Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc riâžldõkäʹšštoobdi

Sääʹmteʹǧǧ ååcc riâžldõkäʹšštoobdi mieʹrräiggsiʹžže obbpeivvsaž reâuggvuõʹtte. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Riâžldõkäʹšštoobdi tuâjjan lij håiddad odm. Sääʹmteeʹǧǧ da Sajoozz atk-tuärjjõskääzzkõõzzid, siiʹsǩinterneeʹtt âʹlnn ââʹnnem- da muuttâstuâjaid, ââʹnnemvuõiggâdvuõđi miõttmõš da vaaldšemtuâjaid (AD, Office 365 odm.), prograammi da teâttmašinai toiʹmmjummša piijjmõš di taarb mieʹldd vieʹǩǩted šõddmõõžži riâššmõõžžid kuulli tuâjain.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs, sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95) di härjjnemvuõtt vaʹstteei tuâjaid. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat riâžldõkmallaš tuâjjnääʹl, oodd analysâʹstted da räʹtǩǩeed vaiggâdvuõđid di šiõǥǥ äʹššneǩkääzzkâʹsttemtääidaid. Riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl täidd ǩiõččât ouddõssân. Tuâjast jääʹǩǩtet 2 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/IV mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07 euʹrred/mp, koon lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž tuõđštõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 24.1.2021 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0a1ef059

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 0407262688. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi da www.sajos.fi

13.12.2021 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla spesiaalplaaneei mieʹrräiggsa tuâj – Ooccâmääiʹj lie juätkkam 14.2.2022 räjja

Plaaneei vaʹsttad (50 % tuâjjääiʹjest) Interreg Aurora- prograamm (2021 – 2027) sääʹmvueʹss-vuuʹd ooccmõõžžid di haʹŋǩǩõõzzid õhttneei vuäʹpstummšest, saakkummšest, haʹŋǩǩõs-seuʹrrjummšest, ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllmõõžžâst di čiõlǥtummšest vaaldâšmkomiteaaʹje. Tuâjjlaž sâjjdââtt suåppmõõžž mieʹldd Lääʹdd Sääʹmtegga. Tän lââʹssen tuâjjlaž toiʹmmai eeʹjjest 2022 Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteeijoouk vieʹǩǩteeʹjen (50 % tuâjjääiʹjest). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aalǥâst 31.12.2022 räjja. Interreg Aurora- prograamm sääʹmvueʹss-vuuʹd tuâjj juätkkai vueʹssäiggsiʹžžen (50 %) ekka 2027 räjja õudldeen, što äʹšš ouddan EU:st plaaneemnalla. Lââʹssteâđ Interreg Aurora-prograammâst käunnʼje addrõõzzâst https://www.interregnord.com/interreg-aurora/.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs. Lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmkulttuur ja raajid râstldeei õhttsažtuâj di vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõõžž, pueʹrr saaǥǥeemtääidaid, vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuõjju, oodd joukktuõjju da samai pueʹr eŋgglõsǩiõl njäälmlaž di ǩeerjlaž silttummuž. Tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain di EU-lääʹjjšiõttummuž da vaaldâšm tobddmõš ǩiõččât ooccja ouddõssân. Tuâjj âânn seʹst maatkšummuž haʹŋǩǩõsvuuʹdest. Interreg Aurora-programmǩiõll lij eŋgglõsǩiõll. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 €/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast jääʹǩǩtet 6 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Tuâjjooccmõš meâlddõõzzineez âlgg tååimted Lääʹdd Sääʹmtegga 14.2.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?bf58653f

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, teʹl. +358407262688 da meeraikõskksaž aaʹšši piisar Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, teʹl. +358 50 574 7629.

Lââʹssteâđaid Interreg Aurora-programmpââʹjest õudd programmjååʹđteei Iiris Mäntyranta, Norrbotten lääʹnnhalltõs iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se teʹl. + 46 10 225 53 76

Aanrest 16.12.2021

Sääʹmteʹǧǧ

Jååʹđteei Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij Lääʹdd, Taarr da Ruõcc beäʹl Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtâʹvvjânnmallaš ämmatneǩorgaan sääʹm ǩiõllaaʹššin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi mieʹrren lij suõjjled, vaalšed da oouʹdeed kulttuurääʹrb mâʹte sääʹm ǩeʹrjj- da mainstemǩiõlid. Veeʹrj beäʹlnn Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lij õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga. Tõn jååʹđat halltõs, koʹst juõʹǩǩ koolmâst sääʹmteeʹǧǧest liâ seämma jiânnai eeʹttǩeei.

Ääv veʹrǧǧ

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij toiʹmmjam Sääʹm parlamentaarlaž Suåvtõõzz vueʹlnn eeʹjj 2013 rääʹjest, da ååʹn ooccâp jååʹđteei vuâđđeed, jååʹđted, raaveed da veiddsubun oouʹdeed Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi.

Puäʹđak-a ton tän jouʹǩǩe?

Tuâj

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad sääʹmǩiõlin. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi âlgg toiʹmmjed õhttsaž äʹšštobddi ämmatorgaanân sääʹm ǩeʹrjjǩiõli noormtummuž kuõskki aaʹššin. Tät kuâskk terminologia da ǩeeʹrjtemvuâkkõõzzi noormtummuž. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âlgg regsmâʹtted sääʹmǩiõlid da tän nalla vaaikted sääʹmǩiõli staanmõʹšše pueʹttiääiʹjest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest âʹlǧǧe leeʹd tuâjjla pukid koolm jânnma sâjjdâʹttemnalla, da sij lie seämma vaaldšmallaš jååʹđteei vuâllsiʹžžen. Jååʹđteei toiʹmmai Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ââʹlmõs jååʹđteeʹjen da son vaʹsttad toiʹmmjummuž vaaldšmallaš da ämmtallaš jååʹđtummšest. Jååʹđteei âlgg valmštõõllâd da vuäʹpsted aaʹššin, koid viiǥǥât halltõʹsse, da suʹst lij vasttõs halltõõzz tuʹmmstõõǥǥi tiuʹddepiijjmõõžžâst. Jååʹđteei vaʹsttad še tõʹst, što ekonoomlaž toiʹmmjummuš šâdd viõǥǥâst åårrai vuâkkõõzzi mieʹldd.

Ââʹntemõõlǥtõõzz

Ooccâp jååʹđteei, ǩeäʹst lij maisteeʹr škooultõs, vuõss-sââʹjest sääʹmǩiõlâst. Ooʒʒjest feʹrttai leeʹd harjjnummuž jååʹđtummšest da tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâjast. Teâđ- da silttõõzz sääʹm õhttsažkååʹddest da sääʹmǩiõlâst õõlǥtet. Tõn lââʹssen teäʹddeep šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da kommunikaatiotääidaid, šiõǥǥ jååʹđtemsilttõõzz da tääid õsttâd puäđõõzzid õhttsažtuâjast järrsivuiʹm.

Vergga vaʹlljum âlgg siltteed sääʹmǩiõl da taarǩiõl leʹbe ruõccǩiõl leʹbe lääʹddǩiõl. Määŋg sääʹmǩiõl silttõs ǩiõččât ouddõssân. Ouddõssân ǩiõččât še, jõs silttad nuʹt lääʹddǩiõl da taarǩiõl leʹbe ruõccǩiõl. Eŋŋlõsǩiõl tääid ǩiõččât še ouddõssân.

Päʹlǩǩ da tuâjjmääin

Tuâj älgg nuʹt sõrgg ǥu lij vueiʹtlva.

Veeʹrj päʹlǩǩ lij riikk vuâkkõõzz mieʹldd veʹrǧǧkoodd 1060 juâǥǥasjååʹđteei.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuâjjlain lij veerǥlaž õhttvuõtt Taarr beäʹl Sääʹmtegga väʹlddtåimmorgaanân, da jos ij nuuʹbbnalla leäkku tuʹmmuum, täk seämma tuâjjmääin ko Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlain Taarrjânnmest, tuõʹllʼje še täʹst.

Koontâr lij jurddum leeʹd õhtt sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmpaaiʹǩin Aanar, Uccjokk, Hetta, Vuononperä, Kaarasjokk, Kautokeino, Manndalen, Tromss, Skånland, Drag, Hattfjelldal, Snåsa, Kiiruna, Jokkmokk, leʹbe Östersund, jos kuâras konttâr lie. Nuuʹbbnallšem čåuddmõõžžâst vuäitt še suåppâd.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi haaʹlad sueiʹmkrâʹstted meer ǩeârjjaivuõđ da äukkjõõvvâd oummu tiuddvääldlaž ânnsallašvuõđâst. Raukkâp ââʹnteei ooccjid ooccâd huõlǩani toiʹmmjemooddâst, ââʹjjest, sooǥǥbeäʹlest, etnisiteeʹttest, åskldõõǥǥâst da seksuaalʼlaž jieʹllmest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest teädd lij tuâjjvueʹjj jäʹrjstummšest oummid, koin lij râššnam toiʹmmjemodd.

Pukid, ǩeäk jälste Finnmarkist da Tâʹvv-Troomsâst, tuõʹllai läinnkääʹšn mättlääin ǩeäʹppummuš 10 % juõʹǩǩ eeʹjj 25 000 kruun räjja da jeäʹrab piiđǩeäʹppummuš.

Muđoi tuâjjlaid nõõmtet viõǥǥâst åårrai laaʹjji, vuâkkõõzzi da suåppmõõžži mieʹldd, kuõskeeʹl še pääʹlǩ da jeältõõǥǥ di kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Tääʹrǩab teâđaid veeʹrj pirr vuäitt vuäǯǯad vääʹldeeʹl õhttvuõđ:

Sääʹmtegga Lääʹdd peäʹlnn
Pia Ruotsala-Kangasniemi
+358 40 726 2688 – pia.ruotsala@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ Taarr beäʹlnn
Inger Marit Eira-Åhrén
+47 971 29 744 – inger.marit.eira.ahren@samediggi.no

Sääʹmteʹǧǧ Ruõcc beäʹlnn
Fredrik Österling
+46(0)730216531 – fredrik.osterling@sametinget.se

Ooccâmäiʹǧǧ lij 21.01.2022 räjja.

Ooccmõõžž vuõltteet jobbnorgen: Oza bargui

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mättmateriaaltuâj mieʹrräiggsa vaaldšemvuõđla plaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Plaaneei tuâjjan lij håiddad sääʹmǩiõllsiʹžže mättmateriaalpuuʹtʼtõʹsse da mättmateriaalhaʹŋkkõõzzi valdšma õhttneei tuâjaid, õõuʹdeed digitaalʼlaž mättmateriaaltuâj õudldõõzzid da sääʹmǩiõllsa mättmateriaal neʹttkaaup tåimmʼmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuõjju õõlǥtem ââʹnteei škooultõs. Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat pueʹrr vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš, digitaalʼlaž vuâlai tobddmõš, odd jiõččniʹžže tuâj tuejjummša di pueʹrr njäälmlaž da ǩeerjlaž sääʹmǩiõl silttõs. Plaaneei päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt (2) määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 17.1.2022 mõõneeʹst addrõʹsse  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?556c345a

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd škooultempiisar Ulla Aikio-Puoskari teʹl. 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva teʹl. 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 3.1.2022
Sääʹmteʹǧǧ