Kuvassa pöydällä sanakirjoja.

Ǩiõllvuäpstummuš poott Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧest

Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ lij taʹrjjääm jooʹtti eeʹjj tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõllvuäpstõõzz. Tät kääzzkõs poott ânnʼjõž häämstes Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧest eeʹjj 2022 loopp räjja mõõneeʹst. Ǩiõlltuâjjla lie taʹrjjääm ǩiõllvuäpstõõzz sää′mǩiõl konttrest da valmštõõllâm jeeʹrab mieʹldd termmliistid da tuejjääm ǩiõllhuâlltuâj. Sääʹmteʹǧǧ lij haaʹlääm staanâd sääʹmǩiõlivuiʹm tuejjuum ǩiõlltuâj kõskkpoddsaž maallin Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vuâđđeemproseeʹss ååreeʹn kõõsk.

Sääʹmteeʹǧǧ kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk täävtõssân lij leämmaž vuäǯǯad õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli resursskõõskõõzz Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja. Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso lij toođvaž tõn diõtt, mâid kuuʹǩǩ pešttam õhttsažtâʹvvjânnmallaš õhttsažtuejj pohtt mieʹldes:

– Lääʹdd Sääʹmteʹǧǧ  haaʹlad späʹssbõõššâd Taarr da Ruõcc Sääʹmtiiʹǧǧid õhttsažtuâjast da rämmaš ko Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi põõžžtummša lij käunnʼjam teäggtõs da õhttsaž čåuddmõš, da toiʹmmjummuš peäss ođđ aʹlǧǧe.

Sääʹmteʹǧǧ lij põrggâm juʹn kuuʹǩǩ čåuʹdded kõõččmõõžž tõʹst, mõõn nalla õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ǩiõllõhttsažtuâj õõlǥči čåuʹdded. Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio särnn, što proseʹss lie leämmaž määŋgai pooddi väʹǯǯlõs:

– Ij leäkku hiâlpp altteed säʹmmlai õhttsaž organisaatio da leäʹp tuejjääm samai määŋgnallšem vaʹǯǯtõõzzi vuâstta. Meeʹst lie õinn jiânâs raajjcõgldõõzz, kook câʹǧǧe da meälǥee näkam sääʹmvuuʹd obbnes kaʹtti tuâj tuejjummuž. Tääʹrǩmõs kuuitâǥ lij, što riikki rääʹj jie vaaikât leigga jiânnai sääʹmǩiõli õuddnummša da što õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõlltuâjj sääʹmǩiõli õuʹdde vuäitt juätkkjed.

Juätkast Taarr, Läädd da Ruõcc sääʹmtiiʹǧǧi õõutveäkka teäggtem Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi vaʹsttad ǩiõlltuâjast. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi lij jiõččnaž organisaatio, kååʹtt toiʹmmai vaaldâšm peäʹlest Taarr Sääʹmteeʹǧǧ õhttvuõđâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi toiʹmmjem jååʹđteeʹjen lij halltõs, koozz kooum riikk sääʹmteeʹǧǧ lie nõõmääm vuäzzlaid. Saaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmai Lääʹdd Sääʹmteeʹǧǧ nõõmeem vuäzzlaž Tauno Ljetoff.

Lââʹssteâđ:

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
010 839 3124 / 040 707 5626