Tuomas Aslak Juuson kuva.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso: ”Sääʹmteʹǧǧlääʹjj hueʹneld ǩiâvvmõõžžâst leäi kõõččmõš poliittlaž täättast, ij äʹšš-siiskõõzz vaiggâdvuõđin”

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso lij ǩeeʹrjtam veiddsõs ǩičldõõǥǥ vuäinnmõõžžin tõʹst, mäʹhtt mââimõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeemǩiččlõddmõš ouddni Timonen tåimmkååʹdd mandaatt šiõttummšest čorstâttmõʹšše vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹddest. Juuso särnn lääʹddǩiõllsaž teeʹkstes tääʹrǩben tõʹst, mäʹhtt Sääʹmteʹǧǧ ǩiččli saǥstõõllâd räʹtǩǩummuž mââimõõzz räjja.

Timonen tåimmkååʹdd tuâjj sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmmštõõllmõššân aaʹlji jooulmannust 2020 da vaalmâš smiõtldõk õlmstõʹtteš 11.5.2021. Marin halltõõzz eʹtǩǩõs viʹǩǩeš eeʹttiǩ-kååʹdd ǩiõttʼtõõllmõʹšše looppâst skamm-mannust 2022, mõõn mâŋŋa eeʹttiǩ-kååʹdd vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd årstõʹtti eʹtǩǩõõzz ǩiõttʼtõõllmõõžž 24.2.2023 ääiʹjpuuttmõʹšše nuäjjõõđeeʹl. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso särnn teeʹkstes lääʹǩǩtåimmkååʹdd tuâjast da Sääʹmteeʹǧǧ saǥstõõllâmǩiččlummšin eeʹttiǩ-kååʹdd seʹst pâʹjjel peällõkraaji.

”Lij vääžnai, što lääʹjjoođeemproseeʹss jåårǥlõõǥǥ liâ puki teâđast”

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj jåårǥlõõǥǥ liâ vuäǯǯam še mediast vââʹlljest vuâmmšõõzz, jeäʹrben lääʹjj ǩiõttʼtõõllmõõžž võõneen eeʹttiǩ-kååʹdd tåimmpââʹj mââimõs mettrin. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso haaʹlii jiijjâs beäʹlnn ainsmâʹtted, što puk teâđ oođeemproseeʹssest liâ haaʹlʼjaž oummui ââʹnnemnalla vueiʹtlva tääʹrǩeld.

– Haaʹleem, što puk vuäitče kuullâd mii proseeʹss poodd šõõddi, da tuäivam, što vueiʹtlva mäŋggaz vueiʹtte teeʹkst lookkâd, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso särnn.

Juuso gåårtââll jeäʹrben tõn, što lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz vuâsttlâsttam Lääʹdd Kõõskõs ij leämmaž haaʹleei saǥstõõllâd räʹtǩǩummšin.

– Lij gåårõʹtti da õõmâs, što ij Lääʹdd Kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjj Annika Saarikko miâsttâm vuõinnlõõttâd miʹjjin ni õõut vuâra. Leʹččim jõrddam, što siʹjjid pââimõskõõččmõššân čuäʹjtõõttâm ääʹššest sij še leʹčče vuäinnam saǥstõõllmõõžž taarbliʹžžen, što leeiʹm vueiʹtted ni ǩiččled kaunnâd räʹtǩǩummšid, Juuso õõmtââšš.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuš lij ååʹn čorstõttum kooum halltõõzz poodd ǩeäččlõõžži. ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea da rooddsuäʹrddemkomitea liâ õõlǥtam Lääʹdd teevvad ânnʼjõžlääʹjj säʹmmlai jiõččmieʹrremvuõiggâdvuõđ ciʹsttjeeʹjen ouddm. vaal-loǥstõõǥǥ kriteeʹri beäʹlnn.

Liŋkk: Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso maainast: Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz pääʹljes hueʹneld ǩiâvvmõʹšše

 

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi