Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâd mättmateriaal piisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg, da tõt peštt 30.6.2023 räjja, da vueiʹtlvânji še tõn mâŋŋa. Tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Veeʹrjsâjjsažvuõđ tuâjjäiʹǧǧ lij suåppmõõžž meâldlânji 60–100 % obbtuâjjääiʹjest.

Mättmateriaalpiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 40 §:st. Mättmateriaalpiisar tuâjjan lij valmštõõllâd sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummuž kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd da sääʹm škooultõsaaʹšši õhttsažtuâjjorgaan valmštõõllʼjen, piisren da valmštõõllʼjen mättmateriaalaaʹššin di tåimmapiijjâd luʹvddkååʹdd, õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz da teeʹǧǧ såbbar tuejjeem toiʹmmsueʹrjes tuʹmmstõõǥǥid.

Mättmateriaalpiisar seuʹrrai da vaaldâšm mättmateriaalmieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžž da materiaalhaʹŋǩǩõõzzid, vuåpp mieʹrräiggsaž mättmateriaaltuâjjlai tuâj, âânn huõl mättmateriaalhaʹŋǩǩõõzzi tooiʹmtemtuâjast, veäʹǩǩat teeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei toiʹmmsuârggses kuulli tuâjain di âânn õhttvuõđ sääʹmorganisaatioid rââst raaji da jeeʹres veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõsân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš kaiʹbbai šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõõzz, škooultõsaaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2760,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz.

Ooccmõõžž meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 28.3.2023 mõõneeʹst addrõõzzin: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bf5a767a

Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Bigga-Helena Magga 010 839 3121. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 14.3.2023
Sääʹmteʹǧǧ