Kulttuurciisti jueʹǩǩempoodd 25.3. Hettast da 31.3. Aanrest

Sääʹmteeʹǧǧ kulttuurluʹvddkåʹdd jueʹjji eeʹjj 2023 kulttuurciist, koonn vuåǯǯu Anja Kaarret, Marja-Liisa Laiti da Marja Näkkälä. Kulttuurciist miõđât ooccâmtaa da tõn täävtõsân lij cisttjed kulttuur tuejjeei leʹbe čeäppneeʹǩǩ cisttân miârkteei tuâjast sääʹm kulttuurjieʹllem pueʹrren.

Marja Näkkälä kulttuurciist jueʹǩǩempoodd ââʹnet sueʹvet 25. peeiʹv pâʹsslâšttam-mannust 2023 čiâss 13–15 Tuõddâr-Lappi luâttkõõskõs Hettast.

Marja Näkkälä (1952) lij vuâlǥaž puäʒʒpiârrjest Näkkälä siidâst, Jeänõõǥǥâst. Ååʹn son lij jeältõõǥǥâst. Duodji kååʹtt miârkkšââvv sääʹm ǩiõtt-tuâjj lij Marja jieʹllemnääʹll, kååʹtt kuâsttai suu äärvain da jieʹllemvaʹlljummšin. Son ǩiõttʼtââll puõccust vuäǯǯmes aunnsid ǩiõtt-tuâjaines. Tääuʹjmõsân Marja âânn teeʹmes aunnsid. Marja kuärr nuʹtt åummai ko neezzni sääʹmpihttsid (gákti) da son lij še samai čieʹppes kooʹđđi. Suu euʹnnreeʹǧǧes sääʹm ollreeʹppiǩ lie mooččâd da čieʹppeld tuejjuum. Son lij še čeäʹpp vuõddjid kååʹđđed.

Anja Kaarret da Marja-Liisa Laiti kulttuurciist jueʹǩǩempoodd ââʹnet piâtnâc 31. peeiʹv pâʹsslâšttam-mannust 2023 čiâss 17–19 Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Anja Kaarret (1960) lij vuâlǥaž Aanar Päärtõk-siidâst da lij tuejjääm jieʹllemtuâjas aanarsääʹmǩiõllsaž tooiʹmteeʹjen. Son lij tuejjääm tooiʹmteeʹjen Yle sääʹmǩiõllsaž tooimtõõzzâst eeʹjjest 1985 ääʹljeeʹl, mii tuejjad pâʹjjel 35 eeʹǩǩed. Anja lij tooiʹmtam jeeʹrab mieʹldd Anarâš saavah -peiʹvvprograamm di aanarsääʹmǩiõllsaž päärnaiprograammid, tv-ođđsid, neʹttođđsid da sosiaalʼlaž media materiaalid. Son lij tooiʹmteei, kååʹtt pâi-i veekk ooudâs jiijjâs siiskõõzzid, ij-ka ni kuäʹss säärn ij ođđ ideaid.

Marja-Liisa Laiti (1 952) lijvuâlǥaž ǩiõtt-tuâjjpiârrjest Aanarjooǥǥ Mihkku -pääiʹǩest, Uccjooǥǥâst. Son paaʹʒʒi jeältõʹǩǩe Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst da lij tuejjääm jieʹllemtuâjas duodji- leʹbe sääʹmǩiõtt-tuâj uʹčteeʹlen. Marja-Liisa mättji juʹn päärnžen tuejjeed puärrsi da ruåđi määttain määŋgpeällsânji jeeʹres aunnsin ǩiõtt-tuâjaid. Son lij še viiššlõš kueʹllšiiʹlli Aanarjooǥǥâst leʹbe pueʹrben teʹl, ko vuäǯǯai veâl šeeʹlled kueʹl.

Prograammâst mm. musikk, ääv piâssmõš.

Lââʹssteâđ:

Riitta Orti-Berg
kulttuurpiisar
teʹl. 010-839 3103
riitta.orti-berg(at)samediggi.fi