Jutta Urpilainen, Etyj minoriteʹttväldduumneeʹǩǩ konttâr võboršiiʹǩǩid da Lääʹdd põõšši EU-eeʹttkâsttõõzz. Vueiʹnnlõõttmõõžžin saǥstõʹlleš õõutsââʹjest jm. kuånstin raaveed säʹmmlai vuässõõttâmvuõiggâdvuõđ Euroopp parlameeʹntest di taarbâst EU siiskâž alggmeerpolitiʹǩǩe. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz eeʹttǩeeʹj vueiʹnne še jõnnsåbbar poodd EU-mieʹrreeʹjid.

– EU-tääʹzz tuʹmmstõõǥǥ kuõskkte säʹmmlaid nuʹt vuõiʹǧǧest ǥu vuõiǥteʹmesnalla. Lij samai vieʹltʼtem, što säʹmmlai vuässõõttmõš tuʹmmstõktuõjju tuõrvât, što säʹmmlai taarb da vuäinlmõõžž vääʹldet lokku, juätkk Koivisto.

Jõnnsååbbar lij ǩiõččâmnalla Euroopp parlameeʹnt seeidain: 23.3. da 24.3.

Jõnnsåbbar dommseeid: https://www.samisummit.org/

Snimldõõǥǥ jõnnsåbbrest:

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Inka-Saara Arttijeff 
meeraikõskksaž aaʹšši piisar 
010 839 3 198 / 050 574 7 629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi   

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse juätk – OKM čõnnââtt kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga

Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz lookkâmekka 2023–2024. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei, mättʼtõs- da kulttuurministeria, lij kuuitâǥ čõnnõõttâm kooum eeʹjj haʹŋǩǩõsäigga leʹbe eeʹjj 2026 räjja. Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jåttji eeʹjjest 2018 da ânnʼjõž haʹŋǩǩõspââʹjj põõtt čõhččmannust 2023.

Projeʹkttjååʹđteeʹjj Hanna Helander Uccjooǥǥ kååʹddest rämmaš lââʹssteäggtõõzzâst. – Ođđ haʹŋǩǩõsteäggtõs da ministeria čõnnõõttmõš haʹŋǩǩõʹsse kooum eeǥǥas õudd haʹŋǩǩõʹsse da lääʹjjšiõtteeʹjid lââʹssääiʹj tuejjeed taarbšeei muttsid da räʹtǩǩummšid, koid sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz põõššjen tuejjummuš Lääʹddjânnmest oudldad.

– Uccjooǥǥ kåʹdd vuäinn sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz vääžnʼjen da haaʹlad ooudâs väʹstteed tõʹst väʹlddkååddlânji. Haʹŋǩǩõsteäggtõõzz juätkk rämmâtt miʹjjid, leša lij vääžnai vuäǯǯad tuejjeed põõššjen ougglõsmättʼtõs riikk teäggtõõzzin. Põõššjen tuejjummuš lij uʹcc sääʹmǩiõlid samai tääʹrǩes äʹšš, što jeeʹres beäʹlnn jânnam jälsteei sääʹmpäärna da sääʹmnuõr vueiʹtte mättjed sääʹmǩiõlid, särnn Uccjooǥǥ kåʹddjååʹđteeʹjj Taina Pieski.

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjj Tauno Ljetoff lij še tååđvaž tuʹmmstõʹǩǩe. Lij leämmaž tuõđi fiinâs vueiʹnned, mäʹhtt sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam ǩeâitaid, vuäǯǯam sääʹmõhttsažkååʹddest tuõđi jiânnai ǩeâitaid da čueǯǯ tõʹst nânnsânji jiijjâs jueʹljines. Pilott lij aainâs vueiʹtlvâsttam põõššjen tuejjummuž. Tuäivam-i, što ođđ halltõs ij väjldââttči sääʹmǩiõllsaž päärnaid da nuõrid, da što ougglõsmättʼteem-maall põõššjen tuejjummša ǩiččlõõđât kuttõõlǩani.

Sääʹmǩiõli mättʼtõõzz põõššjen tuejjummuš oudldad määŋgaid muttsid

Sääʹmǩiõli mättʼtõõzz raavummuš da põõššjen tuejjummuš veeʹzz oudldad määŋgaid muttsid. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz toiʹmmjemvuõđ da mättʼtõõzz vaikktemvuõđ ǩeâđđa 2022 aʹrvvõõzzineez Meersaž škooultõõzz ärvvtõõllâmkõõskõõzz (Karvi) siâzztõõzz kueʹsǩǩe nuʹt vuâđđmättʼtõslääʹjj, mättʼtemplaan vuâđai di vueʹjj mättʼtemriâššmõõžži ja riâššmõõžž vuåppmõõžž.

Karvi ouddmiârkkân raʹvvai, što še dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn õõlǥči leeʹd vueiʹtlvaž taʹrjjeed jeeʹres mättmeäʹrid sääʹmǩiõlâst, ǥu peäkka škooulniiʹǩǩin sääʹmm lij jieʹnnǩiõll, leša jõnn mieʹrr škooulniiʹǩǩin alttad sääʹm mättʼtõõttmõõžž samai aalǥâst. Tän poodd dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn taʹrjjeet vueʹjjest tåʹlǩ vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹm-mättʼtõõzz, kååʹtt lij leiʹǧǧmeärrsaž kueiʹt neäʹttelčiâss mättʼtõs, da koon mättʼtemplaan ij vaʹstted jeeʹrestässʹsaž škooulniiʹǩǩi taarbid. Lââʹssen Karvi ärvstõõllâmraportt siâzztââll mättʼtõõzz ǩiõččâmvueʹjjest vääžnai sääʹm-mättʼtõõzz teäggtem-maall čiõlǥtummuž.

Karvi ärvvtõõllâmraportt:

Härmälä, M., Sarivaara, E. & Laihonen P. 2022. “Jiânnai lij tuejjuum, leša jiânnai lij veâl pueʹreemnalla.” Sääʹmǩiõlid ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõspiloott ärvvtõõllmõš 2022: https://karvi.fi/publication/paljon-on-tehty-mutta-paljon-on-viela-kehitettavaa-saamen-kieltenetayhteyksia-hyodyntavan-opetuspilotin-arviointi-2022/:

Lââʹssteâđ:

Hanna Helander, haʹŋǩǩõsjååʹđteeʹjj
Uccjooǥǥ kåʹdd
hanna.helander(at)edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor
Sääʹmteʹǧǧ
arla.magga(at)samediggi.fi
040 687 5989

Teâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs reäšš Lääʹddjânnmest mainstum kooum sääʹmǩiõl, aanar-, nuõrtt- da tâʹvvsääʹm, mättʼtõõzz sääʹm dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Haʹŋǩǩõõzz škooulneǩmieʹrr lij šõddâm piiri-iiʹjji. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ sääʹm-mättʼtõõzz vuäǯǯa pirr Lääʹddjânnam nuʹt 150 škooulneeʹǩǩ, 40 mättʼtõõzz jäʹrjsteei di 90 škooul.

Sääʹmteeʹǧǧ täävtõõzz halltõsprograʹmme 2023–2027

Sääʹmteʹǧǧ täävtââll puõʹtti halltõsprograʹmme 2023–2027 tååimaid säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ooudâsviikkmõššân. Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema liâ 1) ǩiõll rääjj jieʹllemviõǥǥ – mättʼtõs rääjj pueʹttiääiʹj, 2) parlamentaarlaž tåimmkåʹdd viikkâd ooudâs sääʹmjieʹllemvueʹjjid, da 3) programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân.

Lääʹddjânnam puõʹtti parlameʹnttvaal ââʹnet 2.4.2023. Halltõs-saǥstõõllmõõžžâst suåvât ođđ halltõõzz liinjin da halltõsprograamm siiskõõzzâst. Sääʹmteʹǧǧ lij valmštõõllâm jiijjâs eʹtǩǩõõzzâs halltõsprograʹmme siiʹsǩjõttum säʹmmlaid kuõskki aaʹššin. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs lij priimmâm 22.12.2022 materiaal halltõs-saǥstõõllmõõžži vuâđđan.

– Säʹmmlai äʹšš lij pieʹǩǩ jânnam bräänd, da nääiʹt tõt lij-i veeʹzz Lääʹddjânnam äʹšš. Haaʹleep raaveed Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõskksaž õhttsažtuâj da dialogia. Tät miârkat õhttsaž fiʹttjummuž da naʹddjõõzz raajjmõõžž, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto.

ÕM alggmeerai čõõđtõʹsse tuäivat še tiuʹddepiijjâm- prograamm. Lääʹddjânnam priimi čõõđtõõzz eeʹjjest 2007 da čõõnõõđi tõn tiuʹddepiijjmõʹšše eeʹjjest 2014.

– Håʹt-i Lääʹddjânnam čõõnõõđi čõõđtõõzz tiuʹddepiijjmõʹšše juʹn miâlggâd lååi eeʹǩǩed mââiårra, ij tiuʹddepiijjâm-prograamm leäkku veâl tuejjuum. Ouddmiârkkân sääʹmteʹǧǧlääʹjjest jiõllum saǥstõõllmõõžžin seʹlvvni, što jiâ ni čõõđtõõzzâst suõppum alggmeervuõiggâdvuõđ leäkku mieʹrreeʹjid čiõlggnam, da tiuʹddepiijjâm-programm vieʹǩǩteʹči aainâs še tõi čiõlǥtummšest, väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Koivisto tuâtt.

Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddteema halltõsprograʹmme 2023–2027:

1. Ǩiõll rääjj jieʹllemviõǥǥ – mättʼtõs rääjj pueʹttiääiʹj

Vuâđđlääʹjj 17. paragraaff taʹǩǩad vuõiggâdvuõđ ǩiõʹlle da kulttuuʹre di tõi tuõʹllʼjummša da ooudâsviikkmõʹšše. Sääʹmõhttsažkåʹdd lij čõnnõõttâm reâuggad sääʹmǩiõli jieʹllemviõkksažvuõđ raaveem diõtt. Õõlmâs vääʹld tuärjjõõzzin lij vueiʹtlvaž vuäǯǯad pueʹrr puättmõõžžid äigga.

2. Parlamentaarlaž tåimmkåʹdd viikkâd ooudâs sääʹmjieʹllemvueʹjjid

Lääʹddjânnmest põõtt tåimmorgaan, koʹst Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai jiijjâs jiõččvaaldâšm saǥstâʹlle da åʹcce obbvääldlaž vuäinalm  dommvuuʹd da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji ooudâs viikkmõʹšše. Eʹtǩǩeem tåimmkååʹdd tuâjjan lij čiõlǥted sääʹmjieʹllemvueʹjji di äʹrbbvuõđlaž teâđ da tääidai sââʹjj kõskkvuõđâst õhttsažkååddlaž muttsid di äimmõsmuttsa.

3. Programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân.

Sääʹmkulttuur jieʹllemviõkksažvuõđ raaveem diõtt Lääʹdd riikk da Sääʹmteeʹǧǧ âlgg tuejjeed puõʹtti vaalpââʹjest tiuʹddepiijjâm-programm ÕM alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõõzz teâuddjâttmõššân. Lääʹddjânnam lij priimmâm čõõđtõõzz eeʹjjest 2007 da čõnnõõttâm tõn tiuʹddepiijjmõʹšše eeʹjjest 2014. Čõõđtõõzz miârktõssân lij suõjjled da viikkâd ooudâs alggmeerai vuõiggâdvuõđid di tuõrvvâd sij jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđid.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij veâl ääiʹjpoddsaž

Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ kägg ääiʹjpoddsaž äʹššen eeʹjjest 2023 säʹmmlai lokku välddmõõžž sosiaalstaanoođummšest, sääʹmteʹǧǧlääʹjj di jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ, tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž, Teän kueʹllšeeʹllemvuâkkõõzz di kueʹllšeeʹllemlääʹjj oođummuž, säʹmmlai vuõiggâdvuõđi ouddnummuž da säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss.

Snimldõk: Säʹmmlai meersažpeeiʹv äävai åårram uus sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst 6.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ/ Ville Fofonoff.

Lââʹssteâđ:

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi 

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm Dihtosis-teäggtõõzz puuttmõʹšše: sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõʹtte vääžnai haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuš lij årstam

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm mättʼtõs- da kulttuurministeria tuʹmmstõʹǩǩe leeʹd miõđǩani nuõrisuåvtõʹsse 30 000 e lââʹssmieʹrrtieʹǧǧ Dihtosis-tåimmjummuž põõššjen tuejjummšen. Dihtosiizzâst lij leämmaž vääžnai sââʹjj sääʹmteâđ vuäǯǯamvuõđ tuõrvvmõõžžâst. Dihtosis-tåimmjummšest nuõr mättje sääʹmkulttuurâst da tåimmjummuž kägg säʹmmlaid di sääʹmkulttuur pieʹǩǩen nuõri arggteâđ. Tåimmjummšin tuärjjeet sääʹmnuõri vuässadvuõđ, õõutverddsažvuõđ da määŋgnallšemvuõđ.  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij viikkâm čõõđ neellj lookkâmeeʹjj ääiʹj Dihtosis-škooulkueʹssreeisaid, koin sääʹmnuõr kueʹssje mainsteʹmmen säʹmmlažvuõđâst da sääʹmkulttuurâst. Haʹŋǩǩõõzz poodd liâ čõõđ vikkum mättʼtõõzz tuärjjõssân mõõntõõllâmpakk, mobiilsiõr ja video-mättčiâssid. Dihtosis-tåimmjummša lij leämmaž šurr tarbb, da haʹŋǩǩõs lij pââʹjdam juõʹǩǩ eeʹjj šiõttuum täävtõõzzid määŋgǩerddsânji. Še tõn vaikktemvuõđ tuʹtǩǩääm, nuõrisuåvtõõzzin õhttsažtuâjast čõõđ vikkum pro gradu -tuâjj (Heinola, 2 022) čuäʹjti, što Dihtosis lij taarblaž da vääžnai še uʹčteeʹli miõlâst, da što tõʹst lij leämmaž jõnn miârktõs sääʹmnuõri pueʹrrvââjjmõʹšše. 

– Lääʹdd riikk lij kaggâm Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz positiivliʹžžen ouddmiârkkân meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttraportâsttmõõžžâst tõʹst, mäʹhtt Lääʹddjânnam veekk ooudâs sääʹmteâđ. Lääʹdd riikk ij leäkku kuuitâǥ tuõđeʹld čõnnõõttâm tåimmjummuž ooudâsviikkmõʹšše da meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi čõõđ viikkmõʹšše, ǥu tåimmjummuš põõtt põõšši teäggtõõzz vääʹnest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio. 

Dihtosis-tåimmjummuž lij čõõđ vikkum OKM pååđteäggtõõzzin jeeʹres iiʹjjin 2018–2022. Õhttsažtuâjast Nuõri Akatemiain čõõđ vikkum haʹŋǩǩõsnallšem tåimmjummuž puuʹđi 30.6.2022. Haʹŋǩǩõõzz miârktõssân lij leämmaž puʹhtted säʹmmlaid da sääʹmkulttuur tobddjen väʹlddmeer nuõrid. Nuõrisuåvtõõzz täävtõssân lij Dihtosis-tåimmjummuž põõõššjen juätkkmõš pieʹǩǩen nuõrisuåvtõõzz vuâđđtåimmjummuž, da tääzz taarbšet 30 000 eeuʹr lââʹssmieʹrrtieʹǧǧ. Haʹŋǩǩõsnallšem tåimmjummuš ij leäkku ǩeâllʼjeei räʹtǩǩummuš, pâi sääʹmteâđ ooudâsviikkmõššân taarbšet täävtõõzzlaž tuâj. 

– Riikk täälast 30 000 euʹrred lij tuõđi uuʹcces summ, leša tõin liâ kuuitâǥ miârkteei vaikktõõzz sääʹmnuõri vuässadvuõʹtte, sääʹmteâđ lââʹzztummša da vââʹjjsaaǥǥ da stereotypioi ǩieʹppummša. Lij vuâđđtõllum vueʹrdded riikkâst tän saʹtssjummuž, särnn nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Anni-Sofia Niittyvuopio. 

Sääʹmtiõttu lij jõnn tarbb 

Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ võõrâs čiõlǥtõõzz mieʹldd sääʹmpäärna tuäivva Lääʹddjânnma jäänab teâđaid säʹmmlain. OKM ooudâsviikkâmtuâjj-joouk čiõlǥtõs še tuõđi, što vuâđđmättʼtõõzz mättmateriaal jiâ vaʹstted riʹjttjeeinalla sääʹmteâđ taarbid, di tõi seʹst ââʹnnem sääʹmteâđ liâ samai õccnjeʹld, da tõk liâ vännai leʹbe jo-ba puäst. Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ čiõlǥtõõzzâst päärna tåʹbdde, što säʹmmlažvuõđâst, sääʹmǩiõlin da kulttuurâst tieʹđet Lääʹddjânnmest tuõđi siõmmna. Ouddâl puki čiõlǥtõʹsse vuässõõttâm päärna puʹhtte ouʹdde teâđ lââʹzztummuž vääžnaivuõđ. Jõs säʹmmlažvuõđâst teâđčeš jäänab, ouddkäddmõõžž da čårstummuž leʹčči uuʹccben. Čårstummša õhttneei pannääʹšš õõlǥči päärnai miõlâst kaggâd pååđnalla ouʹdde. Čiõlǥtõõzz tåimmehdtõssân lij sääʹmteâđ lââʹzztummuš škooulin da jeeʹres teâđtemkanaalin čårstummuž da ǩeeuʹsummuž ǩieʹppummšen.

– Leʹčči samai gåår, jõs haʹŋǩǩõs puuʹđči ååʹn, ǥu uʹčteeʹl liâ kaunnâm haʹŋǩǩõõzz tåimmjummuž da materiaalid. Norrum maacctõõzz mieʹldd uʹčteeʹlin lij leämmaž hiâlpab ǩiõttʼtõõllâd säʹmmlažvuõđ mättʼtõõzzâst škooulkueʹssreeisai mâŋŋa, da sij liâ tuõđeʹld čõnnõõttâm sääʹmteâđ pohttmõššân pieʹǩǩen mättʼtõõzz, juätkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Maria Mäkinen. 

Lââʹssteâđ: 

Leo Aikio 
Sääʹmteeʹǧǧ II saaǥǥjååʹđteeʹjj 
leo.aikioat)samediggi.fi 
040 621 6505 

Anni-Sofia Niittyvuopio  
nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj  
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi  
040 610 7905 

Elli-Marja Hetta, 
Nuõripiisar 
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz väʹlddtuâj liâ ooudâsviikkâd sääʹmnuõri ǩiõllʼlaž da kulttuursaž vuõiggâdvuõđid pirr Lääʹddjânnam di raaveed sääʹmnuõri kollʼjemvuõđ sääʹmkulttuuʹre. Nuõrisuåvtõs valmštââll še tõid sääʹmteeʹǧǧ ciâlklmid, alttõõzzid da jeeʹres peäʹlestvälddmõõžžid, kook kueʹsǩǩe sääʹmnuõrid leʹbe sääʹmnuõri jieʹllemåårrmõõžžid. 

Iʹlmmtõõttmõš Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva aaʹlji

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vuäitt iʹlmmtõõttâd 24.–31.3.2023 kõskksaž poddân Webropol -prograamm pääiʹǩ. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi. Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 14.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât 26.–27.4.2023 Aanrest, Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst. Čeäʹppvuõttpeeiʹv šlaajân liâ tän eeʹjj čuäʹjteei čeäppõõzz, de näkam liâ ouddmiârkkân musikk, teatter, taʹnss, stand up da kriʹlcctiivtâs. Nuʹbben teemman lij sääʹmǩiõttʼtuâjj (duodji, tyeji, ǩiõttʹtuâjj) – sääʹmnuõri tuejjeem tuâj liâ kuâsttjemnalla čeäʹppvuõttpeeiʹv poodd Sajoozzâst. Čuäʹjteei čeäppõõzz da sääʹmǩiõttʼtuâj puhttõõzz ärvstõõlât jeeʹrab jiijjâs-i ââʹǩǩrääidain.

Čeäʹppvuõttpeiʹvv älgg seärad 26.4. tuâjjpaaʹjin da čuäʹjteeʹji sound checkein. Taʹrjjeemnalla liâ Siida čuäʹrvvkeäʹpper-tuâjjpääʹjj da toiʹmmjemnallšem čuäjtõskõõrv. Siida tuâjjpääʹj liâ jurddum 7-âkksast ääʹljeeʹl. Lââʹssen Sajoozzâst sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu da nuõrisuåvtõs taʹrjjee õhttsallaž pirrõsteema õõʹnni čeäppõstuâjjpääʹj. Mánnu da nuõrisuåvtõõzz čeäpõstuâjjpääʹjj lij 5. klaassâst ääʹljeeʹl. Seäradjeäʹǩǩiʹžže lij vuâđđeeʹjeld jurddum plaaneed disco Aanrest, leša tän ääʹšš raaveet mâʹŋŋlubust.

Neljdpeeiʹv 27.4. tueʹlääž älgg mââimõs sound checkein. Jiõčč šõddmõš lij vuâđđeeʹjeld čiâss 10–12.30, tõn mâŋŋa poorrâmpodd, ciisti juâkkmõš da konseʹrtt, koon mâŋŋa domoi vuâlggmõš čiâss 15.00. Peeiʹv poodd lij vueiʹtlvažvuõtt tobstõõttâd ǩiõttʼtuâjjosiooʹje puättam tuâjaid pååđčuäjtõspääiʹǩest.

Sääʹmteʹǧǧ mähss vuässõõđji maaʹtǩid da taarbšeen instõõllâmpääiʹǩ.

Vuâđđeei programm:
Seärad 26.4.
13 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
13-17 Poorrâmpoodd juõkkumnalla
13–18 Tuâjjpääʹj da čuäjtõskõrvvi juõkkumnalla, Siida
15–18.30 Tuâjjpääʹj juõkkumnalla, Sajos
18–21 Vuâđđeei vaʹrrjõs disco, Aanar

Neljdpeiʹvv 27.4.
8–9 Tueʹlesporrmõš
8–10 Sound check prograamm mieʹldd, Sajos
10–12.30 Čeäʹppvuõttpeiʹvv
12.30–14.00 Poorrâmpodd, ärvstõõllijoukk noorââtt
14.00 Ciisti juâkkmõš da konseʹrtt
15.00 Domoi vuâlggmõš

Lââʹssteâđ:
Miia Ruokojärvi
miia.ruokojarvi(at)samediggi.fi
010 839 3169|+358 (0) 403521549

 

Snimldõk: Čeäppõspeeiʹv 2022. Ville-Riiko Fofonoff/Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz 2023

Eeʹjj 2023 sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv vuâkkõõzz liâ vuõǯǯum valmmšen. Ääiʹjben alggeeʹjj čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj leʹjje iʹlmmtam kaggâm. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmji kuuitâǥ såbbreʹstes 17.3.2023 raʹvvjed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv muʹtted čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajid nuʹt, što šõddmõš leʹčči ââʹǩǩraajtem. Tät raʹvvjõs vuâđđââvv sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz miõttâm lââʹssteäggtummša, koʹst tõt tuʹmmji såbbreʹstes 10.2.2023. Tät ođđ ââʹǩǩraajjlinjjõs lij valddum mieʹldd vuâkkõõzzid nuʹt, što 6-9-âkksaid lij jiijjâs räiddas. Lââʹssen 13-20-âkksa liâ õhttuum jiijjâs õhttan räiddan. Mââimõsân peäggtum muuttâs lij liinjâst väʹlddkååddlaž Nuõri Kulttuur-šõddmõõžžin, koʹst kõõččmõõžžâst åårrai ââʹǩǩjoouk koʹlle seämma raiddu.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv 2023 vuâkkõõzz

 1. Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeivva vueiʹtte vuässõõttâd puk sääʹmǩiõllsa da sääʹmǩiõllsain leʹbe sääʹmǩiõl mättʼtõõzzâst åårrai leʹbe åårram päärna da nuõr.
 2. Čeäʹppvuõttpeeiʹv väʹlddteemm lij čuäʹjteei čeäppõõzz, di näkam vueiʹtte leeʹd ouddmiârkkân musikk, teatter, stand up da kriʹlcctiivtâs.
 3. Čuäjtõõzz âʹlǧǧe leeʹd sääʹmǩiõllsa (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmm).
 4. Šõddmõõžžâst vuäitt čuäʹjted järrsi puuʹtʼtem tuejjõõzzid.
 5. Kriʹlcc-čuäjtõõzzin maksmmpeešttõõzz liâ:
  • Musikk, taʹnss, kriʹlcctiivtâs, stand up da jeeʹres vaʹstteei čuäjtõõzz: max 5 minuutt
  • Teatter da vaʹstteei juõnlaž čuäjtõõzz: max 15 min 
 6. Kriʹlcc-čuäjtõõzz ärvstõõlât jiijjâs ââʹǩǩrääidain. Ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–9-âkksa
  • 9–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 7. Vuâlla 13-âkksa vueiʹtte vuässõõttâd tiuddâkksa vuäʹpstõõzzâst.
 8. Kriʹlcc-čuäjtõõzz teeknlaž tuäivvmõõžžineez âʹlǧǧe iʹlmmted sääʹmtegga 12.4.2023 mõõneeʹst.
 9. Čeäʹppvuõttpeeiʹv nuʹbb teemm lij sääʹmǩiõttʼtuâjj .
 10. Sääʹmǩiõttʼtuâj ââʹǩǩrääid liâ:
  • 6–12-âkksa
  • 13–20-âkksa
 11. Kuhttuin sääʹmǩiõttʼtuâj rääidain vuäǯǯ ciist uuʹccmõsân õhtt tuâjj.
 12. Ǩiõttʼtuâjj-raiddu vuõltteem ǩiõttʼtuâj âʹlǧǧe tååimted sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse mââimõõzzâst 26.4.2023.
 13. Ǩiõttʼtuâjj-raiddu puättam ǩiõttʼtuâj piijât čuäjtõʹsse čeäʹppvuõttpeeiʹv ääiǥas pååđčuäjtõspäikka, koʹst ǩiiččeei vueiʹtte jieʹlled tõid ǩiõččmen.
 14. Tuejjuum ǩiõttʼtuâjain vääʹldet ooudbeäʹlnn 1-2 snimldõõǥǥ. Snimldõk/snimldõõǥǥ tååimtet Sääʹmtegga 19.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi
 15. Ǩiõttʼtuâjast valddum snimldõõǥǥ õhttvuõđâst âlgg leeʹd raajji nõmm, ââʹǩǩ, päiʹǩǩ-kåʹdd, õnnum materiaal di vuäʹnkõs kovvõs tõʹst, koʹst tuâjj lij vuäǯǯam inspiraatio leʹbe mâid haaʹlad ǩiõttʹtuâjaines sueiʹmkrâʹstted.  

Já ns:Iʹlmmtõõttmõš čeäʹppvuõttpeeiʹv kriʹlcc-čuäjtõõzzid, ǩiõttʼtuâjjosiooʹje da tuâjjpaaʹjid ävvan neäʹttlest 13. Iʹlmmtõõttâmlomakk jååʹđtõõzzi da instõõllâmpaaiʹǩi diõtt vuõltteet sääʹmvuuʹd kooʹddi škooulid 24.3.2023. Järraz vueiʹtte teâđstõõllâd lomaakk addrõõzzâst sntaidetapahtuma(at)samediggi.fi

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs nuäjjââtt väʹlddminister Marin peälla säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ peäʹlest

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) nuäjjââtt väʹlddminister Sanna Marin peälla säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž da alggmerrai fiʹttjummuž õõuʹdeem diõtt õõutveäkka Lääʹdd, Ruõcc da Taarrriikkjååʹteeji vuiʹm. Nuäjjõõttmõõžž uʹvddeš Mariʹne nelljdpeeiʹv tueʹlää Brysselist suu kuõssjem ääiʹj Barentsin vuuʹd alggmeerai õllsåbbrest. SPN räukk še muʹštted Ruõššjânnam säʹmmlaid vääin juätkkjeen.

Suåvtõs kägg ouʹdde ââldmõs aaiʹji õuddmiârkid vaʹǯǯtõõzzin säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummšest jeeʹres jânnmin, õuddmiârkkân Lääʹddjânnmest sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem õhttvuõđâst. Suåvtõs räukk, što riikk ainsmââtče fiʹttjõõzz säʹmmlaid staanum alggmeervuõiggâdvuõđin pukin tuʹmmstõktuâj taaʹzzin: pääiklânji, meersânji da Euroopp Unioonâst. Lââʹssen suåvtõs pohtt õuʹdde huõlâs Ruõššjânnam säʹmmlai vaiʹǧǧes vueʹjjest Ruõššjânnam hyökkäyssodan võʹlltemvääin juätkkjeen da räukk, što siʹjji neeuʹres sââʹj jeät väjldââttče.

Nuäjjõõttmõõžž lie vuâllaǩeeʹrjtam sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso, Silje Karine Muotka da Håkan Jonsson, kååʹtt toiʹmmai še SPN saaǥǥjååʹđteeʹjen. Saaǥǥjååʹđteei Jonsson da Muotka uʹvdde nuäjjõõttmõõžž Mariʹne õõutsââʹjest Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjin Anni Koivistoin.

Looǥǥ Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz ceälkkmõõžž eŋgglõsǩiõʹlle tääiʹben.

Lââʹssteâđ:
Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3 394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
anni.koivisto(at)samediggi.fi
040 415 5969

Inka Saara Arttijeff
Meeraikõskksaž aaʹšši piisar
050 574 7629
inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Ijahis idja -festivaal päärnaipeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd vueʹssmannu aalǥâst da peštt 25.8.2023 räjja.

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij väʹstteed Ijahis idja -alggmeeri musikkfestivaal päärnai- da nuõri peeiʹv plaanummšest, riâššmõõžžin, õhttvuõđâânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõđji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ooudbeäʹlnn valmštõõllmõõžžâst. Ijahis idja -festivaal jäʹrjstet 18.‒19.8.2023 Aanrest, Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi škooultõs da sääʹmǩiõl täidd. Uʹvddep äärv pâstlvažvuõđ jiõččniʹžže da samai tääʹrǩes tuâj tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1 965,74 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjäiʹǧǧ lij vueʹss-ǩieʹssmannust 50 % obbtuâjjääiʹjest da sueiʹnn-påʹrǧǧmannust 100 % obbtuâjjääiʹjest. Projeʹktt-tuâjjla tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Ooccâmǩeʹrjj meâlddõõzzines âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fa24dc71

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd sääʹmʼmusikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da Ijahis idja -alggmeerai musikkšõddmõʹšše addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi

Aanrest 22.3.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Ijahis idja -festivaal projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg 5.6. da peštt 25.8.2023 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad Ijahis idja -alggmeerai musikkfestivaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâjain. Ijahis idja -festivaal jäʹrjstet 18.‒19.8.2023 Aanrest, Sajoozzâst.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, sääʹmǩiõlltäidd di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl täidd. Uʹvddep äärv ooddaid jiõččnaž da tääʹrǩes tuejjummša di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1 965,74 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Projeʹktt-tuâjjla tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Ooccmõšǩeeʹrj meâlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ea1017bc

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm t. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da Ijahis idja -alggmeerai musikkšõddmõʹšše addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi

Aanrest 23.3.2023 Sääʹmteʹǧǧ

Bareents vuuʹd alggmeerai jõnnsååbbar Brysslest 

Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ da Lääʹdd Bareents euroaarktlaž suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeivuõtt reäʹšše õhttsažtuâjast Euroopp parlameeʹntin alggmeerai jõnnsåbbar Brysslest 22.-24.3.2023. Såbbar kõskksaž teeʹm liâ aarktlaž vuuʹd äimmõsmuuttâs, Euroopp unioni tââvas politiʹǩǩe da säʹmmlaid õhttneei kõõččmõõžž di äʹrbbvuõđlaž teâtt da kulttuuräʹrbb sääʹmõhttsažkååʹddest.  

Sääʹmjõnnsååbbar lij oʹdinakai vueiʹttempodd, kååʹtt põhtt Lääʹdd, Ruõcc da Taarr säʹmmlaid vuõss vuâra õõutsâjja da jõnn norrõõzzin Brysseela EU-mieʹrreeʹji kõskkvuõʹtte. Täävtõssân lij viikkâd ooudâs Sääʹmteeʹǧǧ da EU tåimmorgaani kõskksaž vuârrsaakkeem da õhttsažtuâj di jueʹǩǩed teâđ da tobdlmid ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuäʹrjjen. Jõnnsåbbar mainsteeʹjid koʹlle jm. parlameeʹnt saakkooumaž Matti Vanhanen, Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Anni Koivisto, di Euroopp parlameeʹnt saakkooumaž Roberta Metsola. Jõnnsååbbar kägg ouʹdde še sääʹmkulttuur: Euroopp parlameeʹntest lij kuâsttjemnalla čeäppõsneǩ Anders Sunna čeäppõsčuäjtõs da såbbar prograammâst kuulât Niko Valkeapää, Anna Morottaja da Ailu Valle musiikk. Jõnnsåbbar lââʹssen Barents vooudlaž nuõrisuåvtõs (Barents Regional Youth Council, BRYC) reäšš nuõrišõddmõõžž õhttsažtuâjast EU-Sámi Youth Idea Lab haʹŋǩǩõõzzin.  

Bareents euroaarktlaž suåvtõs 

Bareents euroaarktlaž suåvtõs (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) vuâđđeeš Taarr alttõõzzâst eeʹjjest 1993 uvddum Ǩeârkknjaarǥ čõõđtõõzzin Lääʹdd, Taarr, Ruõcc da Ruõšš kõskksaž õhttsažtuâjjfoorumân. Ruõšš kõrmmlemvääin seuʹrrjõssân õhttsažtuâjj Ruõššjânnmin lij jiõŋtum pukin BEAC-konteeʹkstin da juätkkai Lääʹdd raajjâm ”Friends of the Presidency” -formaatâst, koozz koʹlle Ruõšš lokku vääʹldǩani jeeʹres BEAC-vuäzzlažjânnam da EU. 

Vueʹjj õhttsažtuâjaid tuejjeet tuâjj-jooukâst, koid še vuäppõsuʹvddi orgaan spesiaalsââʹj naaudšeei alggmeerai tuâjj-joukk lokkââvv. Tuâjj-joouk täävtõssân liâ alggmeerai intreeʹss tuõrvvmõš da ouʹdde pohttmõš. Ruõššjânnmin tuejjeem õhttsažtuâj jiõŋtem seuʹrrjõssân tuâj leät juõtkkum Lääʹdd, Ruõcc da Taarr säʹmmlai kõõsk. Seeʹst lij kõskksaž rool še jõnnsåbbar valmštõõllmõõžžâst. 

Lââʹssteâđ  

Jari Vilén 
Bareents euroaarktlaž suåvtõõzz veʹrǧǧneǩkomitea (CSO) saaǥǥjååʹđteeʹjj, Ambassneǩ 
+358 295 350 381 
jari.vilen@formin.fi  

Anni Koivisto 
Alggmeerai tuâjj-joouk saaǥǥjååʹđteeʹjj, Sääʹmteeʹǧǧ 1. väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj 
+358 40 415 5969 
anni.koivisto@samediggi.fi  

https://www.samisummit.org/