Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc vaaldšempiisar sâjjsa vuârtõõllâmluõvâsvuõđ ääiǥas

Sâjjsažvuõtt lij äigga 1.5. –30.10.2022. Sâjjsiʹžžen vaalšum âlgg tieuʹdded vuârtõõllâmluõvâsvuõttlääʹjjest (1305/2002) miârktum määinaid.

Vaaldšempiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 28 §. Vaaldšempiisar tuâjjan lij odm. håiddad takai konttâr takainallšem koontâr- da vaaldšemtuâjaid, di piisarkååʹdd teʹlfonkõõskõõzz.
Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž ooudâsvieʹǩǩat määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõš. Uʹvddep äärv pâstlvažvuõđ jiõččniʹžže da tääʹrǩes reâuggmõʹšše di pueʹrr õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lââʹzzitaa 2036,47 euʹrred / mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõõžž meâlddõõzzineez âʹlǧǧe tååimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.4.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst:https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5371ba33

Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

29.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Iʹlmmet škooulneǩ sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. – ougglõsmättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn!

Iʹlmmet škooulneeʹǩǩ sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse lookkâmekka 2022–2023 mââimõõzzâst 31.3. Iʹlmmtõõttmõõžž mättʼtõʹsse tuejjeet liâdǥlaž Hellewi- iʹlmmtõõttâmjiârǥâst. Iʹlmmtõõttmõš kuâskk ođđ mättʼtõõđjid da haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzzâst juõʹtǩǩi mättʼtõõđjid. Iʹlmmtõõttmõõžž vuäitt tuejjeed mättʼtõõzz jäʹrjsteei, rehtor leʹbe huõlteei.

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz tuâjjlažkåʹdd da uʹčteeʹl påʹrǧǧmannust 2021, snimldõõǥǥâst čiʹǯsbeäʹlnn Anni-Sofia Niittyvuopio, Henna Aikio, Hanna Helander, Satu Pieski, Ulla Aikio-Puoskari da Joni Saijets. Snimldõk: Anni-Sofia Niittyvuopio.

Ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõs taʹrjjad sääʹmǩiõl (aanar-, nuõrtt- leʹbe tâʹvvsääʹmǩiõl) vuâđđmättʼtõõzz leʹbe lookkjiškooulmättʼtõõzz tiuddeei sääʹmǩiõl mättʼtõõzz 2 neäʹttelčiâss veeʹrd sääʹm dommvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn åårrai sääʹmškooulniiʹǩǩid. Õuddmättʼtõõzz škooulneeʹǩǩ vueiʹtte še vuässõõttâd haʹŋǩǩõõzz mättʼtõʹsse. Mättʼtõʹsse vuässõõttâm diõtt sääʹmǩiõl ij taarbâž siltteed juʹn ääiʹjben.

Iʹlmmtõõttâmääiʹj puuʹđeen mättʼtõʹsse vuässõõttmõõžžâst saǥstõõlât vuõššân škooulneeʹǩǩ dommkooʹddin. Mättʼtõsjooukid raajât juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle jeeʹrab škooulniiʹǩǩi klass- da ǩiõlltääʹss di lookkâmjiârgg vueiʹtlva puârast lokku vääʹldeeʹl.

Mättčiâssid vuäitt pueʹtted tobdstõõttâd juʹn ååʹn

Jõs škooulneǩ da huõlteei liâ älšsmam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõõžžâst ougglõsõhttvuõđin, leša mättčiâssid vuässõõttmõš peejj smiõttâd leʹbe heervat, vuäitt čiâssid pueʹtted tobdstõõttâd ouddâl iʹlmmtõõttmõõžž da sääʹm-mättʼtõõzz alttummuž.

– Tiõrv pueʹttem ǩiiđ poodd tobdstõõttâmreissu! Kueʹssjempoodd škooulneǩ da huõlteei vuäǯǯa vuõsstoobd tõʹst, måkam sääʹmǩiõl mättʼtõõttmõš ougglõssân leʹčči, smeʹllkâtt ougglõshaʹŋǩǩõõzz tâʹvvsääʹm uʹčteeʹl Máren-Elle Länsman.

Škooulneeʹǩǩ da huõlteei, kook haaʹlee tobdstõõttâd ougglõsmättčiâssid, vueiʹtte leeʹd õhttvuõđâst ougglõshaʹŋǩǩõõzz sääʹmǩiõl uʹčteeʹlid leʹbe haʹŋkkõstuâjjlaid.

Lââʹssteâđ:

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei 
Uʹccjooǥǥ kåʹdd
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

Lââʹssteâđ Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzzâst:

Sääʹmǩiõl ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs lij Uccjooǥǥ kååʹdd jååʹđtem da Sääʹmteeʹǧǧ koordinâʹsttem haʹŋǩǩõs, kååʹtt juätkkai 2023 ǩiđđlookkâmpââʹj loopp räjja. Haʹŋǩǩõõzz teäggat mättʼtõs- da kulttuurministeria. Haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij taʹrjjeet sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz vuâđđškooul škooulniiʹǩǩid da nuuʹbb tääʹzz mättʼtõõđjid sääʹmvuuʹd kooʹddi åålǥbeäʹlnn kuõiʹt neäʹttelčiâss veeʹrd.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹm jåårǥlõʹtti tuâj

Jåårǥlõʹtti tuâjjan lij håiddad tâʹvvsääʹm jåårǥlâʹttem- da terminologiatuâjaid ǩiõllkonttrest. Jåårǥlõʹtti ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuõjju šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe jeeʹres škooultõs di lääʹjjest auktorisõsttum jåårǥlõʹttjin (1231/2007) jurddum vuõiggâdvuõtt toiʹmmjed auktorisõsttum jåårǥlõʹttjen lääʹddǩiõlâst tâʹvvsääʹm ǩiõʹlle leʹbe nuuʹbbi õõri. Tuâjj älgg 11.4.2022 leʹbe suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.8.2022 räjja da vueiʹtlvânji mâŋŋa tõn.

Tuâjast ââʹnet kuâiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Jåårǥlõʹtti Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/IV leʹbe V/II meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2597,07–2247,67 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da lõõʹzzid tuõjju haʹrjjnummuž mieʹldd.

Ooccmõõžž meâlddõõzzeezvuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.4.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?37911de4

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ kiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626 Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

21.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Anaraš pivtastem -ǩeeʹrjest lij õlmstõttum ođđ teädldõk

Ella Sarre ǩeeʹrjtem ǩeeʹrjest Anaraš pivtastem lij õlmstõttum ođđ teädldõk. Ođđ teädldõʹǩǩe lie lââʹzztum vueʹssčõuddkeäʹpper diõtt uuʹccab vââj da motam vuäʹpstõõzz lie tiudduum leʹbe tivvum.

Ǩeʹrjj lji vuäʹsttemnalla Duodji shop kaaupâst da tiʹllʼjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaal nettkaaupâst Ánarâš pivtâstem.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrjsâjjsažvuõđ

Tuâjjan lij odm. valmštõõllâd säʹmmlai jieʹllemvueʹjjid da tõi ooudâsviikkmõʹšše õhttneei aaʹššid vääʹldeeʹl lokku säʹmmlai äʹrbbvuõđlaž teâtt di tåimmad jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd čiõlǥteeʹjen. Jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst 26 b §. Tuâjj älgg vueiʹtlva sõrgg da peštt jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj ooccâm- da vaalšemproseeʹss ääiʹj (n. 2–3 mp). Sääʹmteʹǧǧ puätt tän sâjjsâžvuõđ poodd uʹvdded teâttân ooccâmnalla jieʹllemvueʹǩǩpiisar veeʹrj, di nääiʹt tuâjast älšmam ooumže tät lij šiõǥǥ podd tobdstõõttâd jieʹllemvueʹǩǩpiisar tuâj siiskõʹsse di tåimmvõudda.

Šiõttõsvuâđliʹžžen ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj õõudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõš õõlǥat pueʹrr sääʹmkulttuur, sääʹm äʹrbbvuõđlaž teâđ, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvueʹjji di vaaldšemvuõđlai tuâjai tobddmõõžž di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Vueʹrddep še vaalmâšvuõđ jiõččniʹžže reâugmõʹšše, pueʹrr organisâsttmõš- da teäddǩiõrddâmpâstlvažvuõđ. Tuâjast jääʹǩǩtet 1 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâžldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II-III mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2706,50–2645,46 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz di sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss. Ooccmõõžž tuõđštõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 23.3.2022 mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?a7b9a3d2

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 8.3.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Pöydällä pidettävä saamen lippu ja liituja muovirasiassa.

Kåččmõš sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse 23.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõõzz puärrsijeäʹǩǩääž da infopodd ääʹššest persteei puärrsid 
se 23.3.2021 čiâss 18.00–19.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Ǩeʹnnvânji tiõrv pueʹttem Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid äuʹǩǩeei mättʼtõõzz piʹlotthaʹŋǩǩõõzz puärrsijeäʹǩǩõʹsse!

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čuäjtõõlât haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz tuâjjlaid di uʹčteeʹlid. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi 
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor  
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 


Kåččmõš mättʼtõõzz jäʹrjsteei infopoʹdde 16.3.2022

Sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõs – pueʹttivuõđ raajjmõš 
Teâđtempodd mättʼtõõzz jäʹrjsteeʹjid 
se 16.3.2021 čiâss 15.00–16.00 
Õhttnemliŋkk: Mõõn såbbra špiâkkleeʹl tän 

Podd jäʹrjstet ougglõsõhttvuõđin Microsoft Teams-såbbren. Pooddâst čiõlǥtet haʹŋǩǩõõzz, haʹŋǩǩõõzz mättʼtõõzz da iʹlmmtõõttmõõžž. Lââʹssen saǥstõõlât haʹŋǩǩõõzz ääiʹjpoddsaž aaʹššin da jeeʹres õuʹdde kaggmin aaʹššin di vaʹstteed mättʼtõõzz järjesteeʹji kõõččmõõžžid.

Lââʹssen pooddâst lij mieʹldd Susanna Rajala Mättʼtõshalltõõzzâst vaʹstteʹmmen riikkveäʹǩǩtieʹǧǧ õhttneei kõõččmõõžžid.

Tuäivvap, što vueiʹtlva määŋgas peäʹsse vuässõõttâd poʹdde. Jõs poʹdde piâssmõõžžâst liâ vaiggâdvuõđ, leäkku õhttvuõđâst haʹŋǩǩõstuâjjlaid. Koovvõõzzlaž vuäppõõzz prograamm âânnmõʹšše.

Pyeri puáttim! Tiõrv pueʹttem! Bures boahtin! Tervetuloa!

Lââʹssteâđ: 

Anni-Sofia Niittyvuopio, haʹŋǩǩõsjååʹđteei  
Uʹccjooǥǥ kåʹdd 
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi  
040 701 2094  

Arla Magga, haʹŋǩǩõskoordinaattor   
Sää’mte’ǧǧ 
arla.magga@samediggi.fi  
040 687 5989 

https://www.saamenetaopetus.com/
https://www.samediggi.fi/toiminta/koulutus-ja-oppimateriaali/
https://www.utsjoki.fi/project-article/saamen-kielten-etayhteyksia-hyodyntavan-opetuksen-pilottihanke/ 

Sääʹmteeʹǧǧ nuäjjââtt mädd- da meäʹcctäälminiʹsttra puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõššân da puäʒʒskääđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt

Sääʹmteʹǧǧ õlmstõõʹtti 28.2.2022 ääv ǩeeʹrj mädd- da meäʹcctäälminiʹstter- da meäʹcctäällminiʹstter Jari Leppääʹje. Sääʹmteʹǧǧ nuäjjââtt ǩeeʹrjstes mädd- da meäʹcctäälminiʹstter Leppääʹje puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše da puäʒʒskääđlääʹj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtem diõtt jooʹtti tääʹlv beäʹlnn. Sääʹmteʹǧǧ kåčč miniʹstter Leppä tobdstõõttâd vaʹlljeei vuâkka säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin.

Saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso da II väärrsaaǥǥjååʹđteei Leo Aikio. Snimldõk: Johanna Labba da Ville Fofonoff.

– Kåččap miniʹstter Leppä, da še jeeʹres aaʹššid valmštõõli da tõʹst mieʹrreei oummuid, tobdstõõttâd vaʹlljeei vuâkka säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin. Haaʹleep čuäjʹted, što jieʹtt lij šurr da veäʹǩǩ vieʹltʼtem, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso

Sääʹmteʹǧǧ lij saǥstõõllâm ääʹššest mädd- da meäʹcctäällministerian 18.2.2022. Ministeria ij tâʹl vuäinnam taarb jåʹttʼted puäʒʒskääđlääʹj meâldlaž mõõntõõllmõõžž, ǥu ministeria eeʹttǩeeʹji mieʹldd tääʹlv puäʒʒjeällmõõžžid jeät vueiʹt ââʹnned čoʹrstemvueʹǩǩnallšeʹmmen, ǥu âʹbrrmeäʹr liâ leämmaž vännaz. Ni še õõudbeäʹlnn cõggi tååim puäʒʒpråppummši veäʹlttummšen jiâ leäkku ministeriast valmštõõllmõõžžâst.

– Lij samai hueʹnes äʹšš, što ministeria lij tuejjääm šuureʹld säʹmmliʹžže puäʒʒhoiddu vaikkteei tuʹmmstõõǥǥ tåʹlǩ âʹbrrmeäʹri vuâđald, särnn 2. väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio.

– Håʹt-i kuâlddvõõʒʒ čiŋŋâlvuõtt määŋgain dommvuuʹd paalǥâskååʹddin lij jooʹtti tälvva leämmaž mååžna, kuâlddvõcc lij samai kõrr, mõõn diõtt puõccuin lij määŋgain paaiʹǩin vaiggâd kuäivvad porrmõõžž. Tõt miârkat, što puõccu vueʹlǧǧe jååʹtted rääuhteʹmmen pueʹrab viistsõõʹjid da tõid jõõudât mâŋŋa ooccâd da viǯǯâd. Lââʹssen kooi-ne paalǥâskooʹddi vuuʹdest kuõpp lij torkkâm veiddsõs vuuʹdin puõccui ââʹnnem porrmõõžž. Puk täk ääʹšš õõlǥči väʹldded ministeriast lokku puäʒʒskääđlääʹj suåvldummšest tuʹmmjeen, juätkk Aikio.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
 Saaǥǥjååʹđteei
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst tuåimmjeei Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz mieʹrräiggsaž plaaneei tuåim

Tuâj čõõđtet vueʹssäiggsen (70 %). Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2022 räjja. Sääʹmjuâǥǥas vaʹsttad saaʹmi pueʹrrjieʹllemkääzzkõõzzi ooudâsviikkmest, kååʹtt lij Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz väʹlddkååddlaž spesiaaltuâjj. Plaaneei tuâj liâ meäʹrtõllum Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst. Plaaneei puätt reâuggad õhttsažtuâjast Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz sääʹmjuâkkaz nuuʹbb plaaneeʹjin da Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisrin di tåimmad taarbšeen plaaneei sâjjsiʹžžen.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõttlõs õllškooultuʹtǩǩõs, riʹjttjeei sosiaalhuõl da sääʹmkulttuur tobddmõš di härjjnummuš õõuʹdeemtuõjju. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 706,50 €/mp).  Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:tt sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Veʹrǧǧkõõskâst jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.3.2022 mõõneeʹst addrõʹsse: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?15056d4b

Sääʹmteeʹǧǧ tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz tååimaid vuäitt tobdstõõttâd interneʹttaddrõõzzâst www.ekollega.fi

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106.

Aanrest 22.2.2022
Sääʹmteʹǧǧ

Mädd- da meäʹcctäällministeriast jiâ uuʹd tuärjjõõzz puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggmõʹšše jiâ-ka jooʹtti tääʹlv pieʹǩǩeld – pieʹǩǩin paalǥâskooʹddin vueʹǩǩ lij katastrofaalaž

Sääʹmteʹǧǧ da mädd- da meäʹcctäälministeria saǥstõʹlle 18.2.2022 sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § saǥstõõllâmõõlǥtõõzz meâldlânji jooʹtti tääʹlv puäʒʒpråppummši ooudbeäʹlnn cõggmõõžžâst di lääʹjj puäʒʒekonomia kuõskki skääđai koʹrvvummšest (puäʒʒskääđlääʹǩǩ) suåvldummšest jooʹtti tääʹlv čoʹrstemvueʹǩǩnallšem puäʒʒjeällmõʹšše. Saǥstõõllmõõžžâst jeät piâššâm õõutmiõllsažvuõʹtte.

Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩii saǥstõõllmõõžžin, što riikk õõlǥči jåʹttʼted nuʹt õõudbeäʹlnn cõggi tååimid puäʒʒpråppummši cõggmõššân ǥu puäʒʒskääđđlääʹjj da asetõõzzz meâldlaž mõõntõõllmõš čoʹrstemvueʹjji tuõttâm diõtt jooʹtti tääʹlv pieʹǩǩeld. Mädd- da meäʹcctäälministeria tuõđi saǥstõõllmõõžžin, što tõt ij eʹtǩǩed puäʒʒskääđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž jåʹttʼtemnalla, jiâ-ǥa ååʹn leäkku ni plaaneem vueʹlnn ouddtuʹmmjeeinallšem ekonoomlaž tuärjjõõzz puäʒʒpråppummši õõudbeäʹlnn cõggâm vääras. Ministeria mieʹldd tääʹlv puäʒʒjeällmõõžžid jeät vueiʹt ââʹnned čoʹrstemvueʹǩǩnallšeʹmmen, ǥu âʹbrrmeäʹr liâ leämmaž occnja. 

– Leäʹp samai maantõõttâm saǥstõõllmõõžž lopp-puättmõʹšše da tõõzz, što mädd- da meäʹcctäällministeria ij fiʹtte puäʒʒhååid katastrofaalaž vueʹjj, håʹt-i tõʹst leäʹp čiõlggsaaʹnin siʹjjid mainstam, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

– Täʹst lij ååʹn pieʹǩǩeld kõõččmõš še säʹmmla puäʒʒhååid ja sääʹmkulttuur pueʹttiääiʹjest. Jõs tuärjjõõzz puäʒʒpråppummši veäʹlttummša jeät vuäǯǯ da puäʒʒskääđlääʹjj meâldlaž mõõntõõllmõõžž še jiâ alttâd, vuäitt tät nääiʹt mõõnnâd tõõzz, što pukin ij leäkku teänab vueiʹtlvažvuõtt juäʹtǩǩed jieʹllemvueʹjji vueʹǩǩâttmõõžž, juätkk Juuso.

Määŋgain säʹmmlai dommvuuʹd paalǥâskooʹddin lij ååʹn samai väʹǯǯlõs vueʹǩǩ. Čâhčča kuâldai suuʹddes määdd ool, mii jååʹđti määŋgain paaiʹǩin puõccui porrmõššân âânnmi šââddai kuõppjummša. Muõtt lij lââʹssen tääʹlv poodd jiõŋŋâm kõrrmuõttân, koon diõtt puäʒʒkuäivõs vuuʹdin lij vaiggâd kuäivvad porrmõõžž määŋgain paaiʹǩin.

– Leäm piâkkõõttâm mädd- da meäʹcctäälministeria äʹšštobddmõõžžâst. Ministeria seuʹrrai puäʒʒhååid vueʹjj tåʹlǩ âʹbrrmeäʹri vuâđald. Tät jååʹđat tuʹlǩǩummša, koon mieʹldd puäʒʒjeällmõõžž jiâ leʹčči čoʹrstemvueʹǩǩnallšem, jiâ-ǥa skääđ puäʒʒhoiddu leʹčči šõddâm. Ministeriast jiâ leäkku ni måkam teâđ ouddmiârkkân puäʒʒkuäivõõzzi kuõppjummšest leʹbe kõrrmuõttjest da tõʹnt õõlǥči-i raukkâd Luâttreeʹǧǧesvuõttkõõskõõzzâst čiõlǥeed vueʹǩǩ da skääđ jeeʹres beäʹlnn, särnn nuʹbb väärrsaaǥǥjååʹđeei Leo Aikio.

Sallivaara paalǥâskååʹddest jieʹtt lij samai šurr

Tuâǥǥbeäʹlnn oranss koolpeǩ-keäʹpprin Sallivaara paalǥâskååʹdd puäʒʒeeʹžžed Iisko-Henrik Näkkäläjärvi čõhččpikalõõzzâst. Snimldõk: Inga-Briitta Magga.

Sallivaara paalǥâskååʹdd vuuʹdest täʹlvv lij leämmaž katastrofaalaž. Kålggmannu looppâst kuâldai suuʹddes maddu da mâʹŋŋlubust õõʹbri mäŋgg peeiʹv, mii kasttii muõtti maddu. Tän seuʹrrjõssân muõtt lij jiõŋŋâm kõrrmuõttjen maddu. Pukveeʹzz paalǥâskååʹdd vuuʹdest tåʹlǩ vitt proseeʹnt lij leämmaž ââʹnteei puäʒʒkuäivõssân tääʹlv poodd.

Sallivaara paalǥâskååʹdd puäʒʒeeʹžžed Iisko-Henrik Näkkäläjärvi lij samai piâkkõõttâm puäʒʒjieʹllemvueʹjj peäʹlest. – Tät lij jieʹllem ja pråppummuš kõõččmõš. Jieʹttvieʹǩǩ õõlǥči vuäǯǯad tâʹl ǥu jieʹtt lij. Jõs veäʹǩǩ ij puäʹđ, jõuʹdde mäŋggaz puäʒʒhoiʹddjeei looppted jieʹllemvueʹjj tän peeiʹv mâŋŋa, särnn Näkkäläjärvi.

Juʹn čâhčča puõccui friskkvuõđâst kuâsttji tõt, što kuõbbâr jiâ leämmaž. Puõccu âʹnne kuõbbrid čâhčča porrmõššân da nåʹrre ruõkkâmpueiʹd pueʹtti tääʹlv vääras. Ääiʹjbuž katastrofftääʹlvest lij eman äiʹǧǧ mõõnnâm kueʹhtt eeʹjj, jiâ-ǥa puõccu leäkku õsttâm jällʼjed kuddnalla.

– Čâhčča kåʹddempuäʒʒmeäʹr leʹjje vännaz, tõʹnt puäʒʒhoiʹddjeeʹji puäđõõzz kuâđđje vännsen. Ååʹn mäŋggaz liâ tõn vueʹjjest, što õõlǥči pâʹstted lââʹsspoorrted puõccuid, leša tieʹǧǧ jeäʹla. Mõõnni neäʹttlest pikalõõzzâst puärrsab puäʒʒhoiʹddjeei leʹjje samai piâkkõõttâm tõʹst, mäʹhtt škornnai puõccu leʹjje tän poodd eeʹjjest, juätkk Näkkäläjärvi.

Sallivaara paalǥâskåʹdd sâjjdâtt Aanar kååʹdd viõstâr beäʹlnn. Šuurmõs pieʹǩǩin paalǥâskåʹdd sâjjdâtt Lemmenjooǥǥ meermieʹccest da Pääʹnntuõddâr poostjânnam vuuʹdest. Paalǥâskååʹdd vuʹvddšorrâdvuõtt lij âlddsin 3000 ǩilomettarčiõkk-kõõsk.

Lââʹssteâđaid:

Tuomas Aslak Juuso
 Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Leo Aikio
II väärrsaaǥǥjååʹđeei
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Iisko-Henrik Näkkäläjärvi
Sallivaara paalǥâskååʹdd puäʒʒeeʹžžed
040 481 7212