Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen ravintola Čaiju.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc kokk mieʹrteʹmes ääiʹj viõǥǥâst åårrai tuâjjkõskkvuõʹtte

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurlaž vuõinnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz Čaiju restraʹntte põõrǥâsjiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, soojjlõs di šiõǥǥ vuârrvaaiktõstääidlaž da teäddǩiõrddi ämmat-täiddsaž kookk mieʹrteʹmes ääiʹj viõǥǥâst åårrai tiuddpeivvsaž tuâjjkõskkvuõʹtte 1.6.2022 rääʹjest.

Määŋgpeällsaž tuâjaid koʹlle peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsen âânnmõš di jeeʹres restraant takai tuâj.

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škooultõstuâǥǥa, riʹjttjeei haʹrjjnummuž vaʹstteei tuâjaid di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij tääuʹjmõsân arggpeeiʹvi 8–16 (36,15 č/neäʹttel).

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj ooudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnstam håiddmõš ooudald veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgbeällsaž tuâj di šiõttlõs tiim tuu tuärjjan. Restrantt-tuâjjla päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (1978,34 e /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid âlgg tooiʹmted meâlddõõzzines addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?86eff48cfi-FI mââimõssân 7.3.2022 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđ Sajoozz da Sääʹmteeʹǧǧ pirr neʹttseeidain www.sajos.fida www.samediggi.fi

Aanrest 7.2.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ oocc aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei veʹrǧǧsâjjsa – ooccâmääiʹj lie juätkkam 11.2.2022 räjja

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei veʹrǧǧsâjjsa. Sääʹmteeʹǧǧest tuejjee mäŋgg mättmateriaalplaaneei, kooi tuâj liâ meärtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:st. Mättmateriaalplaaneei tuâjjan lij jm. huõlted mättmateriaalpiisrin õõutâst mättmateriaalprojeeʹkti  čõõđtummšest, da mättmateriaaltuâjj-joouki jååʹđtummšest di huõlted mättmateriaali kuõskki teâđtummšest, Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalčuäjtõõzzâst da -arkiivâst. Ooccâmvueʹlnn åårrai mättmateriaalplaaneei tuâjast lij kaiʹbbjõssân pueʹrr aanarsääʹmǩiõl silttummuž.

Šiõttõsvuâđlaž  ââʹntemkaiʹbbjõsân lij veeʹrj õudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnstam håiddmõš õõlǥat šiõtti tuʹtǩǩõõzz, pedagoogla silttummuš, škooultõsaaʹšši da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ kaiʹbbjõstääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lõõʹzzitaa 2597,07 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset lõõʹzzid tuõjju härjjnummuž mieʹldd di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Veʹrǧǧsâjjsažvuõtt älgg suåppmõõžž mieʹldd, da peštt 31.12.2023 räjja. Veeʹrj   tieuʹddmest ââʹnet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. 

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzines âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 11.2.2022 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?002b0256

Lââʹssteâđaid ouʹdde škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari 010 839 3112 da mättmateriaalpiisar Petra Kuuva 010 839 3119. Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst   www.samediggi.fi.

Aanrest 14.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv projeʹktt-tuâjjla tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 15.6.2022 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij vaʹstteed Sääʹmnuõri čeäʹppvuõttpeeiʹv plaanummšest, jäʹrjstummšin, õhttvuõđ âânnmõõžžâst šõddmõõžž vuässõõttji da jäʹrjsteeʹji kõõsk, teâđtummšest, jeeʹres ouddǩiõʹtte valmštõõllmõõžžin da šõddmõõžž lopptuâjain. Čeäʹppvuõttpeiʹvv jäʹrjstet vueʹssmannust Aanrest Sajoozzâst.

Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Ââʹnnep äärvast oodd jiõččniʹžže da tääʹrǩeld tuejjummša di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz.

Ooccmõõžž âlgg tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cf0db138

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd škoultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, teʹl. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 27.1.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei tuäivv čâppsab õhttsažtuâj ministeerivuiʹm

Saaʹmi meersažpeeiʹv saaǥǥâst 6.2.2022 Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei tuävai čâppsab õhttsažtuâj vuõiʹǧǧest ministeerivuiʹm. Lââʹssen saaǥǥâst kaggõʹtte õuʹdde odm. äimmõsmuttâz šõddeem vaʹǯǯtõõzz sääʹmjieʹllemvueʹjjid, tarbb sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsa di tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio tuâj älggmõš.

-Õhttsažtuâjjam Lääʹdd riikk årra lij ouddnam mââimõs iiʹjji poodd. Määŋg ministeer liâ še persoonlânji vuässõõttâm Sääʹmtiiʹǧǧin jiõllum saǥstõõllmõõžžid da mainstummšid. Tuäivam, što tät õhttsažtuâjj raavasm oouʹdab aaiʹjin pueʹttiääiʹjest jeäʹrben riikksuåvtõõzz vuäzzlaivuiʹm, tuõđi saaǥǥjååʹđteei Juuso saaǥǥstes.

Saaǥǥjååʹđteei kaaggi õuʹdde še äimmõsmuttâz negatiivlaž vaikktõõzzid saaʹmi äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvueʹjji mâta puäʒʒhååid da kueʹllšeeʹllem vueʹǩǩniiʹǩǩid. Son teäʹddii äimmõslääʹjj oođeem ouddnummuž tääʹrǩesvuõđ da saaʹmi vuõiggâdvuõđi lokku välddmõõžž še tän lääʹjj õhttvuõđâst. Juuso mieʹldd sääʹm äimmõs-suåvtõõzz leʹčči vääžnai piâssâd altteed tuâjas vueiʹtlva sõrgg.

Še tarbb sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsa jeäʹrben ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž ǩiõččâmvueʹjjest leäi tääʹrǩes teeʹmm saaǥǥjååʹđteei meersažpeeiʹv saaǥǥâst. 

-Haaʹlääm-i eʹtǩǩeed Lääʹdd halltõʹsse da parlameʹnttniiʹǩǩid tuʹmmjemnalla ärvvkõõččmõõžž tõʹst, lij-a Lääʹddjânnam nåkam riikk, koʹst, ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddjummuž õõuʹdeet puki oummui beäʹlnn avi vuâlgg-a Lääʹddjânnam nåkam riikki mieʹldd, kook tieʹđeeʹl juäʹtǩǩe ooumažvuõiggâdvuõđi tårmmʼmõõžž, kââčč Juuso.

Juuso vuäinn saaʹmi tuõđâšvuõtt-da suåvâdvuõttkomissio alttummuž läuʹǩǩen kueiʹt meer kõskksa õhttsažtuâj pueʹrummšen. Tääʹrǩes oudldõssân komissio tuâj oʹnnstummša Juuso vuäinn tõn, što sääʹm-meerast lij naʹddjõs prosessa di vaiddsab fiʹttjõstoobdâlm muttâz lääʹdd õhttsažkååʹddest.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso meersažpeeiʹv saaǥǥ tääiʹben.

Ǩiõčč video Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso meersažpeeiʹv saaǥǥâst tääiʹben.

Mättjed säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest Dihtosis- haŋǩǩõõzz videomättčiâssi vieʹǩǩin  

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis- haŋǩǩõs čõõđât videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Sääʹmnuõr toiʹmmje uʹčteeʹlen videomättčiâssin jååʹđteen mättʼtõõttjid sääʹmkulttuuʹre jeeʹres ǩiõččâmkuuʹlmin. Videomättčiâss vueʹlee raajid ǩiõttʼtõõllâd sääʹmaaʹššid mättčiâssin, tõʹnt ǥu tõid lij hiâlpp väʹldded õnnu håʹt kuäʹss. Videoid čõõđte õhttsõʹžže kolmm jeeʹres klasstaaʹzzid.

Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre lij 4. –9.- klaasslaid de nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid rajjum video, koʹst mättai vuâđđteâđ kulttuuʹrest. Tõʹst tobdstâʹtte tääʹrǩben sääʹm-määccka, sääʹm-musiʹǩǩe de jieʹllemvueʹjjid.   

Sääʹm-meer da ǩiõlvideo lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle sääʹmǩiõlid, sääʹmnuõri jieʹllem de Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž.

Ooumažvuõiggâdvuõđ da alggmeer -video mâân maddjubun teemma. Tõt lij rajjum nuuʹbb tääʹzz mättʹtõõttjid. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle kulttuurlaž läinnʼjummus, õʹhttesuddeempolitiikk de alggmeerai vuõiggâdvuõđid. Video siâzztâʹlle ǩiõččâmnalla mâʹŋŋlakast, ǥu klass lij ǩiõččam Tobdstõõttâp sääʹmkulttuuʹre leʹbe Sääʹm-meer da ǩiõl -video.     

– Taʹrjjeep uʹčteeʹli tuäivast tän eeʹjj ođđvuõttân videomättčiâssid sääʹmkulttuuʹrest. Videomättčiâss lij uʹčteela samai vääivteʹmes nääʹll mättʼted sääʹmkulttuuʹrest. Video liâ sääʹmnuõri raajjâm da tõin taʹrjjee teâđ, koid nuõr jiijj liâ pââʹjdam miârkkteeisõʹžžen, ceäʹlǩǩe Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar Elli- Marja Hetta da Nuõri Akatemia projeʹkttšurr Ulla Saalasti.

Škooulkueʹssjummuš juätkkje še pieʹǩǩen haʹŋǩǩõõzz

Videomättčiâssi lââʹssen Dihtosis taʹrjjad siâzztõttum sääʹmnuõri ǩieʹssem tåimmnallšaid olgglõstuâjjpõõrtid teeʹmmest, de âʹlddtuâjjpõõrtid Oulu voudda. Haʹŋǩǩõõzzâst tåimmai škooulkueʹssjeeʹjen tuõjju škooultum sääʹmnuõrr. Tuâjjpõõrtid vuäitt tiʹllʼjed vueʹll- da pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid.     

Dihtosis-mõõntõõllâmvuäʹppõs lij še peeiʹvtum da tõn vuäitt leäʹmnned pdf -ååʹblǩest haʹŋǩǩõõzz seeidain. Mõõntõõllâmvuäʹppõs siiʹsǩad 18 haʹrjjtõõzz sääʹmkulttuuʹrest. Uʹcc siõrr säʹmmlain lij rajjum 4-6- klaasslaid. Siõrr taʹrjjad vuâđđteâđ tõʹst, ǩeäk säʹmmla liâ da mõõk jiiʹjjesnallšemvuõđ räʹjje sij kulttuuʹrest hääʹrvesnallšem. Maddjubun sääʹmkulttuuʹre –siõrâst mâʹnne siõmmna oolâž čiŋŋlubun. Tõt lij rajjum pââiškooulid da nuuʹbb tässa. Tõʹst ǩiõttʼtâʹlle vuâđđteâđ lââʹssen ouddmiârkkân alggmeeraid, kulttuurlaž läinnʼjummus de säʹmmlai ǩiččlõddâm čårstummuž. Siõrr lij vuäǯǯamnalla še tâʹvvsäämas.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis -haʹŋǩǩõs lij vääʹltam sääʹmmteâđ da taʹrjjääm tåimmnallšaid tuâjjpõõrtid vueʹllškooulid, pââiškooulid de nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid juʹn koolm eeʹjj poodd. Haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij lââʹzzted väʹlddnarooʹde kollʼjeeʹji päärnai da nuõri teâđstemvuõđ säʹmmlain da sääʹmkulttuuʹrest da nääiʹt vueʹzzstes cõggâd säʹmmlaid puõttlõsttum vuâllummuž da čårstummuž. Dihtosis -haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõsäiʹǧǧ: 1.9.2021-30.6.2022

Tääiʹben vuäitak tiʹllʼjed videomättčiâssid, siõrid da škooulkueʹssjummuž.  

Lââʹssteâđaid: 

Sääʹmteʹǧǧ

Nuõripiisar 
Elli-Marja Hetta 
teʹl. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi 

Nuõri Akatemia 

Projeʹkttšurr, Ulla Saalasti 
Teʹl. 040 567 4203 
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi 

Mii mááccuh, mij sääʹmpihttâz, min gávttit, meidän saamenpukumme – virtuaalʼlaž mättčiâss saaʹmi meersažpeeiʹv cisttân 8.–10.2.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõs juuhljâtt 6.2. vieʹttjem saaʹmi meersažpeeiʹv ja jääʹrjast virtuaalʼlaž mättčiâssid sääʹmpihttsin 8.–10.2.2022. Mättčiâss liâ õhttseʹžže koumm, da tõi teeʹmmen liâ aanarsääʹmm mááccuh, nuõrttsääʹmm sääʹmpihttâz da tâʹvvsääʹmm gákti. Mättčiâssi miârktõssân lij uʹvdded jäänab teâttvuõđ saaʹmin tobdstõõđeeʹl jeeʹres vuuʹdi sääʹmpihttsid. Čiâssin ouddmiârkkân seʹlvvan, måkam jeeʹres pihttâz piiutâsobbvuõʹtte koʹlle, måkam eeuʹnid jiijjâs-i pihttsin takainalla ââʹnet da måkam aaʹššid pihttâz kuõddjest vuäitt vueiʹnned pihttâz ǩiõččeeʹl leʹbe looǥǥeeʹl.

Čiâssid peäss seuʹrrjed vuõigg vuõlttõssân õhtteemliiŋkid čuålkkleeʹl leʹbe vaajtõsmääinsânji ǩiõččeeʹl mättčiâssi liânttummšid. Liânttummši ǩiõččâmäiʹǧǧ lij 10.–24.2. addrõõzzâst https://www.saamenetaopetus.com/tapahtumat-ja-tallenteet. Čiâssi seuʹrrjummuš lij määustem ij-ka õõlǥât ouddiʹlmmtõõttmõõžž. Čiâssin lij še vueiʹtlvažvuõtt kõõččâd da saǥstõõllâd chaatâst.

Äiʹǧǧtaull:

mââibargg 8.2. čiâss 10–11
Gákti
Uʹčteeʹlen Teija Kaartokallio
Õhtteemliŋkk

seärad 9.2 čiâss 10–11
Mááccuh
Uʹčteeʹlen Essi Morottaja
Õhtteemliŋkk

nelljdpeiʹvv 10.2. čiâss 15–16
Sääʹmpihttâz
Uʹčteeʹlen Heini Wesslin
Õhtteemliŋkk

Mättčiâssid liâ tiõrv puättam puk sääʹm-meerpihttsin älšmam oummu. Čiâssid vuäitt vuässõõttâd juâkksaž mättjeei jiõččânji leʹbe obbklass vuäitt vuässõõttâd õõutâst seämma poʹdde õhttsaž aparaattâst. Čiâss liâ lääddas, leša čiâssin tobdstõõđât še sääʹmǩiõllsaž piiutâsnõõmtummšid.

Tääʹrǩab vuäppõõzz čiâssid vuässõõttâm diõtt tääi´ben.

Bures boahtim! Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Tervetuloa!

Lââʹssteâđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet piirieeʹjji täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juhllvuõđid riâššât tâʹl ääʹrbvuâlželd jeeʹres beäʹlnn Sääʹmjânnam da ânnʼjõžääiʹj še Sääʹmjânnam ååuǥbeäʹlnn.

Vuäitak vuässõõttâd saaʹmi meersažpeivva še nääiʹt:

  • Seuʹrre Meersažmuʹzei virtuaalšõddmõõžž piâtnâc 4.2. čiâss 9.15 ääʹljeeʹl.
  • Seuʹrre saaʹmi meersažpeeiʹv vuõigg neʹttvuõlttõõzz Sajoozzâst pâʹsspeeiʹv 6.2. čiâss 16 ääʹljeeʹl.
  • Tobdstõõđ Oktavuohta –sääʹmteâđ mättʼtõʹsse-seiddõʹsse. Seiddõõzzâst käunnʼje jeeʹres škooul- da klass-taaʹzzid plaanuum, teeʹmmkruuggi mieʹldd vuâđđõttum vueʹss da tuâj.
  • Tiʹlle video-mättčiâssid sääʹmteeʹmi/aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõʹšše škooulâst.
  • Tobdstõõđ sääʹmkulttuur ǩiõttʼtõõli mobiilsiõrid da harjjtõõzzid seʹst õõʹnni mõõntõõllâmpaʹǩǩe Nuõri Akatemia seeidast.
  • Tobdstõõđ Sano se saameksi-mainstemǩiõllsiʹžže fraas-sääʹnnǩerjja tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Seiddõõzzâst še vitt vuäʹniǩdokumeeʹnt, ǩiõʹrǧǧesvueʹppes sääʹmkulttuuʹre, soundboard di kueʹhtt ǩiõllteeʹm õõʹni artikkeel.
  • Mättʼtõõđ tâʹvvsääʹmǩiõl Sääʹmsuåvtõõzz IndyLan-ǩiõllmättjemsuåvldõõzz veäkka. Suåvldõs laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.
  • Mättʼtõõđ tâʹvv-, aanar- leʹbe nuõrttsääʹmǩiõl päärnaid plaanuum Kaupunkiseikkailu-siõrin, kååʹtt lij kuälas luʹvddsiõr da speâl. Siõrr lij laaddâmnalla Apple Storest da Google Playst.

Lââʹssteâđaid Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzzâst:

Haʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd vaaldšem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Piʹlotthaʹŋǩǩõõzz miârktõssân lij pueʹreed sääʹm-mättʼtõõzz âsttjemvuõđ saaʹmi dommvuuʹd ååuǥbeäʹlnn. Haʹŋǩǩõs õudd kueʹhtt neäʹttelčiâss vuâđđmättʼtõõzz/lookkjiškooulškooultõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz ougglõsõhttvuõđin pirr Lääʹddjânnam. Tän poodd haʹŋǩǩõõzz pääiʹǩ sääʹmǩiõli mättʼtõõzz vuäǯǯa 109 škooulneeʹǩǩ da mättʼtõõđi. Haʹŋǩǩõs lij vuäǯǯam lââʹssteäggtõõzz 31.8.2023 räjja. Lookkâmpâjja 2022–2023 iʹlmmtõõttmõš ääʹveed âʹpet täʹlvvmannust 2022.

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.oktavuohta.com/

Vuässõõđ Saaʹmi meersažpeivva da ååʹn ij leäkku pääiʹǩest ǩidd

Virtuaalšõddmõš vuõltteet Sajoozzâst pâʹsspeeiʹv 6.2. čiâss 16 ääʹljeeʹl. Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso kåčč pukid vieʹttjed Saaʹmi meersažpeeiʹv õõutâst vuõigg vuõlttõõzz pääiʹǩ.

– Saaʹmi meersažpeeiʹv vieʹttjet ååʹn nuuʹbb eeʹjj virtuaalânji. Haaʹleep puʹhtted Sääʹm-meer õõutâst juuhljed tän vääžnai peeiʹv da seämmast kuõʹssjed virtuaalânji odm. tääiʹben mij åʹrnn Sääʹmteeʹǧǧest di jeeʹres sõõʹjin Saaʹmi dommvuuʹd, särnn saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso šõddmõõžžâst.

Šõddmõõžž poodd kuulât saaǥǥjååʹđteei meersažpeeiʹv tiõrvvʼvuõtt, sääʹmpäärnai tiõrvvʼvuõđ da piâssâp naaudšed musikkčuäjtõõzzin di še vuäʹniǩjieʹllikaartin. Eiʹdde maaiʹlm vuõssmõõzz livđe bliin õlmstâttam Anna Morottaja juâigg äʹrbbvuõđlaž aanarsääʹm musiikk. Ulla Pirttijärvi & Ulda -bääʹnd Kahdeksan vuodenaikaa -konseʹrtt põhtt ouʹdde tââvas luõttu õhttneei teeʹmaid Ulla Pirttijärvi persoonlaž mooštai mieʹldd da mâânn musiikklaž vuârrmainstem äʹrbbvuõđlaž sääʹmkulttuur da ânnʼjõž maaiʹlm kõõskâst. Lââʹssen vueiʹnet odm. Čeʹvetjääuʹr škooulniiʹǩǩi rap video.

Meersažpeeiʹv šõddmõõžž piâssak seuʹrrjed addrõõzzâst www.sajos.fi/live

Vuäitak vuässõõttâd vuõltteeʹl meersažpeeiʹv tiõrvvʼvuõđääd nââmra +358 40 663 4493 teʹksttsaaǥǥin leʹbe Whatsappi pääiʹǩ. Vuäitak še kueʹđđed tiõrvvʼvuõđääd Twittrest tobddõõǥǥin #SaaʹmiMeersažpeiʹvv.

Vuäǯǯamnalla škooulid da mättstroiʹttlid

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuõri Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõs veekk ooudâs sääʹmteâđ da taʹrjjad tåimmjemnallšem tuâjjpaaʹjid mättstroiʹttlid. Tuâjjpaaʹjid vuäitt tiʹllʼjed vueʹll-da pââibužškoouʹle di nuuʹbb tääʹzz mättstroiʹttlid. Dihtosis-haʹŋǩǩõs taʹrjjad ođđsen video-mättčiâssid sääʹmteeʹm ǩiõttʼtõõllmõʹšše. Video-mättčiâssin sääʹmnuõr toiʹmmje uʹčteeʹlen jååʹđteeʹl škooulniiʹǩǩid sääʹmkulttuuʹre jeeʹres ǩiõččâmvueʹjjin. Lââʹssen seeidain vuäitt tiʹllʼjed pedagooglaž siõrid sääʹmkulttuurâst leʹbe laaddâd Dihtosis- mõõntõõllâmvuäppaz leʹbe tueʹlesäävummuž.

Tiʹllʼjeeʹl määusteʹmes Dihtosis-materiaalid ääiʹjben õõstak vuäǯǯad älšmõõʹtti, saaʹmi jiijjâs puuʹtʼtem mättmateriaal jiijjad klaʹsse.

Oktavuohta.com seiddõs taʹrjjad aunstõõzzid sääʹmteâđai mättʼtõʹsse škooulin  Seiddõʹsse liâ tååimtum jeeʹres škooul-da klass taaʹzzid plaanuum, teeʹmmkruuggi mieʹldd vuâđđõttum vueʹss da tuâj

Saaʹmi meersažpeiʹvv

Saaʹmi meersažpeeiʹv juuʹhlʼjet juõʹǩǩ eeʹjj täʹlvvmannu 6. peeiʹv. Juuʹhlvuõđid riâššât teʹl pirr Sääʹmjânnam da tääʹl Sääʹmjânnam åålǥbeäʹlnn še.

Saaʹmi meersažpeiʹvv lij õhtt saaʹmi liiʹpptempeeiʹvin. Juʹhllpeiʹvven meersažpeiʹvv lij õinn nuõrr, lääʹdd kaʹlndaaʹre tõn mieʹrǩǩeeš eman eeʹjjest 2004. Meersažpeeiʹvest tuʹmmeeš kuuitâǥ juʹn eeʹjjest 1992, da juʹhllpeeiʹv preddan lie pâʹjjel čueʹtt eeʹǩǩed mââiåʹrnn, eeʹjjest 1917. Teʹl Taarrjânnam Trondheimist rieʹššeš vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsåbbar, koon mieʹrren leäi smiõttâd saaʹmi jieʹllemvuäittmõõžžid da väʹldded beäʹl saaʹmid kuõskki kõõččmõõžžid.

Lââʹssteâđ

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso teʹl. 040 687 3394 / 010 839 3101, tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Sääʹmǩiõllsâž mättmateriaaltuâjj viõkkšmââvv – luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei lij tååđvaž, leša vuârdd teäggtõʹsse põõšši pââjõõzz

Sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal puutʼttet taʹnni kueiʹtǩeârddsaž budjeeʹttin ääiʹjbu iiʹjjid veʹrddeeʹl. Mättʼtõs-da kulttuurministeria teimma lopprapoort ministeera luõvtam tuâjj-joukk kaaggi õuʹdde sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal jõnn vaaʹnid, kook kuârmte jeäʹrben uʹčteeʹlid. Ministeria tuejti määŋgaid pååđčiõlǥtõõzzid sääʹm-mättʼtõõzz vaaʹnin. Õhtt tõin kuõski sääʹmǩiõllsaž mättmateriaal vueʹjj da puõʹtti taarbid.

Eeʹttiǩkåʹdd priimi jooulmannust 500.000 eeuʹr lââzztõõzz sääʹmǩiõllsiʹžže mättmateriaaltuõjju, mii rämmâtt jeäʹrben mättmateriaaltuâj resuursi âânnmõõžžâst mieʹrreei luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei. Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs-da mättmateriaal-luʹvddkååʹdd jååʹđteei Tauno Ljetoff lij tååđvaž ministeriain jiõllum saǥstõõllmõõžžid da tõõzz, što mättmateriaaltaarb liâ ååʹn vuõǯǯum vueiʹnnemnalla. 

– Teäggtõs õõlǥči kuuitâǥ kaggâd põõššinalla tän eeʹjj tässa. Seämmast še sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz teäggtõs õõlǥči tuõrvvâd põõššinalla. Tõn še miârktõs lij samai vääžnai säʹmmlai dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn jälsteei säʹmmlaid. 

Mättmateriaaltuõjju lij jooʹtti eeʹǩǩen ââʹnnemnalla miljoon euʹrred. Sääʹmteʹǧǧ ååcc samai ååʹn määŋgaid mättmateriaal projeʹktt-tuâjjlaid. Lââʹssen vaaldšemvuõđlaž da neʹttkääzzkõõzzi ooudâsviikkâmtuâjaid paʹlǩǩeeš eiʹdde vaaldšemvuõđlaž plaaneei. Tuâjast alttad täʹlvvmannu aalǥâst Unni Länsman. 

– Tän eeʹjjest ǩiččlõõđât vaʹstteed ǩirrlab taarbid ja õsttâd ääiʹjbu iiʹjjin tieʹǧǧ vääʹn diõtt kõõsk kuâđđjam haʹŋǩǩõõzzid valmmša. Ååʹn tuejjeeʹjid ooccât jeäʹrben sääʹm jieʹnnǩiõli, jânnamteâđ, biologia, da sääʹm veeʹresǩiõllân mättaunnsi materiaaltuõjju, särnn Ljetoff. – Ooccâmnalla lij še aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaalplaaneei veeʹrjsâjjsažvuõtt Miina Seurujärvi altteen tuâjas saaʹmi tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzliʹžžen.

– Tuäiv mieʹldd vuäǯǯap jiânnai pueʹrid ooccmõõžžid. 

Tobdstõõđ Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaaltuõjju da jeeʹres tåimmjummša: 

Lââʹssteâđ:

Ulla Aikio-Puoskari
škooultõspiisar
tel. 010 839 3112, 040 767 3101
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi

Petra Kuuva
mättmateriaalpiisar
tel. 010 839 3119, 040 677 2275
petra.kuuva(at)samediggi.fi

Marita Aikio
mättmateriaalplaaneei
tel. 010 839 3111, 040 662 9018
marita.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ ååcc aanar-, nuõrtt- ja tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuâjjlaid mieʹrräiggsaž tuâjaid

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kutt sääʹmǩiõllsaž mättmateriaali projeʹktt-tuâjjla mieʹrräiggsaž tuâj. Projeeʹkt õhttne sääʹm jieʹnnǩiõli, jânnamteâđ, biologia da sääʹmǩiõll veeʹresǩiõllân mättaunnsi mättmateriaalid. Tuâj tiuddeet kuttân määnpââʹjjen (6 mp) eeʹjj 2022 poodd. Tuâj ääiʹjpooddâst suåvât jeeʹrab. Mättmateriaaltuâjj õõlǥat pueʹr sääʹmǩiõl tääid, pedagooglaž silttummuž, mättʼtemplaan tobddmõõžž di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaikktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V-I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lââʹzzitaa 2492,97 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez aʹlǧǧe tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 4.2.2022 mõõneeʹst addrõʹsse https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lââʹssteâđaid õuʹdde mättmateriaalpiisar Petra Kuuva, teʹl. 010 839 3119 da mättmateriaalplaaneei Marita Aikio, teʹl. 010 839 3111. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 18.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla riikkikõskksaž aaʹššipiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Veeʹrjsâjjsažvuõtt älgg 14.2.2022 da põõtt 31.12.2022. Piisar tuâj liâ meärtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõž 26 d §:st. Tuâjjan lij odm. tuõʹllʼjed, koordinâʹstted, plaaneed di ooudâs viikkâd teeʹǧǧ meeraikõskksaž tåimmjummuž, valmštõõllâd teeʹǧǧ, halltõõzz da luʹvddkooʹddi såbbrest tåimmvuuʹdes kuulli aaʹššid di håiddad Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz kuõskki tåimmjummuž.

Veeʹrj sâjjdâʹttempäiʹǩǩen lij säʹmmlai dommvuʹvdd. Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Veeʹrj oʹnnsteeʹjes håiddmõš ouddlâstt pueʹrr sääʹmkulttuur, säʹmmlai meearikõskksaž aaʹšši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõõžž, soojji ǩeerjlaž da njäälmlaž eŋgglõsǩiõl tääid di pueʹrr õhttsatuâjj- da vuârrvaikktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže tuõjju di pueʹrr organisâʹsttem- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest tuâjast ååreen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âlgg tååimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.1.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ded514ea

Lââʹssteâđaid tuâjast õudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 da riikkikõskksaž aaʹššipiisar Inka Saara Arttijeff, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi, teʹl. +358 50 574 7629. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd nettaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 13.1.2022 Sääʹmteʹǧǧ