Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ lij maantõõttâm vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe – vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd lij årstâttam sääʹmteʹǧǧlääʹjj ǩiõttʼtõõllmõõžž

Eeʹttiǩ-kååʹdd vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd lij årstâttam sääʹmteʹǧǧlääʹjj ǩiõttʼtõõllmõõžž, ij-ǥa lääʹǩǩ možât ouddân eeʹttiǩ-kååʹdd tiuddsåbbar jiõnstummša. Lääʹǩǩoođummšest leäi jõrddmõš oouʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž da lââʹssen jm. oođeed vuämmnam jiõnstemvueʹjjid.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.
Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ.

Sääʹmteʹǧǧ lij peʹttjõõvvâm tuʹmmstõʹǩǩe, håʹt-i tõõzz silttee vaʹrrjõõttâd ǩiõttʼtõõllmõõžž kuuʹǩǩeen vaalpââʹj mââimõs pooddid. Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso õõmaš jeäʹrben vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹdd, koon Sääʹmteʹǧǧ tuäivai åårram pannpoliittlaž orgaan. Tõn õõlǥči ceäʹlǩǩed ǩiõttʼtõõllmõõžžeez puõʹtti lääʹǩǩeʹtǩǩõõzzid kõskkvuõđâst tõõzz, mäʹhtt tõk šiõttlâʹvve vuâđđläkka da meeraikõskksaž ihmisvuõiggâdvuõttsuåppmõõžžid.

– Õõmšam, mäʹhtt lopp-pohttmõš vuäitt leeʹd näkam. Vuâđđvuõiggâdvuõttäʹšštobddji väʹlddsaaǥǥ kuulmõõžžin da ciâlkmin liâ äʹšš-siiskõõzz beäʹlnn čiõlggsânji lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz tuärjjeei. Vaiddlam, što kuâsttai nuʹt, što vuâđđlääʹǩǩvälljkååʹddest vaaldi täʹst ääʹššest vaaldâšm poliittlaž siõrr tõn tåimmjummuž ohjjeei vuâđđjurddji sâjja. Lij âʹǩǩed, što vueʹss eeʹttǩeeʹjin leezzti vuâsttlâʹstted lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz käʹddemnallšem määinain, Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso tuâtt.

Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd jiõnsti ǩiõttʼtõõllmõõžž loopptummšest äiʹǧǧtaullmääinaid nuäjjõõđeʹl, mii peejj õõmšed Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso.

– Vuâđđlääʹǩǩvälljkåʹdd lij tåimmam ääʹššest jiõčč šiõtteem äiʹǧǧtaauli meâldlânji, da nääiʹt še jiõčč ij leäkku oʹnnstam, ǥu äiʹǧǧ lij puuttâm. Välljkååʹddest jeät leäkku mõnnum nokk ääiʹjeld ääʹššest takai tääʹzzest siiskâž saǥstõõllmõʹšše, Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso mušttat.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso lij späʹssballaš väʹlddminister Sanna Marin da vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henrikssooʹne ääʹšš ouddnummšest tän räjja. Son nuäjjâât siʹjjid da veeʹzz Lääʹdd halltõʹsse, što jõs seeʹst lij vueiʹtlvažvuõtt veâl viikkâd lääʹǩǩ jiõnstummša, sij vääldče ǩidd tõʹst.

– Tät lääʹǩǩeʹtǩǩõs lij raavâs, iiʹjjid valmmštõllum kompromiss, kååʹtt vaʹsttad tääʹsspeälsânji Lääʹdd õõlǥtõõzzid. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiččli mââimõõzz räjja kaunnâd räʹtǩǩummšid lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz ouddnummšen. Lij kuuitâǥ seʹlvv, što ij ääʹšš ǩiõtttõõllmõš muttu pueʹttiääiʹjest ni vooʹps hiâlpben, jõs tän eʹtǩǩõõzz ǩiõttʼtõõllmõš kuâđđai ååʹn tääzz, Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso mušttat.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij ǩiččlum oođeed pâʹjjel lååi eeʹjj

Marin halltõs lij kuälmad ǩeäččlõs sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummšest halltõs, kååʹtt ij leäkku oʹnnstam. Lääʹǩǩoođummuž valmštõõllâm Timonen tåimmkååʹdd smiõtldõk õlmstõʹtteš vueʹssmânnust 2021, leša eeʹttiǩ-kååʹdd välljkooʹddi ǩiõttʼtõõllmõʹšše lääʹǩǩ ouddni eman vaalpââʹj mââimõs vueiʹtlvaž pooddin skamm-mannust 2022. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeemteäddaid liâ lââʹzztam še ÕM roooddsuäʹrddemkomitea da ooumažvuõiggâdvuõttkomitea tuʹmmstõõǥǥ, koin Lääʹdd riikk lij õõlǥtum oođeed lääʹjj säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ alggmeeran ciʹsttjemnalla.

Iiʹjji tuõjju vuâđđuum lääʹǩǩeʹtǩǩõõzzin leäi Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar lââʹssen še jm. saaʹmi siidsåbbar, sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz da sääʹmsuåvtõõzz tuärjjõs. Lââʹssen tõn tuärjjee samai määŋg äʹšštobddivueʹssbeäʹl da ooumažvuõiggâdvuõtt-toiʹmmjeei, da tõn peäʹlest jäʹrjstum tuärjjadress vuäǯǯai 23 000 vuâllaǩeeʹrjteei.

– Haaʹlääm veâl Sääʹmteeʹǧǧ peäʹlest ǩeʹnnvânji späʹssbõõššâd pukid tõid säʹmmlaid da lääʹdd privattoummuid, kook tuejjee samai väimmšõs tuâj lääʹǩǩoođummuž ouʹdde, Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso tuâtt.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest še tän eeʹjj ââʹǩǩraajtem – Sääʹmteeʹǧǧ halltõs miõđi lââʹssteäggtõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbrest 10.2.2023, što tõt vaʹrrai ǩeerdlažnallšem 15 000 eeuʹr lââzztõõzz eeʹjj 2 023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv riâššmõʹšše. Halltõs vuäppast, što čeäʹppvuõttpeeiʹv riâžžčeš tän eeʹjj nuʹt ââʹǩǩraajtemnalla mäʹhtt še ääiʹjbuž iiʹjjin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr ǩiõttʼtââll ääʹšš puõʹtti såbbrest 17.3.2023.

Šõddmõõžž riâššmõõžžid lij vaiggâttam tõt, što ij mättʼtõs- da kulttuurministeria uʹvddem spesiaalveäʹǩǩteäʹǧǧ, jiâ-ǥa šõddmõʹšše vaʹrrjum sââʹj leäkku teänab riʹjttjam spesiaalriâššmõõžžitaa. Ääiʹjben teâđteš plaanummšin kaggâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj 9–20-âkksaž nuõrid.

– Fiʹttjep puârast kaggõõttâm kuuli da lâssneei ooumažmeäʹri puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid šõddmõõžž plaanummša. Haaʹliim kuuitâǥ ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš veâl halltõõzzâst da ooccâd õõutveäkka  jeeʹres räʹtǩǩummšid, što puk sääʹmpäärna piâzzče vuässõõttâd. Tän eeʹjj ääʹšš räʹtǩǩeet lââʹssteäggtõõzz tuõrvin, leša juätk vääras feʹrttai seʹlvvted, mii lij pueʹrmõs maall toiʹmmjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš, što čeäʹppvuõttpeiʹvv ǩeäss miõl juõʹǩǩ âkksaid sääʹmpäärnaid eeʹjjest nobba. – Čeäʹppvuõttpeeiʹv vääžnaivuõđâst ceälkk še tõt, što vuõǯǯim määŋgaid ââʹǩǩraajin piâkkõõttâm õhttvuõđvälddmõõžžid, Juuso juätkk.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv oođeem diõtt tuäivat Sääʹm-meer vuäinnmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧ puätt seʹlvvted, måkam tuäiv säʹmmlain liâ jiijjâs čeäʹppvuõttpeeiʹves pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Täävtõssân lij smiõttâd, mäʹhtt čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

– Leäm tååđvaž, što pâʹsttep še tän eeʹjj riâššâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajtemnalla. Puõʹttjen meeʹst feʹrttai seʹlvvted, måkam tuäiv Sääʹm-meerast liâ tän äʹrbbvuõttnallšem čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiäigga. Kuullâp teâđast veiddsânji sääʹmpäärnaid, nuõrid, uʹčteeʹlid da puärrsid, särnn vs. škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddliʹžže Nuõri Kulttuur -säiʹmmõʹsse, koon tåimmam-mall lij mottjam eeʹjjest 2021. Säimmõõzz määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž liâ jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid, da tõid riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neeʹttest, juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ õhttsaž šõddmõõžžâst. Tän eeʹjj Kuopiost 25.–27.5. riâššâm festivaaʹle vuõltteet  eeʹttǩeeʹjid še sääʹmnuõri njuhččmannu čeäʹppvuõttpeeiʹvest.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât Aanrest 26.-27.4.2023.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Bigga-Helena Magga
Vs. škooultõspiisar
10 839 3 121 / 40 570 2 786
bigga-helena.magga@samediggi.fi

Etyjin vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov ja Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteʹǧǧ vueiʹnnlõõđi Etyj minoriteʹttväldduumniiʹǩǩin Aanrest

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ Kairat Abdrakhmanov kuõʹssji Aanrest 15.-16.2.2023. Kueʹssreeis poodd minoriteʹttväldduumneǩ vueiʹnnlõõđi Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹj Tuomas Aslak Juusoin da nuuʹbb väärrsaaǥǥjååʹđteeʹj Leo Aikioin. Lââʹssen Sääʹmteeʹǧǧ tåimmorgaanin aanarsääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd da nuõrisuåvtõs vueiʹnnlõʹtte minoriteʹttväldduumniiʹǩǩin. 

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ Kairat Abdrakhmanov da Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Alatorvinen. 

– Späʹssbõõššâm minoriteʹttväldduumneeʹǩǩ tääʹrǩes kueʹssreeisast. Saǥstõõlim säʹmmlaid ääiʹjpoddsaž aaʹššin, mâʹte sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem šõõddtem aalmilaž vuõʹjjest da tõn puʹhttem tiâddõõzzin. Lââʹssen minoriteʹttväldduumneǩ leäi älšmam jm. äimmõsmuttâz vaikktõõzzâst säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid da kulttuuʹre, di Sääʹmteeʹǧǧ vueiʹtlvažvuõđin vaaikted tuʹmmstõktuõjju, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Aanar kueʹssreeis poodd minoriteʹttväldduumneǩ vuõiʹni še säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddi eeʹttǩeeʹjid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio eeʹttǩeeʹjid da sääʹmorganisaatioid, di kuuli säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji ääiʹjpoddsaž vueʹjjest. 

Vueiʹnnlõõttmõõžži lââʹssen minoriteʹttväldduumneǩ kuõʹssji Yle Sápmi tååimtõõzzâst da aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzzest. Lââʹssen minoriteʹttväldduumneǩ kuõʹssji väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio åʹrnn da tobdstõõđi pueʹrben puäʒʒhoiʹddjummša. 

Varapuheenjohtaja Leo Aikio kertoo poronhoidosta vieraille. Kuvassa Aikion lisäksi vasemmalta vähemmistövaltuutettu Kairat Abdrakhmanov, sekä vähemmistövaltuutetun toimistosta Zhazira Kul-Mukhammed, Mitra Jalali ja Anton Thomsen.
Väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj Leo Aikio maainast puäʒʒhoiddjummšest kuõʹssid. Snimldõõǥǥâst Aikio lââʹssen čiʹǯsbeäʹlnn minoriteʹttväldduumneǩ Kairat Abdrakhmanov, di minoriteʹttväldduumneeʹǩǩ konttrest Zhazira Kul-Mukhammed, Mitra Jalali da Anton Thomsen. Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Alatorvinen. 

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ ǩiččal cõggâd da lääiʹveed tiâddõõzzid, kook õhttne meersaž minoriteeʹttid Etyj vuuʹdest. Tuâjast teäddai jõskk diplomatia da jeeʹres vuäʹssbeäʹl kõskksaž õhttsažtuâj tueʹrjjummuš.  

Lââʹssteâđaid: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio 
II saaǥǥjååʹđteeʹjj 
040 621 6 505 
leo.aikio@samediggi.fi 

Inka-Saara Arttijeff 
meeraikõskksaž aaʹšši piisar 
010 839 3 198 / 050 574 7 629
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi   

Kuvassa pöydällä sanakirjoja.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc jåårǥlõʹtti sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 15.3.–10.9.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz V/II  leʹbe IV/IV meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2292,63–2649,02 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.3.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?49677b1d

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

15.2.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla tâʹvvsääʹmǩiõl jåårǥlõʹtti veeʹrj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid sää´mǩiõl konttrest.

Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri.
Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2649,02 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.
Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.3.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?905e68f8

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio 040 707 5626 leʹbe anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

15.2.2023 Aanrest
Sääʹmteʹǧǧ

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ kuõʹssai Aanrest

Euroopp staanvuõtt- da õhttsažtuâjjorganisaatio Etyj minoriteʹttväldduumneǩ Kairat Abdrakhmanov kuõʹssai Aanrest 15.-16.2.2023. Minoriteʹttväldduumneǩ vuäinn kueʹssreeis poodd Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹjid, tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio eeʹttǩeeʹjid, saaʹmi siidsåbbar eeʹttǩeeʹjid, sääʹmorganisaatioid di sääʹm dommvuuʹd kooʹddi eeʹttǩeeʹjid.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ

– Lij tuõđi fiinâs, što Etyj čuäʹjat miõl ǩeässmõõžžâs sääʹmaaʹšši årra samai ååʹn, ǥu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ da tõn tuejjeem aalmjallaš vueʹǩǩ lij kueʹssreeis vuâđđan. Etyj:in lij vääžnai rool meersaž minoriteʹtt vuõiggâdvuõđi suõjjlummšest, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso. 

Lââʹssen minoriteʹttväldduumneǩ tobdstââtt kueʹssreeis poodd jieʹllemvueʹǩǩaaʹššid da kuõʹssai Yle Sápmi tååimtõõzzâst di aanarsääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzzest. 

Etyj minoriteʹttväldduumneǩ ǩiččal cõggâd da lääiʹveed tiâddõõzzid, kook õhttne meersaž minoriteeʹttid Etyj vuuʹdest. Tuâjast teäʹddââvv jõskk diplomatia da jeeʹres vuäʹssbeäʹli kõskksaž õhttsažtuâj tueʹrjjummuš.  

Lââʹssteâđaid: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Inka-Saara Arttijeff  
meeraikõskksaž aaʹšši piisar 
10 839 3 198 / 50 574 7 629 
inka-saara.arttijeff@samediggi.fi  

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.5.2023 räjja. Tuâj teâuddjummuž õõlǥtõssân lij, što čeäʹppvuõttpeeiʹv teäggtõs miõđât eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv plaanummšest, jäʹrjstummšin, õhttvuõđ âânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da šõddmõõžž lopptuâjain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv jäʹrjstet 26.-27.4.2023 Aanrest Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast oodd jiõččniʹžže da tääʹrǩeld tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2292,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 28.2.2023 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?640bd4a6

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vs. škoultõspiisar Bigga-Helena Magga, teʹl. 010 839 3121.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 14.2.2023
Sääʹmteʹǧǧ

Võõrâs čiõlǥtõs čuõvat sääʹmpäärnai pueʹrrvaajjâm da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuž – Raavâs luâttkõskkvuõtt raavat pueʹrrvââjjmõõžž, leša päärna jõuʹdde še vieʹltted säʹmmlažvuõđ ouʹdde põhttmõõžž tiõttum vueʹjjin

Päärnaiäʹššväʹlddneǩ õlmstõõʹtti 7.2. Sääʹmpäärnai pueʹrrvââjjam da vuõiggâdvuõđi teâuddjummuš -čiõlǥtõõzz, koʹst sääʹmpäärna pieʹsse jiijj mainsted vuäinlmeez. Čiõlǥtõs puuʹti ouʹdde nuʹt hääʹsǩ ǥu piâkkõõʹtti aaʹššid sääʹmpäärnai vueʹjjest. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso tuäivv, što päärnai huõl ouddmiârkkân äimmõsmuttâz vaaiktõõzzid da sääʹmteâđ vääʹnnvuõđâst vääʹldet tuõđlânji. 

Snimldõk: Ville Fofonoff / Sääʹmteʹǧǧ

Čiõǥltõõzzâst sääʹmpäärna eʹtǩǩee tååimid pueʹrrvââjjmõõžžâs da vuõiggâdvuõđeez teâuddjummuž tuärjjõssân. Tååimid kaiʹbbjet jm. sääʹmteâđ lââʹzztummšen, sääʹmǩiõllsaž âsttääiʹj tåimmjummuž lââʹzztumšen, sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puuʹtʼtummšen di liikkummuž vueiʹtlvažvuõđi lââʹzztummšen. Pääärna puʹhtte ouʹdde še huõl väʹlddnarood šiõhttlõõttmõõžžâst sääʹmǩiõl, kulttuur da säʹmmlai vuõiggâdvuõđi årra. Pååđ peäʹlestvälddmõõžžâst (9.2.) päärnaiäʹššväʹlddneǩ teäʹddii še sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem diõtt viâltʼteʹmesvuõđ päärnai vuõiggâdvuõđi beäʹlnn. 

– Huõl âânam jeäʹrben tõʹst, što jo-ba 64 % päärnain säärnai veäʹlttem säʹmmlažvuõđ ouʹdde kaggmõõžž kuuitâǥ kooi-ne vueʹjjin. Ǥu sij veâl sarnnu, što tääujmõs mäinn tääzz leäi pââll viggtummšest leʹbe ouddkäddmõõžžin, vuäinam kâʹl, što tät âlgg väʹldded tuõttsõs äššan, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.  

Sääʹmpäärna še vuõiʹnne, što säʹmmlažvuõđâst, sääʹmǩiõlin da kulttuurâst tieʹđet Lääʹddjânnmest tuõđi occanj. Seämma lopp-puättmõʹšše lij puättam še Mättʼtõs- da kulttuurministeria sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz ooudâsviikkâmtuâjj-joouk puuʹtʼtem čiõlǥtõs. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij aktiivlânji ǩiõččâm lââʹzzted teâđ ouddmiârkkân Dihtosis-haʹŋǩǩõõzz veäkka, leša haʹŋǩǩõõzzâst ij ååʹn leäkku teäggtõs.  

Luâttkõskkvuõtt põhtt sääʹmpäärnaid viõǥǥid, leša äimm-muuttâs piâkkââtt. 

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš še čiõǥltõõzzâst ouʹdde kaggõõttâm teâđain: sääʹmpäärna vueiʹtte puârast da tåʹbdde jieʹllmes miârkteeinallšeʹmmen. 

– Pohttmõõžži meʹldd sääʹmpäärnai vueʹǩǩ lij määŋgain vueʹzzin pueʹrr da säʹmmlai raavâs luâttkõskkvuõtt põhtt viõǥǥ še päärnaid. Tõn vuâstt-teäʹddan kuuitâǥ lij še juʹn ääiʹjeld kuõddum huõll kulttuur seillmõõžžâst, jeäʹrben äimmõs-muttâz da tõn konkreettlaž vaikktõõzzi diõtt. Tän huõʹlle âlgg väʹldded ǩidd, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso ceälkk.  

Päärnaiäʹššväʹlddneeʹǩǩ koontâr čõõđti čiõlǥtõõzz vueʹssen meersaž päärnažstrategia eeʹjj 2022 poodd. Čiõǥltõʹsse vuässõʹtte âlddsin čueʹtt 11–17-âkksa, jiijjâs säʹmmliʹžžen tobddi päärna juõʹǩǩåʹrnn Lääʹddjânnmest. Čiõlǥtõõzz čõõđteš õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbrin.  

Lââʹssteâđaid: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
40 687 3 394 
tuomas.juuso@samediggi.fi   

Anne Länsman-Magga 
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar 
040 182 9998 
anne.lansman-magga@samediggi.fi  

Elli-Marja Hetta 
Nuõripiisar 
050  382 5179 
elli-marja.hetta@samediggi.fi 

Riitta Lehtola-Kosonen 
Mä. Plaaneei 
040 168 5978 
riitta.lehtola-kosonen@samediggi.fi  

Liiŋk: 

Dihtosis-haʹŋǩǩõs 

ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž mättǩeʹrjj lij õlmstõttum

Škooultõs -da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa 2. klaass mättʹǩeerj.

Ǩiõčč 2 Kåʹllmeäʹcc Mättǩeʹrjj lij vuõssmättʼtõõzz nuuʹbb klaass veeʹresǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.

Mättǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõʹlle jåårǥlõttum da čiõttʼtõllum tâʹvvsäämǩiõllsaž GEA 2 -ǩeeʹrj vuâđald.

Ǩeʹrjjraalij liâ Oona Länsman, kaartid lij pirstam Nora Bäck, tuäjjam Katja Lettinen. Nuõrttsääʹmǩiõʹlle ǩeeʹrj lij čiõttääm da jåårǥlâttam Raija Lehtola.

Leäk-a älšsmam reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest? Vuõlttâd ääv ooccmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ lij õhtt sääʹm dommvuuʹd miârkteei tuâjjuʹvddjin. Toiʹmmjemǩeʹdd lij veeidas da äʹšštobddjid taarbšet jeeʹres suõʹrjin da jeeʹresnallšem tuâjaid.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Jõs tuʹst miõll ǩeäss reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest, vuõlttâd miʹjjid ääv ooccmõõžž, koozz ǩeeʹrjtak jijstad, tuu silttummšest di måkam tuâj leʹčči tuu miõl ǩieʹssi. Piij ooccmõʹšše še mieʹldd tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥad.
Vuäitak vuõltteed miʹjjid ääv ooccmõõžž tän liiŋk pääiʹǩ: https://www.vismasignforms.com/form/fed566d5-5490-4250-bd4f-bfe8d25083d6

Vuõltteeʹl ääv ooccmõõžž õlmmääk älšsmâttmõõžžad reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest. Tuu vuõltteem ääv ooccmõõžž jeät automaattlânji looǥǥ mieʹldd mâʹŋŋlubust ooccâmnalla puõʹtti tuâjai rekrytâsttmõõžžâst, nuʹt-ba tõk âʹlǧǧe ooccâd tuâj meâldlaž ooccmõõžžin.
Jieʹllep aktiivlânji miʹjjid vuõlttuum ooccmõõžžid čõõđ da väʹlddep õhttvuõđ jõs meeʹst leʹčči tuʹnne suåvlaž tuâjj. Vuõltteep še teâđaid ooccâmnalla åårrai tuâjain pukid, kook liâ vuõlttääm ääv ooccmõõžž.

Ääv ooccmõõžž pääiʹǩ vuõlttuum teâđaid ǩiõttʼtõõlât peeitast da tõid seeiltet Sääʹmteeʹǧǧest 6 määnpââʹj.

Lââʹssteâđ:
mä. tuâjjlažkåʹddšurr Ida Pirttijärvi
ida.pirttijarvi(a)samediggi.fi