Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš mättʼtõs- da kulttuurministeria sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõõzz teäggtõõzzâst

Sääʹmteʹǧǧ späʹssbââšš mättʼtõs- da kulttuurministeria teäggtõõzz miõttmõõžžâst sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõʹsse. Õhttsiʹžže âlddsin kuõiʹt miljoon eeuʹr teäggtõõzz miõʹtteš Oulu universitetta da Lappi ämmatõllškoouʹle.  Škooultõõzzi täävtõssân lij lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuõʹrji tuâjjlai meäʹr da lââʹzzted tuâjjlai sääʹmkulttuuʹre kuulli silttummuž.

Oulu da Lappi universiteeʹtt õhttsažtuâjjan čõõđted jurddum Sääʹmǩiõl- da kulttuurškooultõs sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuârgga (2023‒2026) -haʹŋǩǩõõzz teäggtet 1 000 000 eeuʹrin. Lappi ämmatõllškooul Kulttuursensitiivlaž škooultõõzz õhttsaž õõudummuš sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid –haʹŋǩǩõõzz teäggtet 918 634,93 eeuʹrin. Haʹŋǩǩõõzz viiǥǥât čõõđ Lappi, Oulu da Diakonia ämmatõllškooul õhttsažtuâjjan.

Sääʹmǩiõllsaž da sääʹm kulttuur meâldlaž kääzzkõõzzid lij vueiʹtlvaž jäʹrjsted tåʹlǩ, jos tõi vääras lie vuäǯǯmest sueʹrj škooultum oummu. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi puuʹtʼteeʹjin lie šuur vaiggâdvuõđ tuâjjlai rekrytâsttmõõžžâst. Ministeria miõttâm teäggtõõzz vueʹrdet puʹhttem hiâlptõõzz vuâkka.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso rämmaš miõttum teäggtummšest.     – Tän teäggtõõzz tueʹǩǩen lij teimma rapoortâs luåvtam sääʹm-mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joouk vuâđđ mieʹldd tärkka tuejjuum tuâjj, kååʹtt ååʹn pohtt pueʹrr puåđõõzz. Leäʹp Sääʹmteeʹǧǧest tuejjääm kõrrsânji, što säʹmmla vuäǯǯče kääzzkõõzzid jiijjâs ǩiõʹlle da nuʹtt, što meeʹst kulttuur vääʹldet lokku, Juuso ceälkk.

Miõttum teäggtõõzzâst lij šurr miârktõs, tõn diõtt ko säʹmmlai vuõiggâdvuõđ sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid teâuddje ânnʼjõžääiʹj hueʹneld. Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz lie kuuitâǥ vääžnai säʹmmlai pueʹrrvââjjam lââʹssen veâl sääʹmǩiõli da kulttuur seillmõʹšše di ravsmummša. 

– Lääʹddjânnam lij vuäǯǯam määŋgaid siâzztõõzzid ooumažvuõiggâdvuõđid vuåppai orgaanin sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi vuäǯǯamvuõđ pueʹrummša. Tät teäggtõs lij õhtt konkreettlaž laauʹǩin tõn årra, što ääʹšš õuddne, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar Anne Länsman-Magga.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria tuâjj-joouk väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen toiʹmmjam škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari âânn miõttum teäggtõõzz miârkteeʹjen. – Oulu da Lappi universiteeʹtt da ämmatõllškooul vuäǯǯa ååʹn samai šiõǥǥ vueiʹttemvuõđ sääʹmǩiõlid da sääʹm kulttuur lokku vaʹlddi škooultõsmaalli õõuʹdummša õhttsažtuâjast. Âânam tõn še miârkteeʹjen, što puk Lääʹddjânnmest mainstum kolmm sääʹmǩiõl lie ååʹn universiteʹttmättan tiudd veeidasvuõđstes, särnn Aikio-Puoskari.

OKM 6.2.2020 šiõtteem sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz õõuʹdeemtuâjj-joouk seʹlvti jm. sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsuõʹrji tuâjjlai škooultõstaarbid da eʹtǩǩii ministeriaaʹje teäggtõõzz tän vääras. Tuâjj-joukk juõʹjji lopprapoortâs da spesiaalčiõlǥtõõzzâs mättʼtõsministeera 15.4.2021. Mättʼtõs- da kulttuurministeria ääʹvii õllškooulid teäggtõsooccmõõžž sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tuâjjlai škooultõʹsse da škooultõõzzi õõuʹdummša ǩieʹssmannust 2022.

Lââʹssteâđ:

Tuomas Aslak Juuso
Saaǥǥjååʹđteei
40 687 3 394
tuomas.juuso@samediggi.fi 

Anne Länsman-Magga
Sosiaal- da tiõrvâsvuõttpiisar
040 182 9998
anne.lansman-magga@samediggi.fi

Anne Kirste Aikio
ǩiõllstaanpiisar
040 707 5626
anne-kirste.aikio@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari
škooultõspiisar
040 767 3101
ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi 

Liiŋk:

OKM teâđtõs 2.12.2022 https://okm.fi/-/saamenkielista-sote-henkiloston-koulutusta-rahoitetaan-lahes-kahdella-miljoonalla-eurolla.  

https://www.samediggi.fi/2021/04/15/saamiollsaz-ouddpeamm-saam-matttoozz-da-saamiollsai-skooultospalggsi-naanummus-vua-aan-odd-hoodd/?lang=nuo

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän raportti, OKM:n julkaisuja 2021:25

Selvitys saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista, OKM:n julkaisuja 2021:18, Tuuli Miettunen