Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veeʹrj

Tuâjj äälǥči 1.3.2023. Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr reâuggjååʹđteeʹjen, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹdde puʹhttjen da piisren. Škooultõspiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 39 §:st, tuâjjan lij jm. vaʹstteed da ââʹnned huõl škooultõskonttâr tuâjai ääʹššmeâldlaž håiddmõõžžâst, di jååʹđted, plaanâd, ooudâs viikkâd da vuåppâd škooultõskonttâr toiʹmmjummuž.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnstam håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, veiddsõs sääʹm škooultõsaaʹšši da vaaldâšmtååim tobddmõš di harjjnummuš jååʹđtummša da reâuggjååʹđtemtuõjju. Vueʹrddep še pâstlvažvuõđ kaiʹbbjeei da vasttõõzzlaž reâuggma, šiõǥǥ saǥstõõllâm- da saaǥǥtemtääidaid di šiõǥǥ teäddõs-seännamoodd.

Veʹrǧǧtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3134,17 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ ool määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju harjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõšǩeeʹrj di merittloǥstõõǥǥ tuõđštõõzzines âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.2.2023 mõõneeʹst, addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4e0ca63a

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, teʹl. 010 839 3106 leʹbe pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 2.1.2023
Sääʹmteʹǧǧ