Pöydällä avonainen oppikirja, jonka päällä kuulokkeet.

Almmut oahppi sámegielaid gáiddusoahpahussii lohkanjahkái 2023–2024!

Almmut oahppi Sámegielaid gáiddusoahpahusa pilohttaprošeavtta lohkanjagi 2023–2024 oahpahussii maŋimustá 31.3.2023. Almmuheapmi guoská sihke ođđa ohppiid ja daid ohppiid, geat jotket prošeavtta oahpahusas. Almmut oahppi Hellewi-almmuhanvuogádagas.

Mii oahpahusaid ja geasa?

Gáiddusoahpahusprošeakta fállá sámegiela (anárašgiela, nuortalašgiela dahje davvisámegiela) vuođđooahpahusa dahje logahatskuvlejumi dievasmahtti sámegiela oahpahusa 2 vahkkodiimmu. Maiddái ovdaoahpahusa oahppit sáhttet oassálastit prošeavtta oahpahussii. Oahpahus lea dárkkuhuvvon sámeohppiide, geat orrot sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde ja geaid bearraša dahje soga giella lea sámegiella (anárašgiella, nuortalašgiella dahje davvisámegiella). Sámegiela ii dárbbaš vel máhttit, vai sáhttá oassálastit oahpahussii. Prošeakta ii fála oahpahusa rávesolbmuide.

Gii sáhttá almmuhit?

Almmuheami sáhttá dahkat oahpahusa ordnejeaddji, rektor dahje fuolaheaddji. Go fuolaheaddji almmuha oahppi oahpahussii, de mii sávvat fuolaheaddji váldit oktavuođa oahppi skuvlii. Mii sávvat fuolaheaddji almmuhit, ahte oahppi háliida ja sus lea maid vejolašvuohta oassálastit sámegiela gáiddusoahpahussii.

Almmuheami maŋŋel?

Almmuheaddji oažžu nannehusa iežas rávdnjepostii. Oahpahussii oassálastimis šiehtadit oahppi ruovttugielddain almmuhanáiggi maŋŋel. Dán maŋŋel ráhkadišgoahtit oahpahusjoavkkuid ja sámegiela oahpahusa diibmoplána ovttasbarggus skuvllaiguin. Oahpahusjoavkkut juhkkojuvvojit juohke sámegillii ja nu, ahte dat váldet vejolašvuođaid mielde vuhtii ohppiid agi, giellamáhtu ja skuvlafievrridemiid. Oahpahus ordnejuvvo gielain ja joavkkuin, main leat unnimustá guokte oahppi dahje studeantta.

Fuomáš, ahte muhtin gávpogat (ee. Helsset, Oulu ja Roavvenjárga) lágidit davvisámegiela oahpahusa maiddái lagašoahpahussan. Juos dus lea miella searvat oahpahussii, de váldde oktavuođa iežat skuvlla rektorii dahje gávpoga skuvlavirgedoaimmahahkii!

Sámegielaid lohkanjahkeskuvlejumiid ja iešguđet dási oanehisskuvlejumiid ordne Sámi oahpahusguovddáš, mii fállá áidna ámmátlaš oahppolágádussan sámegielaid ja sámi kultuvrra oahpu Suomas. Oahpásnuva oahppolágádusa oahppofálaldahkii!

Boahttevaš dilálašvuođat

Sámegielaid gáiddusoahpahusa vánheneahket ja infodilálašvuohta áššis beroštuvvan vánhemiidda

ga 15.3.2023 dii 18.00–19.00

Oassálastinliŋka: Searvva čoahkkimii dás

Bures boahtin mielde sámegielaid gáiddusoahpahussii!

Eanet dieđut:

Hanna Helander, prošeaktahoavda
Ohcejoga gielda
hanna.helander@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, prošeaktakoordináhtor
Sámediggi
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/