Pöydällä avonainen oppikirja, jonka päällä kuulokkeet.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõspiʹloott tåimmam-maall ärvvtõõllmõš valmštõõvvâm – puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât Uccjooǥǥâst 18.1.2023

Uccjooǥǥ kååʹdd da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsaž Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđi äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz tåimmam-maall ärvvtõõllmõš lij valmštõõvvâm, da puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât 18.1.2023 Uccjooǥǥâst.

Meersaž škooultõõzz ärvvtõõllâmkõõskõs, Karvi, lij viikkâm čõõđ sääʹmǩiõli tâʹvvsääʹmm, aanarsääʹmm, nuõrttsääʹmm mättʼtõõzz jäʹrjsteei ougglõsmättʼtõspiʹloott ärvvtõõllmõõžž eeʹjjest 2022. Ärvvtõõllmõõžžâst lij čiõlǥtum påʹrǧǧmannust 2018 älggam ougglõsmättʼtõspiʹloott tåimmamvuõđ mättʼtõõzz jäʹrjsteei, škoouli, uʹčteeʹli da škooulniiʹǩǩi/mättʼtõõđji ǩiõččâmvueʹjjest. Norrum aunstõõzz vuâđald Karvi lij raajjâm õʹhtteǩieʹssemrapoort tåimmam-maall juätkkmõõžž tuʹmmjummšen.

Puäđõõzzi õlmmeempodd riâžžât Utsjokisuu škooulâst seärad 18.1.2023 čiâss 16.00–19.00.

Ärvvtõõllmõõžž diõtt rieʹžžeš mainstâttmõõžžid da kuullâmpooddid alggeeʹjjest 2022. Lââʹssen teâđ noʹrreš mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid, uʹčteeʹlid da mättʼtõõđjid tillʼlõvvum kõõjjõõzzin. Karvi ärvvtõõllâmplaanâst ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs õhttan õõutverddsažvuõđ ooudâs viikkmõõžž, mättjummuž da silttummuž ooudâsviikkmõõžž di škooultõsriâžldõõǥǥ tåimmamvuõđ lââʹzztummuž teäddceäkldõõzzid.

Lââʹssteâđaid:

Marita Härmälä
Jååʹđteei ärvvtõõllâmäʹšštobddi, Karvi
+358 29 533 5 560
marita.harmala@karvi.fi

Hanna Helander
Projeʹkttšurr, sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs
+358 40 7 012 94
hanna.helander@edu.utsjoki.fi

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij taʹrjjeed sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kueʹhtt neäʹttelčiâss da viikkâd ooudâs sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz pedagogiikk. Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz mättʼtõs lij tuõttäiggsaž (synkroonlaž) mättʼtõõzz. Täʹl uʹčteeʹl da ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõđi škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi vuässâʹtte seämma-ääiʹj mättčiâssid jijjjâs ǩeäjjõsaparaattin, leša fyyslânji jeeʹres paaiʹǩin.