Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vueʹssäiggsa spesiaalplaaneei mieʹrräiggsa tuâj 50 % tuâjjaaiʹjin

Plaaneei vaʹsttad Interreg Aurora- prograamm (2021–2027) sääʹmvueʹss-vuuʹd ooccmõõžžid di haʹŋǩǩõõzzid õhttneei vuäʹpstummšest, saakkummšest, haʹŋǩǩõs-seuʹrrjummšest, ooccmõõžži ǩiõttʼtõõllmõõžžâst di čiõlǥtummšest vaaldâšmkomiteaaʹje. Tuâjj lij vueʹssäiggsaž (50 %), da tuâjjlaž sâjjdââtt suåppmõõžž mieʹldd Lääʹdd Sääʹmtegga.

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aalǥâst 31.12.2022 räjja. Interreg Aurora- prograamm sääʹmvueʹss-vuuʹd tuâjj juätkkai vueʹssäiggsiʹžžen (50 %) ekka 2027 räjja õudldeen, što äʹšš ouddan EU:st plaaneemnalla. Lââʹssteâđ Interreg Aurora-prograammâst käunnʼje addrõõzzâst https://www.interregnord.com/interreg-aurora/

Ââʹntemõõlǥtõssân lij ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs. Lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹr sääʹmkulttuur ja raajid râstldeei õhttsažtuâj di vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõõžž, pueʹrr saaǥǥeemtääidaid, vaalmâšvuõđ jiõččnaž tuõjju, oodd joukktuõjju da samai pueʹr eŋgglõsǩiõl njäälmlaž di ǩeerjlaž silttummuž. Tuâjjǩiõččlâsttmõš vaʹstteei tuâjain di EU-lääʹjjšiõttummuž da vaaldâšm tobddmõš ǩiõččât ooccja ouddõssân. Tuâjj âânn seʹst maatkšummuž haʹŋǩǩõsvuuʹdest. Interreg Aurora-programmǩiõll lij eŋgglõsǩiõll. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääzz IV/II mieʹldd (tiuddäiggsa tuâjjkõskkvuõđ vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50 €/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuâjast jääʹǩǩtet 6 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Tuâjjooccmõš meâlddõõzzineez âlgg tååimted Lääʹdd Sääʹmtegga 11.3.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c0b7642e

Lââʹssteâđaid tuâjast õuʹdde vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, pia.ruotsala(at)samediggi.fi, teʹl. +358407262688.

Lââʹssteâđaid Interreg Aurora-programmpââʹjest õudd programmjååʹđteei Iiris Mäntyranta, Norrbotten lääʹnnhalltõs iiris.mantyranta@lansstyrelsen.se teʹl. + 46 10 225 53 76

Aanrest 21.2.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Ođđ sääʹmǩiõl ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij õlmstõttum 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž ǨIÕČČ 3 ǩeʹrjjrääid ǩiđđpââʹj tuejjǩeeʹrj. ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij jurddum vuâđđmättʼtõõzz 3 klaass nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl lookkji mättʼtõʹsse.  

Tuejjǩeʹrjj lij jåårǥlõttum tâʹvvsääʹm GEA 3 -mättǩeʹrjjrääidast, koonn lij ǩiõttǩeeʹrjtam Oona Länsman da pirstõzzid raajjam Nora Bäck. Nuõrttsääʹmas šiõtteeʹl jåårǥlâttam Raija Lehtola ja lay out raajjâm Anni Näkkäläjärvi. 

Tiʹllʼjõõzz nettkaaup pääiʹǩ: ǨIÕČČ 3 ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

GEA 4 kirjan kansikuva

Ođđ mättǩeʹrjj tâʹvvsäämas lij iʹlmstõõvvâm 

Škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij õlmstâttam ođđ tâʹvvsääʹmǩiõllsaž mättǩeeʹrj  GEA ǩeʹrjjraiddu. GEA ǩeʹrjjrääid raajat vueʹllškooul sääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Ođđsumõs mättǩeʹrjj GEA 4 Davvisámegiella vieris giellan lij jurddum ââʹnnma vuâđđškooul neelljad klaass mättʼtõõzzâst. Mättǩeʹrjj lij vuäǯǯamnalla nuõrtt- di viõstârsuõmin. GEA ǩeʹrjjrääid teeʹkstid lij ǩeeʹrjtam Oona Länsman. Kaartid lij pirstam di lay out raajjâm Nora Bäck.  

Tiʹllʼjõõzz:

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse lookkâmeeǥǥas 2022–2023 ävvni

Iʹlmmtõõttmõš sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmeeǥǥas 2022–2023 lij ävvnam. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Hellewi- iʹlmmtõõttâmjiârǥâst. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõttjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst juõʹtǩǩi mättʼtõõttjid.

Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei. Ko iʹlmmtõõttmõõžž tuejjad huõlteei, tuäivvap huõlteei leeʹd õhttvuõđâst škooulneeʹǩǩ škoouʹle, da peäggtem škooulneeʹǩǩ haalâst da vueiʹttemvuõđâst vuässõõttâd sääʹmǩiõl ougglõsmättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse iʹlmmtõõđât 31.3.2022 mõõneeʹst.

Vuäʹppõõzz Hellewist iʹlmmtõõttmõʹšše

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 nč sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vuäiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Haʹŋǩǩõs ij taʹrjjed mättʼtõõzz rääʹvesoummid. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbaš siltteed juʹn ääiʹjben. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeäʹrben mättʼtõõttji klass- da ǩiõlltääʹzz lokku vääʹldeeʹl. Mättʼtõõzz põõrǥât jäʹrjsted ǩiõlin da jooukin, koin lie uuʹccmõsân kuõʹhtt škooulneeʹǩǩ leʹbe mättʼtõõtti.

Vääʹld vuâmmšuʹmmže, stõ kook-ne gåårad (jm. Heʹlssen, Oulu da Ruäʹvnjargg) jäʹrjste tâʹvvsääʹmǩiõl mättʼtõõzz še âʹlddmättʼtõssân.  Haaʹleeʹn mättʼtõʹsse, vääʹld õhttvuõđ jiijjad škooul rehtooʹre leʹbe gåårad škooulkonttra!

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõttjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Pueʹtti šõddmõõžž

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs jääʹrjast pâʹsslašttâm-mannu äiʹǧǧen infopoodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid da puärrsijeäʹǩǩää ougglõsmättʼtõʹsse vuässõõttjid  da ääʹššest persteei puärrsid. Õuddǩiõʹtte iʹlmmtõõttmõõžžid pooddid jeät kaiʹbbjuku.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs – pueʹttivuõđ raajjmõš
Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid
se 16.3.2021 čiâss 15.00–16.00
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩääž da infopodd ääʹššest persteei puärrsid
se 23.3.2021 čiâss 18.00–19.00
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän

Pueʹtted tiõrvân mieʹldd sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõʹsse!

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

https://www.saamenetaopetus.com/

https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla plaaneei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõl koontâr ååcc mieʹrräiggsaž plaaneei, koon tuâjjan lij raajjâd teâđtem-materiaal sääʹm ǩiõll-lääʹjj da säʹmmlai jeeʹres ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi pirr sääʹmnarooʹde neʹttseeidaid da jeeʹres kanaaʹlid. Tuâjj älgg 1.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da peštt 30.6.2022 räjja.

Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹm ǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõš oudldâstt šiõǥǥ säʹmmlai ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi, sääʹmkulttuur da vaaldšmallaš tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ saaǥǥtemtääidaid. Härjjnummuž vaʹstteei tuâjaid ǩiõččât pueʹrren.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2645,46 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset tuâjast härjjnem mieʹldd meäʹrrõõvvi härjjnemlõõʹzzid di sääʹmvuuʹdest tueʹjjeeʹn 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz. Tuâjast ââʹnet kuõiʹt neäʹttel ǩiõččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 7.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?0855aa64&lang=fi-FI

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 16.2.2022
Sääʹmteeʹǧǧ

Lappi vuʹvddvälddõõzz päiʹǩǩjuâkk õlmmuum – sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted saǥstõõllâmšõddmõõžž

Yle ođđsi mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzlain kutt puäʹtte Sääʹmteeʹǧǧest da čiččâm pueʹrrvââjjamvuuʹd väʹlddniiʹǩǩin. 13-vuäzlva luʹvddkååʹdd saaǥjååʹđteeivuõđ vuäǯǯ Lääʹdd Kõõskõs. Luʹvddkååʹdd norrõs ij vaʹstted tõn, mâid pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsaž valmštõõllâmtåimmorgaan lij saǥstõõllâm Sääʹmtiiʹǧǧin. Lappi vuʹvddvälddõõzz šuurmõõzz joouk kõõskõõzz saaǥǥjååʹđteei Markus Lohi teâđti vuõssarggân 14.2. vuʹvddvälddõsjoouki suåppâm päiʹǩǩjuâǥǥast.

Pueʹrrvââjjamvuuʹd kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž saǥstõõllmõõžžin vuåǯǯuš ođđeeʹjjmannust 2022 õõutmiõllsažvuõđ tõʹst, što sääʹmǩiõl luʹvddkååʹddest liâ kutt pueʹrrvââjjamvuuʹd nõõmeem vuäzzla, vitt Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzla da õhtt Saaʹmi siidsåbbar nõõmeem vuäzzlaž. Lââʹssen saǥstõõllmõõžžin lij suåppum, što luʹvddkåʹdd vuäitči vaaikted jiõčč saaǥǥjååʹđteei vaʹlljummša.

– Ååʹn pueʹrrvââjjamvuuʹd peällõõǥǥ liâ õõutbeällsânji tuʹmmjam sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, jiâ-ǥa leäkku välddam lokku Sääʹmteeʹǧǧ lääʹjjmeâldlaž tuâjai pääiʹǩ pueʹttmid vuäinlmid. Lij hueʹnn, što saǥstõõllâmõõlǥtõõzz da saǥstõõllmõõžži šõddmõõžžid jiâ haaʹled ciʹsttjed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd päiʹǩǩjuâkk leäi Sääʹmteeʹǧǧ mieʹldd uuʹccmõš õudldõs tõõzz, što Sääʹmteeʹǧǧ lääʹǩǩmeärrsa tuâjaid eeʹttkâʹstted sääʹm-meer di håiddad sääʹmǩiõl da kulttuur kuõskki ääʹšš leʹčči vuäittam teâuddjed luʹvddkååʹdd tåimmvõudda kuulli pueʹrrvââjjamvuuʹd tuâjast.

– Saǥstõõllmõõžžin kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaanin vuäǯǯaim õõutmiõllsažvuõđ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd norrõõzzâst, kååʹtt ainsmââttči luʹvddkååʹdd riʹjttjeei äʹšštobddmõõžž da tääʹsspeällsa eeʹttkâʹsttmallašvuõđ. Leäm peʹttjõõvvâm tõõzz, što pueʹrrvââjjamvuuʹd välddõsjoouk heelǥee saǥstõõllâmšõddmõõžž võõps, särnn Sääʹmteeʹǧǧ I väärrsaaǥǥjååʹđteei Anni Koivisto.

Saǥstõõllmõõžžin suåppum luʹvddkååʹdd noorõs da saaǥǥjååʹđteeivuõđ vaʹlljemnääʹl čiõlǥteš še kõskkäiggsa valmštõõllâmtåimmorgaan poliittlaž seuʹrrjemjouʹǩǩe, koʹst liâ eeʹttkõʹsttjen nuʹt peällõõǥǥ ǥu Sääʹmteʹǧǧ.

– Saǥstõõllmõõžž luʹvddkååʹdd norrõõzzâst leʹčči leämmaž vueiʹtlvažvuõtt jieʹlled poliittlaž seuʹrrjemjooukâst, koʹst še Sääʹmteeʹǧǧest lij eeʹttǩeei. Ååʹn äʹšš lij suåppum välddõsjoouki kõõsk vuârrmainsteǩani Sääʹmtiiʹǧǧin. Leeiʹm tuäivvam pueʹrab ââlǥ pueʹrrvââjjamvuuʹd mieʹrreeʹjivuiʹm da Sääʹmteeʹǧǧ õhttsažtuõjju, juätkk Koivisto.

Pueʹrrvââjjamvuuʹdest uvddum lääʹjj mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzliʹžžen vaʹlljet sääʹmǩiõllsaž oummuid. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg nõõmeed Sääʹmteeʹǧǧ di Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩeem oummuin nuʹt, što siidsååbbar eʹtǩǩad täin õõut oummu.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anni Koivisto
I väärrsaaǥǥjååʹđteei
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi

Anni-Sofia Niittyvuopio juätkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen 

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljee Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasnjaarǥâst da väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Maria Mäkinen Jyväskyläst. Kuhttu toiʹmmje saaǥǥjååʹđteeʹjen še oouʹdab kueiʹtekksaž pââʹjest.

– Lij  pueʹrr  piâssâd juäʹtǩǩed puârast älggam tuâj sääʹmnuõri sââʹjj pueʹreem määiʹnest. Korona-ääiʹj väʹǯǯlin huõlǩâni nuõrisuåvtõs lij õsttâm puârast vaalpââʹj aalǥâst šiõttääm täävtõõzzid da raajjâm tuâj jeärbõžžân äimm-muuttâz årstâttmõʹšše kollʼjeen. Juäʹtǩǩep tuâj še jeeʹres nuõripoliittla oouʹdeemohjjelm täävtõõzzi paarâst, ceälkk nuõrisuåvtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Maria Mäkinen.

Nuõrisuåvtõs lij aaibšam siõmm muttsid sääʹmnuõri sââʹjest õhttsažkååddlast vaikktummšest, leša tåbdd što tuâj lij veâl ooudâs. Nuõrisuåvtõs vuäinn, što jeärbõžžân sääʹmǩiõllsa pååđ-ääiʹj tåimmʼmõõžž ouʹdde lij veâl tuâj da koronapandemia lij pââiʹdam tõn miârkktõõzz sääʹmnuõrid. Tuâj tuejjee ouddmiârkkân puuʹtteeʹl siiʹsǩe sääʹmǩiõllsaid teâtt- da vuäʹpstemseiddu.

– Nuõrisuåvtõs lij kaggâm tuåimmʼmõõžž čõõđčuõppeeʹjen väʹlddteeʹmmen sääʹmnuõri pååđ-ääiʹj staanmõʹšše. Tõn tuejjee seʹlvvteeʹl sääʹmnuõri staarjõståimmʼmõõžž  da sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjtuejjeei paʹlǩǩummuž Sääʹmtegga, leša še jäʹrjsteeʹl  vueʹllǥa kõddâz tåimmʼmõõžž, mâʹt-a  jäʹrjsteeʹl sääʹmnuõrid puõttlõsttum tobdstõõttâmreeis nuõri pååđ-ääiʹjtåimmʼmõõžž da staarjõstuäivai kaʹrttjem diõtt, ceälkk nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz äigg eeʹjj 2022 poddân jååʹtted sääʹmvuuʹdest da sääʹmvuuʹd åålǥbeäʹl ns. sääʹmkõskõõzzin. Tobdstõõttâmreeisaid tuejjee õhttsažtuâjast pääiklai sääʹmõutstõõzzi da kooʹddi nuõritååimain.  Nuõrisuåvtõs âânn kaʹrtteemaunstõõzz tuåimmʼmõõžžâs ooudâsviikkmõʹšše. Seämma ääiʹj nuõrisuåvtõõzz tåimmʼmõõžž tuejjee sääʹmnuõrid tobddsen.

– Haaʹleep še taʹrjjeed sääʹmnuõrid staanjõõzz sââʹjj saǥstõõllâd õhttõõzz siiskâz aaʹššin. Meeʹst lij mõõnni eeʹjjest ǩiččlõddmõš tõi jäʹrjstummšest da sääʹmnuõrin lij čiõlǥâs tarbb tõid, juätkk Niittyvuopio.

Nuõrisuåvtõõzz tåimmpââʹj 2022-2023 vuõssmõs sååbbar õʹnne 8.2.2022 da äʹššliistâst leäi saaǥǥjååʹđteeʹji vaʹlljeem lââʹssen äʹšštobddivuäzzlai vaʹlljummuš nuõrisuåvtõʹsse. Sääʹmteeʹǧǧ tuâjj-jäʹrjstõõzz mieʹldd nuõrisuåvtõs vuäitt vaʹlljeed suåvtõʹsse kueʹhtten eeʹǩǩen vuârstes jäänmõõzzâst vitt põõšši äʹšštobddi. Nuõrisuåvtõõzz  äʹšštobddi âʹlǧǧe leeʹd 15-17 ekksa vaʹlljeem poodd. Nuõrisuåvtõõzz äʹšštobddivuäzzlõʹžžen vaʹlljee Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, Tiia-Káren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi da Rosa-Máren Juuso.

Lââʹssen nuõrisuåvtõs tobdstõõđi Sääʹmteeʹǧǧ da nuõrisuåvtõõzz tuåimmʼmõʹšše de šiõttii vuõssmõõzzid vuäzzlaid tuâjjäʹrttlid da eeʹtǩǩid teivvmõõžžid.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar šiõttii nuõrisuåvtõõzz tåimmpâjja 2022-2023 såbbreʹstes 17.12.2021.

Nuõrisuåvtõõzz vuäzzla da väärrvuäzzla tåimmpââʹjest 2022-2023.

Nuõripoliittlaž tåimmʼmõš- da oouʹdeemohjjelm 2020-2023 (lookkâmnalla lääddas)

Lââʹssteäđaid:

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei 
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
010 839 3142

Elli-Marja Hetta, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi
010 8393134

Saǥstõõllâm- da teâđtempoodd sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast da mättʼtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ reäšš pâʹsslašttâm-mannu poodd saǥstõõllâm- da teâđtempooddid sääʹmpäärnai da –nuõri ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđin ouddpeâmmast, mättʼtõõzzâst di päärnažpiârrjid riâššmin kääzzkõõzzin. Poodd riâžžât vuuʹdi mieʹldd da ǩiõli mieʹldd. Saǥstõõllâmpooddi täävtõssân lij jueʹǩǩed teâđ da saǥstõõllâd sääʹmǩiõlid õhttneei kääzzkõõzzin da tõi riâššmõõžžâst kooʹddin.

Saǥstõõllâmpoodd liâ äävai pukid, še škooultõõzz riâššjid, di pooddid ij taarbâš iʹlmmtõõttâd ooudbeäʹlnn. Täʹst peiʹvvuum teâđtõõzzâst kaaunak pooddi äiʹǧǧtaaulid di Teams- liiŋkid.

Hoʹhsse! Oulu saǥstõõllâmpodd sirddum ââʹnnemnalla mââibaarǥ 5.4. čiâss 18-20.

Saǥstõõllâmpoodd:

Jeänõk
mââibargg 1.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Kihttel
seärad 2.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Uccjokk
mââibargg 15.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, tâʹvvsääʹm
seärad 16.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, aanarsääʹm
mââibargg 22.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Aanar, nuõrttsääʹm
seärad 23.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Suäʹđjel da Vuõccu
mââibargg 29.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ruäʹvnjargg
seärad 30.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Heʹlssen
neljdpeiʹvv 31.3. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Oulu
mââibargg 5.4. čiâss 18-20
Õhtteemliŋkk

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem!

Lââʹssteâđ:

škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 010 8393 112

ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi, 010 8393 124

mä. ǩiõllpieʹssohjjeei Niina Aikio-Siltala, niina.aikio-siltala@samediggi.fi, 010 8393 115

Saamelaiskäräjien vaalien ääntenlaskenta käynnistymässä.

Vaal-luʹvddkååʹdd piisren vaʹlljum Antti Aikio

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvvddkåʹdd lij vaʹlljam såbbreʹstes 10.1.2022 vaal-luʹvddkååʹdd piisren tuõjju vuõggâdvuõtt-tiõtti maister, Antti Aikio. Antti Aikio lij alttääm tuâjast täʹlvvmannu aalǥâst.

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmti ooccâmnalla vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâj 20.12.2021. Vaal-luʹvddkååʹdd piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâlsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmmepiijjâd vaalid di tåimmjed vaal-luʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren såbbrin. Tuâjaid koʹlle še vaal-luʹvddkååʹdd konttâr ouddoummu tuâj.

Saaǥǥjååʹđteei Juuso teäʹddad Sääʹm-meer naʹddjõõzz miârktõõzz tuõđâšvuõtt- ja suåvâdvuõttproseeʹss oʹnnstem diõtt

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso õõʹni õõut ääʹveem saaǥǥvuârain täʹbbe 8.2.2022 jäʹrjstem Säʹmmlai tuõđâšvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio altteemseminaarâst. Saaǥǥvuârast Juuso teäʹddii, što son vuäinn tuõđâšvuõtt- ja suåvâdvuõttproseeʹss oʹnnstem beäʹlnn õhttân tääʹrǩmõš elemeeʹntin Sääʹm-meer naʹddjõõzz proseeʹss årra.

– Naʹddjõõzz raajjmõš ij vieʹltǩani leäkku hiâlpp tuâjj da tõt vuäitt viikkâd ääiʹj. Tõn lââʹssen, što Sääʹm-meer âlgg vueiʹtted luõʹttjed komissiooʹje, âlgg meeʹst še vueiʹtted luõʹttjed Lääʹdd riiʹǩǩe da mieʹrreeʹjid. Meeʹst feʹrttai luõʹttjed tõõzz, što täʹst proseeʹssest seuʹrrai muuttâs pueʹrab årra da še säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest vuõiggmiõllsab õhttsažkååʹdd, särnn Juuso saaǥǥvuârstes.

Looǥǥ saaǥǥ tääiǥ.