Leäk-a älšsmam reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest? Vuõlttâd ääv ooccmõõžž

Sääʹmteʹǧǧ lij õhtt sääʹm dommvuuʹd miârkteei tuâjjuʹvddjin. Toiʹmmjemǩeʹdd lij veeidas da äʹšštobddjid taarbšet jeeʹres suõʹrjin da jeeʹresnallšem tuâjaid.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Jõs tuʹst miõll ǩeäss reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest, vuõlttâd miʹjjid ääv ooccmõõžž, koozz ǩeeʹrjtak jijstad, tuu silttummšest di måkam tuâj leʹčči tuu miõl ǩieʹssi. Piij ooccmõʹšše še mieʹldd tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥad.
Vuäitak vuõltteed miʹjjid ääv ooccmõõžž tän liiŋk pääiʹǩ: https://www.vismasignforms.com/form/fed566d5-5490-4250-bd4f-bfe8d25083d6

Vuõltteeʹl ääv ooccmõõžž õlmmääk älšsmâttmõõžžad reâuggad Sääʹmteeʹǧǧest. Tuu vuõltteem ääv ooccmõõžž jeät automaattlânji looǥǥ mieʹldd mâʹŋŋlubust ooccâmnalla puõʹtti tuâjai rekrytâsttmõõžžâst, nuʹt-ba tõk âʹlǧǧe ooccâd tuâj meâldlaž ooccmõõžžin.
Jieʹllep aktiivlânji miʹjjid vuõlttuum ooccmõõžžid čõõđ da väʹlddep õhttvuõđ jõs meeʹst leʹčči tuʹnne suåvlaž tuâjj. Vuõltteep še teâđaid ooccâmnalla åårrai tuâjain pukid, kook liâ vuõlttääm ääv ooccmõõžž.

Ääv ooccmõõžž pääiʹǩ vuõlttuum teâđaid ǩiõttʼtõõlât peeitast da tõid seeiltet Sääʹmteeʹǧǧest 6 määnpââʹj.

Lââʹssteâđ:
mä. tuâjjlažkåʹddšurr Ida Pirttijärvi
ida.pirttijarvi(a)samediggi.fi