Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj meersažpeeiʹv saaǥǥâst: saaʹmi jiõččvaaldâšm âlgg ciʹsttjed

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso kââčč saaʹmi meersažpeeiʹv saaǥǥstes parlameʹnttniiʹǩǩin: leäʹped-a vaalmâš ciʹsttjed saaʹmi vuâđđlääǥǥlaž jiõččvaaldâšm da meeraikõskksaž suåppmõõžžid, mâʹte leäʹped miʹjjid looʹjjid iiʹjjid låʹppääm?

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso Snimldõk: Sääʹmteʹǧǧ / Johanna Alatorvinen. 

Saaǥǥjååʹđteeʹjj Tuomas Aslak Juuso rämmaš meersažpeeiʹv saaǥǥstes määŋgai vaalpââʹj vääžnai täävtõõzzi õsttmõʹšše. Son kägg ouʹdde ouddmiârkkân saǥstõõllmõõžžin oʹnnstummuž luâđsuõjjlemlääʹjj da äimmõslääʹjj oođummšin. 

– Leäm samai tååđvaž tõõzz, što lääʹjjoođummšin tuõrvât mij äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjj da kulttuur, da lââʹssen mij äʹšštobddmõõžž vääʹldet lokku juätkast oouʹdab pueʹrben sääʹm äimmõs-suåvtõõzz tuâj pääiʹǩ, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso tuâtt.  

Son kägg še Sääʹmteeʹǧǧ budjeeʹttest ouʹdde aaʹššid rammu da huõʹlle. – Vuõǯǯim budjetta lââzztõõzz tåimmamoudldõõzzi raʹvvjem diõtt, da kulttuurmieʹrrteägga še vuõǯǯim pââjõõzz. Täi veäkka vueiʹttep ääiʹjbu pueʹrben oouʹdeed mij vuõiggâdvuõđid da kulttuur jeeʹres suõʹrjin. Nuuʹbb beäʹlnn sääʹmkulttuurkõõskõõzz teäggtõõzz vaʹǯǯtõõzz liâ veâl räʹtǩǩeeǩani, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso särnn. 

Lââʹssen saaǥǥjååʹđteeʹjj kââčč saaǥǥstes parlameʹnttniiʹǩǩin, äigga-a täk ciʹsttjed saaʹmi veerǥlaž eeʹttkâʹsttemorgaani priimmâm sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz. Son mušttat siʹjjid še vuõiggâdvuõttriikk taarblažvuõđâst. – Vuõiggâdvuõttriikk jeät taarbâž tåʹlǩ tõin vueʹjjin, koin vuõiggâdvuõđi staanmõš lij hiâlpp, vääiʹvtem da suåvlaž, pâi tõn tuõttlaž viõkk teʹsttjet tâʹl, ǥu räʹtǩǩummšid âlgg tuejjeed, håʹt-i tõk jiâ miõlstââʹtt pukid, son vuâmmšâtt. 

Saaǥǥjååʹđteeʹjj späʹssbââšš meersažpeiʹvven še riikksuåvtõõzz vuäzzlaid õhttsažtuâjast sääʹmaaʹššin tän vaalpââʹj poodd.  

– Haaʹlääm späʹssbõõššâd jeäʹrben väʹlddminister Sanna Marin da vuõiggâdvuõttminister Anna-Maja Henriksson, di še järrsid ǩeäivuiʹm leäʹp vuõinnlõõttâm da pueʹrr õhttsažtuâjast ministeeʹrid, mâʹte Li Andersson, Pekka Haavisto, Emma Kari, Krista Mikkonen da Maria Ohisalo, saaǥǥjååʹđteeʹjj Juuso tuâtt.  

Lââʹssteâđ: 

Tuomas Aslak Juuso 
Saaǥǥjååʹđteeʹjj  
040 687 3394  
tuomas.juuso@samediggi.fi