Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aanarsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Tuâjj älgg 2.1.2023 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad aanarsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst aanarsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjast ââʹnet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Jåårǥlõʹtti päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2649,02-2292,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 18.12.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5 626.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 2.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž vaaldâšmplaanni tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Plaanni tuâjjan lij vaaldâšmjååʹđteei vuâllsiʹžžen valmštõõllâd takaivaaldšma kuulli tuâjaid. Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj õudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš veiddsânji di odd jiõččnaž, vaʹsttõsvuõđlaž tuejjummša. Uʹvddep äärv šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Plaanni päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2698,37 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 20.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ef3104e9

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi t. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 1.12.2021
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Tuâjjla tuâjjan lij õhttsažtuâjast sääʹmteeʹǧǧ põõšši sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin jm. valmštõõllâd sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl kuõskki aaʹššid, toiʹmmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren da valmštõõllâd tõn tuâjast luʹvddkååʹdd såbbrest ǩiõttʼtõllum aaʹššid di toiʹmmjed taarb mieʹldd sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar sâjjsiʹžžen. Tääʹrǩab tuâjaid suåvât jeäʹrben tuâj ääʹljeen.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj õudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâs vieʹǩǩte šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, veiddsõs sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääid. Vueʹrddep vaalmâšvuõđ vaʹsttõõzzlaž da jiõččnes reâuggma di šiõǥǥ teäddseännamoddi.

Piisar päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2760,63 e/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 20.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?4d43e1f0

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi t. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 2.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla škooultõspiisar veʹrǧǧsâjjsažvuõđ

Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg uåppmõõžž mieʹldd samai sõõrǥab da poott 28.2.2023. Sääʹmteʹǧǧ äigg õlmstâʹtted škooultõspiisar veeʹrj ooccâmnalla veʹrǧǧsâjjsažvuõđ ääiʹj.

Škooultõspiisar tåimmpäiʹǩǩ lij piisarkååʹdd väʹlddtåimmpääiʹǩest sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Škooultõspiisar toiʹmmai škooultõs- da mättmateriaalkonttâr reâuggjååʹđteeʹjen, škooultõs- da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen da piisren. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj kaiʹbbjem škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Škooultõspiisar tuâj lie meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 39 §:st, tuâjjan lij jm. vaʹstteed da ââʹnned huõl škooultõskonttâr tuâjai vueʹǩǩsânji håiddmõõžžâst, di jååʹđted, plaanâd, ooudâs viikkâd da vuåppâd škooultõskonttâr toiʹmmjummuž.

Tuâj oʹnnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat ânnʼjõõvvi õllškooultuʹtǩǩõs, sääʹm škooultõsaaʹšši da vaaldâšmtååim tobddmõš veiddsânji di harjjnummuš jååʹđtemtuõjju da reâuggjååʹđtemtuõjju. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz III/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3134,17 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5453dc77

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 1.12.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ priimi Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest jiõnin 15-3

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar priimi 29.11.2022 Lääʹdd halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest jiõnin 15-3 (1 kuâras jiõnn). Tiuddsååbbar eʹtǩǩad veâl, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar jäʹrjsteš hybridsåbbren, måtam vuäzzlain vuässõʹtte såbbra pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst. Snimldõk: Johanna Alatorvinen / Sääʹmteʹǧǧ.

Õuʹddel tuʹmmstõktuâj Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar kuuli äʹšštobddjen vuõiggâdvuõttministeria eeʹttkõʹsttjid juâǥǥasjååʹđteei Johanna Suurpää da saǥstõõlli veʹrǧǧneeʹǩǩ Yrsa Nyman di õõutverddsažvuõttväʹlddneeʹǩǩ Kristina Stenman.

Ääʹšš ǩiõttʼtõõllmest vuäzzlaž Anu Avaskari eʹtǩǩii 10 vuäzzla kaʹnnteen, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 10 § hääm Sääʹmteeʹǧǧ norrõõzzâst peeiʹvtet säʹmmlai dommvuuʹd kåʹddǩiddâz peäʹlnn. Eʹtǩǩõõzz mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧest âʹlǧǧe leeʹd ooʹccmõsân kuõʹhtt vuäzzla da õhtt väärrneǩ Jeänõõǥǥ, Aanar da Uccjooǥǥ kååʹddest di Suäʹđjel kååʹdd Lappi palggâz vuuʹdest. Looppid 13 vuäzzliʹžžed vaʹlljeʹčeš jiõnnmeäʹr vuâđald, kuuitâǥ nuʹtt, što ooʹccmõsân vitt vuäzzliʹžžed âʹlǧǧe leeʹd säʹmmlai dommvuuʹdest.

Viõǥǥâst åårrai läkka veʹrddeeʹl kåʹddǩiddâz ǩeäppneʹče õõutin vuäzzlain per kåʹdd, leša õhttsiʹžže säʹmmlai dommvuuʹdest vaʹlljeʹčeš õõut vuäzzla jäänab ǩiddsivuiʹm. Anu Avaskari eʹtǩǩõs vuõiʹti halltõõzz eʹtǩǩõõzz puåđõõzzin 15-0 (4 kuâras jiõn). Kolmm vuäzzla kuõʹđđe tuʹmmstõõǥǥ ǩeeʹjjest õhttsaž järrneei jurddi.

– Sääʹmteʹǧǧ lij tuejjääm tuʹmmstõõǥǥ, koonn õđđmest lij kõõččmõš alggmeer jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummšest. Sääʹmteeʹǧǧ jõnn jäänbõs lij puåđõõzzin 15-3 sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz tueʹǩǩen, da tuäivam še tõn, što jeärraz ciʹsttje tän tuʹmmstõõǥǥ, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Lääʹdd riikk lij tuõttum viõǥǥâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj peäʹlnn tuejjeem õinn da õinn meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâstta õuddmiârkkân säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ juuʹrdeeʹl.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar miõđi veâl Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse vääʹld õõuʹdeed lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz da taarb mieʹldd saǥstõõllâd muuttâseʹtǩǩõõzzin, jos ääʹšš jeät vuõittu tõn ǩirrsallašvuõđ diõtt puʹhtted ođđ Sääʹmteeʹǧǧ såbbra.

– Tuäiv mieʹldd puk parlameʹnttneeʹǩǩ da lääʹddõhttsažkåʹdd pukines lie Sääʹmteeʹǧǧ tuärjjan da ciʹsttje mij vuõiggâdvuõđ tuʹmmeed jiiʹjjen aaʹššin. Tuärj vuäitt õlmmeed määŋgai jeeʹres naaʹli, õuddmiârkkân vuâllaǩeeʹrjteeʹl adreeʹss leʹbe vääʹldeeʹl õhttvuõđ jiijjâs parlameʹnttnekka. Ååʹn lij äiʹǧǧ vuäǯǯad sääʹmteʹǧǧlääʹjj ǩiõrǥtum, juätkk saaǥǥjååʹđteei Juuso.

Lääʹdd halltõs uuʹdi eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 17.11.2022. Eeʹttiǩ-kåʹdd lij âânnam vuõlttõs-saǥstõõllmõš lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz pirr da tuʹmmääm vuõltteed ääʹšš  vuâđđlääʹǩǩvälljkådda, koozz mädd- da meäʹcctäällvälljkååʹdd, tällõsvälljkååʹdd di reâuggjieʹllem- da tääʹssärvv-välljkååʹdd âlgg uʹvdded ceälkkmõõžž mââimõõzzâst 31.1.2023.

Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldâšm da sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid.

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz kõskksõmâs oođõõzz:

  • 3 § vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem õudldõõzzi oođummuš da vaal-loǥstõõǥǥ noorrmõš oʹđđest
  • Ođđ jiõččnaž da čõnnsateʹmes muuttâsooccâmluʹvddkååʹdd vuâđđummuš vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki aaʹšši vääras
  • Vaali õõudâsviikkmõš da jiõnstummuž hiâlptummuš
  • Veʹrǧǧniiʹǩǩi saǥstõõllâmõõlǥtõõzz raavummuš da ođđ šiõttõs säʹmmlai vuõiggâdvuõđi lokku väʹlddmest veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummšest
  • Sääʹmteeʹǧǧ takai tåimmvääʹld õõudummuš
  • Vuämmnam šiõttõõllmõõžž ânnʼjõžäiggsiʹžžen sättmõš

Tobdstõõđ äšša:

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Liiŋk:

https://www.flickr.com/photos/samediggi-saamelaiskarajat/albums

  • Sääʹmteeʹǧǧ Flickr-tiil vueʹlnn kaaunak snimldõõǥǥid jm. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummšest, vuäzzlain da šõddmõõžžin. Snimldõõǥǥid vuäitt ââʹnned teâđjueʹǩǩmest ǩeʹnnvõs naaʹlid ââʹneeʹl. Mieʹrǩǩed snimldõõǥǥ kääiv da sniimmi nõõm.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjjkåʹdd sood säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaaǥǥ

Säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaakk lij lâssnam šuureʹld mõõnni aaiʹjin ǥu sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz leät ǩiõttʼtõllum eeʹttiǩ-kååʹddest da õõlmâsvuõđâst. Leäʹp seuʹrrjam samai peʹcclõõvvâm miõlin jo-ba ǩiʹhttjummuž da viõkkvaaʹldin põõltõõllmõžž, di veâl pâi kõrrneei, säʹmmlaid tillʼlõõvi saǥstõõllâmkulttuur.  Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeʹjen suudâp aaibâs säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjjsaaǥǥ da kuultep ääššlaž da tuõttaaʹššid vuâđđõõvvi saǥstõõllmõõžž.

Tuʹtǩǩummši mieʹldd säʹmmla tåʹbdde veâl čårstummuž da vââʹjjsaaǥǥ lääʹdd õhttsažkååʹddest. Mââimõs peeiʹvi poodd leäʹp vuäǯǯam tuõđšted, mäʹhtt heâmmummuš lij vuõss-sââʹjest sosiaalʼlaž mediast, da tõt tillʼlââvv jeäʹrben säʹmmlai vuõiggâdvuõđid peälšteei oummuid. Jo-ba eeʹttiǩ-kååʹddest leät liâvtum viõkkvääldlaž pââlaid. Juâkksast, vuõssääʹššest njoonaš ouddooumažtuâjain da jeeʹres miârkteei sõõʹjin  åårrai oummuin, lij vasttõs raajjâd raajji da tuõttaaʹššid vuâđđõõvvi saǥstõõllâmkulttuur, da leeʹd ǩiʹhttjeǩâni säʹmmlaid tillʼlõõvi vââʹjj. Juõʹǩǩnallšem vââʹjjsaakk âlgg aainâs suudâd, jeäʹrben, ǥu tõt tillʼlââvv čuõʒʒjeei sââʹjest åårrai uuʹccbõs jouʹǩǩe.

Jeäʹrben peʹcclõõvvâm leäʹp sääʹmnuõrin da sij piʹrǧǧummšest leʹbe vueiʹttmõõžžâst. Õhttsažkååddlaž saǥstõõllâm naaʹlin lij jõnn vaikktõs, da pukin nuõrin lij vuõiggâdvuõtt jieʹlled Lääʹddjânnmest seâutast, kulttuurtuâǥǥõõzzâst huõlǩani. Raukkâp, što pannääššlaid, viggteei, ǩiârršeei da ǩeeʹlesvuõʹtte vuâđđõõvi kommeeʹntid kässjõõđât jåʹttlânji. Lääʹddõhttsažkååʹddest jiâ leäkku nokk teâđ säʹmmlain, da tõn diõtt tõn tuõttvuõđmeâldlažvuõtt lij jeäʹrab vääžnai.

Haaʹleep še mošttʼted, što mij Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttǩeeʹj leäp pâi ââʹnnemnalla saǥstõõllmõʹšše, di tuâǥǥstâʹtted aaʹššid da Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummuž. Jeäʹrben vääžnai lij härjjned sarnnum näggtõõzzid da tõi tuõttveärlažvuõʹtte: ouddmiârkkân sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummša õhttneei tuõttääʹšš liâ hieʹlǩeld vuäǯǯamnalla. Sääʹmteeʹǧǧ väʹlddäʹšštuâjaid da tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain: https://www.samediggi.fi/koskksumos-tuajj/?lang=nuo

Lij tuʹšš ǩiuʹrrjed koov säʹmmlain räʹjjtõõlli di reiddšõõtti meeran. Meeʹst liâ jeeʹresmiõlˈlsažvuõđ, seämmanalla ǥu läʹddlain, da tõid vääžnʼjab räʹtǩǩummšen puätt leeʹd raajjinallšem, tuõttääʹššvuâđđai saǥstõõllmõš. Säʹmmla da lääʹdd liâ juʹn kuuʹǩǩ tåimmam pueʹrr õhttsažtuâjast säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteʹǧǧ, leʹbe puk tõn ouddoummu, liâ čõnnõõttâm õhttsaž eettlaž vuäppõõzzid, koid tiuddsååbbar lij priimmâm ǩieʹssmannust 2019. Vuäppõõzzi jurddjen lij vuäʹpsted, mäʹhtt vaʹlljed eettlânji vuõigg tåimmjemnaaʹlid da mäʹhtt õõudbeäʹlnn cõggâd pannääššlaž jälstõõttmõõžž da heâmmummuž da taarbšeen kässjõõttâd tõid. Miârktõssân lij raaveed tõn, što aaʹššid ǩiõttʼtõõlât Sääʹmteeʹǧǧest ääššlânji, ärvvsânji da ääʹšš õõlǥteei tuõđâsvuõđin da čõnnõõttmõõžžin.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbar ǩiõttʼtââll halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 29.11.2022 Vueʹrddep, što eettlaž vuäppõõzzid jääʹǩǩtet še mij jiijjân tiuddsåbbrest, da što saǥstõõllmõõžž mõõnât ääššlânji da ärvvsânji.

Tuomas Aslak Juuso, saaǥǥjååʹđteeʹjj
Anni Koivisto, I väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
Leo Aikio, II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteeʹjj
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjj
40 621 6 505
leo.aikio@samediggi.fi

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla koontârpiisar mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg 7.12.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlva sõrgg da juätkkai vueiʹtlvânji 31.12.2022 räjja. Tuâjjkõskkvuõđ peešttõʹsse vaaikat Vuõiggâdvuõttministeria tuʹmmstõk Sääʹmteʹǧǧvaali vääras miõttum mieʹrrtieʹǧǧ âânnmõõžžâst.

Vaal-luʹvddkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Koontârpiisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen ââʹnned huõl eeʹjj 2023 sääʹmteʹǧǧvaali valmštõõllma da tiuʹddepiijjma kuulli tuâjain, kook lie jm. pueʹtti da vuõʹlǧǧi pååʹšt diariâsttmõš, addrõsteâđai peeiʹvtummuš da addrõskoorti priʹnttjummuš, äʹššǩiiʹrji kopiâsttmõš da pååštʼtummuš di jeeʹres takai koontârtuâj da vaal-luʹvddkååʹdd piisar jeäʹrben mieʹrreem tuâj.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lie tuõjju šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Haʹrjjnummuš vaal-luʹvddkååʹdd tuõjju ǩiõččât pueʹrren.
Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2017,90 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid.

Ooccmõõžžid meâlddõõzzines âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.12.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9c5d7b8e

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde vaal-luʹvddkååʹdd piisar Antti Aikio teʹl.+ 358 10 839 3148, vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllipiisar Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬‬‬‬

Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 21.11.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar ǩiõttʼtââll halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 29.11.2022

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar 6/2022 jäʹrjstet mââibaarǥ 29.11.2022 čiâss 9-17 Sajoozzâst Aanrest. Äʹššliistâst lij halltõõzz eʹtǩǩõs sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj da reäkkõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest.

Lääʹdd halltõs uuʹdi eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest 17.11.2022. Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar tuejjad tuʹmmstõõǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž beäʹlest lääʹǩǩeʹtǩǩõʹsse. Läkka halltõõzz eʹtǩǩõõžžâst eʹtǩǩuum muttâz õõlǥte Sääʹmteeʹǧǧ priimmʼmõõžž.

Sååbbar jäʹrjstet hybriidsåbbren, leʹbe Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzla vueiʹtte vuässõõttâd såbbra juʹna pääiʹǩ âʹlnn Sajoozzâst leʹbe ougglõsõhttvuõđin. Ǩiõčči vuäitt seuʹrrjed såbbar Zoom-webinaar pääiʹǩ. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar tuʹlǩǩeet tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹmǩiõʹlle, nuõrttsääʹmǩiõʹlle da lääʹddǩiõlle. Såbbar liŋkk õlmstââʹttet Sääʹmteeʹǧǧ neʹttseeidain ouddâl såbbar.

Eʹtǩǩõslistt meâlddõõzzineez käunnai Sääʹmteeʹǧǧ dokumeʹnttbaaŋkâst.

Tobdstõõđ äšša

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ õuddan eeʹttiǩ-kådda – Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll ääʹšš sõõrǥmõõzz mieʹldd

Lääʹdd halltõs lij täʹbbe ouddam eeʹttiǩ-kådda eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest. Timonen tåimmkååʹdd läkka eʹtǩǩeem muttâz lie veiddsânji dommjânnmallaš da meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõtt-toiʹmmjeeʹji õudldem.

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj lij põrggum oođeed koolm ǩeäččlõs halltõspââʹj ääiʹj, leša ääiʹjab kuõʹhtt põrggmõõžž jie leäkku oʹnstam. Lääʹdd riikk lij tuõttum viõǥǥâst åårrai sääʹmteʹǧǧlääʹjj peäʹlnn tuejjeem õinn da õinn meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâstta õuddmiârkkân säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ juuʹrdeeʹl.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođõõzzâst lij kõõččmõš ooumažvuõiggâdvuõđin. Eʹtǩǩõõzzin vueiʹtet vuõiǥeed ânnʼjõž vueʹjj, kååʹtt čuõʒʒat lossânji säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđid. Timonen tåimmkååʹdd eʹtǩǩõs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen lij tääʹssteäddsaž, da tõʹst lij oʹnstum väʹldded lokku sääʹm da lääʹdd õhttsažkååʹddest kaggõõtti huõl, ceälkk sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Vuõiggâdvuõttministeria šiõtteem Timonen tåimmkååʹdd smiõtldõk lääʹǩǩmuttsest õlmstõʹtteš vueʹssmannust 2021. Tõn mieʹrren lij õõuʹdeed säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ teâuddjummuž di pueʹreed säʹmmlai ǩiõlâs da kulttuurâs kuõskki jiõččvaaldâšm da Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjemoudldõõzzid. Täävtõssân lij lââʹssen vuõiǥeed ânnʼjõž ooumažvuõiggâdvuõđi čuõʒʒtummuš aainâs ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea õudldem naaʹlin. Halltõõzz eʹtǩǩõs vaʹsttad kookkas Timonen tåimmkååʹdd smiõtldõõǥǥ.

– Pakkmiõʹlle späʹssbõõžžam pukid ääʹšš õõuʹdääm vueʹsspieʹlid õhttsažtuâjast, jeäʹrben väʹlddministeeʹr Marin di vuõiggâdvuõttministeeʹr Henriksson, kook lie õuddmiârkines õõuʹdeʹmmen säʹmmlai ooumažvuõiggâdvuõđid, Juuso tuâtt.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs valmštââll ääʹšš tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâm vääras jåʹttlânji. Tiuddsååbbar mieʹrrad Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž vueiʹnlmest lääʹǩǩeʹtǩǩõʹsse. Läkka halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst eʹtǩǩuum muttâz õudlde Sääʹmteeʹǧǧ priimmʼmõõžž.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj 2020–2023 õhttân väʹlddtäävtõssân lij õõuʹdeed sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođummuž alggmeervuõiggâdvuõđi vuâđald. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar lij âânnam vuõlttõs-saǥstõõllmõõžž sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem pirr 17.9.2020 da sääʹmteʹǧǧlääʹjj oođeem juätkkvalmštõõllmõõžžin 22.6.2021.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs lij peʹcclõõvvâm sääʹmteʹǧǧlääʹjj õuddnummšest

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPN) lij peʹcclõõvvâm tõn diõtt, što Lääʹdd halltõs ij õinn leäkku tooiʹmtam sääʹmteʹǧǧlääʹjj eeʹttiǩ-kådda. Suåvtõs õõlǥat Lääʹdd ânnʼjõž ooumažvuõiggâdvuõttčuõʒʒtõõzzi loopptummuž da taarbšum tååimaid säʹmmlai jiõččmieʹrreemvuõiggâdvuõđ staanâm õuʹdde.

Taarr, Ruõcc da Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs, uuʹdi ceälkkmõõžžâs Lääʹdd halltõʹsse sääʹmteʹǧǧlääʹjj vueʹjjest Lääʹddjânnmest. Ceälkkmõõžž lie vuâllaǩeeʹrjtam Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzz da Ruõcc Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Håkan Jonsson, Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Silje Karine Muotka di Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei da Lääʹdd sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs mušttat, što ÕM alggmeeraid kuõskki čõõđtõõzz 33 artikla mieʹldd alggmeerain lij vuõiggâdvuõtt mieʹrreed jiijjâs identiteeʹttest leʹbe vuäzzlažvuõđâst naaʹleez da äʹrbbvuõđeez meâldlânji di vuõiggâdvuõtt mieʹrreed tåimmorgaaneez raajõõzzid da vaʹlljeed tõi vuäzzlaid jiijjâs mõõntõõllmõõžžid ââʹneeʹl.

Lââʹssen suåvtõs veâl mušttat, što ÕM ooumažvuõiggâdvuõttkomitea da rooddsuäʹrddem jaukkummuž ǩiõttʼtõõlli komitea lie tuõttâm, što ânnʼjõž sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ lij ooumažvuõiggâdvuõttsuåppmõõžži vuâsttsaž (CCPR/C/124/D/2668/2015 da CERD/C/106/D/59/2016).

Suåvtõs vuõiǥad puäst teâđaid

Suåvtõs lij še vuâmmšam Lääʹddjânnmest kuâsttjam misinformaatio vaal-loǥstõk-kriteeʹri  jeäʹrdõõzzin Lääʹdd, Ruõcc da Taarr kõõskâst. Õlmmsânji lij ååsktõllum, što ođđ lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz meâldlaž kriteeʹr leʹčče čouggsab ko jeeʹres jânnmin.

– Tuõtt lij, što lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz meâldlânji koʹrjjuum kriteeʹr leʹčče seämma årra Taarr kriteeʹrivuiʹm, di samai  tâʹvvjânnmallaš sääʹmsuåppmõõžž  kriteeʹri meâldlaž, suåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeikåʹdd tuâtt ceäʹlǩǩmest. Puk suåppivueʹsspeäʹl (Lääʹdd, Ruõcc da Taarr riikk di täi jânnmi sääʹmteeʹǧǧ) lie vuâđđeeinalla raavääm suåppmõõžž.

Lââʹssteâđ

Tuomas Aslak juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Lââʹssteâđ Sääʹm Parlamentaarlaž Suåvtõõzzâst

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõs (SPS) lij Lääʹddjânnam, Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧi kõskksaž parlamentaarlaž õhttsažtuâjjorgaan. Taarr, Ruõcc da Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ jååʹđte suåvtõõzz 16 mannu põõʹjin. Piisarkåʹdden toiʹmmai tõt Sääʹmteʹǧǧ, ǩeäʹst vuârstes lij jååʹđtemvasttõs. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar vaʹlljad eeʹttkõʹsttjid Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõʹsse vaalpââjas.