Saamelaisnuorten taidetapahtuma Inarissa 2022.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest še tän eeʹjj ââʹǩǩraajtem – Sääʹmteeʹǧǧ halltõs miõđi lââʹssteäggtõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmji såbbrest 10.2.2023, što tõt vaʹrrai ǩeerdlažnallšem 15 000 eeuʹr lââzztõõzz eeʹjj 2 023 Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv riâššmõʹšše. Halltõs vuäppast, što čeäʹppvuõttpeeiʹv riâžžčeš tän eeʹjj nuʹt ââʹǩǩraajtemnalla mäʹhtt še ääiʹjbuž iiʹjjin. Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr ǩiõttʼtââll ääʹšš puõʹtti såbbrest 17.3.2023.

Šõddmõõžž riâššmõõžžid lij vaiggâttam tõt, što ij mättʼtõs- da kulttuurministeria uʹvddem spesiaalveäʹǩǩteäʹǧǧ, jiâ-ǥa šõddmõʹšše vaʹrrjum sââʹj leäkku teänab riʹjttjam spesiaalriâššmõõžžitaa. Ääiʹjben teâđteš plaanummšin kaggâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraaj 9–20-âkksaž nuõrid.

– Fiʹttjep puârast kaggõõttâm kuuli da lâssneei ooumažmeäʹri puʹhttem vaʹǯǯtõõzzid šõddmõõžž plaanummša. Haaʹliim kuuitâǥ ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš veâl halltõõzzâst da ooccâd õõutveäkka  jeeʹres räʹtǩǩummšid, što puk sääʹmpäärna piâzzče vuässõõttâd. Tän eeʹjj ääʹšš räʹtǩǩeet lââʹssteäggtõõzz tuõrvin, leša juätk vääras feʹrttai seʹlvvted, mii lij pueʹrmõs maall toiʹmmjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso.

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso rämmaš, što čeäʹppvuõttpeiʹvv ǩeäss miõl juõʹǩǩ âkksaid sääʹmpäärnaid eeʹjjest nobba. – Čeäʹppvuõttpeeiʹv vääžnaivuõđâst ceälkk še tõt, što vuõǯǯim määŋgaid ââʹǩǩraajin piâkkõõttâm õhttvuõđvälddmõõžžid, Juuso juätkk.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv oođeem diõtt tuäivat Sääʹm-meer vuäinnmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧ puätt seʹlvvted, måkam tuäiv säʹmmlain liâ jiijjâs čeäʹppvuõttpeeiʹves pueʹttiääiʹj ǩiõččeeʹl. Täävtõssân lij smiõttâd, mäʹhtt čeäʹppvuõttpeeiʹv vueiʹtet ânnʼjõžresuursin viikkâd čõõđ še pueʹttiääiʹjest vueiʹtlva âsttjemnalla.

– Leäm tååđvaž, što pâʹsttep še tän eeʹjj riâššâd čeäʹppvuõttpeeiʹv ââʹǩǩraajtemnalla. Puõʹttjen meeʹst feʹrttai seʹlvvted, måkam tuäiv Sääʹm-meerast liâ tän äʹrbbvuõttnallšem čeäʹppvuõttpeeiʹv pueʹttiäigga. Kuullâp teâđast veiddsânji sääʹmpäärnaid, nuõrid, uʹčteeʹlid da puärrsid, särnn vs. škooultõspiisar Bigga-Helena Magga.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv kooll väʹlddkååddliʹžže Nuõri Kulttuur -säiʹmmõʹsse, koon tåimmam-mall lij mottjam eeʹjjest 2021. Säimmõõzz määŋgčeäppõõzzlaž šõddmõõžž liâ jurddum sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹvest čoʹrsteeʹl 13–29-âkksaid nuõrid, da tõid riâžžât juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ neeʹttest, juõʹǩǩ nuʹbb eeʹǩǩ õhttsaž šõddmõõžžâst. Tän eeʹjj Kuopiost 25.–27.5. riâššâm festivaaʹle vuõltteet  eeʹttǩeeʹjid še sääʹmnuõri njuhččmannu čeäʹppvuõttpeeiʹvest.

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeiʹvv riâžžât Aanrest 26.-27.4.2023.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Bigga-Helena Magga
Vs. škooultõspiisar
10 839 3 121 / 40 570 2 786
bigga-helena.magga@samediggi.fi