Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Ijahis idja -festivaal päärnaipeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd vueʹssmannu aalǥâst da peštt 25.8.2023 räjja.

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij väʹstteed Ijahis idja -alggmeeri musikkfestivaal päärnai- da nuõri peeiʹv plaanummšest, riâššmõõžžin, õhttvuõđâânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõđji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ooudbeäʹlnn valmštõõllmõõžžâst. Ijahis idja -festivaal jäʹrjstet 18.‒19.8.2023 Aanrest, Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi škooultõs da sääʹmǩiõl täidd. Uʹvddep äärv pâstlvažvuõđ jiõččniʹžže da samai tääʹrǩes tuâj tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1 965,74 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjäiʹǧǧ lij vueʹss-ǩieʹssmannust 50 % obbtuâjjääiʹjest da sueiʹnn-påʹrǧǧmannust 100 % obbtuâjjääiʹjest. Projeʹktt-tuâjjla tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst.

Ooccâmǩeʹrjj meâlddõõzzines âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.4.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?fa24dc71

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd sääʹmʼmusikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi da Ijahis idja -alggmeerai musikkšõddmõʹšše addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi

Aanrest 22.3.2023
Sääʹmteʹǧǧ