Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž vaaldâšmplaanni tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2023 räjja. Tuâj äʹlǧǧem õudldõssân lij, što eeʹttiǩ-kåʹdd preemm riikk tällõsarvvlõõzz eeǥǥas 2023 halltõõzz čõhččmannust uʹvddem eʹtǩǩõõzz meâldlânji.

Plaanni tuâjjan lij vaaldâšmjååʹđteei vuâllsiʹžžen valmštõõllâd takaivaaldšma kuulli tuâjaid. Ââʹntemkaiʹbbjõsân lij tuâj õudldem šiõttlõs škooultõs da sääʹmǩiõlltäidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž õõudâsvieʹǩǩat vaaldšmallaš tuâjai tobddmõš veiddsânji di odd jiõččnaž, vaʹsttõsvuõđlaž tuejjummša. Uʹvddep äärv šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid.

Plaanni päʹlǩǩ meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯlõsvuõtt-tääʹzz IV/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 2698,37 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrtõõvvi lõõʹzzid. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Ooccmõšǩeeʹrj di tuâjjpäiʹǩǩloǥstõõǥǥ âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 20.12.2022 räjja mõõneeʹst addrõõzzâst: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ef3104e9

Lââʹssteâđaid tuâj pirr oudd Sääʹmteeʹǧǧ vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi t. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 1.12.2021
Sääʹmteʹǧǧ